17. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU  -  CZELO BRUSEL, 31. ČERVNA 2007

 • VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PROJEKTŮ


 • MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
 • ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA
 • SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
 • VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE
 • ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 • VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ PROJEKTŮ

  Pracovní programy 7.RP pro rok 2008 ke konzultacím
  V současné době probíhají v programových výborech intenzivní debaty ohledně pracovních programů pro rok 2008. Přes léto by mělo dojít k posledním úpravám a  v září a říjnu Komise očekává, že budou tyto pracovní programy schváleny programovými výbory. První výzvy roku 2008 by měly být publikovány již v listopadu 2007. Aktualizovaná témata výzev 2008 najdete na stránkách CZELO, www.czelo.cz/vyzvy-7rp, u každého tématu je proklik na seznam připravovaných výzev, datum jejich publikace a základní informace. S podněty k pracovním programům se můžete obracet na české zástupce v odpovídajících programových výborech 7.RP nebo přímo na kancelář CZELO.

  Modelová konsorciální smlouva k dispozici
  22. června byla v Bruselu představena modelová konsorciální smlouva DESCA. Jedná se o modulární vzorový text, který může být použit pro přípravu konsorciální smlouvy partnerů připravujících projekty do 7.RP. Verse 1.0 je ke stažení na stránkách www.desca-fp7.eu.

  Nabídky partnerů a konsorcií do 7.RP
  cordis.europa.eu/partners-service - Hledání partnerů na komisním serveru CORDIS
  cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=part.showadvform - dtto
  www.smesgolifesciences.be/common/Participate.asp - Hledání partnerů v živých vědách
  www.ideal-ist.net - Hledání partnerů v ICT
  www.epist.org - Hledání partnerů v ICT v živých vědách
  www.nanoforum.org - Programy a partneři v nanotechnologiích
  www.managenergy.net/submenu/Sps.htm - Hledání partnerů v energetice
  cordis.europa.eu/security/partners.htm - Hledání partnerů v bezpečnostním výzkumu
  www.detect-it2.org - Hledání partnerů pro malé a střední firmy
  rp7.ffg.at/RP7.aspx?target=113785 - Rakouské stránky 7.RP vč. hledání partnerů v každé prioritě

  Obecný přístup k Evropskému technologickému institutu
  Ministři pro konkurenceschopnost se 25. června shodli na obecném přístupu k návrhu nařízení, kterým by mělo dojít k vytvoření Evropského technologického institutu. Kompromisní text připravilo německé předsednictví tak, aby jej Evropský parlament mohl schválit během nadcházejícího portugalského předsednictví v prvním čtení. Evropská unie by do rozpočtu Institutu měla přispět pro jeho rozjezd 308,7 miliony eur. Zahájení činnosti EIT by mělo proběhnout ve dvou krocích. Do roku 2011 mají být vytvořeny dvě až tři Znalostní a inovační společenství (KIC), které se mají zabývat prioritními oblastmi evropského výzkumu jako jsou obnovitelné zdroje energie a klimatické změny. KIC bude přitom integrovaným partnerstvím výzkumných institucí, universit a soukormých firem činných v daném oboru. V druhé fázi by vznikly další KIC a zároveň i dlouhodobá strategie EIT. Dohoda přitom dává EIT i KIC značnou autonomii v rozhodování o praktickém fungování a implementaci.

  Dva nové podpůrné dokumenty pro účastníky 7.RP
  Evropská komise zveřejnila v červnu 2007 dva nové podpůrné dokumenty 7.RP:
  - DRAFT Notes Guidance Negotiation - průvodce negociačním procesem, tj. vyjednávání podmínek grantové dohody s EK. Dokument obsahuje kromě hlavního textu i několik užitečných dodatků (např. o subdodávkách). Příručka je určena pouze pro SP Spolupráce a Kapacity (= pro následující typy projektů: CP, NoE, CSA, Research for the benefit of SMEs). EK vydá později průvodce negociací i pro akce ERC (SP Myšlenky) a Marie Curie (SP Lidé).
  Rules on verification of existence, legal status, operational and financial capacity - Rozhodnutí Komise, které zajišťuje konsistentní přístup EK k ověřování existence a právního statusu účastníků 7.RP a jejich operační a finanční kapacity. Mj. se dozvíte, u koho/jak bude Evropská komise posuzovat finanční způsobilost (EK odhaduje, že se bude týkat 7-10 % účastníků 7.RP).

  Schválení novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje

  Novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, byla podepsána prezidentem České republiky dne 22.6.2007. Cílem předložené novely je usnadnit mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Podrobnosti o průběhu schvalovacího procesu v obou komorách Parlamentu České republiky naleznete na www stránkách Poslanecké sněmovny (poslanecký tisk č. 155) a Senátu (senátní tisk č. 54). Účinnosti nabude novela dnem, kdy bude vyhlášena ve Sbírce zákonů.

  Navrženy již čtyři Společné technologické iniciativy
  Na zasedání Rady pro konkurenceschopnost 25. června 2007 v Lucemburku předložila Komise návrhy na ustavení dalších dvou Společných technologických iniciativ, JTI Clean Sky a JTI Eniac (nanoelektronika). Tyto návrhy následují návrhy na ustavení JTI Innovative Medicine a JTI Artemis (Embedded systems) předložené Radě 21-22. května 2007. Do budoucna jsou ve stádiu příprav ještě návrhy na JTI GMES (Globální monitoring pro ŽP a bezpečnost) a JTI HFC (Vodík a palivové články).

  Zěmě asociované k 7.RP (Associated Countries)
  V červnu 2007 podepsaly Turecko, Chorvatsko, Srbsko a Makedonie (FYROM) s Evropskou komisí Memoranda o porozumění (MoU), která jim umožní účastnit se 7.RP jako asociované země k 7.RP - tedy za stejných podmínek jako členské státy EU. Tyto státy budou přispívat do rozpočtu 7.RP. Srbsko i Makedonie získají status asociované země k RP poprvé. Se Švýcarskem byla asociační dohoda podepsána 25. června, s Izraelem zatím platí provizorní asociační dohoda. Dalšími asociovanými zeměmi k 7.RP jsou země EFTA - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Do budoucna se ještě počítá s podepsáním MoU s Černou Horou (předpoklad od 1.1.2008), Albánií a Bosnou a Hercegovinou.

  Lump sum pro ICPC (International Cooperation Partner Countries)
  Evropská komise umožňuje účastníkům 7.RP z tzv. ICPC zemí, aby se rozhodli, zda chtějí být refundováni formou náhrady uznatelných nákladů (reimbursement of eligible costs) nebo formou paušální částky (lump sum). 4. června 2007 vydala EK rozhodnutí o výši těchto paušálních částek. Výše paušální částky závisí na kategorii ICPC země ("low-income", "lower middle income" nebo "upper middle income"), typu účastníka (VŠ, veřejný subjekt...) a na typu projektu (CP, NoE, CSA...). Příspěvek ES pro účastníka z ICPC země, který se rozhodne pro vykazování paušální částkou, se vypočítá tak, že se vynásobí stanovená paušální částka (pro danou kategorii zemí) počtem "člověko-roků", kteří budou na projektu pracovat. Následně je určen maximální příspěvek ES (jsou aplikovány limity pro refundaci dle typu projektu a typu účastníka). Takto vypočítaná paušální částka pokrývá veškeré náklady účastníka - tedy náklady přímé i nepřímé. Výhodou refundace formou paušální částky je, že účastník nemusí Komisi vykazovat skutečné vynaložené náklady (náklady nemusí být pro Komisi podloženy účetními doklady). Více informací najdete v návrhu Guide to financial issues (str. 54-59).

