20. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU - CZELO, BRUSEL, 23. ZÁŘÍ 2007

 • VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


 • MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
 • ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA
 • SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 • VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE
 • ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA


 • VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ


  Revize finančního rámce EU kvůli financování Galilea a EIT
  Evropská komise přijala návrh, kde vzít prostředky na navigační systém Galileo (2,4 miliard euro) a na nově vznikající Evropský technologický institut - EIT (309 milionů euro). Díky revizi finančního rámce na léta 2007-2013 bude možné vzít chybějící prostředky z rezervních prostředků (margin), konkrétně z rezervy na 2007 a 2008 (220 milionů euro z kapitoly "Administration" a 2,189 miliard euro z kapitoly "Preservation and Management of Natural Resources"); zbývajících 0,3 miliard je k dispozici z 7.RP (doprava). Více informací najdete zde.
  Evropská komise také přijala sdělení, jehož cílem je zajistit pokračování evropských programů satelitní navigace (EGNOS a GALILEO), a dále pozměněný návrh nařízení o financování těchto programů, jenž stanoví, že zaváděcí fáze Galilea bude financována pouze z rozpočtu Společenství, aby bylo zajištěno pokračování projektu. Více informací o financování navigačního systému Galileo najdete zde.

  Vrácení DPH u evropských VaV projektů
  19. září 2007 byl Senátem Parlamentu ČR schválen návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve kterém je zahrnuta i změna paragrafu 81 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (DPH), která se týká nároku na vrácení daně mj. u projektů 7.RP. Zákon ještě musí být podepsán prezidentem. V § 81 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
  (2) Nárok na vrácení daně má rovněž osoba, která požádá o vrácení daně zaplacené z prostředků nenávratné zahraniční pomoci nebo z prostředků ze zdrojů Evropské unie poskytnutých jako podpora výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona upravujícího tuto podporu [Zákona č. 130/2002 Sb], pokud podle pravidel poskytovatele prostředků nemohou být tyto prostředky použity na úhradu daně.
  Celý text schváleného zákona je k dispozici zde.

  Výzva k příspěvkům na téma e-Inclusion

  Evropská komise plánuje zveřejnit na přelomu roku 2007/08 iniciativu e-Inclusion. Za tímto účelem vyzývá zainteresované subjekty, aby mezi 8.říjnem a 15. listopadem zaslaly Komisi své podněty. Další informace o možnosti zapojení se do přípravy této iniciativy budou podány i na brífingu 8. října 2007 v Charlemagne Bldg. v Bruselu, nebo na eInclusion@ec.europa.eu.

  Zelená kniha o ERA: složení expertních skupin
  Evropská komise ustavila sedm expertních skupin, které analyzují jednotlivé oblasti obsažené v Zelené knize o Evropském výzkumném prostoru (ERA). Seznam expertů najdete zde. České instituce bohužel nemají v žádné z expertních skupin svého zástupce.

  Právní status JTIs
  Právní služba Rady EU předložila v polovině září svou analýzu k několika otázkám horizontálního charakteru týkající se statusu JTIs. Jedná se zejména o Staff regulation a Protokol o výsadách a imunitách. Právní služba má za to, že JTIs mohou být komunitárními organizacemi, otázka, zda budou i mezinárodními organizacemi, záleží na rozhodnutí Rady. Pokud budou JTIs komunitárními orgány, nebude ovšem možné, aby soukromé subjekty účastné těchto iniciativ zasahovaly do rozhodování o strategických otázkách fungování organizace (problém zejména u práva veta federace EFPIA v případě Inovativní medicíny). To je nepříjemné dilema, neboť by to mohlo vést k dalšímu opadnutí zájmu průmyslu účastnit se iniciativ.

  CORDIS žádá o zpětnou vazbu
  Server CORDIS (Community Research and Development Information Service), který poskytuje informace o evropském VaV, se snaží o zlepšení svých služeb. Proto prosí všechny uživatele, aby vyplnili CORDIS Users - Feedback Questionnaire a potenciální/občasné uživatele, aby vyplnili Potential & Occasional Users - Feedback questionnaire

  YouTube pro vědecké pracovníky

  SciVee je internetový portál, vytvořený vědeckými pracovníky pro vědecké pracovníky. Hlavním cílem tohoto portálu je efektivní diseminace informací v nejrůznějších oborech vědy, vytváření vědeckých komunit (i virtuálních) a celkové propojení informací. Portál je zaměřen na vědecké pracovníky, ne na neodbornou veřejnost, která však má také možnost se na portál podívat a hledat zde zajímavé informace. Portál je spravován třemi americkými parntery - Public Library of Science (PLoS), the National Science Foundation (NSF) and the San Diego Supercomputer Center (SDSC), jeho ambice jsou však celosvětové.

  Evropské univerzity potřebují reformu
  Bruselský think tank Bruegel zveřejnil svoji zprávu o urgentnosti reformy evropských univerzit. Tato zpráva obsahuje porovnání univerzit, založené na žebříčku Shanghai Ranking: Top 500 World Universities, který monituruje zejména výzkumnou kapacitu univerzit. Nedostatek autonomního rozhodování a financování jsou podle dokumentu hlavní příčinou toho, že pouze dvě evropské univerzity se nacházejí v první desítce a devět v první padesátce nejlepších univerzit na světě. Mezi hlavní závěry dokumentu patří dvě doporučení pro EU: zvýšit finančních prostředky na VaV univerzit (alespoň o 1% za následujících deset let), dát univerzitám více nevázvislosti, zejména co se týče rozpočtu. Dokument můžete najít zde.

  Efektivní využívání nástrojů EU
  Evropská komise volá po lepším propojení a sladění jednotlivých nástrojů pro ekonomický a sociální rozvoj na národních a regionálních úrovních. K tomuto účelu vydala Evropská komise tzv. policy paper, který má sloužit jako průvodce, jak nejlépe propojit a využít jednotlivé nástroje jako např. kohezní programy, 7. rámcový program, Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace, atd.  Komise se snaží tímto krokem podpořit zejména regiony, aby využívaly tyto nástroje co nejefektivněji. Více informací včetně odkazu na dokumenty najdete zde.

