28. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 1. dubna 2008

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vědní politika
Ceny EU za výzkum
Dne 12. března 2008 se v Bruselu uskutečnilo slavnostní udělování tří nejprestižnějších cen EU za vědu – ceny za popularizaci vědy, ceny Marie Curieové za vynikající výsledky a Descartesovy ceny za výzkum. Tyto ceny byly letos poprvé udělovány společně. Vítěze vybíraly ve třech kategoriích tři samostatné poroty složené z předních osobností evropské a mezinárodní vědy. Celkem si vítězi mezi sebou rozdělili téměř 2 miliony eur. Komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik označil vítěze za „nejlepší vědce, které Evropa má“ a dodal, že ceny byly uděleny za vynikající výsledky, otevřenost a tvořivost. Na předávání cen se aktivně podílela i zástupkyně slovinského předsednictví, ministryně vysokého školství, vědy a technologií Mojca Kucler Dolinar. O vítězích se dozvíte zde.

Výdaje na VaV

Podle Evropského statistického úřadu Eurostatu se výdaje na výzkum a vývoj v Evropě za poslední tři roky nezměnily. V letech 2004, 2005 a 2006 představovaly 1,84 % HDP. Zatímco některé země EU plní 3% cíl bez problémů (např. Švédsko či Finsko), převážně nové členské země mají s jeho plněním velké problémy (např. Rumunsko, Bulharsko či Kypr). Česká republika zaznamenala mezi roky 2000 a 2006 zlepšení z 1,21% na 1,54%. Více informací najdete přímo na stránkách Eurostatu.

Iniciativy k prohloubení Evropského výzkumného prostoru v roce 2008
Evropská komise plánuje v roce 2008 pět specifických iniciativ, které přispějí ve svých oblastech k prohloubení Evropského výzkumného prostoru:
- Sdělení Komise na přelomu dubna a května k partnerství s členskými státy směřující ke vzniku pasu evropského výzkumníka
- Nařízení Komise v červenci k právnímu rámci pro evropské výzkumné infrastruktury
- Doporučení Komise v dubnu k zacházení s duševním vlastnictvím u veřejných výzkumných organizací
- Sdělení Komise v září k slaďování vědeckovýzkumných programů členských států
- Sdělení Komise v červenci k politickému rámci pro mezinárodní vědeckotechnickoou spolupráci

Vytváření "Networks of European researchers" v Číně a Japonsku
Tisíce evropských výzkumníků pracuje v současné době v Asii. Mezi nejoblíbenější destinace patří Japonsko a Čína. Evropská komise se ujala iniciativy směřující k navázání vztahů a výměně informací o výzkumných příležitostech v těchto regionech. Více o těchto aktivitách Komise naleznete zde.

Humboldtova nadace podepsala Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky
Humboldtova nadace se nyní stala první „funding organisation“ v Německu, která podepsala Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků (European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers). Více informací zde.

Databáze Welcomeurope pro vyhledávání partnerů
Nová "Partner database of Welcomeurope" má umožnit svým členům najít potenciální partnery do evropských projektů. Více o této databázi zde.

Finance, management, duševní vlastnictví
Nová verze dokumentu Guidance Notes on Audit Certification
Dne 19. března 2008 zveřejnila Evropská komise na stránkách CORDIS novou verzi Průvodce Osvědčením o finančních výkazech a Osvědčením o metodologii (Guidance Notes on Audit Certification). Původní verze byla značně obohacena, bylo doplněno přes 60 stránek textu. Dokument se skládá z úvodu, části zabývající se Osvědčením o metodologii, části věnující se Osvědčení o finančních výkazech, výkladového slovníku a několika příloh. Původní část obsahovala kromě úvodu pouze část zabývající se Osvědčením o metodologii. V nové verzi dokumentu byla tato část aktualizována a doplněna o kapitolu zabývající se procedurou pro získání osvědčení sledující strukturu tabulky uvedené v závěru Anexu VII k MGA (Form E). Nově byla vložena celá část týkající se Osvědčení o finančních výkazech. Zde je věnována pozornost především změnám v přístupu k certifikaci nákladů auditorem, obsahu a rozsahu osvědčení o finančních výkazech, způsobu předkládání tohoto osvědčení Komisi, formě a proceduře pro získání osvědčení sledující strukturu tabulky uvedené v závěru Anexu VII k MGA (Form D). V třetí části nového dokumentu je výkladový slovník vysvětlující pojmy jako např. „excessive or reckless expenditure, indirect taxes, normal accounting policy, productive time, simplified metod“. V závěru dokumentu se nachází čtyři přílohy: příklady tzv. „Letter of Representation“ týkající se jak Formuláře E tak i Formuláře D, příklad systému využívajícího průměrné osobní náklady a příklad vyplněného Formuláře E.