  Seminář o finančních pravidlech 7.RP
  Technologické centrum AV ČR - Národní informační centrum pro evropský výzkum (NICER) a Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu (CZELO) uspořádaly ve dnech 11. června v Praze a 13. června v Brně semináře Financování projektů 7. RP - pravidla a příklady. Seminář v Brně byl pořádán ve spolupráci s RKO pro jižní Čechy. V rámci semináře byli účastníci seznámeni s problematikou financování evropských VaV projektů. Podmínky pro financování projektů 7. RP vycházející z Pravidel účasti pro 7. RP a obecné modelové grantové dohody byly v průběhu prezentace demonstrovány na vzorových praktických příkladech (se smyšlenými čísly), z nichž některé pochází z "Guide to the Financial Issues". Celý seminář byl uzavřen rozborem finančních otázek jednoho fiktivního projektu 7. RP. Seminářů se zúčastnilo více než 450 osob, což svědčí o velkém zájmu o tuto problematiku. Prezenace je ke stažení zde.

  Je Vaše organizace MSP? S odpovědí pomůže SME Web based test
  Valonský region připravil pro evropské podniky on-line test, pomocí kterého lze zdarma a jednoduše určit, zda organizace spadá/nespadá do nové definice malých a středních podniků podle Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, která je v platnosti od 1. ledna 2005. Test pochopitelně bere v úvahu i vlastnické vztahy. On-line test najdete zde.

  Konference o ERA
  8-10. října 2007 bude v Lisabonu pořádána konference na téma Evropský výzkumný prostor (ERA), kde budou zhodnoceny první předběžné závěry z veřejné konzultace a debaty o ERA. Podrobnější informace zatím nejsou známy. Již dříve jsme informovali o tom, že Komise spustila on-line dotazník k Zelené knize, který je však určen spíše jednotlivcům. Ministerstva a VaV organizace mohou EK zasílat své připomínky a návrhy i v jiném formátu, než jak je sestaven on-line dotazník, a i po termínu 31.8.2007.

  Zápis z workshopu na téma Zelená kniha o ERA
  Jihoafrická ambasáda rozganizovala 28. června 2007 v Bruselu workshop za účasti pana Jamese Gaviana z DG RTD, který pohovořil o Zelené knize o Evropském výzkumném prostoru (ERA), zveřejněné Evropskou komisí v dubnu 2007. Stručný zápis z akce najdete zde.

  Spuštěn nový produkt Komise a EIB k financování výzkumu a inovací (RSFF)

  Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) podepsaly 5. června 2007 smlouvu o spolupráci ustavující nový nástroj na sdílení rizik (Risk Sharing Finance Facility). Tento nový nástroj pomůže rozšířit financování vědecko-výzkumných a inovačních aktivit pro subjekty, které mají často v důsledku velké míry nejistoty a rizikovosti větší obtíže v získávání financí než tradiční podnikatelé. RSFF – průnik 7.RP a programu EIB na podporu výzkumu a inovací - částečně pokryje finanční rizika EIB, kterým EIB bude vystavena při financování těchto aktivit. 7.RP i EIB přispějí do společného rozpočtu programu každý 1 miliardou €, což umožní uvěrové financování v hodnotě desítky miliard €. Ze začátku je očekáváno, že nový nástroj podpoří především střední a velké inovativní společnosti a velké výzkumné podniky jako jsou Společné technologické platformy nebo Evropská výzkumná infrastruktura. Možnost žádat o půjčku garantovanou prostředky z RSFF je ovšem otevřena všem soukromým i veřejným subjektům libovolné velikosti na jakékoliv výzkumné a inovační projekty, které jsou v souladu s tématy a cíli 7.RP. Pro menší projekty dá EIB k dispozici své nástroje na sdílení rizika síti partnerských bank v jednotlivých členských nebo asociovaných státech, které tím rozšíří své úvěrové možnosti na financování způsobilých výzkumných a inovačních projektů. Navrhovatelé takových projektů mohou již teď kontaktovat EIB prostřednictvím její hlavní kanceláře v Lucemburku, rdi@eib.org, nebo prostřednictvím jejích externích kanceláří v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Španělsku a Velké Británii. Přímé kontakty na zprostředkující lokální banky budou zveřejněny na stránkách EIB, www.eib.org.


  EU povolí dotace na VaV pro velké společnosti
  Evropská komise navrhla nová pravidla pro 'blokové vyjímky', které dovolí rozšířit poskytování státní podpory v oblasti VaV i na velké podnky. Státní podpora je v EU zakázána, pokud není explicitně povolena Evropskou komisí v případě, že dotčená ekonomická aktivita nenaruší soutěžní prostředí. V současnosti existuje pět blokových vyjímek, kdy není souhlas Komise vyžadován, a to podpora malým a středním podnikům, podpora VaV ve prospěch malých a středních podniků, podpora zaměstnanosti, podpora vzdělávání a regionální podpora.
  The Commission's new draft general 'block exemption regulation' proposes to exempt from the notification obligation three new types of state aid: environmental aid, aid in the form of risk capital and research and development aid in favour of large enterprises. The new rules would, for example, allow subsidies of up to 50% of companies' project costs for industrial research (60-70% for SMEs), and up to 25% for experimental development (35-45% for SMEs). Subsidies exceeding these ceilings would still need to be notified to the Commission. The new draft regulation, presented for consultation on 24 April 2007, aims to simplify and consolidate the existing five exemptions and the proposed three new ones into one. It is part of the state aid rules reform launched in June 2005 and the aim of which is to encourage member states to contribute to the Lisbon Strategy by focusing aid on improving the competitiveness of EU industry and creating sustainable jobs. The Commission would like to adopt the final regulation before summer 2008.

  IPR v 7. rámcovém programu
  IPR Helpdesk, který se zabývá otázkami duševního vlastnictví v 7. RP a zodpovídá dotazy konsorcií i jedinců v tomto oboru, vypracoval krátký dokument shrnující pravidla duševního vlastnictví v projektech 7. RP. Jedná se o stručná pravidla nároků a povinností partnerů v oblasti duševního vlastnictví. Tento dokument najdete zde.

  Charta duševního vlastnictví
  Evropská komise začne připravovat Chartu pro management duševního vlastnictví. Slibuje si od tohoto dokumentu, ke kterému se budou dobrovolně připojovat jednotlivé vědeckovýzkumné insitutce v Evropě, zastavení nekontrolovatelného unikání vědomostí a znalostí a posílení evropské konkurenceschopnosti. Charta by však také měla zajistit jednotnější přístup k duševnímu vlastnictví v rámci Evropy a tedy i ve vyjednávání s třetími partnery. Více informací k vývoji Charty najdete zde, první návrh německého předsednictví zde.

  Duševní vlastnictví - Čína
  Generální ředitelství pro podnikání a průmysl vyhlásilo výzvu pro poradenskou platformu pro otázky duševního vlastnictví pro malé a střední firmy, které obchodují s Čínou. Hlavním cílem je ustanovit platformu, která bude firmám napomáhat v těchto otázkách a zodpovídat jejich dotazy. Více informací najdete zde.

  Key figures 2007 on Science, Technology and Innovation
  11. června 2007 představila Evropská komise nejnovější publikaci týkající se pozice Evropy v oblasti výzkumu a inovací. - "Key figures 2007 on Science, Technology and Innovation.” Podle tohoto reportu intenzita financování výzkumu a vývoje (% HDP) v Evropě stagnuje od poloviny 90. let, zatímco v Japonsku, Číně či Jižní Korei neustále stoupá. Kritické číslo se stále objevuje také u investic soukromého sektoru do VaV. Místo, aby se propast mezi EU a USA snižovala, stagnuje. EU stále produkuje velké množství výzkumného vědění, neumí ho však využít ani v odborných citacích, ani v převedení na patenty. Evropská komise tedy znovu urguje aktivnější implementaci Lisabonské strategie. Tiskovou zprávu Komise ohledně reportu najdete zde.

  MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

  Akce, konference
  Mezinárodní kongres potravin a výživy
  24. - 26. října 2007 se bude konat v Istanbulu již "Druhý mezinárodní kongres potravin a výživy." Kongres je pořádán TUBITAKem (tureckou radou pro výzkum a technologie) a hlavním cílem je představení nejnovější poznatků z oboru, výměna informací a navazování kontaktů. Mezi přednášejícími jsou experti z celého světa, program zahrnuje též poznatky o 7. rámcovém programu. Více informací najdete zde.