  Londýnská dohoda patentových organizací
  Francouzská vláda dala zelenou ratifikaci Londýnské dohody. Až jí podepíše francouzský parlament koncem listopadu, může dohoda začátkem roku 2008 vstoupit v platnost. Londýnská dohoda je dobrovolná dohoda pro členské státy Evropské patentové organizace. V současné době tvoří překlady patentových dokumentů 20% - 40% celkové ceny patentu. Londýnská dohoda stanovuje, že patent již nebude muset být přeložen do všech jazyků. Členské státy se tak zříkávají práva mít veškerou dokumentaci přeloženou do svého jazyka. To podstatně sníží cenu evropského patentu. Česká republika zatím k této dohodě nepřistoupila. Více se můžete o Londýnské dohodě dozvědět zde.

  Noc vědců 2007 
  Poslední pátek v září již tradičně Evropská komise pořádá po celé Evropě Noc vědců. Tato akce má přiblížit vědce veřejnosti netradiční formou a ukázat je i jako lidi, kteří nežijí jen vědou, ale mají i své koníčky a zájmy. V České republice se letos Noc vědců uskuteční 28. 9. 2007 a to v Praze, v Brně, v Plzni a na mnoha dalších místech České republiky. Veškeré informace o místech konání v ČR, programu i kontaktech naleznete na těchto stránkách. Podrobnosti o programu v dalších zemích EU najdete zde.

  Výroční turecká konference o FP7
  Výroční konference 7th Framework Programme Turkey Forum 4 se za účasti nejvyšších představitelů DG Research koná 22. října 2007 v Ankaře. Uzávěrka registrace je 5. října 2007. Další informace jsou k dispozici na stránkách konference zde, dle informace pořadatelů (kancelář TUBITAK) jsou k dispozci rovněž omezené finanční zdroje na konferenční náklady zahraničních účastníků. Turecko je spolu s Izraelem jedním z nejaktivnějších zájemců o 7.RP ze skupiny nových členských a asociovaných států.

  Konference Knowledge for Growth
  Evropská konference nazvaná Znalosti pro růst: role a dynamika firemního VaV se koná 8.-9. října 2007 ve španělské Seville. Konferenci pořádá společně DG Research a DG JRC - Institute for Prospective Technological Studies.

  MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

  Akce, konference
  Informační a partnerský den v potravinářském výzkumu
  Informační a partnerský den nazvaný 'Food - from ideas to successful innovative products' se koná 27. září 2007 v Salcburku. Dopolední sekce bude zahrnovat přednášky o inovacích, zdrojích financování a příklady úspěšné vědeckovýzkumné spolupráce, odpolední sekce bude věnována setkáním, která umožní přenos "myšlenek do businessu". Během těchto setkání budou mít potenciální partneři ze zemědělského a potravinářského sektoru příležitost diskutovat možnosti vzájemné spolupráce.

  Vývoj zdraví od rozšíření EU

  Projektový tým HEM ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá 23. října v Bruselu konferenci "Vývoj zdraví od rozšíření EU - HEM snižování propasti." Konference má za úkol představit hlavní výsledky tříletého projektu, který byl zaměřen na identifikaci rozdílů v oblasti zdraví mezi západními a východními členskými státy EU. Konference bude zaměřena zejména na výsledky v oblasti kardiovaskulárních nemocí, stravování, alkoholu, tabáku a zranění.

  Potraviny a stravování
  Od 22. do 24. října 2007 se uskuteční v Istanbulu druhý mezinárodní kongres "Potraviny a stravování." Kongres je pořádán tureckou radou pro vědu a technologie TUBITAKem. Konference si klade za cíl představit poslední vývoj vědy v oblasti potravin a stravování, umožnit vznik nových partnerství a projektů ve vztahu k 7. rámcovému programu EU.

  Využití polyfenolů
  Mezinárodní konference o využití polyfenolů v medicíně, biotechnologiích a potravinářství, současném stavu vývoje a budoucích trendech se bude konat 15.-16. listopadu 2007 na Maltě.

  Virus cell conference
  Konference nazvaná Raná stádia životního cyklu virů - molekulární a buněčný pohled se koná 4-5. října 2007 v Pasteurově institutu v Paříži.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Další programy a informace
  Laboratorní pokusy na primátech
  Evropský parlament vyzval začátkem září Evropskou radu a Komisi, aby zařadily úplný zákaz pokusů na primátech mezi své priority. Poslanci poukazují zejména na blízkou příbuznost primátů s člověkem a dostupnost alternativních metod schopných nahradit laboratorní pokusy s těmito zvířaty. Poslanci vyzývají Komisi, Radu ministrů a Evropský parlament, aby využily revizi směrnice 86/609/ES o  sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely z roku 1986 k ukončení těcho pokusů. Více se dozvíte z této tiskové zprávy Evropského parlamentu.

  Vzácné nemoci
  13. září 2007 se uskutečnila v Bruselu jednodenní konference o Vzácných nemocech. Konference byla pořádána generálním ředitelství pro výzkum a kromě předních výzkumních pracovníků v tomto oboru zde také vystoupil zástupce Evropského parlamentu či belgická princezna Astrid. Zápis kanceláře CZELO z této akce můžete najít zde. V případě zájmu o seznam účastníků konference kontaktujte sl. Perglovou.

  Akční plán TP pro globální zdraví zvířat
  Akční plán European Technology Platform on Global Animal Health (ETPGAH) zveřejněný v srpnu 2007 je ke stažení zde.