Nové dokumenty "Guidance on project reporting" a "Guidance for Project Technical Review"
V polovině března 2008  zveřejnila Evropská komise na stránkách CORDIS ("FP7 - Find a document")  nové dokumenty:
1) Guidance notes on project reporting - FP7 Collaborative Projects,  Networks of Excellence, Coordination and Support Actions, Research for the benefit of Specific Groups (in particular SMEs), Version 07/03/2008
2) Guidance notes and templates for Project Technical Review involving Independent Expert(s) - FP7 Collaborative Projects, Networks of Excellence, Coordination and Support Actions, Version 18/12/2007

Praktický průvodce financováním VaVaI ze zdrojů EU
Evropská unie podporuje financování výzkumu, vývoje a inovací především prostřednictvím Sedmého rámcového programu (7.RP), Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a strukturálních fondů. Evropská komise vytvořila průvodce „Practical Guide to EU funding for research, development and innovation”, ve kterém jsou popsány nejen jednotlivé programy a konkrétní rady, ale také praktické informace, jak je možné jednotlivé zdroje financování kombinovat. Návrh tohoto průvodce byl prezentován komisařem Potočnikem na konferenci o výzkumných infrastrukturách, která se konala 5 – 6. března ve Slovinsku. Zde bylo také oznámeno, že do konce dubna je možně zasílat komentáře a doporučení, jak by mohl být průvodce zjednodušen a lépe soužit jako praktický zdroj informací, který je „user-frinedly“. Poté bude zhotovena finální verze, která bude přeložena.
Více informací (včetně průvodce, Checklist, Scorecard a emailové adresy pro zasílání komentárů) naleznete zde.

Podpora účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve VaV - dofinancování nákladů projektů 7.RP
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zvěřejnilo na svých webových stránkách pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 1 odst. 7 nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (dále jen „pravidla“). Aktuality, pravidla podpory, harmonogram, dokumenty a sofrwarovou přihlášku naleznete na www stránkách "poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji" zde.
Souhrn informací obsažených v pravidlech naleznete zde.

Seznam auditorů rámcových programů na webu Finance Helpdesk
Finance Helpdesk plánuje sestavit veřejný seznam auditorů, kteří jsou znalí problematiky 6. a 7. RP a mají zkušenosti s audity projektů tohoto největšího komunitárního programu na podporu výzkumu a vývoje. Cílem Finance Helpdesk je umístit na své webové stránky seznam auditorů v každé zemi. Pokud jste tedy auditorem a máte zájem, aby byla Vaše organizace zahrnuta do tohoto seznamu, vyplňte následující údaje zde.

Seminář "Jak nevracet peníze ze 6.RP a  získat další ze 7.RP EU"
Dne 27. 3. 2008 se v Praze uskutečnil seminář "Jak nevracet peníze ze 6. RP a získat další z 7. RP EU". Seminář pořádalo VŠCHT ve spolupráci s ČVUT z finanční podpory projektu EUPRO KAMPUŠ. Přednášela zde auditorka Ing. Neuvitrová, Interexpert Bohemia, s.r.o.  Prezentaci a více informací naleznete zde.

Seminář "Stanovení doplňkových nákladů (fullcost) v prostředí VVŠ"
Dne 19. 3. 2008 se v Praze uskutečnil odborný seminář  organizovaný VŠCHT "Stanovení doplňkových nákladů (fullcost) v prostředí VVŠ". Semináře se zůčastnilo asi 50 posluchačů, včetně kvestorů českých vysokých škol. V úvodu hovořila Ing. Ivana Chválná z VŠCHT o současné situaci financování veřejných výzkumných institucí, zmínila strukturu financování VVI a kalkulační metody, které jsou institucemi užívány, včetně kalkulační metody používané na VŠCHT Praha. Poté přednesla Ing. Lenka Lepičová ze styčné kanceláře CZELO, TC AV ČR  prezentaci vycházející za závěrů odborných konferencí, které se konaly v minulých měsících na toto téma v Bruselu. Zabývala se zejména 7. RP, který je nejdůležitějším motivačním faktorem na evropské úrovni pro zavádění metody „fullcost“ (actual indirect costs) či její zjednodušené podoby (simplified method) na evropských univerzitách. Prezentaci naleznete zde. V odpolední části následovala diskuze k prezentaci a poté představovali přítomní účastníci aktuální situaci v jejich domovských institucích.

