18. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU  -  CZELO BRUSEL, 28. ČERVENCE 2007

 • VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


 • MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
 • ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA
 • SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
 • VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE
 • ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 • VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

  Letní škola přípravy a řízení mezinárodních VaV projektů EU
  Projekt TRANSCEN pořádá letní školu se zaměřením na řízení projektů v 7. Rámcovém programu. Kurzy se konají od 20-24. srpna 2007 vždy od 10-14 hod. na VÚTS Liberec; účast je bezplatná. Zváni jsou všichni zájemci o problematiku projektového řízení. Kurz proběhne pod vedením zkušených odborníků na danou problematiku. Více informací o jednotlivých kurzech a lektorech včetně registračního formuláře a podmínek pro přijetí najdete zde. Přihláškový formulář a prezentace zašlete nejpozději do 3. srpna 2007 na transcen@vuts.cz.

  Finanční řízení projektů 7.RP
  MICEP ve spolupráci s TC AV ČR a CZELO pořádá 17. září 2007 od 8:30-16:00 v Praze seminář o finančním řízení projektů 7.RP. Seminář je zaměřen na podrobné vysvětlení finančních pravidel Sedmého rámcového programu EU pro VaV a je určen zejména pro pracovníky z oblasti zdravotnictví, kteří se zabývají administrací a finančním řízením projektů rámcových programů. Pozvánka je k dispozici zde a program akce zde. V případě zájmu o účast se prosím zaregistrujte do 12. září 2007, registrační formulář je ke stažení zde.

  Novela zákona č. 130
  Dne 12. července 2007 nabyl účinnosti (byl vyhlášen ve Sbírce zákonů) zákon č. 171/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon usnadní mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Dosavadní právní úprava dovolovala použití institucionálních prostředků v oblasti mezinárodní spolupráce pouze na úhradu poplatků za účast České republiky v mezinárodních programech nebo na úhradu poplatků za členství České republiky v mezinárodních organizacích.

  Anglický měsíčník Brussels in Brief:
  Informace o evropských politikách a finančních programech vztahujících se ke znalostní ekonomice jsou pro anglicky čtoucí zájemnce přehledně uspořádané v měsíčníku "Brussels in Brief" zde. Alternativou je placený čtvrnáctideník "Research Europe" s odkazem zde.

  Komisař Potočník na zasedání ERC v Lisabonu

  3. července se zúčastnil zasedání Evropské výzkumné rady  (ERC) v Lisabonu i komisař Potočník. Přepis jeho příspěvku na téma "Jak ERC podtrhuje růraz Rámcového programu na excelenci" je k dispozici zde.

  Priority portugalského předsednictví ve vědě a technologiích
  Priority portugalského předsednictví na druhé pololetí roku 2007 s podtitulkem Budování budoucnosti evropské vědy a výzkumu jsou v češtině k dispozici zde.


  Ochrana duševního vlastnictví v 7. RP
  IPR Helpdesk, který se zabývá otázkami duševního vlastnictví v 7. RP a zodpovídá dotazy konsorcií i jedinců v tomto oboru představil další dva dokumenty shrnující otázky duševního vlastnictví ve vztahu k 7. RP. Jedná se o: "Issues of confidentiality under FP7" a "Jurisdiction in disputes related to international contracts for the licensing of IP rights." Oba dokumenty představují jasné a stručné shrnutí daného tématu.

  Konference: Převedení znalostí do praxe
  Konference nazvaná "Turning knowledge into practice: getting more out of public investment in innovation" se bude konat 23-24. října 2007 v Berlíně. Projednáván bude současný stav evaluace a hodnocení dopadu programů, které jsou financovány z veřejných prostředků. Konference je organizovaná v rámci iniciativy EK PRO INNO Europe. Podrobnější informace najdete zde.

  MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

  Akce, konference
  Kardiologický kongres
  Evropská kardiologická společnost pořádá od 1. do 5. září 2007 ve Vídni svůj tradiční každoroční Kardiologický kongres. Ten se bude zabývat nejnovějšími objevy v oblasti kardiologických a kardiovaskulárních nemocí. Kongres je placený, výše registračního poplatku se odvíjí od statutu zúčastněného a data registrace. Více informací o kongresu můžete najít zde.

  Vzácné nemoci
  Evropská komise pořádá 13. září 2007 v Bruselu konferenci o vzácných nemocech. Jejím cílem je více zviditelnit vzácné nemoci a propagovat výzkum v těchto oborech, dát šanci zástupcům komunity vzácných nemocí, aby veřejně představili své potřeby a požadavky a zároveň pomohli EK vytipovat témata pro budoucí výzvy 7. RP. Více informací najdete zde.

  EuroFIR Kongres
  Síť excelence 6. RP EuroFIR organizuje 26. a 27. září 2007 v Granadě již druhý mezinárodní kongres zabývající se složením potravin. Hlavním cílem tohoto projektu je vypracovat integrovanou, přehlednou a koherentní evropskou databázi složení potravin. EuroFIR na kongresu mj. představí jakým způsobem databáze funguje a jaké je její využití v oblasti výzkumu, veřejného zdravotnictví či potravinářském průmyslu. Více informací se dozvíte zde.

  Podzimní škola
  Síť excelence 6. RP CASCADE pořádá od 22. do 26. října 2007 ve Stockholmu školu na téma "Toxikologické mechanismy zprostředkované endokrinními narušovateli." Škola je otevřena doktorandům, post-doktorandům a vědeckým pracovníkům z oboru. Následujícím tématům bude věnována největší pozornost: Molecular mechanisms of hormone receptor signalling, Signalling pathways targeted by endocrine disrupting chemicals, Emerging techniques to identify and screen for endocrine disrupters and Mode-of-action implications in risk assessment. Více informací najdete zde.

  Investice do nanotechnologií v medicíně
  Konference Investing in Medical Nanotechnologies se koná 13-14. prosince 2007 v Londýně. Konferenční poplatek je 587£ pro akademickou sféru a malé a střední firmy, a 940£ pro ostatní. Diskutovaná témata zahrnují:
  The Promise of Nanomedicine
  Tissue Engineering and Regenerative Medicine
  Drug Delivery and Pharmaceutical Development
  Clinical Applications of Nanotechnology
  Novel Devices, Nanosensors and Diagnostics
  Investing in Nanomedicine: Strategy and Vision for the Future

  Konference Pokroky v pomáhajících technologiích
  9. evropská konference Advancement of Assistive Technology se koná 3-5. října 2007 ve španělském městě San Sebastian. Na konferenci jsou vítání jak výzkumníci a inženýři, tak poskytovatelé zdravotních a pečovatelských služeb, gerontologové, pracovní terapeuti, výrobci, a samozřejmě uživatelé.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Výzva HEALTH-2007-3.3-2
  Katolická universita v Lovani - socioekonomické oddělení - hledá partnery pro výzvu HEALTH-2007-3.3-2 Interventions addressing the gradient of health inequalities s uzávěrkou 18. září 2007. Projekt je zaměřený na socio-ekonomické nerovnosti v oblasti mentálního zdraví, na mezihraniční porovnání těchto nerovností a politická opatření při nerovnostech ve zdravotnictví. Více informací o projektu Vám podá Prof. Vincent Laurant.

  Biomateriály
  University of Surrey - oddělení materiálů - by se ráda připojila ke konsorciu 7. RP, které připravuje projekty týkající se biomateriálů pro tkáňové inženýrství, kmenové buňky či nanočástice pro genovou terapii. Fakulta má zkušenosti s přírodními i syntetickými biomateriály a momentálně pracuje na vývoji nových výrobních technologií (např. elektrospinning). Fakulta má k dispozici přístroje pro mikrostrukturální, mechanické a další testování. V případě zájmu o více informací můžete kontaktovat přímo Dr. Constantina Lekakou.

  Management zdravotnické péče
  Rikshospitalet Oslo - Centre for shared decision making and nursing research - má zájem se připojit jako partner ke konsorciím pracujícím na výzkumu v oblasti managementu a organizaci zdravotnické péče, společného rozhodování pacienta s doktorem či farmaceutického managementu. Centrum se již tradičně zabývá technikami společného rozhodování a v tomto oboru přináší důležité výsledky. Více informací Vám můžeme poskytnout Dr. Cornelia Ruland.