  Výzvy a veřejné zakázky Generálního ředitelství Podnikání
  Generálního ředitelství Podnikání má v současnosti otevřeno několik výzev na studie nebo vypracování metodologie formou výzev k podávání projektů nebo formou veřejné zakázky:
  1. Výzvy k podávání projektů:
  - Testování uvolňování nebezpečných látek ve stavebních materiálech, uzávěrka 18.10.2007
  2. Veřejné zakázky:
  - Překlad technických nařízení v rámci směrnice 98/34/ES, vyjádření zájmu se účastnit do 2.11.2007, uzávěrka 9.11.2007
  - Studie o přístupu ke standardizaci, vyjádření zájmu se účastnit do 3.10.2007, uzávěrka 9.10.2007
  - a další

  INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

  Akce, konference
  Evidence-based toxicology
  První mezinárodní fórum věnující se toxikologii založené na faktech se koná 15.-18.října 2007 v italském Lake Como. Účastníci budou mít možnost zapojit se do nového vývoje ve vyhodnocování toxikologické bezpečnosti, které nám umožní vyrovnat se s novými výzvami typu:
  - biotechnological revolution with new product types which are difficult to handle by conventional methods;
  - recent changes in the legislative landscape that will have reverberations into the coming decades;
  - changed public expectations that demand maximum safety while keeping an eye on animal welfare.

  European Space Technology Transfer Conference

  Ve dnech 16.-17.října 2007 se v novém mnichovském obchodním centru bude v rámci 10. ročníku mezinárodní výstavy materiálových aplikací, povrchových technologií a výrobkového inženýrinku Materialica 2007 konat European Space Technology Transfer Conference spolu s dalšími doprovodnými konferencemi (např. Composites in Automotive & AeroSpace). Účastníci budou seznámeni s aktuálními informacemi a dozví se, jak mohou profitovat z použití kosmických technologií v ne-kosmických aplikacích.

  Nanoparticles for European Industry
  2. konference Nanoparticles for European Industry se koná 24-25. října 2007 v Olympia Centre v Londýně.

  NanoSolutions 2007
  Ve dnech 21-23.listopadu 2007 se za podpory Evropské komise bude ve Frankfurtu konat mezinárodní konference a výstava NanoSolutions 2007. Akce se bude zabývat především současnými produkty a aplikacemi, které byly již úspěšně uvedeny na trh a jsou připravené pro potenicální využití. Ve stejné době se budou v rámci "frankfurtského týdne nanotechnologií a materiálů" tři další zajímave akce - Nanotechnologie forum Hessensko, Material Vision a Chemické nanotechnologické přednášky.

  Safety and Security Systems Conference
  Safety and Security Systems Conference zaměřená na technologické firmy a výzkumné instituce aktivní v této oblasti se koná 9-10. října 2007 v německé Postupimi. Součástí konference bude i sekce k navazování nových výzkumných partnerství.

  Druhé fórum civilní ochrany
  Druhé fórum civilní ochrany se koná 22-23. listopadu 2007 v Bruselu. Témata pokrývají jak ochranu před přírodními katastrofami, tak ochranu před terorismem a dalšími man-made hrozbami.

  Pátá světová bezpečností konference
  Pátá světová bezpečností konference pořádaná společnosti EastWest Institute se koná 19-21. února 2008 v Bruselu. Registrace je možná od 1. listopadu, další informace jsou k dispozici na www.ewi.info.

  Vybrané akce technologických platforem

  European Nanoelectronics Initiative Advisory Council (ENIAC)
  9 October 2007, Stuttgart, Germany – AENEAS General Assembly
  23 October 2007, London, England - International Conference on Semiconductor Variability
  20 November 2007, Braga, Portugal – Launch of the Joint Technology Initiative
  28 November 2007, Budapest, Hungary – ENIAC Forum 2007

  Networked and Electronic Media (NEM)
  22-23 October 2007, Brussels, Belgium - 5th General Assembly

  Electricity Networks of the Future (SmartGrids)
  8-9 November 2007, Kloster Banz, Germany - 2nd General Assembly

  European Technology Platform on Smart Systems Integration (EPoSS)
  24-25 October 2007, London, England - Nanoparticles for European Industry II: Measurement, Characterisation and Standardisation; Manufacturing Scale-Up and Processing; Regulation, Risks and Toxicology
  12-13 December 2007, Brussels, Belgium - EPoSS Annual Forum

  European Steel Technology Platform (ESTEP)
  17 October 2007, Brussels, Belgium – Support group meeting
  8-9 November 2007, Düsseldorf, Germany – STAHL 2007
  27 February 2008, Brussels, Belgium – Steering Committee meeting

  Sustainable Chemistry (SusChem)
  17-18 October 2007, Brussels, Belgium - Renewable Raw Materials for Industry: Contribution to Sustainable Chemistry
  21-22 November 2007, Paris, France - 2nd European Bioplastics Conference
  29-30 January 2008, Berlin, Germany - 6th Stakeholder and Brokerage Event
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Key Systems Italia
  Key Systems Italia má zájem o zapojení do projektu vytvářející Knowledge Management Software v rámci výzvy FP7-ICT-2007-C.

  Příprava ERA-NETu Nanomedicine 2008
  20. listopadu 2007 se očekává zveřejnění Pracovního programu priority NMP, a v něm výzva k ustavení mezinárodní spolupráce (spolupráce grantových agentur) v oblasti nanomedicíny. Za Českou republiku se zatím příprav projektu odpovídajícího na tuto výzvu účastní Akademie věd. Další informace může rovněž zprostředkovat kancelář CZELO nebo TC AVČR.