Další informace a analýzy
Expertní skupina dokončila zprávu týkající se výzkumu na univerzitách
Expertní skupin "The Expert Group (EG) on strengthening research institutions" zaměřující se především na "university based research (UbR)", přednesla závěrečnou zprávu zdůrazňující některé problémy a výzvy pro výkum prováděný na univerzitách. Více naleznete zde.

Vědecká populace stárne
Evropský statistický úřad Eurostat apeluje na větší uvědomění stárnutí výzkumné populace v EU. Od roku 2001 roste procento vědeckých pracovníků mezi 45 a 64 lety ročně v průměru o 3,3%. Podle Eurostatu je nutné tento problém řešit, včetně zajištění transferu znalostí k mladší populaci. Nejstarší výzkumnou populaci má z EU Bulharsko - 46 % nad 45 let, zatímco Irsko a Španělsko má toto procento nejmenší - 30%. Více informací najdete zde.

Dopravní fakulta ČVUT členem jednoho z pilotních projektů EIT
Evropská komise vybrala minulý rok čtyři pilotní projekty k financování v rámci výzvy Pilot projects for collaboration between European Institutes of Technology. Jedná se projekty BRIDGE, ComplexEIT, GAST a SUCCESS, přičemž členem konsorcia GAST - Green and Safe Road Transportation koordinovaného společností INNO Germany je i Dopravní fakulta ČVUT. Vybrané projekty si rozdělí v nadcházejících dvou letech 5 mil. euro.

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropským programům
Výživa a zdraví - od  těhotenství až po dospívání
Projekt EARNEST 6. rámcového programu pořádá 23. dubna 2008 ve španělské Granadě mezinárodní  sympózium  "Výživa a zdraví od těhotenství až po dospívání." Členové projektu zde představí své výsledky týkající se výživy a s ní spojených kardiovaskulárních nemocí, cukrovky, alergií, atd. Projekt se soustředil na dětskou a dospívající populaci. Více informací najdete zde.

Přírodní produkty, chemie, biologie a medicína
European Science Foundation ve spolupráci (ESF) s COSTem pořádá od 18. do 23. května 2008 v italské Acquafredda di Maratea mezinárodní konferenci na téma "Natural products chemistry, biology and medicine." Konference se zaměří na syntézu, biologii a medicínu přírodně vyskytujících se substancí a jejich chemicky vytvořených protějšků. Více informací najdete zde.

Letní škola
Síť excelence Embryo Implementation Control pořádá od 2. do 6. června 2008 v Barceloně již čtvrtou letní školu s názvem "Advances in embryo implantation and pregnancy." Více informací najdete zde.

Rostliny pro život
European Plant Science Organization pořádá od 22. do 26. června 2008 ve francouzském Toulonu mezinárodní konferenci na téma "Rostliny pro život." Konference představí nejnovější výzkum v tomto oboru. Konference je placená, více informací najdete zde.

Regulatory Toxicology
Síť excelence 6. rámcového programu CASCADE pořádá další  ze série školení pro doktorandy, docenty a výzkumné pracovníky v oboru. Tentokrát od 25. do 29. srpna ve finském Kuopiu a na téma regulatory toxicology. Více informací zde.
Technologické platformy, Společné technologické iniciativy
IMI - první výzva
Během dubna 2008 bude uveřejněna historicky první výzva společné technologické iniciativy Inovativní medicína. Projekty budou moci podávat konsorcia složené z nejméně dvou subjektů EFPIA a dvou nečlenských subjektů EFPIA, ale subjetků z členských států EU či asociovaných států k 7. RP. Aktuální prezentaci IMI a detailnější informace o celém procesu výzvy z února 2008 najdete zde. Dne 30. dubna 2008 se bude konat v Bruselu informační den, který bude otevřen široké veřejnosti (kapacita je však cca 400 míst). Na informačním dnu budou podány informace o výzvě, ale i kde hledat partnery. Více informací najdete v blízké době zde.  
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Pesticidy
Evropská komise zamítla návrh Evorpského parlamentu na rozšíření zakázaných substancí používaných při výrobě pesticidů. V prvním čtení v říjnu 2007 navrhl EP na 249 změn, z nichž jich EK odmítá skoro polovinu. Pozměněný návrh najdete zde. Druhé čtení v EP proběhne po létu.