  Mořská genomika - moře technologií
  Síť excelence 6. rámcového programu Marine Genomics Europe organizuje od 8. do 11. října 2007 na Krétě mezinárodní konferenci "Mořská genomika - moře technologií." Konference se bude zabývat nejrůznějšími postupy a technikami, které jsou využívány ve výzkumu nejrůznějších mořských organismů a  odpovídají na škálu dotazů v oblasti biologie. Více informací můžete najít zde.

  Pokroky v oblasti kmenových buněk
  Evropský projekt EuroStemCell spolu s Evropskou organizací molekulární biologie organizuje od 12. do 14. října 2007 mezinárodní konferenci na téma "Pokroky v oblasti kmenových buněk." Konference se uskuteční ve Stockholmu. Více informací o konferenci včetně programu a registrace najdete zde.

  ICT v zemědělství
  Univerzita v Debrecenu ve spolupráci s Maďarskou asociací zemědělské informatiky organizují 29. a 30. srpna 2007 v Debrecenu letní školu na téma "Informační technologie v zemědělství a rurálním vývoji". Cílem tohoto fóra je předání zkušeností s užíváním informačních technologií v zemědělském sektoru. Škola je otevřena nejen PhD studentům. Přihlášky jsou přijímány do 20. července 2007. Více informací najdete zde, nebo můžete kontaktovat přímo pana Miklose Herdona.

  Endokrinologická letní škola
  Síť excelence 6. RP CASCADE pořádá další ze série letních škol. Od  22. do 26. července 2007 proběhne v rakouském Bregenzu letní škola na téma "Endokronologie: nukleární receptory ve zdraví a nemocech." Letní škola je otevřena nejen doktorandům a postdokům ale i dalším výzkumným pracovníkům z oboru. Cena včetně ubytování je 440€. Více informací najdete zde.

  Konference dýchacích onemocnění
  European Respiratory Society pořádá od 15. do 19. září 2007 ve Stockholmu každoroční konferenci na téma dýchací nemoce a potíže. Konference již tradičně představí poslední výsledky výzkumu a vývoje v oboru. Speciální pozornost bude letos věnována virálním a bakterickým infekcím, kmenovým buňkám či novým terapiím v léčbě asmatu. Více informací najdete zde.

  Konference ELSF-ESF: Výzkumná infrastruktura pro živé vědy
  Tato konference organizovaná společně organizacemi European Life Sciences Forum (ELSF) a European Science Foundation (ESF) a konající se 13-14. září 2007 v Evropském parlamentu v Bruselu je určená vědcům, projektovým administrátorům i těm, co o těchto věcech rozhodují. On-line registrace je otevřená zde - počet účastníků je přísně omezen, hlaste se prosím co nejdříve.

  Vědecké inovace a podnikání v biotechnologiích a živých vědách
  4-5. října 2007 se koná ve švédském Gothenburgu fórum ScanBalt 2007 s tématem Vědecké inovace a podnikání v biotechnologiích. Sekce se budou věnovat m.j. některým národním zkušenostem, konkrétním příkladům výzkumu a komercializace, poznámkám k právu a etice, otázce spolupráce akademického a podnikatelského světa, a otázkám duševního vlastnictví. Konferenční poplatky se pohybují od 1000 SEK (3100 Kč) pro studenty po 3500 SEK (10800 Kč) pro firemní účastníky.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Spolupráce v oblasti NMP a Health - Peroral Biopharmaceuticals
  Lek, a Sandoz company is looking for a partner/coordinator for collaboration on FP7 projects. We are mainly, but not exclusively, interested in programme Cooperation in the areas Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies (NMP) and Health in the area of peroral delivery of biotechnological drugs/products. The fields of expertise they are looking for are: 1) Micro- and nanocarriers for peroral drug delivery of biotechnological drugs/products. 2) Targeted gastrointestinal delivery of biotechnological drugs/products, either to duodenum, jejunum, ileum, or colon. 3) Prolonged delivery of biotechnological drugs/products to gastrointestinal tract, either by means of mucoadhesion, steric retardation or any other means. 4) The use of absorption enhancers for peroral delivery of biotechnological drugs/products. 5) The use of enzyme inhibitors for peroral delivery of biotechnological drugs/products. 6) Preparation of dry biotechnological drugs/products. 7) Improved stability of biotechnological drugs/products. 8) New delivery platforms for peroral delivery of biotechnological drugs/products.
  Contact: Dr. Matjaž Polak, Lek, a Sandoz Company, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia, Tel: +386 1 729 7890, Fax: +386 1 723 7573.

  Partneři do Health - Výzkum rakoviny
  Medical Faculty University Bourgogne is looking for a consorcium to join: Role of Inhibitors of apoptosis proteins (IAPs) in cell proliferation, differentiation and signaling. We previously showed that cIAP1 participates in differentiation in several cellular models (macrophage differentiation, hepithelial cell differentiation). Overexpression of cIAP1 blocks differentiation process while downregulation favors the commitment of differentiation. Moreover, we showed that cIAP1 is translocated from the nuclei to the Golgi apparatus during macrophage and dendritic differentiation. Our project is to determine 1) the role of cIAP1 in the nucleus of undifferentiated, proliferating cells, 2) the role of cIAP1 in the Golgi apparatus of macrophage and dendritic cells ; 3) the influence of cIAP1 in membrane receptor signaling pathways in macrophages, specially in interferon-γ, CD40, and TNF-α signaling pathways 4) the influence of cIAP1 on phagocytosis and cell motility of macrophages ; 5) the role of cIAP1 during the differentiation process ; 6) research of protein partners of cIAP1 during differentiation. 
  Contact: Laurence Dubrez-Daloz, INSERM UMR 866 - Faculté de médicine, 7 boulevard Jeanne d'Arc, 21079 Dijon Cedex, France, Tel: +33 380 393 356, Fax: +33 380 393 353.

  Partneři do FP7 - Regions of knowledge and Biotechnologies
  The OUEST-genopole (OGP) cluster is a French regional research driven cluster in genomics with biotechnology applications in the fields of Marine biology, Agriculture, Food processing, Human health and Bioinformatics. Currently, we are forming a consorcium entitled: How to maximize the benefits of research for regions economic development in Biotechnology. We are looking for partners in order to build a consortium for the next FP7 "Regions of knowledge" call, the priority of which should be "Maximising the benefits of research and innovation infrastructure for regions economic development". Our aim in that project is to be able to improve technological transfer between our research units and regional Small and Medium Enterprises (SMEs).
  Since the next call should be launched in Fall 2007, we want to make a proposal during the summer so that we can meet the European Commission and ask them for advice. If possible, we are willing to finish our proposal for the call several weeks before the deadline, in order to build strong links between the partners of our project.
  Contact: Jocelyne Le Seyec, CRITT Santé Bretagne, 2 avenue du Pr Léon Bernard, 35043 Rennes Cedex, France, Tel: +33 2 23 23 45 85, Fax +33 2 23 23 45 86.

  Španělský partner v biotechnologiích a genetice
  Španělská biotechnologická společnost Sistemas Genomicos má zájem se zapojit do výzev 7. rámcového programu, zejména do témat Zdraví či Biotechnologie, potraviny a zemědělství. Firma se zabývá genetickými testy a výzkumem genomu včetně reproduktivní genetiky. V potravinářství se jejich expertíza týká detekce GMO a alergenů, genetické autentifikace výrobků či nejrůznějších patogenů. Více informací o možnostech spolupráce Vám podá pan David Garcia na emailu david.garcia@sistemasgenomicos.com. či na telefonním čísle  +34 902 364 669.

  Optimalizace používání anorganických hnojiv
  Španělská společnost Inkoa Sistemas má zájem o spolupráci na projektu optimalizace anorganických hnojiv s využitím přesných zemědělských metod včetně vytvoření expertního počítačového systému pro určování optimálních dávek. Hledají se partneři se expertízou v oblastech Plant biological growth models, Soil sensor development, Weather stations, Meteorology and climate models,  Microelectronics and embedded systems, Geographical Information Systems (GIS), a GPS location and wireless communications. Více informací Vám podá Dr. Patxi Saez de Viteri na čísle +34-94-4180267, popř. na emailové adrese webmaster@inkoa.com.