  EPISTEP Brokerage Event
  10. října 2007 se v rámci projektu EPISTEP koná v skotském Glasgow akce k navazování nové výzkumné spolupráce pro 7.RP. Tématem této akce je Delivering the Future of Mobile & Wireless Communications.
  Další programy a informace
  Výzvy a veřejné zakázky Generálního ředitelství Podnikání
  Generálního ředitelství Podnikání má v současnosti otevřeno několik výzev na studie nebo vypracování metodologie formou výzev k podávání projektů nebo formou veřejné zakázky:
  1. Výzvy k podávání projektů:
  - Testování uvolňování nebezpečných látek ve stavebních materiálech, uzávěrka 18.10.2007
  2. Veřejné zakázky:
  - Překlad technických nařízení v rámci směrnice 98/34/ES, vyjádření zájmu se účastnit do 2.11.2007, uzávěrka 9.11.2007
  - Studie o přístupu ke standardizaci, vyjádření zájmu se účastnit do 3.10.2007, uzávěrka 9.10.2007

  Německý program bezpečnostního výzkumu

  V návaznosti na německý program bezpečnostního výzkumu spustil Svaz německých inženýrů (VDI) nový portál s německými institucemi a firmami činnými v této oblasti. V rámci programu je nyní do 8. října 2007 otevřena výzva Ochrana a záchrana lidí. Další informace o programu jsou k dispozici zde.

  Nanotechnologie Akční plán pro Evropu, 1. implementační zpráva
  Evropská komise zveřejnila 6. září první implementační zprávu k akčnímu plánu pro léta 2005-09 v oblasti nanověd a nanotechnologií. Zpráva je ke stažení zde. Pro další informace z oblasti nanotechnologií doporučujeme informační server www.nanoforum.org.

  ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

  Akce, konference
  Výroční konference "Rehabilitation of Natural Areas 2007"
  Konference se koná v Blankenberge (Belgie) ve dnech 10. - 13. října 2007 a je pořádána organizacemi Eurosite (evropská síť organizací pro zachování přírody) a Natuurpunt (vlámská organizace pro ochranu přírody). Program konference bude založen na sdílení zkušeností z řešení projektů (např. obnova dun v Holandsku, obnova panonských stepí a močálů v Maďarsku nebo obnova listnatých lesů ve Švédsku) a dále z návštěvy dvou lokalit (Uitkerkse Polder a Maldegemveld), na kterých proběhla obnova v rámci programu LIFE.

  Konference Palenc 2007
  Společná konference Palenc a AIVC (Air Infiltration and Ventilation Centre) se koná na Krétě (Aldemar) a je organizována AIVC (Mezinárodní agentura pro energii). Cílem konference je zaměřit se na pokročilé technologie chlazení a ventilace s nízkými energetickými nároky v budovách. Zároveň se budou hodnotit výsledky aplikace a dopad nařízení EU „Energy Performance of Buldings“.

  Konference “Renewable Energy – Island“
  Konference se koná mezi 4.-5. říjnem 2007 na ostrově Samsoe, Dánsko a je organizována Samsoe Energy Academy. Hlavním tématem je prezentace nejlepších postupů jak lokalita dosáhla 100 % energetické samostatnosti trvale udržitelnými energetickými zdroji.  Projekt Renewable Energy – Island představuje unikátní snahu o vytvoření lokality s trvale udržitelnou energetikou. Ostrov Samsoe je v Dánsku, má rozlohu 112 km2 a 4300 obyvatel.

  EUSEW 2008: Týden trvale udržitelné energetiky EU
  Týden trvale udržitelné energetiky EU (EUSEW 2008) proběhne v Bruselu a dalších městech napříč Evropou od pondělí 28. ledna do pátku 1. února 2008. Akce je organizována pod záštitou Kampaně trvale udržitelné energetiky v Evropě (SEE), Generálního ředitelství pro energii a dopravu a dalšími evropskými institucemi a slovinským prezidentem. Akce spojené s týdnem zdůrazní multi-sektorový charakter trvale udržitelného rozvoje energetiky a budou směřovány do všech oblastí od trvale udržitelných zdrojů energie po energetickou účinnost, od evropských politik po lokální akce, od technologií po trh, od legislativy po vzdělání a od budov po dopravu.

  20. Světový energetický kongres
  Řím bude mezi 11-15. listopadem 2007 hostit již 20. Světový energetický kongres, který je každoročně pořádán organizací World Energy Council (WEC). Účastníci konference budou mít mnoho příležitostí setkat se, sdílet a prezentovat (panely, postery) své myšlenky nebo se zapojit do diskusí s předními odborníky, zástupci výzkumných ústavů a představiteli průmyslu. Veřejnosti bude veletrh, tvořící část akce, přístupný od 13.-15. listopadu.

  Konference Pasivní domy 2007
  Mezinárodní konference Pasivní domy 2007 se koná v Brně mezi 10.-11. říjnem 2007 a přinese nejnovější informace o vývoji a dění na poli pasivních domů. Zazní celá řada zajímavých přednášek od zahraničních odborníků včetně experta z německého Passivhaus Institutu, a zároveň přinese informace o nejnovějších českých projektech. Pasivní domy spotřebovávají asi desetinu energie oproti konvenčním konceptům domů.

  Konference Balkans Intermodal & Logistics 2007
  Konference proběhne mezi 8-9. listopadem 2007 v Sofii, Bulharsko a je podpořena také bulharským ministrem dopravy a DG TREN. Ve čtyřech sekcích bude možné získat informace o evropské dopravní politice a přepravě zboží a logistice na Balkáně. Program konference a registrační formulář je k dispozici.

  Konference a informační den Galileo
  Akce se uskuteční mezi 14-15. listopadem 2007 a je organizována European GNSS Supervisory Authority (GSA). 14. listopadu v rámci akce “Galileo Technology and Application Showcase” bude prezentován současný stav projektu Galileo, úspěšné projekty v rámci Galileo ze 6.RP a výstava aplikací a technologií Galileo. Následující den pak proběhne informační den, kde bude prezentována první výzva do Galileo a nejlepší praxe na podání dobrého návrhu projektu. Registrace na akci začne od 1. října 2007 (bližší informace zde).