  Vliv životního prostředí na zdraví
  Universita Essex - Centre for environment and society - intenzivně pracuje na vlivu životního prostředí na zdraví lidí. Mají zájem se zapojit do 7. RP s výzkumem kvality ovzduší v uzavřených prostorech a jeho dopadu na zdraví. Speciálně se chtějí věnovat výzkumu aerosolí. Více informací o svém záměru Vám může sdělit prof. Ian Colbeck.

  Bezpečnost pacientů v chirurgii
  Universita Exford - Nuffield department of surgery - hledá partnery do projektu týkajícího se vývoje a měření bezpečnosti pacientů během chirurgických zákroků. Oddělení má v tomto směru velké zkušenosti a tradici. Mohou mj. nabídnout metodologii evaluace pochybení v chirurgii, databázi pochybení, atd. Více informací Vám podá Dr. Ken Catchpole.


  Projektové záměry francouzské společnosti Pherecydes Pharma
  Společnost hledá partnery/konsorcia pro dvě témata:
  Projektové záměry francouzské společnosti IPMC
  Společnost hledá partnery/konsorcia pro téma:
  Genetic and environmental factors implicated in childhood adrenocortical cancer

  Projektové záměry israelského technologického institutu Technion
  Institut hledá partnery/konsorcia pro téma:
  Understanding and combating age related muscle weakness

  Projektové záměry University Bonn
  Universita hledá partnery/konsorcia pro téma:
  Agro-Environmental Measures, External Effects of Agriculture, Biodiversity, Monetary Evaluation

  Projektové záměry israelské Bar Ilan University
  Universita hledá partnery/konsorcia pro dvě témata (nabídka je v jednou souboru):
  1. Epidemiological investigation into long-term trends of population health as consequences of socio-economic transitions – the impact of immigration on health of aging population; 2. Interventions addressing the gradient of health inequalities

  Kde hledat italské partnery
  Miláno, Turin a Siena jsou tři italské regiony, jež představují téměř 90% italského biotechnologického průmyslu. Ze vzájemné spolupráce a úsilí vystupovat vůči zahraničním partnerům společně vznikl italský adresář biotechnologií. Ten vychází jednou ročně v tištěné podobě a je také volně přístupný na těchto internetových stránkách. Podle klíčových slov je zde možné najít partnery jak ze soukromého tak z veřejného sektoru.
  Další programy a informace
  Bílá kniha o výživě
  Evropská komise 30. května 2007 schválila Bílou knihu o výživě, nadváze a zdravotních problémech plynoucích z obezity. Dokument se věnuje problémům na straně spotřebitelů, jejich stravovacím návykům i jejich sedavému životnímu stylu, i problémům na straně potravinového průmyslu, jako jsou kvalita potravin a otázka poskytování informací zákazníkům. Další informace jsou k dispozici zde.

  Zelená kniha o bio-připravenosti
  Evropská komise 11. července 2007 schválila Zelenou knihu o bio-připravenosti. Dokument si klade za cíle povzbudit veřejnou debatu a konzultaci týkající se snížení biologických rizik a zvýšení připravenosti Evropy na možný bioteroristický útok. Dokument se však zaměřuje i na další hrozby biologického typu - nemoci, havárie v laboratořích a další potenciální problémy, které mohou způsobit sociální či ekonomické problémy. Veřejná konzultace zaměřená na národní orgány, výzkumné ústavy, univerzity, armádu či bioprůmysl je otevřena do konce září 2007. Více informací najdete zde.

  Veřejná konzultace na téma e-Inclusion
  14. června 2007 schválila Evropská komise akční plán Dobré stárnutí v informační společnosti. Návazná veřejná konzultace k otázkám zapojení všech občanů do výhod a možností digitální věku je otevřena do 15. srpna 2007 zde.

  Veřejná konzultace - Interoperabilita v eZdraví
  16. června 2007 schválila Evropská komise návrh normy pro Interperabilitu v eZdraví. Tento dokument má hlavně řešit propojování nejrůznějších informačních  systémů v oblasti zdraví napříč EU. Na základě tohoto návrhu vyhlásila Evropská komise neformální veřejnou konzultaci, která potrvá do 10. září. Více informací najdete na zde.

  Výsledky veřejné konzultace ke zdravotní strategii EU
  Evropská komise plánuje vydat ke konci roku 2007 novou zdravotní strategii. Za tím účelem proběhla ze začátku letošního roku veřejná konzultace, jejíž výsledky je možné shlédnout zde.

  Pravidla pro enzymy, přidatné a aromatické látky v potravinách

  Evropský parlament schválil začátkem července 2007 čtyři návrhy nařízení zaměřené na aktualizaci postupů při povolování potravinářských přidatných látek, enzymů a látek určených k aromatizaci potravin. Hlavním cílem jsou vyšší bezpečností normy ve prospěch spotřebitelů. Více informací najdete v této tiskové zprávě. Pokud návrhy projdou, nařízení mohou být uvedeny v platnost již od roku 2010.

  Bioekonomika - EU + Čína

  Evropská komise a Čína podepsaly 6. července 2007 společné prohlášení o ustanovení  znalostní bioekonomiky. Toto prohlášení by mělo vést k užší spolupráci v tomto oboru. Společné aktivity budou v duchu rovných příležitostí pro obě strany, včetně finančních otázek. Kromě specifických témat pro spolupráci s Čínou v rámci 7. RP by tato dohoda měla také přinést otevření některých národních čínských programů evropským pracovištím. Více informací najdete zde.

  Partnerství v oblasti klinických testů
  15 zemí EU uzavřelo v roce 2003 tzv. European and Developing Countries Clinical Trials Partnership. Tento program, založený podle článku 169 Smlouvy o ES, měl napomoci hlavně zemím subsaharské Afriky. Měl v těchto zemích představit nové klinické intervence zejména pro HIV/AIDS, tuberkulozu či malárii a tím napomoci k lepší gesci těchto nemocí v daných zemích. Podle článku 169 měl program slučovat stávající národní programy participujících zemí a EU měla také přispívat určitou finanční částkou. Z reportu, který si nechala EK vypracovat, však vyplývá, že členské státy daly na tuto aktivitu pouze 37mil. € z plánovaných 200mil. €, EK 40 mil. € ze stejné plánované částky a privátní sektor, který měl původně přispět také částkou 200 mil. € nakonec přispívá jenom mizivě. Kombinace národních programů v klinických testech s klinickými testy v afrických zemích tedy zatím nepřinesla předpokládané výsledky. Expertní skupina žádá, aby bylo toto partnerství zachováno, aby byl striktně dodržen mandát a uděláno vše proto, aby partnerství dosáhlo vytyčených cílů. Za tímto účelem navrhla skupina řadu kroků. Pokud se však neobjeví zlepšení do roku 2008, může být iniciativa ze strany EK pozastavena. Více informací, včetně celého reportu, najdete zde.

  Výzvy Partnerství v oblasti klinických testů
  Partnerský program mezi EU a rozvojovými zeměmi v oblasti klinických testů vypsal 6. července 2007 výzvy pro oblasti
  Vakcíny proti malárii - uzávěrka 19. listopadu 2007
  Vakcíny proti tuberkulóze - uzávěrka 5. listopadu 2007
  Senior Fellowships - pouze pro africké výzkumníky.

  Překlad  Medical Dictionary for Drug Regulatory Activities
  Generální ředitelství pro podniky a průmysl vypsalo výzvu na překlad Medical Dictionary for Drug Regulatory Activities do těch EU jazyků, ve kterých ještě tato databáze neexistuje.  Grant by měl pomoci členským zemím překlad udělat či ho dokončit. Uzávěrka podávání návrhů projektů je 14. září 2007. Více informací najdete zde.

  Program vyššího vzdělávání HIV/AIDS v Jihoafrické republice
  Evropský rozvojový fond vypsal výzvu týkající se vyššího vzdělávání v oblasti HIV a AIDS v Jihoafrické republice. Cílem této výzvy je napomoci školám a institucím připravit program, který by informoval o této nemoci, veškerých jejích aspektech, sloužil jako prevence a současně i umožňoval větší informovanost nejen zdravé ale i již infikované populace. Program by měl současně napomoci také lepšímu monitorování nakažených občanů. Více informací najdete zde. Uzávěrka je 5. října 2007.


  Výzva COST na podporu evropské VaV spolupráce

  COST (European Cooperation in Scientific and Technological Research) vyzývá evropské vědce k podávání návrhů projektů na budování výzkumných sítí. Příspěvek COSTu financuje spojování národních grantových programů do sítí, a to zejména pořádání setkání, konferencí, krátkodobých vědeckých výměn a akcí na šíření znalostí mezi širší publikum, NIKOLIV výzkum jako takový. Návrhy se musí týkat výzkumníků z minimálně pěti zemí zastoupených v programu COST. Typický příspěvek činí 100 tisíc euro za rok po dobu 4 let. Uzávěrka přijímání předběžných návrhů projektů je 30.září 2007.