  Optimalitace dodávkového systému v potravinářství
  Španělská společnost Inkoa Sistemas má zájem o spolupráci na projektu technologické a managerské optimalizace dodávkového systému v potravinářství. Hledají se partneři s expertízou v oblastech Experience and skills in the analysis of the economic, social and environmental impacts over the complete life cycle of products; Experience and skills in the food supply chain modelling; Technology providers (mainly engineering companies); and End users of novel technologies (such as SMEs or agricultural cooperatives involved in the production, packaging or control of foods). Více informací Vám podá Dr. Amaia Uriarte na čísle +34-90-2998367 nebo na na emailu a.uriarte@inkoa.com.

  Optimizing delivery of healthcare to European citizens
  Irské organizace University College Cork a Mercy University Hospital připravují návrh projektu do výzvy 7. rámcového programu - tématu Zdraví - Optimizing delivery of healthcare to European citizens. Konsorcium hledá organizace, které by měly zájem se stát partnery v tomto projektu. Více informací můžete obdržet od Dr Laura Sahm na emailu L.Sahm@ucc.ie, či na telefonním čísle +353 21 4901 688.

  Výzkum pro MSP ve zdravotnictví
  Dánský MSP Chempilots by se rád připojila ke vznikajícímu či již existujícímu konsorciu pro první výzvu 7. rámcového programu Research for the benefit of SMEs, s uzávěrkou 4. září 2007. Firma působní v oblasti polymerní chemie a procesových technologií a její výzkumné a vývojové aktivity jsou směřovány zejména do zdravotnictví a průmyslu zdravotnických potřeb. V tomto oboru také hledají možnosti spolupráce. Více informací včetně kontaktů najdete zde.

  Biomolekulární simulace
  Laboratoř teoretické biochemie francouzského Ústavu fyzikálně-chemické biologie hledá konsorcium v oblasti medicíny, ke kterému by se mohli připojit jako partner. Nemají žádnou vyhraněnou výzvu, jejich největším zájmem pro spolupráci však zůstává obor biomolekulárních simulací. Více informací Vám může poskytnout pan Marc Baaden na telefonním čísle +33 1 5841 5176 nebo na e-mailu baaden@ibpc.fr.

  Projekty společnosti Serial Genetics v oblasti Zdraví
  Francouzská společnost Serial Genetics hledá partnery do čtyř projektů v oblasti zdraví:
  1) do projektu "High throughput molecular diagnostics in individual patients for genetic diseases with heterogeneous clinical presentation" se hledá Medical and scientific expertise of the diseases, providing relevant biological markers information, and clinical samples
  2) do projektu "Geno- and phenotypical differentiation of type 2 subjects and monogenic subjects" se hledá rovněž Medical & scientific expertise of the disease, providing biological markers information and clinical samples
  3) do projektu "Integrating pharmacogenomic approaches into the treatment of CVD" se hledá Pharmaceutical expertise in drug-target interactions for CVD diseases. 2- Medical expertise of CVD, providing clinical samples
  4) do projektu "An integrated platform for development and clinical evaluation of point-of-care diagnostic devices for microbial detection, antibiotic susceptibility determination and biomarkers" se hledá Medical diagnostics expertise of the infection diseases providing biological markers information and clinical samples; Instrumentation company; and Strain collection provider, either private or public.
  Další informace k projektům poskytne pan Christophe Valat, cvalat@serialgenetics.com, tel. + 33 1 60 77 45 16, zájem o nabídku je třeba komunikovat do 15. července 2007.

  Projekty společnosti Imagene v oblasti Zdraví
  Francouzská společnost Imagene hledá partnery (nebo koordinátora) do projektu "SME-driven collaborative research projects for developing tools and technologies for high-throughput (genom) research". Hledají se partneři s expertízou v oborech: management of large DNA collections; genomic analysis according to quality standards; validated method for quantifying DNA damage; and high-throughput DNA extraction of any kind of organism.
  Další informace poskytne Sophie Tuffet, tuffet@imagene.fr, tel. +33 5 57 02 11 77, zájem o nabídku je třeba komunikovat do 15. července 2007.

  Projekty katalánského výzkumného centra CRIC
  Centre de Recerca i Investigacions de Catalunya (CRIC) hledá řadu partnerů:
  1) do projektu "Water Disinfection Nanotubes" partnera/laboratoř na analýzu bakterie legionella
  2) do projektu "ManoThermoSonication Treatment for Improving the safety and quality of citrus juices" partnery s expertízami: Citrus Juice Processor/Producer, Industrial Equipment Distributor oriented to the Food Industry Sector, Ultrasonic Supplier, and Juice Pasteurization
  3) do projektu "Sensor-based metering network" partnery s expertízami:  Radio components manufacturer for ultra low power consumption radio devices, Sensor network hardware of software developers or integrators, Meter manufacturers or installers (water/gas/electricity), Applications software developers, and Meter reading companies
  4) do projektu "Biochip design for genetic analysis of thiopurine S-methyltransferase (TPMT) in acute lymphoblastic leukemia patients" partnery s expertízami: Analytic-Clinical-Laboratories for testing and validating the product (End-Users), Hospital to provide patient samples, and Developers of the BioChip (Technical SME)
  5) do projektu "High Reliability, Low cost, Stackable Power Supply for Security Systems" partnery s expertízami: SME manufacturers of fire and intrusion systems (could also consider access control, CCTV, etc), and Manufacturers of (OEM) power supply modules.
  - další informace k těmto projektům poskytne pan Ivan Rica Gimeno, ivan.rica@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.
  6) do projektu "Intelligent Virtual Consultant for Architects and Engineers on Energy Optimization for Buildings" partnery s expertízami: Construction expertise like: renewable energy, structures, air conditioning; Materials: experts in new materials; and Software developers: the software should be possible to integrate with the design of the electric, gas, structure, renewable energy systems, etc.
  7) do projektu "Telecare Preventive Kit Based on Customized Behavior Recognition from Wireless Localization and Remote Sensoring" partnery s expertízou v oblastech: Domotic Installation companies; ASP technical providers; Electric home installations Engineering; Health electronic devices at home; and Home care for elder people
  - další informace k těmto projektům poskytne paní Lorraine Caruana, lorraine.caruana@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.
  Další programy a informace
  Ocenění InBev-Baillet Latour ve výzkumu rakoviny
  Belgické ocenění InBev-Baillet Latour bude v roce 2008 uděleno v oblasti výzkumu rakoviny. Ocenění s uzávěrkou 17. září 2007 je dotováno 800 tisíci euro, další informace jsou k dispozici na stránkách www.inbev-baillet-latour.be.

  Kontrola antimikrobiální konzumace - výzva

  European Center of Disease Prevention Control vypsalo výzvu na "Kontrolu antimikrobiální konzumace na evropské úrovni." Projekt bude tříletý a hlavním cílem bude monitorování a shromažďování dat a znalostí z tohoto oboru a jejich analýza. Roční rozpočet na projekt je 600 000€, 90% uznatelných nákladů projektu bude hrazeno. Uzávěrka výzvy je 15. července 2007. Více informací najdete zde.

  Zdravotnická pomoc Čadu

  Evropský rozvojový fond uveřejnil výzvu na podporu zdravotnické politiky v Čadu. Cílem projektu je zlepšit kvalitu zdravotnické péče ve vytyčených regionech. Projekt se má týkat dodávání léků, zdravotnických přístrojů, technické a finanční podpory. Uzávěrka výzvy je 4. září 2007. Dokumentaci k výzvě najdete zde (pouze ve francouzštině).

  Evropské forum alkoholu a zdraví

  Přes 40 firem a nevládních organizací podepsalo 7. června 2007 v Bruselu chartu zakládající Evropské forum alkoholu a zdraví, jejíž cílem je ochrana evropských občanů před škodlivým užíváním alkoholu. Forum se chce speciálně zaměřit na ochranu dětí a mladých lidí, jejich výchovu v tomto směru, ale i výchovu výrobců a prodejců alkoholických nápojů a jejich celkovou komunikaci. Forum by mělo mít svoji vědeckou radu, která bude na požádání členů provádět posudky a studie a dvě task force, které se budou zabývat ochranou dětí a komunikací ze strany výrobců. Více informací najdete zde.