  Seminář Global Land Products for Carbon Model Assimilation
  Evropská vesmírná agentura (ESA) pořádá 11. října 2007 ve italském Frascati seminář pod názvem „Global Land Products for Carbon Model Assimilation“. Seminář  se bude věnovat projektu GlobCarbon, který běží v ESA v rámci programu DUE a jehož cílem je vyvinout samostatnou službu, která by nezávisle na datech z konkrétních družic modelovala a predikovala ukazatele pokryvu rostlinstvem na Zemi. Tyto výsledky by pak sloužily jako vstupy do modelů globálního koloběhu uhlíku. Více informací poskytne Česká kosmická kancelář na tel.: +420 224 918 288.

  Kolokvium Scientific and Fundamental Aspects of the Galileo Programme
  Kolokvium se koná mezi 1.-4. říjnem 2007 ve francouzském Tulouse a zaměří se na tyto oblasti související s projektem Galileo: navigace pomocí Galilea, aplikace signálu Galileo a základní výzkum založený na Globálním družicovém navigačním systému. Účelem kolokvia je revize různých možností použití systému navigačních družic jako Galileo pro vědu a definovat jak by se měl vývoj současných systémů ubírat. Konference bude organizována jako série plenárních přednášek a dvou paralelních půldenních sekcí. Více informací o konferenci zde.

  Fosil Fuel Forum
  Forum pro fosilní paliva se letos bude zabývat na praktické i politické rovině třemi aktuálními tématy: role fosilních paliv vzhledem ke klimatickým změnám; zabezpečení dodávek fosilních paliv; a vnější rozměry energetické politiky. Forum konající se 8-9 října 2007 v Berlíně otevře svým příspěvkem komisař pro energetiku Piebalgs.

  Čtvrtá generace jaderných reaktorů
  Konference nazvaná Čtvrtá generace jaderných reaktorů pro budoucnost se koná 8-12. října 2007 ve francouzském městě Saclay. Tento pětidenní seminář je pořádaný za podpory European Nuclear Education Network Association (ENEN).

  Vybrané akce technologických platforem
  Advisory Council for Aeronautics Research (ACARE)
  31 October 2007, Bonn, Germany - AirTN Thematic Forum 2
  4-6 December 2007, Bretigny sur Orge, France - EUROCONTROL Innovative Research Workshops

  European Biofuels Technology Platform (EBFTP)
  4-5 October 2007, Amsterdam, Netherlands - Next Generation Biofuels Markets: Setting the Course for the Next Wave of Biofuels
  10-12 October 2007, Beja, Alentejo, Portugal - European Meeting Point: Energy for Development 2007
  31 January 2008, Brussels, Belgium - EBFTP stakeholder plenary meeting
  16-19 January 2008, Graz, Austria - Central European Biomass Conference 2008
  7-10 February 2008, Verona, Italy - Bioenergy World Europe 2008
  12-14 March 2008, Brussels, Belgium - 3rd Annual World Biofuels Markets Congress

  European Construction Technology Platform (ECTP)
  19-20 November 2007, Amsterdam, Netherlands - ECTP Conference 2007
  The Implementation Action Plan of the Strategic Research Agenda is available here

  eMobility
  10-12 October 2007, Glasgow, Scotland - European Mobile & Wireless Technology Brokerage Event
  15-16 October 2007, Warsaw, Poland - EURO-TRANS Days
  14 November 2007, Brussels, Belgium - Annual eMobility General Assembly

  European Road Transport Research Advisory Council (ERTRAC)
  21-25 April 2008, Ljubljana, Slovenia - Second European Road Transport Research Conference

  Forest Based Sector Technology Platform (FTP)
  20-21 May 2008, Slovenia - FTP Conference

  European Hydrogen and Fuel Cell Technology Platform (HFP)
  10-11 October 2007, Brussels, Belgium - Review Days’07

  Wind Energy Technology Platform (TPWind)
  13-14 November 2007, Brussels, Belgium - 1st General Assembly
  4-6 December 2007, Berlin, Germany - European Offshore Wind Conference & Exhibition
  7-9 March 2008, Stuttgart, Germany - Clean Energy Power 2008
  31 March – 3 April 2008, Brussels, Belgium - European Wind Energy Conference 2008

  Zero Emission Fossil Fuel Power Plants Technology Platform (ETP ZEP)
  3 October 2007, Paris, France - 2nd General Assembly
  4-5 October 2007, Paris, France - 2nd international symposium Capture & Geological Storage of CO2
  6-8 November 2007, Lisbon, Portugal - 2007 Annual CO2NET Seminar
  13-15 November 2007, Rome, Italy - World Energy Conference
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Intelligent Energy Europe - vyhledávač partnerů
  Na stránkách Generálního ředitelství pro energii a dopravu je k dispozici vyhledávač partnerů pro projekty do výzvy Intelligent Energy - Europe II (IEE II). Uzávěrka výzvy IEE II 2007 je 28. září 2007. Databáze obsahuje více jak 3500 subjektů, kteří působí v oblasti energetiky. Z toho více jak 280 subjektů, má zájem se zapojit do projektů v programu IEE II. Do databáze se také může kdokoliv zařadit. Přehled a informace o projektech financovaných v rámci Intellingent Energy - Europe je k dispozici zde.

  Izraelská organizace SOLECTA hledá partnery

  SOLECTA chce vyvíjet fotovoltaický systém s cílem zvýšit spolehlivost jeho provozu, eliminovat údržbu, zajistit estetičnost řešení a snadnou montáž na střechu. Hledá partnery s expertízou v oblasti vysoce výkonných fotočlánků a zkušenostmi s vývojem a výrobou přenosové optiky s použitím pokročilých materiálů jako sol-gel nebo polymery nebo kombinací těchto materiálů se sklem. Kontakt: Mr. Pritzker Zeev, tel.: +972 507 651 865.