  ESF výzva na příspěvky na pořádání konferencí v roce 2008/09
  ESF (Evropská výzkumná nadace) očekává zaslání návrhů na pořádání konferencí ve vybraných oborech/řadách, a to následovně:
  Pro rok 2008 v oboru matematika, uzávěrka je 15. září 2007
  Pro rok 2009 v oborech biologie; fyzika, biofyzika a životní prostředí; sociální a humanitní vědy; a výzkum globálních změn, uzávěrka je 1. října 2007.

  ESF výzva na ustavení nových výzkumných sítí
  ESF program výzkumných sítí je aktivitou, která na 4-5 let spojuje dohromady výzkumné činnosti financované z národních prostředků. Cílem je věnovat se na evropské úrovni významnému vědeckému úkolu nebo budování výzkumné infrastruktury a posunout tak hranice vědeckého poznání.  Hlavními kvalitami navrhovaných projektů je: creating interdisciplinary fora; sharing knowledge and expertise; developing new techniques; training young scientists. Uzávěrka přijímání návrh na vytváření těchto sítí je 30. října 2007.

  ESF výzva na krátkodobé výměny ve výzkumu studenokrevných organismů
  Jedná se o vědecké výměny do 15 dnů, uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. září 2007.

  Veřejná zakázka Požadavky a možnosti pro akce v radiofrekvenční identifikaci RFID ve zdravotnictví
  Bezpečnost pacientů a kvalita péče jsou důležité aspekty akčního plánu eZdraví (COM (2004) 356 final), který se zabývá nejpřínosnějšími postupy a zkušenostmi z celé Evropské unie. V jedné z částí veřejné debaty o radiofrekvenční identifikaci (RFID) v roce 2006 (COM(2007) 96 final) zaznělo, že by v nemocnicích a zdravotnictví vůbec mělo být prověřeno používání technologie RFID, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti pacientů. Hlavním cílem této studie je poskytnout odborný vklad nutný pro hodnocení perspektivních aspektů aplikací RFID na zdravotnickém trhu, a to se zaměřením na plánování a možné scénáře s určením souvisejících překážek a potřeb pro konkrétní politické zásahy nebo výzkumnou činnost. Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům je 10.9.2007, lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 17.9.2007.

  Veřejné zakázky Vzdělávací činnosti v oblasti bezpečnosti potravin
  DG Zdraví a ochrana spotřebitele zveřejnilo 18. července 2007 dvě veřejné zakázky na školení odborných pracovníků v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a blaha zvířat a zdraví rostlin vč. informování o posledním vývoji legislativy:
  Vzdělávací činnosti v rámci programu „Lepší vzdělání pro výrobu bezpečnějších potravin" v zemích EU
  Vzdělávací činnosti v rámci programu „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin" ve třetích zemích
  Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům je 14.9.2007, lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 21.9.2007. Další informace k uvedeným programům lze nalézt i na stránkách DG Zdraví a ochrana spotřebitele zde.

  Ocenění pro ženy v oboru life sciences
  Federation of European Biochemical Societies spolu s European Molecular Biology Organisation vyhlásily ocenění pro ženy pracující jako vědečtí pracovníci v oborech life sciences. Cílem tohoto ocenění je upozornit na práci žen v těchto oborech a zároveň představit nové ideály pro mladé ženy, které teprve rozhodují o své profesní budoucnosti. Každý rok ocenění a 10 000€ dostane jedna žena z Evropy. První ocenění bude předáno na jaře 2008 v Aténách. Nominace je možné podávat do 15. srpna 2007. Nominované ženy by měly pracovat v Evropě a za posledních 5 let významně přispět rozvoji life sciences. Více informací najdete zde.

  Portály pro zemědělský výzkum
  Odkazy na stránkách Stálého výboru EK pro zemědělský výzkum jsou k nalezení zde.

  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

  Akce, konference
  Přehled akcí v oblasti IT bezpečnosti
  Přehled akcí a konferencí v oblasti IT bezpečnosti zpracovává Evropská komise zde. Pro další rok je k seznamu možné dodat konferenci Trust 2008 v rakouském Villachu 10-13. března 2008.

  Přehled akcí v oblasti nanotechnologií
  Přehled akcí, výstav a konferencí v oblasti nanotechnologií zpracovává sdružení Nanoforum zde.

  Přehled akcí v oblasti vývoje mikrosystémů

  Přehled akcí a konferencí v oblasti vývoje mikrosystémů v podání sdružení Nexus je k dispozici zde.

  Výuka v oblasti pokročilých vícesložkových materiálů
  Síť excelence Knowledge-based multicomponent materials for durable and safe performance pořádá v příštích měsících dvě výukové akce:
  Letní škola, 17-20. září 2007 v italském Udine
  Integrated Post-Graduate School Micromechanical Modelling, 8-19. října 2007 ve francouzském Cachan.

  EURITRACK Workshop - detekce výbušnin v kontejnerech
  Workshop organizovaný projektovým konsorciem 6.RP EURITRACK (detekce výbušnin v námořních kontejnerech) a Společným výzkumným centrem pro jadernou bezpečnost se koná v italské Varese od 11 do 12. září 2007. Další informace a registrace jsou k nalezení zde.

  Workshopy Společného výzkumného centra EU v Praze
  Workshop Particles and photo-oxidants in Europe se koná 25-26. září 2007 v Praze. Konferenční poplatek je 250 euro. Workshop Multi-hazard analysis and Risk mapping (průmyslové i přírodní katastrofy) se koná v čtvrtém kvartálu roku 2007 v Praze. Více informací bude k dispozici později. Další aktivity Společného centra jsou vypsány zde.

  Konference Pokroky v pomáhajících technologiích
  9. evropská konference Advancement of Assistive Technology se koná 3-5. října 2007 ve španělském městě San Sebastian. Na konferenci jsou vítání jak výzkumníci a inženýři, tak poskytovatelé zdravotních a pečovatelských služeb, gerontologové, pracovní terapeuti, výrobci, a samozřejmě uživatelé.

  Konference Nanočástice pro evropský průmysl
  Konference Nanoparticles for European Industry se koná 24-25. října 2007 v Londýně. Konferenční poplatek je £293 pro studenty, £564 pro akademickou sféru, £640 pro širší veřejnost. Řadu zajímavých přednášek zahájí příspěvek na téma ‘Nanoparticle Applications in Food, Personal Care and Packaging‘, dále např. ‘New Nanoparticle and Quantum Dot Hybrid Materials‘, příspěvky na téma standardizace a měření apod.

  Konference Investice do nanotechnologií v medicíně
  Konference Investing in Medical Nanotechnologies se koná 13-14. prosince 2007 v Londýně. Konferenční poplatek je 587£ pro akademickou sféru a malé a střední firmy, a 940£ pro ostatní. Diskutovaná témata zahrnují:
  The Promise of Nanomedicine
  Tissue Engineering and Regenerative Medicine
  Drug Delivery and Pharmaceutical Development
  Clinical Applications of Nanotechnology
  Novel Devices, Nanosensors and Diagnostics
  Investing in Nanomedicine: Strategy and Vision for the Future

  Konference Nanomateriály a nanovýroba
  3. mezinárodní konference Nanomateriály a nanovýroba se koná 17-18.prosince 2007 na Trinity College v Dubline. Témata zahrnují i nanobiotechnologie, nanoelektroniku či nanovýrobu, konferenční poplatek činí do 1. října 470 euro, pro studenty 215 euro. Jedním z klíčových řečníků bude i prof. Terry Wilkins, předseda Poradní skupiny Evropské komise pro prioritu Nanotechnologie (NMP).

  Nanotechnologická konference na vysoké úrovni
  ICT skupina Evropské komise ve spolupráci s portugalským předsednictvím EU pořádá High level conference on Nanotechnologies. Konference je organizována v návaznosti na Společné technologické iniciativy ENIAC a ARTEMIS a otevření Iberijské mezinárodní nanotechnologické laboratoře v portugalském městě Braga 20-21. listopadu 2007. Akce bude zahrnovat i řadu dalších setkání a workshopů 19. listopadu.