  Zelený týden
  Od 12. do 14. června 2007 proběhl v Bruselu Zelený týden - série seminářů věnována nejen životnímu prostředí, ale i souvisejícím tématům. Jedním z nich byl i vliv životního prostředí na zdraví. Z tohoto bloku přednášek vyplynulo, že výzkum je v podstatě stále na záčátku a je nutné se tímto směrem zabývat více, více se věnovat interakcím různých komponentů a ne pouze dopadem jednotlivých prvků životního prostředí na zdraví lidí. Zápis kanceláře CZELO, která se zůčastnila právě bloku životní prostředí a zdraví najdete zde. Prezentace spolu s videozáznamy ze všech bloků by měly být v dohledné době publikovány na těchto stránkách.

  Ekologická produkce a její označování
  Ministři zemědělství členských států Evropké unie dosáhli 12. června 2007 politické dohody o novém nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Tento předpis stanoví cíle, základní pravidla a zásady ekologické produkce, ale také režimy dovozu. Používání loga EU ekologické produkce bude povinné. Používání GMO je i nadále zakázáno, ale ekologické produkty mohou obsahovat 0,9% náhodně přítomných povolených GMO. Seznam těchto látek se nijak nezměnil. Tato dohoda přináší zjednodušení pro spotřebitele. Více informací o této dohodě můžete najít zde.

  Report WHO
  Světová zdravotnická organizace uveřejnila 13. června 2007 zprávu s názvem "Country profiles of the environmental burden of disease", ve kterém upozorňují na možnost prevence některých nemocí pomocí environmentálních iniciativ. Např. zlepšením některých environmentální podmínek - snížení emisí, ultrafialového záření, atd. je možné snížit procento výskytu některých nemocí - např. rakoviny, onemocnění dýchacích cest, atd. Podle autorů by environmentální opatření mohla snížit až o 20%  předčasná úmrtí. Více najdete zde.

  Budoucí výzvy zemědělského výzkumu
  Ve dnech 26. a 27. června 2007 se konala v Bruselu mezinárodní konference "Towards future challenges of agricultural research in Europe." Konference byla pořádána Generálním ředitelstvím pro výzkum a představila hlavní výzvy zemědělství a zeměděského výzkumu, na které by měl být kladen větší důraz. Mezi hlavní závěry konference patří nutnost zlepšit transfer technologií v tomto sektoru a posílit multidisciplinární a interdisciplinární přístup. Více najdete v zápise kanceláře CZELO zde. V dohledné době budou všechny prezentace ke stažení na těchto stránkách.

  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

  Akce, konference
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Spolupráce v oblasti NMP a Health - Peroral Biopharmaceuticals
  Lek, a Sandoz company is looking for a partner/coordinator for collaboration on FP7 projects. We are mainly, but not exclusively, interested in programme Cooperation in the areas Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies (NMP) and Health in the area of peroral delivery of biotechnological drugs/products. The fields of expertise they are looking for are: 1) Micro- and nanocarriers for peroral drug delivery of biotechnological drugs/products. 2) Targeted gastrointestinal delivery of biotechnological drugs/products, either to duodenum, jejunum, ileum, or colon. 3) Prolonged delivery of biotechnological drugs/products to gastrointestinal tract, either by means of mucoadhesion, steric retardation or any other means. 4) The use of absorption enhancers for peroral delivery of biotechnological drugs/products. 5) The use of enzyme inhibitors for peroral delivery of biotechnological drugs/products. 6) Preparation of dry biotechnological drugs/products. 7) Improved stability of biotechnological drugs/products. 8) New delivery platforms for peroral delivery of biotechnological drugs/products.
  Contact: Dr. Matjaž Polak, Lek, a Sandoz Company, Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia, Tel: +386 1 729 7890, Fax: +386 1 723 7573.

  Projekty katalánského výzkumného centra CRIC
  Centre de Recerca i Investigacions de Catalunya (CRIC) hledá řadu partnerů:
  1) do projektu "Water Disinfection Nanotubes" partnera/laboratoř na analýzu bakterie legionella
  2) do projektu "ManoThermoSonication Treatment for Improving the safety and quality of citrus juices" partnery s expertízami: Citrus Juice Processor/Producer, Industrial Equipment Distributor oriented to the Food Industry Sector, Ultrasonic Supplier, and Juice Pasteurization
  3) do projektu "Sensor-based metering network" partnery s expertízami:  Radio components manufacturer for ultra low power consumption radio devices, Sensor network hardware of software developers or integrators, Meter manufacturers or installers (water/gas/electricity), Applications software developers, and Meter reading companies
  4) do projektu "Biochip design for genetic analysis of thiopurine S-methyltransferase (TPMT) in acute lymphoblastic leukemia patients" partnery s expertízami: Analytic-Clinical-Laboratories for testing and validating the product (End-Users), Hospital to provide patient samples, and Developers of the BioChip (Technical SME)
  5) do projektu "High Reliability, Low cost, Stackable Power Supply for Security Systems" partnery s expertízami: SME manufacturers of fire and intrusion systems (could also consider access control, CCTV, etc), and Manufacturers of (OEM) power supply modules.
  - další informace k těmto projektům poskytne pan Ivan Rica Gimeno, ivan.rica@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.
  6) do projektu "Intelligent Virtual Consultant for Architects and Engineers on Energy Optimization for Buildings" partnery s expertízami: Construction expertise like: renewable energy, structures, air conditioning; Materials: experts in new materials; and Software developers: the software should be possible to integrate with the design of the electric, gas, structure, renewable energy systems, etc.
  7) do projektu "Telecare preventive Kit Based on Customized Behavior Recognition from Wireless Localization and Remote Sensoring" partnery s expertízou v oblastech: Domotic Installation companies; ASP technical providers; Electric home installations Engineering; Health electronic devices at home; and Home care for elder people
  - další informace k těmto projektům poskytne paní Lorraine Caruana, lorraine.caruana@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.
  Další programy a informace
  Finanční nástroj pro civilní ochranu
  Evropská komise přijala 17. dubna 2007 roční pracovní program pro aktivity prováděné v roce 2007 v rámci programu Finanční nástroj pro civilní ochranu. Na základě ročního pracovního programu Komise jsou vypisovány různé výzvy na podávání projektů nebo na veřejné zakázky. V současnosti jsou otevřené následující výzvy na podávání projektů, jež byly publikovány v Úředním věstníku EU 28. dubna 2007, C 94 a mají uzávěrku 1. srpna 2007:
  1. Prevence a další akce
  2. Simulační cvičení v oblasti civilní ochrany

  Výzva eParticipation
  eParticipation je přípravná akce, jejímž cílem je využít přínosů informačních a komunikačních technologií ke zlepšení legislativních a rozhodovacích postupů a zvýšení účasti veřejnosti na všech úrovních rozhodování státní správy. 13. června 2007 byla Evropskou komisí vyhlášena výzva pro podání návrhů projektů s uzávěrkou 13. září 2007. Pracovní program a prezentace z informačního dne jsou k dispozici zde.

  Safer Internet+ 2007
  Výzva programu Safer Internet+ pro rok 2007 bude vypsána v nejbližších dnech a bude mít uzávěrku 22. října 2007. Informační den k programu se konal v Lucemburku 21. června 2007, prezentace z akce jsou ke stažení zde.

  Hledají se evaluátoři pro projekty CIP - ICT
  Evropská komise zveřejnila 5. června výzvu k vyjádření zájmu určenou jednotlivcům na vytvoření databáze budoucích nezávislých odborníků, kteří budou pomáhat útvarům Komise při plnění úkolů v souvislosti s Programem na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (ICT) Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovaci (CIP).

  ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

  Akce, konference
  Světový týden vody
  Od 12. do 18. srpna 2007 se uskuteční ve Stockholmu mezinárodní fórum Světový týden vody. Toto roční oborové setkání umožňuje výměnu informací a zároveň výstupy z něj slouží jako jedny z podkladů pro nové kroky na evropské úrovni v dané oblasti. Více informací včetně programu a registračních poplatků najdete zde.