  Německý BAM nabízí expertízu v oblasti tribologie
  Divize VI.2 (Tribologie a ochrana proti opotřebení) institutu Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) má 30 let zkušeností s problematikou mazání, tření a tribologie a chce se zapojit do relevantních evropských výzkumných projektů v tématu Doprava. Mimo jiné nabízí kapacity svých tribometrů při zkoušení materiálů určených pro vysoké zatížení a také provozují databázi TRIBOLOGY, která nabízí možnost vyhledání publikací z tribologie od roku 1970. Kontakt: Dr. Mathias Woydt, tel.: +49-30-81041811.

  Britská společnost Ecconet Ventures, Ltd. hledá partnery
  Společnost Ecoonet Ventures, Ltd. se zabývá obnovitelnými zdroji energie, je zainteresovaná do mezinárodních projektů výzkumu obnovitelných zdrojů energie a nabízí portfolio činností pro vývoj inovativních řešení (návrh, výroba a uvedení do provozu).  Má zájem účastnit se projektů v tématické prioritě Energetika, podprioritách 2: Renewable electricity generation, 7: Smart energy networks a 8: Energy efficiency and savings. Kontakt: Mrs. Shirley Carss, tel.: +44-143-4613600.

  Francouzská Ecole Centrale Paris, SPMS LaB. nabízí spolupráci
  Mladý tým technické školy Ecole Centrale Paris se zabývá vývojem nových materiálů pro vodíkové články a také skladováním vodíku a fotolýzou vody. Chce se zapojit do projektů v tématické prioritě Energetika, podprioritách 1.1: Fuel Cells a 1.2: Hydrogen Supply. Kontakt: Dr. Guilhem Dezanneau, tel.: +33-1-41131420.

  Polský institut hledá spolupráci v oblasti bezpečnosti letecké dopravy
  Institute of Security Technology MORATEX vyvíjí nové ochranné materiály a nabízí možnost provádění balistických testů. Pracoviště se chce zapojit do konsorcií připravujících projekty v tématické prioritě Doprava, podprioritách 7.1.3.3 Aircraft Safety a 7.1.5.1 Aircraft Security. Kontakt: Dr. Elżbieta Witczak, tel.: +48 426 302 036.

  Litevská firma Altechna Co. Ltd. hledá partnery
  Firma Altechna Co. Ltd. nabízí expertízu v automatizaci mikroobrábění femtosekundovými lasery, strukturování ploch, laserovém popisu, laserovém řezání a vrtání, mikromanipulaci aj. Firma se chce zapojit do konsorcií 7.RP v tématických prioritách Zdraví, Potraviny, ICT, NMP, Energetika, Výzkumné infrastruktury a MSP. Kontakt: Dr. Slekys Gintas, tel.: +370-5-2725738.

  Rakouská firma hledá partnery pro projekt v energetice
  Energie Tirol is currently preparing several projects concerning energy performance certificates and refrigeration applications. They are looking for European cooperation partners that would like to participate in European funding programs concerning these themes. E-mail: bruno.oberhuber@energie-tirol.atalexandra.ortler@energie.tirol.at.

  Dissemination Partner for STEER
  Biofuels BidA consortium that has worked together for 16 months is seeking an additional partner. The consortium is developing a funding application to the Intelligent Energy Europe - STEER. Their project, BRIDGE, will provide the stimulus to encourage the increased take up of biofuels by various players in the passenger transport industry (public, private and voluntary social businesses) across the EU and the pre-accession states. The consortium is looking for a partner that has expertise in dissemination to lead the dissemination work package. Email: james.sharples@merseyside-europe.org.

  Energeticky úsporné budovy, energetická excelence v průmyslu
  Bautzen Innovation Centre hledá pro program Intelligent Energy Europe - SAVE partnery do projektů v oblastech energeticky úsporných budov a/nebo energetické excelence v průmyslu.

  Výzkum v oblasti environmentálních technologií a odpadních vod
  Italská agentura pro nové technologie, energetiku a environment (ENEA) hledá partnery do výzkumu v oblasti Waste Water Cleaning Using Biological and Biological Actived Carbon Treatments.
  Další programy a informace
  Sdělení Evropské komise o omezenosti vodních zdrojů a suchu
  Evropská komise přijala 18. července 2007 Sdělení o omezenosti vodních zdrojů a suchu. Sdělení zahrnuje analýzu situace v Evropě a návrhy k jejímu zlepšení.

  Nový informační portál pro téma Energetika na CORDIS

  Na síti CORDIS byl spuštěn nový informační portál Energetika. Služba zahrnuje mimo jiné také přístup k Národním kontaktním bodům, přehledu konferencí a akcí včetně možnosti stažení prezentací relevantních k evropskému VaV vztahujícímu se k tématu Energetika. Stránky také sumarizují možnosti zapojení se do VaV podporovaného 7.RP.

  Vyhodnocení projektů výzvy FP7-Energy-2007-1-RTD
  Výzva FP7-Energy-2007-1-RTD byla publikována 22. prosince 2006 a měla uzávěrku 3. května 2007 a rozpočet činí 109 mil. €. Celkově bylo dodáno 328 návrhů projektů, které byly podrobeny evaluaci. 96 projektů prošlo hodnocením a (vzhledem k rozpočtu) bude financována asi polovina z tohoto počtu. Průměrná úspěšnost (přes různé aktivity) činní 13,8 %. Více jak 40 % témat zůstalo nepokryto. Celkově budou s nejvyšší pravděpodobností financovány 2 projekty, kde jako partneři figurují subjeky z ČR.

  Euro-Trans Days v Polsku - vyjádření zájmu o témata 2. výzvy Doprava
  Mezi 17.-18. říjnem 2007 se ve Varšavě koná konference, která je organizována konsorciem EURO-TRANS-days. Konsorcium  EURO-TRANS-days dává k dispozici formulář „Expression of Interest“, kde mohou zájemci vyjádřit svůj zájem o konkrétní téma 2. výzvy tématické priority Doprava a toto diskutovat na konferenci. Potřebné informace včetně formuláře najdete zde.