  Výstava Prevent in Action
  Integrovaný projekt Prevent pořádá 18-22. září 2007 za podpory DG Informační společnost ve francouzském Versailles výstavu technologií pro bezpečnější silniční dopravu. Další informace je k dispozici zde.

  Konference Udržitelná výstavba budov
  Mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve Střední Evropě se koná 24-26. září 2007 na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Tématickými okruhy budou: Ekonomie, politika a legislativa; Metody hodnocení; Vzdělávání a informace; Navrhování budov; Vnitřní prostředí; Vnější prostředí; Energie; a Materiály.

  Akce v oblasti jaderné energetiky a bezpečnosti
  Během následujícího roku jsou plánovány následující akce:
  Spuštění Technologické platformy udržitelné jaderné energetiky, 21. září 2007, Brusel
  4. generace jaderných reaktorů, 8-12. října 2007, Saclay, Francie
  Konference o geologických úložištích, 15-17. října 2007, Bern, Švýcarsko
  Eurocourse on coated particle fuel, 4-7. prosince 2007, Petten, Holandsko
  Mezinárodní konference ESRED, 16-18. června 2008, Praha
  Konference Evropské komise Euradwaste, 20-23.října 2008, Lucemburk
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp

  Společná výzva priorit Bezpečnost a Informační a komunikační technologie
  Společná výzva FP7-ICT-SEC-2007-1 má za téma ochranu kritické infrastruktury, rozpočet 20 mil. euro pro projekty, které budou podány pod prioritou Bezpečnost, a 20 mil. euro pro projekty, které budou podány pod prioritou ICT. Výzva se očekává 31. července 2007, uzávěrka bude 29. listopadu 2007, předběžný výběr témat je k dispozici zde.
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Výzkum pro MSP v oblasti textilu/materiálů
  Instituto de biomecánica de Valencia hledá partnery do specifického programu Kapacity 7. RP, Výzkum pro malé a střední podniky. Cílem výzkumu má být: "intelligent dynamic cushion for sore prevention based on a biomimic strategy to substitute the lacking human capability of readjusting pressure." Projekt je orientovaný na MSP z textilního či materiálního průmyslu. Více informací Vám poskytne Dr. Juan Vincente Dura na telefonním čísle: +34-96-3879160.

  Záměry španělského technologického centra LEITAT
  Leitat hledá partnery pro spolupráci v oblasti vývoje a testování inteligentních textilních materiálů. Kontakt: paní Cristina Barragan, tel: +34-93-7882300.

  Projektové záměry israelské společnosti Menta Networks
  Společnost hledá partnery/konsorcia pro téma:
  Virtual RFID Network
  Další programy a informace
  Předběžné výsledky první výzvy 2007 v oblasti ICT
  Předběžné výsledy první výzvy 2007 v oblasti ICT naznačují relativně úspěšnou účast českých účastníků: Bylo podáno 122 projektů s českou účastí, z toho 11 mělo i českého koordinátora. Po vyhodnocení prošlo úspěšně 51 projektů s českou účastí, z toho 4 s českým koordinátorem. Na seznam projektů vybraných k financování bylo zařazeno 29 projektů s českou účastí, žádný s českým koordinátorem. V těchto projektech poptávají čeští partneři od Komise celkem  necelých 9 mil. euro. Pro srovnání - maďarští partneři na seznamu k financování poptávají necelých 8 mil. euro, polští partneři 8,5 mil. euro, rakouští partneři okolo 45 mil. euro a holandští partneři okolo 70 mil. euro.

  Zelená kniha o bio-připravenosti
  Evropská komise 11. července 2007 schválila Zelenou knihu o bio-připravenosti. Dokument si klade za cíle povzbudit veřejnou debatu a konzultaci týkající se snížení biologických rizik a zvýšení připravenosti Evropy na možný bioteroristický útok. Dokument se však zaměřuje i na další hrozby biologického typu - nemoci, havárie v laboratořích a další potenciální problémy, které mohou způsobit sociální či ekonomické problémy. Veřejná konzultace zaměřená na národní orgány, výzkumné ústavy, univerzity, armádu či bioprůmysl je otevřena do konce září 2007. Více informací najdete zde.

  Veřejná konzultace o odpovědném nanovýzkumu
  Zapojit se do veřejné konzultace vyhlášené Evropskou komisí 19. července 2007 je možné na serveru sinapse zde. Výsledku konzultace se promítnou do připravovaného návrhu kodexu chování v nanotechnologickém výzkumu a vývoji.

  Výzva COST na podporu evropské VaV spolupráce

  COST (European Cooperation in Scientific and Technological Research) vyzývá evropské vědce k podávání návrhů projektů na budování výzkumných sítí. Příspěvek COSTu financuje spojování národních grantových programů do sítí, a to zejména pořádání setkání, konferencí, krátkodobých vědeckých výměn a akcí na šíření znalostí mezi širší publikum, NIKOLIV výzkum jako takový. Návrhy se musí týkat výzkumníků z minimálně pěti zemí zastoupených v programu COST. Typický příspěvek činí 100 tisíc euro za rok po dobu 4 let. Uzávěrka přijímání předběžných návrhů projektů je 30.září 2007.

  ESF výzva na příspěvky na pořádání konferencí v roce 2008/09
  ESF (Evropská výzkumná nadace) očekává zaslání návrhů na pořádání konferencí ve vybraných oborech/řadách, a to následovně:
  Pro rok 2008 v oboru matematika, uzávěrka je 15. září 2007
  Pro rok 2009 v oborech biologie; fyzika, biofyzika a životní prostředí; sociální a humanitní vědy; a výzkum globálních změn, uzávěrka je 1. října 2007.

  ESF výzva na ustavení nových výzkumných sítí
  ESF program výzkumných sítí je aktivitou, která na 4-5 let spojuje dohromady výzkumné činnosti financované z národních prostředků. Cílem je věnovat se na evropské úrovni významnému vědeckému úkolu nebo budování výzkumné infrastruktury a posunout tak hranice vědeckého poznání.  Hlavními kvalitami navrhovaných projektů je: creating interdisciplinary fora; sharing knowledge and expertise; developing new techniques; training young scientists. Uzávěrka přijímání návrh na vytváření těchto sítí je 30. října 2007.

  Veřejná zakázka Technická pomoc projektovým úředníkům v Nanotechnologiích
  Stručný popis zakázky: Technická pomoc poskytovaná za strany jmenovaných odborníků (označovaných jako projektoví techničtí asistenti nebo PTA) v rámci dohledu nad výzkumnými projekty financovanými zadávací službou (DG Výzkum a vývoj - Direktorát G: Průmyslové technologie). 33 témat/položek. Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům je 4.9.2007, lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 12.9.2007.

  Veřejná zakázka Poradci v oblasti využití a inovací v Nanotechnologiích
  V této veřejné zakázce se jedná o služby k zajištění a posílení potenciálního dopadu výsledků projektů spolufinancovaných Komisí v oboru nanotechnologií.  Cílem je se konkrétněji zaměřit na určení a řešení možných překážek při rozvíjení výsledků projektu. Mohou nastat interní překážky, jako např. rozdíly mezi očekáváním a záměry u projektových partnerů (riziko střetu zájmů), stejně jako vnější překážky, jako např. legislativní nebo normativní vlivy, vývoj trhu, rozvoj dalších technologií řešících stejné problémy nebo oslovujících stejné trhy, nedostatek odborného vzdělání, nedostatek přijetí ve společnosti atd. Služby budou probíhat v podobě projektové analýzy (kancelářská práce), pomoci při projektových setkáních, seminářů o rozvojové strategii, prezentací o poradenství v první linii ap. Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům je 12.9.2007, lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 20.9.2007.

  Veřejná zakázka Požadavky a možnosti pro akce v radiofrekvenční identifikaci RFID ve zdravotnictví
  Bezpečnost pacientů a kvalita péče jsou důležité aspekty akčního plánu eZdraví (COM (2004) 356 final), který se zabývá nejpřínosnějšími postupy a zkušenostmi z celé Evropské unie. V jedné z částí veřejné debaty o radiofrekvenční identifikaci (RFID) v roce 2006 (COM(2007) 96 final) zaznělo, že by v nemocnicích a zdravotnictví vůbec mělo být prověřeno používání technologie RFID, a to z důvodů zvýšení bezpečnosti pacientů. Hlavním cílem této studie je poskytnout odborný vklad nutný pro hodnocení perspektivních aspektů aplikací RFID na zdravotnickém trhu, a to se zaměřením na plánování a možné scénáře s určením souvisejících překážek a potřeb pro konkrétní politické zásahy nebo výzkumnou činnost. Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům je 10.9.2007, lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 17.9.2007.