UNESCO - L'Oreal Award
UNESCO ve spolupráci s firmou L'Oréal vypsalo program pro mladé nadějné ženy "Fellowship for young women in life sciences" pro rok 2009. V rámci tohoto programu jsou z každého kontinentu vybrány až tři ženy, které získají stipendium na svůj projekt. Mezi základní podmínky patří, že projekt nesmí zahrnovat testování na zvířatech a neměl by být z oblasti kosmetiky. Žadatelkám by nemělo být přes 35 let, měly by mít doktorát v oblasti věd o živé přírodě. Uzávěrka je 30. června. Více informací získáte zde.

EMBO Award for Communication
European Molecular Biology Organization otevřela možnosti přihlášek na ocenění za práci v oblasti veřejné komunikace. Cena 5000 € je poskytnuta vědeckému pracovníkovi, jenž se mimořádně zasadí o šíření informací v oblasti life sciences. Kandidáti musí v momentě přihlášky pracovat na vědecké pozici v EU či Izraeli, většina této komunikace také musí proběhnout na tomto území. Další podrobnosti najdete zde. Uzávěrka je 1. května 2008.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce k evropským programům
4. mezinárodní konference o kominukaci a spolupráci v oblasti nanotechnologií, Tokio
Ve dnech 14.-17. dubna 2008 se v Tokiu koná v pořadí již 4. mezinárodní konference o kominukaci a spolupráci v oblasti nanotechnologií, jejímž záměrem je zintenzívnit dialog mezi USA, Evropou a Japonskem k mezinárodní spolupráci v této oblasti s cílem stimulovat a podpořit ekonomický růst v 21. století. Jedním ze spoluorganizátorů je i Evropská komise. Další informace naleznete zde.

Seminář ke studii ERINA

Dne 17. dubna 2008 se v prostorách DG INFSO (Avenue du Beaulieau 29) uskuteční celodenní seminář ke studii ERINA, kterou financovala EK. Hlavním cílem studie bylo vypracovat doporučení k využívání potenciálu e-infrastruktury ve státní správě, zdravotnictví a vzdělávání. Zájemci se mohou zaregistrovat zde.


Bezpečnostní výzkum: konference JRC a Tubitak
Konference k bezpečnostnímu výzkumu spolupořádaná Společným výzkumným střediskem Evropské komise (JRC) a tureckou kanceláří pro VaV Tubitak se koná 17-18. dubna 2008 v Ankaře. Konference je zaměřená na dvě témata: Intelligent surveillance and border security Improving security systems integration, interconnectivity and interoperability Vzhledem k agresivnímu zapojení Turecka do 7.RP, nárustu počtu špičkových firem i výzkumných skupin v tomto oboru v Turecku a zapojení nejvyšších představitelů JRC i dalších oddělení Evropské komise do akce si kancelář CZELO dovoluje akci doporučit Vaší pozornosti.

Informační den k e-infrastrukturám

Dne 18. dubna 2008 pořádá EK Informační den k e-infrastrukturám v rámci plánované 4. výzvy v programu "Kapacity" FP7. Akce se zaměří na témata GÉANT a
Scientific Data Infrastructures. Další podrobnosti, včetně programu a registrace, naleznete zde.

CIP - Pilíř ICT
Výzva pilíře ICT Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace pro rok 2008 bude uveřejněna 29. dubna s uzávěrkou 9. září 2008. 23. dubna 2008 se uskuteční v Bruselu informační den týkající se této výzvy. Více informací najdete zde.

Nanotechnologie a alternativní metody
Ústav pro nanotechnologie britské Královské společnosti pořádá v Londýně ve dnech 28.-29. května 2008 konferenci, první svého druhu v Evropě, která se bude věnovat způsobům, jak mohou nanotechnologie přispět k alternativním metodám k testování na zvířatech a k realizaci tří R (replacement, refinement and reduction). Informace o programu a registrace jsou k dispozici zde.