  První česká firma získala zakázku ESA

  Tender "Image Information Mining in Time Series" vyhlášený Evropskou vesmírnou agenturou (ESA) byl vyhodnocen. Tendr získalo konsorcium české firmy Iguassu Software Systems. Úkolem české firmy bude účast na vývoji a zprovoznění prototypových nástrojů pro systém KEO, které budou schopny automatického rozpoznání a analýzy praktických informací v sériích satelitních snímků. Vítězný tendr byl výsledkem spolupráce se zkušenějším partnerem, italskou firmou Advanced Computer Systems.
  Informace o tendrech lze najít na webových stránkách ESA a také na stránkách České kosmické kanceláře. Díky ní se mohou Češi zapojit do evropských projektů kosmického výzkumu a vývoje ESA. Tento první úspěch České republiky v tomto oboru je důležitý krok k plnému členství ČR v ESA. ČR bude přijata teprve až přesvědčí, že její průmysl je schopen vyhrávat v kompetitivních tendrech celý český příspěvek do ESA (řádově 25 milionů Kč ročně).

  Veřejná zakázka: visuální kontrola kompozitních struktur
  Evropská agentura pro leteckou bezpečnost (EASA) publikovala výzvu pro veřejnou zakázku na studii o visuální kontrole kompozitních struktur v letectví. Uzávěrka je 29. října 2007.

  Výzkum hluku v pozemní dopravě v roce 2008
  Mezinárodní unie železnic (UIC) a Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury (CER) publikovaly zprávu o aktuálním stavu problematiky potírání hluku způsobeného železničním provozem. Členské státy budou muset vynaložit 10 miliard € na pasivní prvky (protihlukové stěny). Ukazuje se však, že investice do vozového parku (např. vybavení vozů brzdícími špalky na bázi nových kompozitních materiálů) by byly mnohem efektivnější. V tématické prioritě Doprava bude publikována výzva  FP7-SST–2008-RTD-1. Výzva bude publikována v listopadu 2007 a uzávěrka bude v květnu 2008. V této výzvě se výzkumu hluku budou cíleně věnovat zejména tato 2 témata:
  • Holistic noise and vibration abatement (Holistický přístup při potírání hluku a vibrací).
  • Attenuation of vibrations and vibration-induced noise affecting residents near railway lines (Tlumení vibrací a hluku vyvolaného vibracemi ovlivňující obyvatele poblíž železničních tratí).

  Nový newsletter Společenství evropských železnic
  Nový newsletter Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury je k dispozici zde.

  SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

  Akce, konference

  Konference o ženách v technických vědách
  Mezinárodní konference s názvem "Women in engineering and technology research" se koná 26-27. října 2007 v Paříži. Akce je organizována v rámci projektu PROMOTEA, který je financován ze  6.RP. Cílem je výměna názorů odborníků na genderovou problematiku v kontextu technických věd. Podrobnější informace o konferenci najdete zde.

  Konference: Jak rozumět firemní odpovědnosti
  V rámci projektu RESPONSE, který je financován ze 6.RP, se uskuteční 12. října 2007 ve francouzském Fontainebleau konference s názvem "Understanding Corporate Responsibility". Registrace je bezplatná. Podrobnějsí informace najdete zde.

  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Další programy a informace
  Podpora maximální účasti mladých lidí na vzdělání, zaměstnanosti a společnosti
  Evropská komise zveřejnila 5. září 2007 Sdělení Komise s názvem „Promoting young people's full participation in education, employment and society“. Více informací najdete zde.

  Newsletter o evropském výzkumu v oblasti SSH

  Vyšlo další číslo Newsletteru o evropském výzkumu v oblasti společensko-ekonomických a humanitních věd (SSH), který vydává jednou za čtvrtletí generální ředitelství EK pro výzkum (direktorát L - věda, ekonomika a společnost). Téma nového čísla je Evropský výzkumný prostor (ERA). Newsletter je ke stažení zde.

  VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

  Akce, konference
  Financování pro malé a střední podniky
  Technologické centrum AV ČR pořádá 23. října 2007 v Praze seminář určený malým a středním podnikatelům. Seminář je zaměřen na vysvětlení možností čerpání finančních prostředků v rámci programů Evropského společenství a finančních nástrojů určených pro inovace a rozvoj malých a středních podniků. Program je ke stažení zde. V případě zájmu o účast se zaregistrujte nejpozději do 19. října 2007 zde.

  Posílení inovací v malých a středních podnicích

  18. října 2007 se uskuteční v Bruselu jednodenní seminář na téma "Spolupráce vedoucí do budoucnosti: posílení inovací v MSP." Seminář organizuje projekt EU smE-MPOWER . Hlavním cílem konference je naučit MSP jak zviditelnit své inovační kapacity a potenicál a jak se zapojit do nejrůznějších výzkumných a vývojových projektů a najít vhodné spolupracovníky. Představí se řečníci z MSP, Evropské komise a nejrůznějších organizací a asociací na podporu rozvoje MSP. Více informací najdete zde.

  VISIO 2007
  18-19. října 2007 se ve španělském San Sebastian uskuteční mezinárodní konference VISIO 2007. Cílem konference je umožnit kontakty mezi odborníky a podpořit diskuzi o tématech jako jsou technologie, konukrenceschopná a ekonomická inteligence, inovace, globalizace a důležitost lidského faktoru v podnikatelské strategii. Program zahrnuje řečníky mezinárodního rozměru, kteří seznámí posluchače s novými rozměry ekonomické inteligence v této "inovační epoše".

  Budoucnost inovativní politiky

  23. a 24. října 2007 se uskuteční ve Vídni workshop na téma "Budoucnost základů vědomostí inovativní politiky v rámci Evropského výzkumného prostoru." Workshop je organizován projektem VISION ERA-NET a je zaměřen na politické činitele a vědecké pracovníky. Jednotlivé prezentace budou analyzovat současný stav výzkumu v různých oborech a znalostních platformách a to jak z pohledu politiků, tak z pohledu evropských institucí. Více informací najdete zde.