  Evropská konference v letectví a kosmonautice
  Council of the European Aerospace Societies (CEAS) sdružuje osm leteckých a astronautických společností z Francie, Německa, Velké Británie, Itálie, Holandska, Španělska, Švédska a Švýcarska s celkovým počtem individuálních členů převyšujících 25 tisíc. Každá společnost je vedoucí národní společností v oblasti letectví a astronautiky. Cílem CEAS je prosazovat zájmy svých členů na evropské scéně a akce a zájmy evropského letectví a kosmonautiky mezinárodně. První mezinárodní CEAS European Air and Space Conference, která se koná 10-13. září 2007 v Berlíně, se věnuje všem disciplínám v leteckých a astronautických systémech vč. jejich návrhu, vývoje a provozování. Pokrývá rovněž vědecké, průmyslové, vzdělávací, právní a historické aspekty relevantní pro tuto oblast. Hlavním cílem je podpořit synergie mezi technologiemi, zkušenostmi a produkty z letectví a z kosmonautiky. Online registrace je možná zde, konferenční poplatky jsou od 90 eur pro studenty po 580 eur pro běžného účastníka.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

  Univerzita Stuttgart hledá spolupráci ve výzkumu energetických sítí
  Institute of Process Engineering and Power Plant Technology se zabývá problematikou simulace chování velkých energetických sítí. Zájmem jejich vývoje je například zkoumání vlivu vzrůstajícího podílu obnovitelných a decentralizovaných zdrojů energie na dynamické chování energetických sítí. Více informací a kontakt zde.

  Meteosim hledá partnery
  Španělská firma Meteosim se zabývá službami spojenými s předpovědí počasí. Zaměřuje se na predikce, potřebné pro implementaci a vývoj v oblasti technologií větrné energetiky. Kontakt zde.

  Institute of Aviation, Varšava, Polsko
  Institut hledá partnery se zkušenostmi s řízením konsorcia a výzkumných sítí. V prioritách Doprava a Vesmír se chce institut zapojit v materiálovém výzkumu (únavová pevnost kompozitů kov-keramika aplikovaných na součástkách přistávacích podvozků a zpracování hořčíkových slitin) a vývoji protiblokovacího systému pro podvozky. Kontaktní osoba: Zbygniew Wolejsza, zbigniew.wolejsza@ilot.edu.pl, tel: +48-22-8463752.

  Institut Knoten Weimar GmbH hledá spolupráci
  Institut při Bauhaus-Universität Weimar se zabývá technologiemi, transferem a tréninkem v oblasti technologií a infrastruktur v životním prostředí (odpady, voda, aj.). Více informací a kontakt zde.

  Szent Istvan University hledá koordinátora
  Regionální univerzitní centrum excelence Szent Istvan University v Maďarsku hledá koordinátora pro projekt 7.RP "Mikrobiologická degradace ropného znečištění a toxinů produkovaných houbami". Více informací zde.

  Výzkum hluku
  SINTEF Group je největší výzkumnou organizací ve Skandinávii. SINTEF hledá partnery pro participaci na projektech zaměřených na výzkum hluků (predikce hluku ve městech, měření, numerické simulace, mapování, apod.). Kontakt: Dr. Gunnar Taraldsen, Gunnar.Taraldsen@sintef.no.

  Water Disinfection Nanotubes
  Centre de Recerca i Investigacions de Catalunya (CRIC) hledá do projektu nazvaného "Water Disinfection Nanotubes" partnera/laboratoř na analýzu bakterie legionella. Další informace poskytne pan Ivan Rica Gimeno, ivan.rica@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.

  Projekty katalánského výzkumného centra CRIC
  Centre de Recerca i Investigacions de Catalunya (CRIC) hledá řadu partnerů:
  1) do projektu "Water Disinfection Nanotubes" partnera/laboratoř na analýzu bakterie legionella
  2) do projektu "ManoThermoSonication Treatment for Improving the safety and quality of citrus juices" partnery s expertízami: Citrus Juice Processor/Producer, Industrial Equipment Distributor oriented to the Food Industry Sector, Ultrasonic Supplier, and Juice Pasteurization
  3) do projektu "Sensor-based metering network" partnery s expertízami:  Radio components manufacturer for ultra low power consumption radio devices, Sensor network hardware of software developers or integrators, Meter manufacturers or installers (water/gas/electricity), Applications software developers, and Meter reading companies
  4) do projektu "Biochip design for genetic analysis of thiopurine S-methyltransferase (TPMT) in acute lymphoblastic leukemia patients" partnery s expertízami: Analytic-Clinical-Laboratories for testing and validating the product (End-Users), Hospital to provide patient samples, and Developers of the BioChip (Technical SME)
  5) do projektu "High Reliability, Low cost, Stackable Power Supply for Security Systems" partnery s expertízami: SME manufacturers of fire and intrusion systems (could also consider access control, CCTV, etc), and Manufacturers of (OEM) power supply modules.
  - další informace k těmto projektům poskytne pan Ivan Rica Gimeno, ivan.rica@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.
  6) do projektu "Intelligent Virtual Consultant for Architects and Engineers on Energy Optimization for Buildings" partnery s expertízami: Construction expertise like: renewable energy, structures, air conditioning; Materials: experts in new materials; and Software developers: the software should be possible to integrate with the design of the electric, gas, structure, renewable energy systems, etc.
  7) do projektu "Telecare preventive Kit Based on Customized Behavior Recognition from Wireless Localization and Remote Sensoring" partnery s expertízou v oblastech: Domotic Installation companies; ASP technical providers; Electric home installations Engineering; Health electronic devices at home; and Home care for elder people
  - další informace k těmto projektům poskytne paní Lorraine Caruana, lorraine.caruana@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.
  Další programy a informace
  Připravovaná výzva programu LIFE+
  První výzva k podávání projektů v rámci nového programu LIFE+ schváleného 23. května 2007 s rozpočtem 2.143 miliard € bude vypsána 15. září 2007. Jedná se o úzce zaměřený finanční nástroj pro podporu vývoje a implementace komunitární environmentální politiky a legislativy, zvláště co se týká cílů 6. environmentálního akčního programu (Rozhodnutí 1600/2002/EC) a z toho vyplývajících tématických strategií. Program sestává ze tří části:
  - LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost
  - LIFE+ Politika a správa v oblasti životního prostředí - LIFE+ Informace a komunikace
  Minimálně 78% z rozpočtu LIFE+ bude určeno na kofinancování grantů na projektové aktivity, z čehož minimálně 50% bude určeno na projekty části Příroda a biologická rozmanitost. Presentace z informačního dne 14. června 2007 v Bruselu je k dispozici zde. Evropská komise doporučuje potenciálním uchazečům o granty, aby se již teď začali na výzvu připravovat.

  Ocenění Energy Globe

  Ocenění Energy Globe 2007 je určeno pro špičkové iniciativy v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Smyslem soutěže je informovat veřejnost o co možná největším počtu reprodukovatelných projektů na pomoc trvale udržitelnému rozvoji. Ocenění budou udělovány ve čtyřech kategoriích: (1) země, (2) oheň, (3) voda a (4) vzduch. Soutěž je otevřena firmám, soukromým i veřejným institucím a jednotlivcům z celého světa.  Ocenění v každé kategorii zahrnuje finanční příspěvek 10 tisíc euro. Uzávěrka přijímání přihlášek je 31. července 2007.

  Environmentální twinning
  Evropská komise vypsala výzvu na podporu a transfer zkušeností v oblasti environmentální politiky Bulharsku, Rumunsku, Chorvatsku a Turecku. Výzva se zaměřuje na nevládní organizace a asociace. Cílem je taková podpora organizací ve vytyčených zemí, aby byly schopny implementovat environmentální politiky. Uzávěrka je 22. srpna 2007. Více informací najdete zde.

  Inteligentní energie Evropa - výzvy k založení regionálních energetických agentur
  V rámci výzvy IEE 2007 (uzávěrka 28. září 2007) byly v polovině června zveřejněny návody pro navrhovatele projektů a formuláře pro žádost na založení regionálních energetických agentur.