Konference ICT 2008
Záměrem konference konající se v Lyonu během francouzského předsednictví EU 25-27. listopadu 2008 je připravit agendu pro výzkum a inovace v oblasti ICT pro následující dekádu. "The next ten years will see major transformations in the technological, industrial and business landscapes surrounding information and communication technologies. The event will host leading visionaries from academia and industry and will address topics as diverse as Europe's role in shaping the future internet, ICT's contribution to advancing the sustainability agenda and alternative research paths for future ICT components and systems. These and many other cutting-edge themes will be explored in depth at ICT 2008. ICT 2008 will also provide opportunities to meet and discuss possible research activities with potential partners interested in similar areas of work."
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Pracovní program a výzvy programu ENIAC
Pracovní program pro rok 2008 Společné technologické iniciativy pro VaV v oblasti mikroelektroniky ENIAC je k dispozici zde, víceletý strategický plán a výzkumná agenda zde. Další informace o této i dalších iniciativách v oblasti informačních a komunikačních technologií Vám podá m.j. Oborová kontaktní organizace pro ICT v Praze.

3. mezinárodní dialog k odpovědnému výzkumu a vývoji v oblasti nanotechnologií
Ve dnech 11.-12. 3. 2008 se v bruselské budově Evropského parlamentu konalo dvoudenní, v pořadí již 3. setkání zúčastněných stran k mezinárodnímu dialogu k odpovědnému výzkumu a vývoji v oblasti nanotechnologií. Setkání se zúčastnilo cca 110 odborníků, kteří reprezentovali 34 zemí z celého světa, mezinárodní organizace, průmysl i organizace nevládní. Zvláště ze strany jednotlivých zemí došlo ke zvýšenému zájmu zapojit se do diskuse (v Tokiu se v r. 2006 účastnilo 25 zemí). Záznam z jednání je k dispozici zde.

ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

Akce k evropským programům
Městská zeleň
Konference zaměřená na zeleň a zelené plochy ve městech se bude konat 17. a 18. dubna v Sofii (Bulharsko). Hlavní myšlenkou akce je představit zeleň jako klíčový prvek udržitelného rozvoje měst a poskytnout příležitost vědcům, výzkumníkům, mladým profesionálům, politikům a developerům seznámit se s některými aspekty týkajícími se městských zelených ploch pro budoucnost. Další informace naleznete zde.

Letecká doprava bez uhlíku
22. a 23. dubna se v Ženevě uskuteční třetí Aviation and Environment Summit zaměřený na bezuhlíkovou budoucnost letecké dopravy. Akce je určena pro zástupce průmyslu, regulačních orgánů a občanské společnosti, kteří by měli společně navrhnout a rozvíjet budoucí strategie v oblasti letectví, jež budou šetrné k životnímu prostředí. Další informace jsou k dispozici zde.

Obnovitelná energie a energetická účinnost staveb a renovací
Renewable Energy and Energy-efficient Construction
:
veletrh a konference na téma obnovitelných energií a energeticky účinných staveb a renovací se bude konat 24.–26. dubna v Budapešti. Událost bude zastřešovat konferenci o bioplynu a akce zaměřené na větrnou, vodní a geotermální energii. Více informací o veletrhu zde.

Snižování hluku v pozemní dopravě
Training Conference on Quieter Surface Transport
se uskuteční 28. a 29. května v německém Bergisch Gladbachu. Konferenci pořádá projekt SILENCE financovaný EU a bude určena především pro stakeholdery, kterým představí možnosti vztahující se k opatřením na snižování hluku v dopravě. Další informace naleznete zde.

Marco Polo
Ve dnech 10. a 11. června se bude v italských Benátkách konat konference programu Marco Polo, který je zaměřen na oblast pozemní dopravy. Registrace bude otevřena v květnu tohoto roku. Zájemci o více informací se ale mohou zapsat na následujících stránkách, prostřednictvím kterých budou dostávat nejnovější zprávy.