  Technologická platforma Továrny budoucnosti
  25. června 2007 byla v Evropském parlamentu oficiálně představena Strategická výzkumná agenda (SRA) technologické platformy Plants for the Future.

  Technologická platforma pro fotovoltaiku
  12. června 2007 byla v Berlíně na druhé valné hromadě Photovoltaic Technology Platform představena konečná verse Strategické výzkumné agendy (SRA) nazvaná Strategic Research Agenda for Photovoltaic Solar Energy Conversion.

  Veřejná konzultace na téma e-Inclusion
  14. června 2007 schválila Evropská komise akční plán Dobré stárnutí v informační společnosti. Návazná veřejná konzultace k otázkám zapojení všech občanů do výhod a možností digitální věku je otevřena do 15. srpna 2007 zde.

  Veřejná konzultace - Interoperabilita v eZdraví
  16. června 2007 schválila Evropská komise návrh normy pro Interoperabilitu v eZdraví. Tento dokument má hlavně řešit propojování nejrůznějších informačních  systémů v oblasti zdraví napříč EU. Na základě tohoto návrhu vyhlásila Evropská komise neformální veřejnou konzultaci, která potrvá do 10. září. Více informací najdete na zde.


  ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

  Akce, konference
  Euro-Trans Days v Polsku
  Mezi 17.-18. říjnem 2007 se ve Varšavě koná konference, kde se účastníci mohou dovědět informace o evropském VaV v problematice pozemní dopravy, setkat se s hlavními evropskými hráči na poli VaV v oblasti dopravy a získat informace o sestavení konzorcia pro 7.RP. Koordinátoři běžících projektů budou prezentovat svou činnost a hledat partnery. Účast zdarma.

  Konference Udržitelná výstavba budov
  Mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve Střední Evropě se koná 24-26. září 2007 na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Tématickými okruhy budou: Ekonomie, politika a legislativa; Metody hodnocení; Vzdělávání a informace; Navrhování budov; Vnitřní prostředí; Vnější prostředí; Energie; a Materiály.

  Technické review v oblasti vodíku a palivových článků
  Konference organizovaná Evropskou komisí a Technologickou platformou Hydrogen & Fuel Cells věnující se technickému review vodíku a palivových článků se koná 10-11. října 2007 v Bruselu. Cílem konference je informovat o vývoji a poskytnout fórum pro navázání nových partnerství v této výzkumné oblasti.

  ERTRAC Konference - Evropská silniční doprava a změny klimatu
  Tato konference o evropské silniční dopravě a změně klimatu se bude konat v Bruselu 26. září 2007. Diskutovány budou klimatické změny a způsob, jakým se s nimi mohou vyrovnávat zainteresované strany, zejména ty sdružené v Evropské technologické platformě pro silniční dopravu ERTRAC. Akce se zúčastní vysoce postavení representanti Evropské komise, kteří přednesou svůj pohled na výzvy stojící před sektorem silniční dopravy. Zástupci ERTRAC z automobilového průmyslu a poskytovatelé inteligentních dopravních systémů zareagují a přednesou své strategie pro tuto problematiku. Panelová diskuze na vysoké úrovni bude zkoumat různé názory a perspektivy pro silniční dopravu, mobilitu a dopady na životní prostředí. Další konference platformy je poté plánovaná na 21-25. dubna 2008 v slovinské Ljublaně.

  Valná hromada technologické platformy Bezemisní elektrárny
  2. valná hromada technologické platformy Zero Emission Power Plants (ZEP) se koná 3. října 2007 v Paříži (následovaná 4-5. října symposiem The Capture and Geological Storage of CO2). Další dokumenty k platformě, jejím aktivitám i podnětům pro Strategický energetický technologický plán (SET plan) jsou k dispozici zde.

  International conference on adaptive and integrative water management
  První konference o adaptivním a integrujícím managementu vodních zdrojů se bude konat 12-15. listopadu 2007 ve švýcarské Basileji. Konferenční poplatky činí 280 euro, pro studenty 200 euro, v případě zájmu přednést příspěvek je třeba zaslat jeho abstrakt organizátorům do 31 července.

  Konference Energy for Development 2007 v Portugalsku
  Nová realita v energetice vyžaduje pro úspěch na poli obchodním i výzkumném ustavování adekvátních partnerství. Konference Energy for Development 2007 konající se 10-12. října 2007 v portugalském městě Beja je příležitostí k seznámení se současným vývojem i případovými studiemi z oboru v dělném multidisciplinárním prostředí. V současnosti je otevřena výzva k podávání příspěvků v následujících oborech:
  • Bio-energy cluster > bio-resources management; multi-fuel production routes; bio-fuels economics.
  • Energy services > contracting strategies; regulative framework; technology integration.
  • Sustainable energy communities > project financing; architectural proposals; urban sustainable management.
  • New energies economy > monitoring technologies; market strategies; accounting, labelling and certification.
  • Energy citizenship > sustainable communities; enabling and communication strategies; funding mechanisms.
  • Energy and regional development > regional innovation and clusters; multi-regional energy initiatives; new and renewable energy projects.
  Akce v oblasti jaderné energetiky a bezpečnosti
  Během následujícího roku jsou plánovány následující akce:
  Spuštění Technologické platformy udržitelné jaderné energetiky, 21. září 2007, Brusel
  4. generace jaderných reaktorů, 8-12. října 2007, Saclay, Francie
  Konference o geologických úložištích, 15-17. října 2007, Bern, Švýcarsko
  Eurocourse on coated particle fuel, 4-7. prosince 2007, Petten, Holandsko
  Mezinárodní konference ESRED, 16-18. června 2008, Praha
  Konference Evropské komise Euradwaste, 20-23.října 2008, Lucemburk

  Workshopy Společného výzkumného centra EU v Praze
  4th Workshop on Neutron Measurements, Evaluations and Applications - Nuclear data needs for Generation IV and accelerator driven systems se koná 16-18. října 2007 v Praze. Registrace bude možná od srpna do 23. září 2007. Uzávěrka přijímání abstraktů je 5. srpna 2007. Nejsou vybírány žádné konferenční poplatky. Další aktivity Společného centra jsou vypsány zde.

  7. konference European Vehicle Passive Safety
  Konference o pasivní bezpečnosti vozidel se uskuteční mezi 18.-19. zářím 2007 v Maastrichtu a pořádá ji síť excelence APSN, která zde chce prezentovat své výsledky. Program a další informace najdete zde.

  Výstava Prevent in Action
  Integrovaný projekt Prevent pořádá 18-22. září 2007 za podpory DG Informační společnost ve francouzském Versailles výstavu technologií pro bezpečnější silniční dopravu. Další informace je k dispozici zde.

  19th Sustainable Energy Marie Curie Research Fellowships Conference
  Konference se koná 27-31. října 2007 na Politechnické universitě ve španělské Valencii. Tématem konference je Clean Energies and Engines. Konferenci organizuje DG výzkum a vývoj ve spolupráci s Politechnickou universitou Valencia a University College Cork. V případě zájmu kontaktujte prosím organizátory, Dr. Xandra Margot, Universidad Politécnica de Valencia, CMT-Motores Térmicos, s kopiemi pro pana Barry Robertson, European Commission, Energy Theme, DG RTD K3, a pana Tony Lewis, University College Cork, Ireland.

  Konference ERA-NET Transport (ENT)
  Konference se uskuteční 27. září 2007 v Bruselu. Program konference se skládá z ukázky výsledků práce ENT, prezentaci budoucího směřování ENT a ukázek implementace vize ENT. Účast na konferenci je zdarma.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Vliv životního prostředí na zdraví
  Universita Essex - Centre for environment and society - intenzivně pracuje na vlivu životního prostředí na zdraví lidí. Mají zájem se zapojit do 7. RP s výzkumem kvality ovzduší v uzavřených prostorech a jeho dopadu na zdraví. Speciálně se chtějí věnovat výzkumu aerosolí. Více informací o svém záměru Vám může sdělit prof. Ian Colbeck.