  Výzvy programu Transevropské dopravní sítě
  V rámci programu Transevropské dopravní sítě (Trans-European Transport Networks) bylo vypsáno několik výzev:
  - Call for proposals under the draft annual work programme for grants in the field of the Trans-European Transport Network (TEN-T) for 2007 (Commission Decision C(2007) 2183). Uzávěrka pro podávání přihlášek je 20. července 2007.
  - Call for proposals under the draft multi-annual work programme for grants in the field of the Trans-European Transport Network (TEN-T) for the period 2007-2013 (Commission Decision C(2007) 2158). Uzávěrka pro podávání přihlášek je 20. července 2007.
  - Call for proposals with a view to obtaining grants for pilot projects to promote secure rest places along the trans-European road network. Uzávěrka pro podávání přihlášek je 14. září 2007.
  Texty výzev a další informace najdete zde.

  Technologická platforma udržitelné jaderné energetiky
  21. září 2007 bude Evropská komise hostit zahajovací konferenci Evropské technologické platformy Udržitelná jaderná energie (SNE-TP). Pokud máte zájem o účast na konferenci, prosím vyplňte co nejdříve přiložený formulář. Další info: pan Marc Deffrennes, 32-2 296 0062 nebo paní Marianne Antoine, 32-2 298 6774.

  Katalog výzkumných institucí pro výzkum vodíku a palivových článků

  V rámci projektu ENFUGEN byl vypracován katalog, který obsahuje zaměření 36 výzkumných organizací z východní Evropy v problematice vodíku a palivových článků. Cílem ENFUGEN bylo dát základ zapojení nových členských zemí do této problematiky v 7.RP (Je tam chyba v zařazení Ústavu makromolekulární chemie).

  Návrh Společné technologické iniciativy (JTI) Clean Sky

  Na Paris Air Show dne 20. června prezentoval komisař pro výzkum Janez Potočnik návrh JTI Clean Sky. Projekt veřejné a privátní spolupráce více než 100 univerzit, výzkumných institucí a podniků si klade za cíl zejména zlepšit environmentální aspekty evropské letecké dopravy a její konkurenceschopnost. Konkrétní cíle jsou: snižování emisí leteckých motorů, materiálový vývoj pro snižování hmotnosti, simulace a vývoj při snižování odporu trupu letadel, aj. Více zde.

  Aktuální veřejné zakázky v energetice a dopravě
  Přehled veřejných zakázek Evropské komise (převážně na studie) v problematice energie a dopravy je zde.

  SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

  Akce, konference
  Workshop na téma komunikace a šíření výsledků výzkumu
  Pilotní školení o komunikaci a šíření výsledků výzkumu se bude konat v Praze od 23-27. září 2007. Kurz je otevřen pro 20 zájemců z celé Evropy, kteří si sami hradí pouze cestovní náklady. Uzávěrka pro registraci je 31. července 2007. Více informací včetně registračního formuláře najdete zde.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Partneři do FP7 - Science in society
  The University of Porto has been conducting for the past four years an institutional exhibit which has as its main goals: a) deliver information on university courses; b) show the way by which academic activities promote scientific, technological, cultural and social development; c) develop the ‘taste’ for knowledge, be it in its scientific, technological, literary or artistic shapes; d) promote a space of dialogue between the university and the community. If you are interested in this topic, please contact Sofia Varge, Gestão de Financiamentos de I&D, UPIN - Universidade do Porto Inovação, Reitoria da Universidade do Porto, 4099-002 Porto, Portugal, Tel: +351 22 0408 031, Fax +351 22 0408 184.
  Další programy a informace
  Rocardova zpráva o vědeckém vzdělávání
  Evropská komise publikovala zprávu expertní skupiny pod vedením pana Rocarda (poslanec EP a bývalý francouzský premiér), která se zabývá problematikou snižujícího se zájmu mladých lidí o vědeckou kariéru. Tzv. Rocardova zpráva je ke stažení zde.

  Analýza aktivit v oblasti 
  6.RP "Věda a společnost" 
  Evropská komise publikovala závěrečnou zprávu "Mid-Term Assessment exercise of Science and Society activities during FP6 (2002-2006)", více informací a text zprávy najdete zde.

  První evropská strategie pro oblast kultury
  Evropská komise publikovala 10. května 2007 historicky první evropskou strategii pro oblast kultury (formou sdělení Komise). Nová politická strategie nazvaná „Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě“ navrhuje společnou kulturní agendu pro Evropu a pro její vztahy se třetími zeměmi, a je doplněna pracovním dokumentem popisujícím řadu způsobů, jak EU podporuje kulturu. V návaznosti na strategii uskuteční EK další kroky, příkladem je vyhlášení roku 2008 Evropským rokem mezikulturního dialogu. Více informací najdete zde.

  Zpráva z workshopu Historický pohled na vědu a politiku
  Zpráva "Historical Perspectives on Science and Politics" je ke stažení zde.

  VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

  Akce, konference
  Vědecké inovace a podnikání v biotechnologiích a živých vědách
  4-5. října 2007 se koná ve švédském Gothenburgu fórum ScanBalt 2007 s tématem Vědecké inovace a podnikání v biotechnologiích. Sekce se budou věnovat m.j. některým národním zkušenostem, konkrétním příkladům výzkumu a komercializace, poznámkám k právu a etice, otázce spolupráce akademického a podnikatelského světa, a otázkám duševního vlastnictví. Konferenční poplatky se pohybují od 1000 SEK (3100 Kč) pro studenty po 3500 SEK (10800 Kč) pro firemní účastníky.

  Konference ELSF-ESF: Výzkumná infrastruktura pro živé vědy
  Tato konference organizovaná společně organizacemi European Life Sciences Forum (ELSF) a European Science Foundation (ESF) a konající se 13-14. září 2007 v Evropském parlamentu v Bruselu je určená vědcům, projektovým administrátorům i těm, co o těchto věcech rozhodují. On-line registrace je otevřená zde - počet účastníků je přísně omezen, hlaste se prosím co nejdříve.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp

  Výzva FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1
  15. listopadu 2007 bude v rámci výzvy FP7-INFRASTRUCTURES-2008-1 vypsána výzva pro I3 (Integrovaná infrastrukturní iniciativa). Uzávěrka bude 15. února 2008, indikativní rozpočet 90 mil. €. Presentace k dalším tématům zejména z oblasti e-Infrastructure naleznete na stránkách infodne v Kolýně nad Rýnem v únoru 2007.
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Partneři do FP7 - Regions of knowledge and Biotechnologies
  The OUEST-genopole (OGP) cluster is a French regional research driven cluster in genomics with biotechnology applications in the fields of Marine biology, Agriculture, Food processing, Human health and Bioinformatics. Currently, we forming a consorcium entitled: How to maximize the benefits of research for regions economic development in Biotechnology. We are looking for partners in order to build a consortium for the next FP7 "Regions of knowledge" call, the priority of which should be "Maximising the benefits of research and innovation infrastructure for regions economic development". Our aim in that project is to be able to improve technological transfer between our research units and regional Small and Medium Enterprises (SMEs).
  Since the next call should be launched in Fall 2007, we want to make a proposal during the summer so that we can meet the European Commission and ask them for advice. If possible, we are willing to finish our proposal for the call several weeks before the deadline, in order to build strong links between the partners of our project.
  Contact: Jocelyne Le Seyec, CRITT Santé Bretagne, 2 avenue du Pr Léon Bernard, 35043 Rennes Cedex, France, Tel: +33 2 23 23 45 85, Fax +33 2 23 23 45 86.

  Výzkum pro MSP ve zdravotnictví
  Dánská MSP Chempilots by se ráda připojila ke vznikajícímu či již existujícímu konsorciu pro první výzvu 7. rámcového programu Research for the benefit of SMEs, s uzávěrkou 4. září 2007. Firma působní v oblasti polymerní chemie a procesových technologií a její výzkumné a vývojové aktivity jsou směřovány zejména do zdravotnictví a průmyslu zdravotnických potřeb. V tomto oboru také hledají možnosti spolupráce. Více informací včetně kontaktů najdete zde.