Akvakultura
Workshop na téma Aquaculture Technology Transfer proběhne 11. a 12. června v italském Lecce. Akci pořádá projekt financovaný EU s názvem AquAgriS a přednášet zde budou především zástupci projektu a odborníci specializovaní na oblast odpadních vod. Workshop bude otevřen všem, kteří mají zájem o akvakulturu a rybářství. Další informace jsou k dispozici zde.
Technologické platformy, Společné technologické iniciativy
Konference Evropské lesnické platformy
Od 19. do 21. května 2008 se bude ve slovinské Kraňské Goře konat pátý ročník konference evropské lesnické platformy. Konference nese název "Growing towards the future - Joint innovation for successful forest-based business in Europe" a měla by být zaměřena na propojování výzkumné a obchodní sféry, které by mělo sektoru přinést potřebné inovace. Více informací najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Uzávěrky výzev
7. května budou uzavřeny výzvy pro tematickou oblast doprava včetně letectví. Bližší informace naleznete na
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Nabídka spolupráce pro výzvu AAT.2008.1.1.2.
Technion - Izraelský technologický institut hledá partnery pro projekt ve výzvě AAT.2008.1.1.2. zaměřený na Aerostructures: Novel magnesium casings for future aircraft. Hlavní oblastí zájmu je použití slitin hořčíku v elektronických uzávěrech leteckých systémů.

Nabídka spolupráce pro výzvu AAT.2008.4.1.1.
Technion - Izraelský technologický institut hledá partnery pro projekt ve výzvě AAT.2008.4.1.1. Design Systems and Tools: Application of artificial Neural Networks zaměřený na použití umělých neurálních sítí pro zlepšení výkonu aeromechanických modelů.

Program Clean Sky hledá partnera na vývoj chytrých letadel
Společná technologická iniciativa Clean Sky hledá nového asociovaného partnera (partnery) na dlouhodobou spolupráci při vývoji chytrých letadel (Smart Fixed Wing Aircraft Integrated Technology Demonstration). Uchazeč musí prokázat technologické i finanční kapacity, uzávěrka přijímání žádostí o přijetí za partnera je 16.června 2008.

Další programy a informace
Volná místa v JRC
Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) - Institute for Environment and Sustainability se sídlem v Ispře (Itálie) vyhlásilo výzvu na celkem 39 volných míst pro PhD studenty (3 místa na 12-36 měsíců), post-doktorandy (35 míst na 12-36 měs.) a zkušené výzkumníky (1 místo na 24 měs.). 
Institut je zaměřen na výzkum na podporu evropských politik v těchto oblastech: Sustainable Use of Natural Resources: Water, Soils, Forests; Sustainable Agriculture and Rural Development; Climate Change Mitigation and Adaptation ; Environmental Risks and Natural Hazards; Sustainable transport and Air Quality; Environmental Dimension of Development Co-operation; vironmental Monitoring and Information Systems: GMES and INSPIRE . Uzávěrka pro podání žádostí je 4. 4. 2008. Podrobnosti o jednotlivých nabídkách, podmínkách a náležitostech žádostí najdete zde.

Výroční zpráva EIA 2007
EIA (European Intermodal Association) zveřejnila výroční zprávu za rok 2007. Zpráva obsahuje informace o hlavních úspěších a stanoviscích za uplynulý rok a byla představena na Všeobecném shromáždění 5. března letošního roku. Celé znění zprávy je k nahlédnutí zde. Shromáždění navíc ratifikovalo sedm nových členů a přijalo znovuzvolení členů řídícího výboru. Více informací o této události naleznete v tiskové zprávě, která je k nahlédnutí zde.

Příspěvek na satelity pro GMES
Evropská komise přispěla Evropské kosmické agentuře 624 miliony euro na podporu spuštění prvních tří satelitů iniciativy Global Monitoring for Environment and Security (GMES). Systém bude po dokončení zahrnovat celkem pět satelitů.

Výzva IEE otevřena
Třetí pilíř Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), Inteligentní energie pro Evropu uveřejnil výzvu programu pro rok 2008. Uzávěrka pro podávání projektů je 26. června tohoto roku. Více informací najdete zde.

Uzávěrka výzvy Marco Polo
Blíží se uzávěrka výzvy programu Marco Polo pro pozemní dopravu. Projekty je možné podávat už jen do 7. dubna 2008. Více informací naleznete na těchto stránkách.

