29. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 24. dubna 2008

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vědní politika
Začala druhá fáze výběru řídícího orgánu EIT
Dne 11. dubna byla spuštěna druhá fáze veřejné konzultace, která by měla vést k výběru zástupců do Řídícího výboru EIT. Během první fáze konzultací (10. - 28. března) obdržel Identification Committee přes 130 návrhů a komentářů k původně navrženým kritériím výběru, na základě kterých by měl být Řídící výbor vytvořen. S ohledem na tyto návrhy Identification Committee zveřejnil konečný soubor výběrových kritérií. Nyní by relevantní organizace měly navrhnout kandidáty na možné budoucí členy Řídícího výboru. Uzávěrka pro podání návrhů je 25. dubna 2008. Další informace včetně instrukcí a seznamu kritérií naleznete zde.

Nejvyšší poradní orgán pro VaV ERAB
Evropská komise oznámila 11. dubna jména 22 osobností, které budou tvořit nový poradní výbor pro VaV European Research Area Board (ERAB). Členové výboru mají zkušenosti v akademické nebo podnikatelské sféře a mají za úkol poskytovat Evropské komisi nezávislé a spolehlivé rady k evropské vědecko-výzkumné politice, jejíž hlavním cílem je budování Evropského výzkumného prostoru.

Zpráva EK o pokroku ve strategii "i2010 - Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost" 
Dne 18. dubna 2008 byla zveřejněna zpráva Evropské komise o pokroku, kterého členské státy dosáhly ve strategii "i2010 - Evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost", zahájené v r. 2005. Zpráva např. uvádí, že pravidelnými uživateli internetu je dnes více než polovina Evropanů a z nich 80 % má širokopásmové připojení. 60 % veřejných služeb v EU je plně dostupných on-line. Díky výraznému růstu širokopásmového připojení využívají rychlé připojení k internetu dvě třetiny škol a polovina lékařů. Tiskové prohlášení EK v  českém jazyce najdete zde a plný text zprávy zde

Finance, management, duševní vlastnictví
Překlad Modelové grantové dohody
Na stránkách CORDIS zveřejnila Evropská komise překlad Modelové grantové dohody (MGA) do všech úředních jazyků EU. Jedná se obecnou MGA, která se týká všech projektů podaných v rámci specifických programů Spolupráce a Kapacity. Česká verze i překlady do ostatních jazyků EU se nachází zde.
MGA je tvořena základním textem, přílohami (annexy) a seznamem zvláštních doložek. Na základě této Modelové grantové dohody jako vzoru je uzavírána Grantová dohoda mezi konsorciem partnerů a Evropskou komisí týkající se konkrétního projektu (grantu). Je třeba si ale uvědomit, že právně závazný je pouze anglický text. Překlady mají být pouze jakýmsi zjednodušením a vodítkem.
Jednotlivé části modelové grantové dohody jsou tyto:
- Základní text (core text) Annex I: technická příloha (náplň projektu, popis a rozdělení práce mezi jednotlivé partnery, indikativní rozpočet...)
- Annex II: obecné podmínky (finanční pravidla, IPR...)
- Annex III: specifická ujednání pro určitý typ projektu (pouze pro Infrastruktury, ERA-NETs, Výzkum ve prospěch MSP/asociací MSP a organizací občanské společnosti)
- Annex IV: Formulář A (přistoupení partnera)
- Annex V: Formulář B (přistoupení nového partnera)
- Annex VI: Formulář C (finanční výkaz pro vyúčtování projektu)
- Annex VII: směrnice pro: Formulář D (Osvědčení o finančních výkazech) a Formulář E (Osvědčení o metodologii)
- Seznam zvláštních doložek (special clauses)

Doporučení Evropské komise k managementu duševního vlastnictví
Evropská komise přijala „Recommendation on the management of intellectual property”, doporučení týkající se managementu duševního vlastnictví v oblasti transferu znalostí pro univerzity a další veřejné výzkumné organizace. Specifickým cílem doporuční je pomoci členským státům rozvíjet politiky a vytvářet průvodce pro oblast managementu duševního vlastnictví a transferu znalostí a podporovat využívání výsledků veřejně financovaného výzkumu. Více informací zde.

Návrh nové modelové konsorciální smlouvy pro “Výzkum ve prospěch SMEs”
V minulém týdnu byl vydán návrh modelové konsorciální smlouvy pro nový typ projektů realizovaných v rámci 7.RP – Výzkum ve prospěch malých a středních podniků. Aby byly zohledněny možnosti aplikované na tento nový typ projektů, byla ustanovení této modelové konsorciální smlouvy konzultována s ANRT, CEA, CDTI, UWE, HELMHOLTZ a TNO. Návrh modelové konsorciální smlouvy se nachází zde.

Srovnání modelů konsorciálních dohod pro 7.RP
V rámci 7.RP vzniklo již několik modelů konsorciálních dohod, jmenovitě DESCA, IMG4, IPCA a EUCAR. IPR-Helpdesk vydal v rámci projektu fiancovaného Evropskou komisí (IP-BASE) dokument s přehlednou tabulkou porovnávající jednotlivé modely. Dokument naleznete zde, tabulku zde.

Placené semináře Singleimage Limited
 - 20. května, Cambridge, UK Consortium Agreement Essentials for FP7
Další informace a analýzy
Oslava 30. výročí letu Evropana do vesmíru
Dne 2. března to bylo právě 30 let od té doby, co Čech Vladimír Remek, v současné době poslanec Evropského parlamentu, uskutečnil let do vesmíru. Byl prvním kosmonautem ve vesmíru, který nepocházel z USA nebo dřívějšího Sovětského svazu. Více o tomto výročí, Vladimíru Remkovi a „EU space policy“ naleznete zde.