  Konference Enable Grids for e-Science (EGEE 07)

  Konference se bude konat mezi 1-5. říjnem 2007 v Budapešti. Konference si klade za cíl přemostit rozhraní mezi vědou a podnikáním, uživateli a infrastrukturami, mezi zeměmi a jednotlivými projekty. Očekává se účast více než 600 odborníků, uživatelů gridů, poskytovatelů zdrojů, vývojářů a vládních představitelů.

  Konference GridNets 2007
  Mezi 17-19. říjnem 2007 se ve francouzském Lyonu uskuteční konference GridNets 2007. Cílem konference je prezentovat to nejlepší z výzkumu síťování gridů a poskytnout fórum pro nové koncepty. Konference bude rozdělena do 9 sekcí, kde bude prezentováno 16 vysoce kvalitních článků.
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Katalánská astrofyzikální observatoř nabízí kapacity
  Observatoř disponuje expertízou v oblasti vizualizace dat, interoperability v přístupu k datům a gridového počítání a chtěla by se zapojit do projektů v programu Kapacity (výzkumné infrastruktury). Pracoviště vyvinulo systém VisIVO pro zpracování a vizualizaci dat z různých vědeckých oblastí. Více informací na kontaktu: dr. Ugo Becciani, tel.: +39 095 733 2317.

  Další programy a informace
  Iniciativa Eurostars schválena
  Evropská komise schválila 12. září 2007 iniciativu EUROSTARS - nový společný program s 27 členskými zeměmi EUREKA na financování vědeckovýzkumných partnerství s výzkumnými malými a středními podniky. Kromě komisního příspěvku 100 mil. euro přispějí členské státy EU a země asociované k 7.RP dalších 300 mil. euro, což povede v následujících 6 letech k celkové investici 400 mil. euro. Tyto finance budou doplněny stejným objemem 400 mil. euro ze soukromé sféry, takže celkově bude k dispozici 800 mil. euro na podporu malých a středních podniků provádějících výzkum. Kontaktními body pro nový program jsou národní kanceláře organizace EUREKA. První výzvy budou otevřeny v nejbližších dnech, uzávěrka se očekává 2. prosince 2007.

  Evropská gridová iniciativa (EGI)

  Celkem 36 Národních gridových iniciativ (NGI) se rozhodlo spojit své síly a vytvořit Evropskou gridovou iniciativu (EGI) za účelem lepší koordinace činnosti jednotlivých NGI a podpory nových a zajištění trvalé udržitelnosti Evropských e-infrastruktur. Jedním z hlavních úkolů evropských gridů je poskytnout uživatelům efektivní přístup k evropským výzkumným infrastrukturám. Studie EGI, která vytvoří koncept pro udržitelnou gridovou infrastrukturu v Evropě, bude podpořena v rámci 7.RP. Studie bude vypracována do června 2009 a ČR je v konsorciu zastoupena sdružením CESNET.

  Nová výzkumná infrastruktura v Německu, Dánsku a Portugalsku
  Německá vláda, město Hamburk a farmaceutická společnost Evotec založili v Hamburku nové výzkumné centrum ScreeningPort, které má napomoci rychlejšímu přenosu poznatků z výzkumu do praxe. Centrum je součástí nové farmaceutické iniciativy německé vlády vyhlášené v červenci ministryní pro vzdělávání a výzkum Annette Schavan, která chce celkově do iniciativy investovat 800 mil. euro. Dalších 600 mil. euro německá ministryně ohlásila 28. srpna na granty pro nejlepší německé VaV klustry. Tato výzva je součástí současné německé high tech strategie.
  Dánsko plánuje otevřít do roku 2009 novou universitu na studium klimatu v Grónsku. Nová universita bude mít minimálně 10 výzkumných míst a na bádání dostane během pěti let přes 70 mil. dánských korun (9,4 mil. euro).
  Rada ministrů schválila 15.května 2007 status, cíle a strukturu Mezinárodní iberijské nanotechnologické laboratoře (LIN) v portugalském městě Braga. Jedná se především o spolupráci španělské a portugalské vlády, nicméně status laboratoře otevírá instituci mnohem širšímu spektru evropských výzkumníků.

  ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

  Akce, konference
  Výzvy 7. rámcového programu pro VaV
  Otevřené výzvy
  cordis.europa.eu/fp7/calls

  Připravované výzvy
  www.czelo.cz/vyzvy-7rp
  Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
  Další programy a informace
  Granty Wellcome Trust
  Britská dobročinná organizace Wellcome Trust financující zejména zdravotní výzkum nabízí řadu různých stipendii a grantů, jež lze nalézt zde.

  Místa národních expertů v evropských institucích
  24. září je současná uzávěrka pro místa národních expertů v Evropské železniční agentuře, 26. září v Evropské komisi a Generálním sekretariátu Evropské rady a 1. října v Evropská agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských zemí EU. Detailní informace jsou k dispozici na stránkách MZV/Stálého zastoupení ČR při EU.

  Brožura o akcích Marie Curie
  Technologické centrum AV ČR vydalo brožuru, která umožňuje zájemcům rychlou orientaci v 10 typech akcí Marie Curie (Specifický program "Lidé" 7.RP). Brožuru si lze prohlédnout a stáhnout zde, případně objednat prostřednictvím objednávkového formuláře.

  Soutěž EU pro mladé vědce
  Evropská komise pořádala 14-19. září 2007 ve španělské Valencii 19. ročník soutěže EU pro mladé vědce (EU Contest for Young Scientists). V soutěži se utkali mladí lidé ve věku 14-21 let, kteří se stali vítězi na národní úrovni. Třetí cenu obdržela Eva Černohorská, dvacetiletá studentka z Karlových Varů, za práci v oboru matematika (Zobecnění metod dláždění pro trojúhelníkovou a šestiúhelníkovou síť). Více informací najdete zde.