  Projektové záměry katalánské společnosti CRIC

  Společnost hledá partnery/konsorcia pro téma:
  A New Fast and Efficient Water Decontamination Method based on Discharge Technologies

  Projektové záměry University Bonn
  Universita hledá partnery/konsorcia pro téma:
  Agro-Environmental Measures, External Effects of Agriculture, Biodiversity, Monetary Evaluation

  Projektové záměry španělské společnosti Econet-Consultants
  Společnost hledá partnery/konsorcia do programu Intelligent Energy Europe pro téma:
  Intelligent Energy Europe - Photovoltaic solar energy

  Portugalská firma Lusospace, Lda. hledá spolupráci
  Firma Lusospace, Lda. hledá partnery pro partnery pro spolurpáci v tématu SPACE. Firma má zkušenosti s vývojem optoelektronických a navigačních systémů. Kontakt:  Pepe Carla, tel: +351-21-3974363.

  Polský Institut pro paliva a obnovitelné energie hledá partnery
  Institut se zabývá vývojem v oblasti paliv a obnovitelných zdrojů energie. Hledá partnery pro výzkum v oblasti vývoje biopaliv 1. generace a v oblasti demonstrací a implementací implementací vyvinutých technologií. Kontakt: pan Arkadiusz Majoch, tel. +48-22-5100204.

  Polský Výzkumný ústav kolejových vozidel hledá spolupráci
  Ústav se zabývá vývojem a testováním kolejových vozidel (přepravních a osobních vagonů, lokomotiv, nekonvečních kolejových vozidel) a hledá partnery pro mezinárodní spolupráci. Kontakt:  Ryszard
  Szebart, tel.: +48-61-6534001.

  Euroadvance Economic Consultant Ltd. hledá partnery pro IEE
  Tato maďarská společnost hledá partnery pro účast v projektech v oblasti zvyšování účinnosti, obnovitelných zdrojů energie a biopaliv prostřednictvím programu Intelligent Energy Europe (IEE). Kontakt: pan Gábor Szuhoczky, tel: +36 42548370.
  Další programy a informace
  Zelená kniha Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě
  Evropská komise přijala 29. června 2007 první politický dokument k vyrovnání se se změnami klimatu. Přijatá Zelená kniha Přizpůsobení se změně klimatu v Evropě – možnosti pro postup EU staví na práci a výsledcích Evropského programu klimatických změn. Publikace tvrdí, že jsme vystaveni dvěma výzvám: potřebě hlubokého snížení emisí skleníkových plynů a potřebě vyrovnat se s měnícími se klimatickými podmínkami.  Kniha popisuje rovněž možné cesty a aktivity na evropské úrovni. Cílem dokumentu je započnout celoevropskou veřejnou rozpravu a konzultaci, jak pokračovat dále. 3. července se k této debatě konala v Bruselu velká zahajovací konference. Webová konzultace bude otevřena od polovina července do konce listopadu 2007. Během podzimu se pak budou ve Finsku, Portugalsku, Velké Británii a Maďarsku konat čtyři regionální workshopy. Další informace k tématu jsou k dispozici zde.

  Zelená kniha k městské dopravě
  V souvislosti s připravovanou Zelenou knihou Evropské komise k městské dopravě proběhla k tomuto tématu v první části letošního roku veřejná konzultace, jejíž výsledky můžete shédnout zde.

  Výzva COST na podporu evropské VaV spolupráce

  COST (European Cooperation in Scientific and Technological Research) vyzývá evropské vědce k podávání návrhů projektů na budování výzkumných sítí. Příspěvek COSTu financuje spojování národních grantových programů do sítí, a to zejména pořádání setkání, konferencí, krátkodobých vědeckých výměn a akcí na šíření znalostí mezi širší publikum, NIKOLIV výzkum jako takový. Návrhy se musí týkat výzkumníků z minimálně pěti zemí zastoupených v programu COST. Typický příspěvek činí 100 tisíc euro za rok po dobu 4 let. Uzávěrka přijímání předběžných návrhů projektů je 30.září 2007.

  ESF výzva na příspěvky na pořádání konferencí v roce 2008/09
  ESF (Evropská výzkumná nadace) očekává zaslání návrhů na pořádání konferencí ve vybraných oborech/řadách, a to následovně:
  Pro rok 2008 v oboru matematika, uzávěrka je 15. září 2007
  Pro rok 2009 v oborech biologie; fyzika, biofyzika a životní prostředí; sociální a humanitní vědy; a výzkum globálních změn, uzávěrka je 1. října 2007.

  ESF výzva na ustavení nových výzkumných sítí
  ESF program výzkumných sítí je aktivitou, která na 4-5 let spojuje dohromady výzkumné činnosti financované z národních prostředků. Cílem je věnovat se na evropské úrovni významnému vědeckému úkolu nebo budování výzkumné infrastruktury a posunout tak hranice vědeckého poznání.  Hlavními kvalitami navrhovaných projektů je: creating interdisciplinary fora; sharing knowledge and expertise; developing new techniques; training young scientists. Uzávěrka přijímání návrh na vytváření těchto sítí je 30. října 2007.

  Veřejná zakázka Role a dopad malých a středních podniků v energetickém VaV
  DG Výzkum a vývoj zveřejnilo veřejnou zakázku na studii Role a dopad malých a středních podniků (MSP) v projektech rámcového programu energetického výzkumu. Kontraktor bude mít za úkol studovat skutečnou roli a dopad účasti MSP v projektech energetického výzkumu(na projekty a na firmy samé) a jejich úspěšnost v zapojování se do výzkumných konsorcií. Kontraktor bude rovněž studovat neúčast MSP, hodnotit bariéry bránící účasti a potenciál větších MSP. Lhůta na požádání o dokumenty k zakázce je 3.9.2007, lhůta na přihlášení se do výzvy je 14.9.2007.

  Transport Research Knowledge Centre (TRKC)
  TRKC je webový portál určený pro sdílení informací o mezinárodním výzkumu a vývoji v evropském rámci v problematice dopravy. Hlavním úkolem TRKC je podat co nejširší přehled o všech možnostech VaV vztahující se k dopravě na evropské, mezinárodní a národní úrovni. Portál umožňuje vyhledávat informace podle různých kritérií.

  European Platform for Biodiversity Research Strategy
  Platforma pořádala 4-7. května 2007 v Lipsku zasedání, kde přijala tři doporučení v otázkách biodiversity, které zveřejnila na svých stránkách. Další zasedání je plánováno v součinnosti s portugalským předsednictvím EU 7-9. listopadu 2007 v Portugalsku.

  Technologická platforma pro železniční výzkum
  27. června 2007 byla v hotelu Renaissance v Bruselu představena Strategická výzkumná agenda (SRA) technologické platformy European Rail Research Advisory Council (ERRAC).

  Nařízení a návod k programu LIFE+
  Evropská komise oficiálně zveřejnila 11. června 2007 v Úředním věstníku EU nařízení ke prodloužení programu pro životní prostředí LIFE+, návod k zapojení do programu bude vystaven na web na konci července.


  SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

  Akce, konference
  Projekt "Policy mix"
  V rámci studie “Monitoring and analysis of policies and public financing instruments conducive to higher levels of R&D investments”, kterou nechala vypracovat Evropská komise, bylo vytvořeno 31 posudků na různé země (EU + vybrané třetí země). Výsledky projektu slouží jako podpora pro rozvoj politik v Evropě a to předevší pro aktivity CRESTu (Scientific and Technical Research Committee). Informace o projektu a jednotlivé zprávy jsou ke stažení zde.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp

  Výzvy v socio-ekonomických a humanitních vědách v roce 2008
  V roce 2008 budou s největší pravděpodobností vypsány výzvy v prioritě Sociálně-ekonomické a humanitní vědy (SP Spolupráce) až na konci roku (s uzávěrkou v roce 2009). Témata výzvy ještě nejsou k dispozici.
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Výzva HEALTH-2007-3.3-2
  Katolická universita v Lovani - socioekonomické oddělení - hledá partnery pro výzvu HEALTH-2007-3.3-2 Interventions addressing the gradient of health inequalities s uzávěrkou 18. září 2007. Projekt je zaměřený na socio-ekonomické nerovnosti v oblasti mentálního zdraví, na mezihraniční porovnání těchto nerovností a politická opatření při nerovnostech ve zdravotnictví. Více informací o projektu Vám podá Prof. Vincent Laurant.
  Další programy a informace
  Výzva COST na podporu evropské VaV spolupráce
  COST (European Cooperation in Scientific and Technological Research) vyzývá evropské vědce k podávání návrhů projektů na budování výzkumných sítí. Příspěvek COSTu financuje spojování národních grantových programů do sítí, a to zejména pořádání setkání, konferencí, krátkodobých vědeckých výměn a akcí na šíření znalostí mezi širší publikum, NIKOLIV výzkum jako takový. Návrhy se musí týkat výzkumníků z minimálně pěti zemí zastoupených v programu COST. Typický příspěvek činí 100 tisíc euro za rok po dobu 4 let. Uzávěrka přijímání předběžných návrhů projektů je 30.září 2007.