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce k evropským programům
Socio-economic Sciences and Humanities Research in South Africa
Dne 4. dubna 2008 se bude v Bruselu konat prezentace jihoafrického NCP, Dr Christa van Zyla z South African Human Sciences Research Council na téma „Socio-economic Sciences and Humanities Research in South Africa aimed at highlighting partnership opportunities between Europe and South Africa“. Více informací zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Odložení výzev v SiS, které měly být podle plánu zveřejněny 19. 3. 2008
Na stránkách CORDIS byla uvedena informace, že zveřejnění výzev k podávání návrhů FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-2 a FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-3 bude odloženo. Další informace by měly být zveřejněny včas. Podle našich informací se předpokládá, že  výzva FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-3 bude pravděpodobně vyhlášena koncem dubna.  Co se týká výzvy v oblasti „Promoting excellent trans-national research and science communication by the means of popular prizes“ (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-2), tato výzva bude zřejmě zrušena - nemělo by se jednat o úplné zrušení udílení cen,  předpokládá se odložení této aktivity cca o 1 rok (důvodem je velice nízký zájem v minulých výzvách).
Další výzva programu Věda ve společnosti (již podle pracovního programu na rok 2009) bude vyhlášena 24. 7. 2008.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

SSH: Evironment-Development issues in the Eastern Mediterranean (architecture and urban planning; current global trends) and/or Cultural heritage practices in the Eastern Mediterranean, University of Cyprus, Nicosia, 14.03.08.

Další programy a informace
Nová publikace EK „Towards a Post-Carbon Society: European research on economic incentives and social behaviour“
Evropaká komise (DG L.2 - Research in the economic, social sciences and humanities – Prospective) vydalo novou publikaci s názvem „Towards a Post-Carbon Society: European research on economic incentives and social behaviour“. Publikace shrnuje a rozebírá výsledky stejnojmenné konference, která se uskutečnila v Bruselu dne 24. 10. 2007. Sešli se zde zástupci ze soukromého i veřejného sektoru, politici i akademici, aby pomohli definovat agendu pro výzkum v sociálních vědách v této oblasti, a především, aby definovali konkrétní výzkumné příležitosti na téma “Socio-economic factors and actors that shape the postcarbon society” v rámci 7. RP. Publikace pokrývá témata jako globalizace, změny chování, tržní mechanismy, “rethinking the city”, společenská přijatelnost, tvorba pracovních míst, využití půdy a veřejné služby. Zabývá se také rolí politiků a zástupců společnosti (obchodu) a rolí „new governance“ pro „post-carbon society“.  Publikaci naleznete zde.

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

Akce k evropským programům
Konference e-Society 2008
V portugalském městě Algarve se ve dnech 9.-12. 4. 2008 koná konference e-Society 2008, kterou pořádá Mezinárodní sdružení pro rozvoj Informační společnosti (International Association for Development of the Information Society, IADIS). Program konference pokrývá technické i netetchnické aspekty a zaměří se zejména na:  eSociety and Digital Divide, eBusiness/eCommerce, eLearning, New Media and E-Society, Digital Services in eSociety, eGovernment/eGovernance, eHealth, Information Systems, and Information Management. Další informace naleznete zde.

Successful innovation clusters: How to make them happen?
Kancelář CZELO spolufinancuje a spoluorganizuje 15-16. dubna 2008 symposium věnující se inovačním klastrům a jak úspěšný inovační klastr vzniká a funguje. Vzhledem k tomu, že účast na akci je na pouze na pozvání, zájemci o tuto problematiku případně o sdílení zkušeností z České republiky jsou žádáni, aby se obrátili přímo na kancelář CZELO.

Informační den k e-infrastrukturám

Dne 18. 4. 2008 pořádá EK Informační den k E-infrastrukturám v rámci plánované 4. výzvy v programu "Kapacity" FP7. Akce se zaměří na témata GÉANT a Scientific Data Infrastructures. Další podrobnosti, včetně programu a registrace, naleznete zde.

Seminář ke společnému využití elektronických zdrojů
Reflexní skupina pro e-Infrastruktury (e-IRG) pořádá ve dnech 24.-25. dubna 2008 ve švýcarském Curychu seminář zaměřený na jednoduché, finančně výhodné a společné využití elektronických zdrojů, směřujících  k realizaci vize udržitelné e-infrastruktury v Evropě i mimo ni. V případě zájmu o účast se můžete zaregistrovat zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Dokumntace z konference k výzkumným infrastrukturám
Ve slovinském Brdu se ve dnech 5.-6. 3. 2008 konala konference "Research Infrastructures and their Structuring Dimension within the European Research Area". Všechny dokumenty, včetně projevů, prezentací a závěrů z jednotlivých panelů naleznete zde.