  Projekty katalánského výzkumného centra CRIC
  Centre de Recerca i Investigacions de Catalunya (CRIC) hledá řadu partnerů:
  1) do projektu "Water Disinfection Nanotubes" partnera/laboratoř na analýzu bakterie legionella
  2) do projektu "ManoThermoSonication Treatment for Improving the safety and quality of citrus juices" partnery s expertízami: Citrus Juice Processor/Producer, Industrial Equipment Distributor oriented to the Food Industry Sector, Ultrasonic Supplier, and Juice Pasteurization
  3) do projektu "Sensor-based metering network" partnery s expertízami:  Radio components manufacturer for ultra low power consumption radio devices, Sensor network hardware of software developers or integrators, Meter manufacturers or installers (water/gas/electricity), Applications software developers, and Meter reading companies
  4) do projektu "Biochip design for genetic analysis of thiopurine S-methyltransferase (TPMT) in acute lymphoblastic leukemia patients" partnery s expertízami: Analytic-Clinical-Laboratories for testing and validating the product (End-Users), Hospital to provide patient samples, and Developers of the BioChip (Technical SME)
  5) do projektu "High Reliability, Low cost, Stackable Power Supply for Security Systems" partnery s expertízami: SME manufacturers of fire and intrusion systems (could also consider access control, CCTV, etc), and Manufacturers of (OEM) power supply modules.
  - další informace k těmto projektům poskytne pan Ivan Rica Gimeno, ivan.rica@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.
  6) do projektu "Intelligent Virtual Consultant for Architects and Engineers on Energy Optimization for Buildings" partnery s expertízami: Construction expertise like: renewable energy, structures, air conditioning; Materials: experts in new materials; and Software developers: the software should be possible to integrate with the design of the electric, gas, structure, renewable energy systems, etc.
  7) do projektu "Telecare preventive Kit Based on Customized Behavior Recognition from Wireless Localization and Remote Sensoring" partnery s expertízou v oblastech: Domotic Installation companies; ASP technical providers; Electric home installations Engineering; Health electronic devices at home; and Home care for elder people
  - další informace k těmto projektům poskytne paní Lorraine Caruana, lorraine.caruana@cric.cat, tel. +34 93 204 99 22.
  Další programy a informace
  Zahájeno budování první infrastruktury ze seznamu ESFRI
  5. června 2007 bylo v Hamburku slavnostně zahájeno budování evropského X-ray Free-Electron Laseru (XFEL). Po uvedení do provozu v roce 2013 bude toto jedinečné zařízení nejjasnějším zdrojem rentgentového světla na světě. Extrémně silné laserové záblesky generované XFEL umožní vědcům filmovat chemické reakce, pozorovat molekuly v pohybu, porozumět atomové struktuře molekul a vytvářet třídimensionální snímky nanosvěta. XFEL je tvořeno tunelovým systémem o délce 3.4 km, který poběží v podzemí mezi německým elektronovým synchrotronem DESY v Hamburku a městem Schenefeld v sousední spolkové zemi Šlesvicko Holštýnsko. V Schenefeldu bude podzemní experimentální hala, kde bude řada paralelně provozovaných experimentálních zařízení. Budoucí uživatelé XFEL očekávají výsledky zásadního významu v oblastech jako je nauka o materiálech, plasmová fyzika, strukturální biologie, geologický výkum nebo chemie. Tři čtvrtiny z financí 850 milionů € potřebných pro první fázi výstavby pochází od německé vlády a německých zemí Hamburk a Šlesvicko Holštýnsko. Tato suma bude doplněna příspěvky z dalších zemí účastnících se projektu, jmenovitě Dánska, Francie, Řecka, Maďarska, Itálie, Polska, Španělska, Velké Británie, Číny, Ruska a Švýcarska. XFEL je prvním z projektů identifikovaných Evropským strategickým fórem pro výzkumnou infrastrukturu ESFRI.

  Financování výzkumných infrastruktur půjčkami z RSFF

  Dne 5. června 2007 podepsal komisař pro výzkum Janez Potočnik dohodu s Evropskou investiční bankou, která ustavuje nástroj RSFF (instrument sdílení rizika financování). V počátku bude RSFF podporovat zejména středně velké a velké evropské a národní výzkumné infrastruktury a také inovační firmy.

  ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

  Akce, konference
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp

  Změna termínu výzvy Marie Curie "COFUND"
  Výzva Marie Curie "Co-funding of regional, national and international programmes", jejíž vyhlášení bylo původně plánováno na 19. června 2007, bude vyhlášena později, s největší pravděpodobností 17. října 2007 s uzávěrkou 19. února 2008.
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Další programy a informace
  Spolupráce mezi technickými vysokými školami
  Program celoživotního vzdělávání (LLL) vypsal výzvu na Pilotní projekty spolupráce mezi evropskými technickými vysokými školami. Strategickým cílem výzvy s uzávěrkou 15. srpna 2007 je návrh implementace a testování nových modelů spolupráce, které mají vést k integrovanému partnerství (předzvěst EIT). Konečným cílem je umožnění sdílení znalostí a přenos technologií prostřednictvím posílení kapacit evropských sítí ve strategických interdisciplinárních oblastech a vytvoření nových více integrovaných partnerských forem. Financed Actions include vertical and horizontal activities as follows:
  * studies and surveys to define new models of partnership in the proposed field
  * pilot management activities to implement and test the feasibility of the proposed models
  * pilot research, education and innovation activities to test the capacity of the model to integrate the partnership and the three sides of the knowledge triangle
  * coordination and knowledge-sharing between partners and the other pilot projects financed to develop a series of cross-field recommendations
  * dissemination to external parties
  * create the conditions for further exploitation of the results of the project or its continuation after the end of Community funding

  První statistiky podaných projektů na granty ERC
  Evropská výzkumná rada (ERC) zveřejnila předběžné statistiky podaných projektů na granty hraničního výzkumu. 14.9% přišlo do Společenských a humanitních věd (SH), 37% do Živých věd vč. medicíny (LS) a 48.1% do Fyzikálních, matematických a inženýrských věd (PE). Zhruba 8.6% přihlášek přišlo z nových členských států a podobné číslo (8.8%) navrhovaných hostitelských institucí je rovněž umístěno v nových členských státech.

  PhD Degree in electrical and computer engineering

  CISTER/IPP-HURRAY Research Unit in co-operation with Instituto Superior Técnico (IST) announces PhD-student grants for a dual PhD Degree in electrical and computer engineering under the Carnegie-Mellon University Portugal Program. Potential candidates should send, before 4 July 2007, by email, to CMU-PT@isep.ipp.pt their CV (including publication list) and a brief research plan including topics of interest (maximum 2 pages). Any student whose application is accepted by IST is eligible for funding through the Foundation for Science and Technology.

  Volná místa národních expertů na Komisi
  Evropská komise (EK) nabízí místa národních expertů. Generální ředitelství pro výzkum a GŘ pro informační společnost a média vypsala 5 následujících pozic s uzávěrkou 13. července 2007:
  DG RTD, Unit F3 - Infectious Diseases
  DG RTD, Unit I3 - Environmental Technologies and Pollution Prevention
  DG INFSO, Unit D1 - Future Networks
  DG INFSO, Unit G1 - Nanoelectronics
  DG INFSO, Unit G3 - Embedded Systems and Control
  Žádosti je nutné podávat přes Stálé zastoupení ČR při EU - paní Jana Čechlovská (jana_cechlovska@mzv.cz, tel. +32-2-2139-118). Více informací o pravidlech vysílání národních expertů naleznete zde.

  Místa v jaderném výzkumném centru ITER ve francouzském Caradache
  K obsazení s uzávěrkou 2. a 31. července 2007 je cca 30 míst.

  Dobrovolníci pro Evropskou vesmírnou agenturu
  Evropská vesmírná agentura ESA hledá dobrovolníky pro simulaci cesty na Mars, jedná se o téměř dvouletou studii v podmínkách odpovídajících podmínkách na vesmírné lodi, uzávěrka je 30. září 2007. Zároveň se hledají kandidáti lékaři na přezimovací pobyt na Antarktidě, uzávěrka je 31. července 2007. Více informací je k dispozici zde.