  ESF výzva na příspěvky na pořádání konferencí v roce 2008/09
  ESF (Evropská výzkumná nadace) očekává zaslání návrhů na pořádání konferencí ve vybraných oborech/řadách, a to následovně:
  Pro rok 2008 v oboru matematika, uzávěrka je 15. září 2007
  Pro rok 2009 v oborech biologie; fyzika, biofyzika a životní prostředí; sociální a humanitní vědy; a výzkum globálních změn, uzávěrka je 1. října 2007.

  ESF výzva na ustavení nových výzkumných sítí
  ESF program výzkumných sítí je aktivitou, která na 4-5 let spojuje dohromady výzkumné činnosti financované z národních prostředků. Cílem je věnovat se na evropské úrovni významnému vědeckému úkolu nebo budování výzkumné infrastruktury a posunout tak hranice vědeckého poznání.  Hlavními kvalitami navrhovaných projektů je: creating interdisciplinary fora; sharing knowledge and expertise; developing new techniques; training young scientists. Uzávěrka přijímání návrh na vytváření těchto sítí je 30. října 2007.

  Uspořádání každoročního udělení Evropské literární ceny
  DG Vzdělání a kultura vypisuje v rámci programu Kultura výzvu na předkládání návrhů na uspořádání každoročního udělení Evropské literární ceny. Uzávěrka výzvy je 12. října 2007. Další informace v ČR poskytne i Institut umění, Celetná 17, Praha 1, Eva Žáková a Viktor Debnar.

  Veřejná zakázka Vedoucí trhy a vědeckotechnická specializace
  Obecným cílem aktivit v této oblasti je poskytnou evropským, národním a regionálním politickým činitelům základu k informovanému rozhodování ohledné budoucí evropské vědeckotechnické specializace, a to prostřednictvím vytváření politik a nástrojů vycházejících z reálných potřeb. Tato výzva k podání nabídek obsahuje 3 položky:
  1. Role veřejných zásahů ve tvorbě nových trhů
  2. Priority vědy a techniky pro rok 2030 – možné dopady a trhy budoucích klíčových technologických oblastí
  3. Evropské spotřebitelské preference v roce 2030 – důsledky pro vědu a techniku 
  Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům je 4.9.2007, lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 14.9.2007.

  Veřejná zakázka Míra a rozsah jako hnací síly Evropskeho výzkumného prostoru
  Jedným zo základných predpokladov myšlienky Európskeho výskumného priestoru sa zdá byť, že ekonomiky rozmeru a rozsahu sú dôležité vo financovaní a vykonávaní výskumu, a preto sú koordinácia a spolupráca vo financovaní a vykonávaní výskumu prospešné, a fragmentácia a rozptýlenie sú zhubné. Kvôli medzerám v relevantnej literatúre, tento predpoklad musí byť z veľkej časti overený. Cieľom tejto výzvy je začať vypĺňať tieto medzery a získať lepší náhľad, čo sa týka otázok kde a kedy vo výskumných ekonomikách rozmeru a rozsahu. Výzva na sa skladá z 3 častí:
  1. o ekonomikách rozmeru a rozsahu v poskytovaní verejnej podpory pre verejný a privátný výskum & rozvoj,
  2. o ekonomikách rozmeru na úrovni výskumného projektu,
  3. o ekonomikách rozmeru a rozsahu vo výskume financovanom na úrovni firmy.
  Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům je 4.9.2007, lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 14.9.2007.

  Veřejná zakázka Mapování minulosti z hlediska budoucího vývoje Evropského výzkumného prostoru
  Účelem této výzvy je zahájení práce zaměřené na zaznamenání minulého vývoje určitých aspektů Evropského výzkumného prostoru s ohledem na vytvoření budoucích scénářů pro výzkumný systém EU. Výzva zahrnuje 3 položky: 1. týkající se rozvinutí systematiky výzkumných systémů v rámci Evropského výzkumného prostoru, 2. týkající se analýzy veřejných výzkumných ústavů v Evropě ve vybraných oblastech vědy a techniky, a 3. týkající se nákladů a přínosů vztahujících se k národním veřejným výzkumným programům a těmto programům EU. Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům je 4.9.2007, lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 14.9.2007.

  Evropská síť referencí a expertíz pro odborné vzdělávání a přípravu
  Cílem této výzvy k předkládání projektů je vybrat a uzavřít čtyřletou rámcovou partnerskou dohodu s jedním úspěšným žadatelem z každé účastnické země za účelem vytvoření a vedení reprezentativního národního konsorcia klíčových organizací v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (VET), které bude podporovat Cedefop a provádět s partnery konsorcia činnosti dohodnuté každý rok  v ročním akčním plánu. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 14. září 2007.

  Veřejná zakázka Vyhodnocení 3. evropského průzkumu o pokračujícím odborném vzdělávání
  Účelem tohoto výběrového řízení je zakázka na studii týkající se hodnocení, analýzy a interpretace třetího evropského průzkumu o průběžném a počátečním odborném vzdělávání v podnicích (Průzkum o průběžném odborném vzdělávání – CVTS3). Studie bude založena na statistice/ukazatelích CVTS3, buď publikovaných v on-line databázi Eurostatu nebo vyžádaných přímo z Eurostatu, dále na mikrodatech CVTS3. Uzávěrka na přijímání žádostí o dokumentaci je 27.8.2007, uzávěrka pro předložení nabídek je 10.09.2007.

  VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

  Akce, konference
  Regionální instituce a kohézní politika
  V rámci projektu ALSO organizuje region Marche mezinárodní konferenci "The contribution of the Regional and Local Institutions to the Cohesion Policy: the dimension of territorial cooperation in the Lisbon Strategy Context." Konference se uskuteční 4. a 5. října 2007 v italské Anconě a jejím hlavním cílem bude představení a vyhodnocení projektů INTERREG a otestovat na nich reálný dopad na Lisabonskou strategii. Až do 20. srpna je možné předkládat prezentace. Více informací se dozvíte zde.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Výzkum pro MSP v oblasti textilu/materiálů
  Instituto de biomecánica de Valencia hledá partnery do specifického programu Kapacity 7. RP, Výzkum pro malé a střední podniky. Cílem výzkumu má být: "intelligent dynamic cushion for sore prevention based on a biomimic strategy to substitute the lacking human capability of readjusting pressure." Projekt je orientovaný na MSP z textilního či materiálního průmyslu. Více informací Vám poskytne  Dr. Juan Vincente Dura na telefonním čísle: +34-96-3879160.
  Další programy a informace
  Výzva COST na podporu evropské VaV spolupráce
  COST (European Cooperation in Scientific and Technological Research) vyzývá evropské vědce k podávání návrhů projektů na budování výzkumných sítí. Příspěvek COSTu financuje spojování národních grantových programů do sítí, a to zejména pořádání setkání, konferencí, krátkodobých vědeckých výměn a akcí na šíření znalostí mezi širší publikum, NIKOLIV výzkum jako takový. Návrhy se musí týkat výzkumníků z minimálně pěti zemí zastoupených v programu COST. Typický příspěvek činí 100 tisíc euro za rok po dobu 4 let. Uzávěrka přijímání předběžných návrhů projektů je 30.září 2007.

  ESF výzva na příspěvky na pořádání konferencí v roce 2008/09
  ESF (Evropská výzkumná nadace) očekává zaslání návrhů na pořádání konferencí ve vybraných oborech/řadách, a to následovně:
  Pro rok 2008 v oboru matematika, uzávěrka je 15. září 2007
  Pro rok 2009 v oborech biologie; fyzika, biofyzika a životní prostředí; sociální a humanitní vědy; a výzkum globálních změn, uzávěrka je 1. října 2007.

  ESF výzva na ustavení nových výzkumných sítí
  ESF program výzkumných sítí je aktivitou, která na 4-5 let spojuje dohromady výzkumné činnosti financované z národních prostředků. Cílem je věnovat se na evropské úrovni významnému vědeckému úkolu nebo budování výzkumné infrastruktury a posunout tak hranice vědeckého poznání.  Hlavními kvalitami navrhovaných projektů je: creating interdisciplinary fora; sharing knowledge and expertise; developing new techniques; training young scientists. Uzávěrka přijímání návrh na vytváření těchto sítí je 30. října 2007.