Přehled nejvýznamnějších iniciativ v oblasti výzkumných eInfrastruktur
V přehledu naleznete nejvýznamnější iniciativy v oblasti výzkumných eInfrastruktur na evropské i světové úrovni, týkající se politiky, technologií a relevantních aplikací. Více zde.

Podpora výzkumných konferencí

European Science Foundation uveřejnila možnosti pro obdržení podpory na pořádání konferencí na rok 2010. Tato výzva je otevřena až do 15. října 2008 a umožňuje získat za určitých podmínek finanční podporu na výzkumné konference. Podmínky jsou však velmi striktní ať již se jedná o oborové vymezení, či přímo o umístění konference. Více informací najdete zde.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce k evropským programům
Excellence in research: The young researchers’ perspective
Ve dnech 2. až 4. dubna 2008 se ve Freiburgu ve Švýcarsku uskuteční donference "Conference of Eurodoc, the European Council of doctoral candidates and young researchers". Více informací zde.

Placené konference a semináře
- Finance Helpdesk: 13. května, Brusel - 3 Day Marie Curie Financial Workshop in Brussels, Belgium
- Interface Europe: 10. června 2008, Bruselu -  Marie-Curie actions for mobility and training of researchers under FP7
- 17. až 18. července 2008, Barcelona -  European Marie Curie Conference 2008
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Zveřejněny 3 nové výzvy pro program Lidé (Marie Curie)
Dne 19. března 2008 byly zveřejněny tři nové výzvy k předkládání návrhů projektů v 7. RP v rámci specifického programu Lidé (People). Výzvy se týkají těchto tří typů akcí Marie Curie:
- Evropské stáže (Intra-European Fellowships - IEF)
- Stáže ve třetích zemích pro evropské výzkumné pracovníky (International Outgoing Fellowships - IOF)
- Stáže pro výzkumné pracovníky ze třetích zemí (International Incoming Fellowships - IIF)
Uzávěrka pro předkládání návrhů projekůt je pro všechny tři uvedené typy stáží dne 19. srpna 2008.
Více informací (včetně pracovního programu a průvodce pro žadatele) naleznete u jednotlivých typů akcí zde.
- FP7-PEOPLE-IEF-2008
- FP7-PEOPLE-IIF-2008
- FP7-PEOPLE-IOF-2008

Pozor na uzavírání výzev
Dne 3. dubna: Cut-off date pro IRG grants i ERG grants Marie Curie Actions.

Brzy bude otevřena nová výzva
Dne 4.dubna 2008 bude zveřejněna výzva k podávání návrhů projektů pro Initial Training Networks of the Marie Curie Actions. 
Nabídky grantů a stipendií
Call for Application Marie Curie Conference: 2008, September 7-11, Venice (Italy)
Hledají se dobří PhD, Masters and Early Researchers, kteří by rádi využili příležitosti ke studiu v oblasti environmentálních studií. Partnerská síť vzniklá v rámci programu Marie Curie nabízí 30 European mobility grants: 15 mobility grants for Ph.D Students in Environmental Sciences and Social Sciences a 15 mobility grants for Early Researchers in Environmental Sciences and Social Science. Studenti, kteří obdrží grant musí mít příspěvek o svém projektu relevantní k tématu konference. Veškeré podklady je nutné zaslat do 30. Dubna 2008 na bernfran@unive.it nebo faxem na +39 041 2346210. Více informací zde
Další programy a informace
Myšlenky
Evropská výzkumná rada uveřejnila, kolik návrhů projektů obdržela do prvních dvou uzávěrek grantů pro pokročilé výzkumné pracovníky. V oblasti physical sciences and engineering jich bylo celkem 997, v oblasti social sciences and humanities pak 403. Více informací najdete zde.

Myšlenky - výkonná agentura
Výkonná agentura pro program Myšlenky ERCEA začíná pomalu nabírat lidi pro administraci programu. Agentura bude složena ze čtyř druhů úředníků, lišících se podle náboru: secondary temporary agents (z řad úředníků EK), externally hired temporary agents, contract agents (primárně ze seznamu EPSO), seconded national experts. V případě zájmu sledujte tyto stránky.

Mobilita výzkumníků v rámci Evropy
Nové studie zdůrazňují vyšší mobilitu výzkumných pracovníků v rámci Evropy v porovnání s ostatními profesemi. Více o této problematice naleznete zde.