  Putting SMEs first
  Generální ředitelství pro podniky a průmysl aktualizovalo brožuru, jejímž hlavním sloganem je "Europe is good for SMEs - SMEs are good for Europe." Aktualizované verze nese název  "Putting SMEs first" a je možné v ní naleznout praktické rady - kde mohou MSP hledat pomoc týkající se grantový schémat, duševního vlastnictví, bankovních garancí, atd. Brožura je praktickým návodem, jak a kde najít rychlou a efektivní pomoc. Aby Evropská komise zdůraznila, jak důležité jsou MSP pro EU, inaugurovala nedávno speciální internetové stránky pro MSP, jež existují v 19 jazycích.

  První úvěr poskytnutý v rámci RSFF
  10. července 2007 byla v Bruselu podepsána první smlouva o úvěru v rámci nového mechanismu RSFF (Risk Sharing Finance Facility) mezi EIB a rakouskou firmou AVL List GmbH. Úvěr ve výši 30 milionů EUR bude využit na financování výzkumně-vývojových aktivit v oblasti automobilového průmyslu (powertrain technologies, hydrogen fuel cell technology etc.); celková investice dosáhne 130 milionů EUR. Ačkoliv AVL List GmbH je špičkovou firmou ve svém oboru, společnost měla problémy se získáním klasických úvěrů. Díky novému finančnímu mechanismu, který je založen na bázi sdílení rizika mezi EIB a Evropskou komisí, může EIB poskytovat více úvěrů na slibné vědecko-výzkumně-inovační projekty. Více informací o první podepsané smlouvě najdete zde. Podrobnější informace o RSFF najdete zde.

  ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

  Akce, konference
  Řízení evropských univerzit po roce 2010
  Evropská asociace univerzit pořádá od 25. do 27. října 2007 v polské Vroclavi konferenci na téma: "'The governance of European universities post 2010: mission diversity, autonomy and accountability." Konference se zaměří zejména na měnící se vztahy mezi státy a univerzitami a na možné strategie do budoucna. Konference je zaměřena zejména na rektory, prorektory a členy vedení univerzit. Více informací najdete zde.

  Univerzity na trhu
  Evropská akademie pořádá od 1. do 3. listopadu 2007 ve Stockholmu sympozium na téma "Univerzity na trhu." Sympozium se má zamyslet nad výzvami a možnostmi, které pramení z narůstajícího tlaku na univerzity k většímu otevření privátní sféře a tržním mechanismům. Sympozium je zdarma. Více informací najdete zde.

  19th Sustainable Energy Marie Curie Research Fellowships Conference
  Konference se koná 27-31. října 2007 na Politechnické universitě ve španělské Valencii. Tématem konference je Clean Energies and Engines. Konferenci organizuje DG výzkum a vývoj ve spolupráci s Politechnickou universitou Valencia a University College Cork. V případě zájmu kontaktujte prosím organizátory, Dr. Xandra Margot, Universidad Politécnica de Valencia, CMT-Motores Térmicos, s kopiemi pro pana Barry Robertson, European Commission, Energy Theme, DG RTD K3, a pana Tony Lewis, University College Cork, Ireland.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp

  Nová akce Marie Curie: Mezinárodní výměna výzkumníků
  V roce 2008 plánuje Evropská komise vypsat novou výzvu v rámci Marie Curie zvanou "Mezinárodní výměna výzkumných pracovníků" (IRSES). Tento nový typ projektů má za cíl spolufinancovat výměnné programy mezi členskými státy a asociovanými zeměmi na jedné straně a třetími zeměmi na straně druhé. Cílové třetí země jsou státy, které mají s EU uzavřenou vědecko-technologickou dohodu (S&T Agreement) a země, které spadají pod Evropskou politiku sousedství. Přesná pravidla nejsou zatím známa. Dá se předpokládat, že minimální počet účastníků budou alespoň dvě výzkumné organizace z členského nebo asociovaného státu a jedna nebo víc organizací ze třetí země. Organizace předloží EK na základě vyhlášené výzvy víceleté návrhy společných programů, které se budou týkat krátkodobých výměn začínajících nebo zkušených výzkumníků (případně i technických či řídících pracovníků). Finanční podpora bude EK poskytována na období 24-48 měsíců (předpokládá se, že EK bude financovat diety včetně cestovného, networkovací aktivity, konference, ale ne platy výzkumníků a zřejmě také žádné přímé náklady na výzkum). Délka výměny pracovníků by měla být mezi 1-12 měsíci. Pracovníci z členského nebo asociovaného státu musí vycestovat do třetí země a naopak (nejedná se o výměnu výzkumníků v rámci EU).
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Další programy a informace
  Předběžné výsledky prvního kola výzvy ITN
  Předběžné výsledy prvního kola výzvy Marie Curie: Initial Training Networks jsou ke stažení zde.

  Výzva COST na podporu evropské VaV spolupráce

  COST (European Cooperation in Scientific and Technological Research) vyzývá evropské vědce k podávání návrhů projektů na budování výzkumných sítí. Příspěvek COSTu financuje spojování národních grantových programů do sítí, a to zejména pořádání setkání, konferencí, krátkodobých vědeckých výměn a akcí na šíření znalostí mezi širší publikum, NIKOLIV výzkum jako takový. Návrhy se musí týkat výzkumníků z minimálně pěti zemí zastoupených v programu COST. Typický příspěvek činí 100 tisíc euro za rok po dobu 4 let. Uzávěrka přijímání předběžných návrhů projektů je 30.září 2007.

  ESF výzva na příspěvky na pořádání konferencí v roce 2008/09
  ESF (Evropská výzkumná nadace) očekává zaslání návrhů na pořádání konferencí ve vybraných oborech/řadách, a to následovně:
  Pro rok 2008 v oboru matematika, uzávěrka je 15. září 2007
  Pro rok 2009 v oborech biologie; fyzika, biofyzika a životní prostředí; sociální a humanitní vědy; a výzkum globálních změn, uzávěrka je 1. října 2007.

  ESF výzva na ustavení nových výzkumných sítí
  ESF program výzkumných sítí je aktivitou, která na 4-5 let spojuje dohromady výzkumné činnosti financované z národních prostředků. Cílem je věnovat se na evropské úrovni významnému vědeckému úkolu nebo budování výzkumné infrastruktury a posunout tak hranice vědeckého poznání.  Hlavními kvalitami navrhovaných projektů je: creating interdisciplinary fora; sharing knowledge and expertise; developing new techniques; training young scientists. Uzávěrka přijímání návrh na vytváření těchto sítí je 30. října 2007.

  Místo člena správní rady Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)
  Tato nabídka se týká žádostí o místa sedmi členů první správní rady, jejichž funkční období skončí dne 30. června 2008. Požadováno je m.j. 15 let praxe v oboru, z toho 5 let na vedoucí pozici. Uzávěrka pro podání žádostí je 24. září 2007.

  Volná místa národních expertů na Komisi
  DG pro výzkum a vývoj, DG pro Společné výzkumné centrum a DG pro informační společnost a média vypsala 5 následujících pozic pro národní experty s uzávěrkou 31. srpna 2007:
  DG RTD, Unit G5 - Industrial Technologies, Administration and Finance
  DG RTD, Unit K1 - Engergy, Horizontal Aspects and coordination
  DG INFSO, Unit R3 - Resources, Programming
  DG INFSO, Unit F3 - Emerging Technologies and Infrastructures, GEANT and eInfrastructures
  DG JRC, Unit G09 - Econometrics and statistical support to antifraud (ISPRA)
  Všechna vypsaná místa národních expertů (i na jiných DG) najdete zde. Žádosti je nutné podávat přes Stálé zastoupení ČR při EU - paní Jana Čechlovská (jana_cechlovska@mzv.cz, tel. +32-2-2139-118). Více informací o pravidlech vysílání národních expertů naleznete zde.

  Zaměstnání ve Společném výzkumném centru pro nové členské země
  Seznam pracovních příležitostí je k dispozici zde.

  Dočasná místa v evropských institucích
  Seznam pracovních příležitostí je k dispozici zde.

  Stipendia amerických státních agentur a nadací
  Databáze stipendií je k dispozici zde.

  Místa a stipendia v oblasti vývoje a výroby mikrosystémů
  Aktuální nabídka je k dispozci zde.