Výroční konference britské styčné kanceláře pro výzkum UKRO
UKRO s potěšením oznamuje, že byla zahájena registrace na výroční konferenci 2008, která se bude konat na Univerzitě Loughborough ve dnech 26. a 27. června 2008. Konference se bude zabývat problematikou 7. rámcového programu pro VaV (ICT, SiS, Výzkumné infrastruktury, programy Marie Curie, ERC, audity 7.RP…), JTIs a dalšími programy a otázkami (Lifelong Learning Programme, DG Freedom, Justice and Security Programmes, NATO Science for Peace and Security Programme, COST, EIT…). Více informací o akci naleznete zde.

Ženy ve vědě
Expertní skupina Evropské komise WIRDEM (Women in Research Decision Making) představila zprávu týkající se postavení žen na vysokých pozicích ve vědě. Podle zprávy jsou ženy zastoupeny ve vrcholových pozicích ve vědě velmi málo. Pouze 15% profesorských pozic na evropských univerzitách tvoří ženy. I když procento žen s doktorátem neustále roste, jejich šance na vrcholové pozici jsou velmi nízké - jedním z důvodů jsou i nižší platy. Pouze v šesti zemích (Dánsko, Francie, Švédsko, UK, Finsko a Norsko) jsou ženy zastoupeny více než z jedné čtvrtiny ve výzkumných radách a dalších rozhodujících orgánech. Celou zprávu najdete zde.

Informační den 7.RP a strukturální fondy 
Informační den pořádaný brněnskými universitami a Jihomoravským inovačním centrem se zaměřením na stipendia Marie Curie, Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost, prioritu Zdraví 7. RP a Společná technologická iniciativa Inovativní medicína se koná 15. května 2008 v Brně.


MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropským programům
Food For Life
Evropská technologická platforma Food for Life organizuje 6. června 2008 v Bruselu stakeholders meeting, na kterém se bude diskutovat o nových a aktuálních výzvách potravinářské oblasti. Více informací najdete v blízké době na stránkách platformy.

Pharmacogenomics Pharmacogenetics

European Science Foundation společně s barcelonskou univerzitou pořádá od 27. června do 2. července 2008 v městečku Sant Feliu de Guixols mezinárodní konferenci na téma "Pharmacogenomics Pharmacogenetics: Adverse drug reactions." Více informací najdete zde.

Výzkum HIV, tuberkulózy a malárie
Evropská komise pořádá 13. a 14. listopadu 2008 v Bruselu mezinárodní konferenci na téma "Výzkum HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy: Výzvy budoucnosti." Konference také představí výsledky projektů 6. RP týkající se těchto problematik. Více informací najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Výzva na experty EFSA
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vypsal výzvu  na externí experty Výzkumné rady úřadu. Výzva je zaměřena na výzkumné pracovníky s dlouholetými zkušenostmi v oblasti hodnocení rizik. Požadavky na expertízu spolu s dalšími informacemi najdete zde.

Boj proti rakovině
Začátkem dubna přijali poslanci Evropského parlamentu usnesení  o boji proti rakovině. Žádají v něm mj., aby EK vyčlenila v rámci 7. RP finanční prostředky na podporu výzkumu a inovací v oblasti primární prevence, screeningu a včasného rozpoznání rakoviny, nových léků a léčebných procesů. Více informací najdete zde.
Současně se shodli ministři zdravotnictví členských zemí EU na neformálním dubnovém setkání, že je nutné, aby EK vypracovala celkovou strategii a kontrolní akční plán týkající se této nemoci. Více informací najdete v této tiskové zprávě.

Konzultace "Advanced Therapies"
Dne 30. prosince 2008 vstoupí v platnost "Regulation (EC) No 1394/2007 on advanced therapy medicinal products." Součástí implementačního plánu je i příloha 1Směrnice 2001/83/EC, která se soustřeďuje na vysvětlení pojmů. Tuto přílohu je možné až do 10. června 2008 komentovat a své komentáře zaslat přímo EK. Více informací najdete zde.

Molecular biology prize
Až do 30. června 2008 je možné se ucházet o cenu biotechnologické firmy Eppendorf pro mladé evropské výzkumníky. Cena 15000 € se vztahuje na biomedicínský výzkum založený na metodách molekulární biologie. Přihlásit se mohou výzkumníci do 35 let. Více informací najdete zde.

Výzkum diabetu
European Foundation for the Study of Diabetes ve spolupráci s firmou Novo Nordisk uveřejnily výzvu týkající se klinického výzkumu fáze 2 diabetu u dospívající populace. Výzkum bude podpořen granty do 100 000 € ročně po dobu 3 let. Přihlásit se mohou samostatně nevýdělečné instituce či konsorcium takovýchto insitutucí. Více informací najdete zde.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce k evropským programům
Konference k univerzálnímu vzoru a ICT
V norském Oslu se dne 8. května 2008 koná konference "A European Perspective on Research and Development Challenges in Universal Design and ICT". Další informace včetně možnosti přihlášení jsou k dispozici zde.

Information Society at the Crossroads

V rámci slovinského předsednictví v Radě EU se ve dnech 13.-14. května 2008 koná v Brdu konference na vysoké úrovni "Informační společnost na křižovatce", která se bude zabývat zprávou EK z 18. dubna 2008 k pokroku ve strategii i2010. Záměrem konference je identifikovat kroky, které budou klíčové pro dosažení cílů strategie i2010 a naznačit směr budoucího vývoje v této oblasti. Podrobnosti o konferenci naleznete zde.

Evropská organizace pro bezpečnost
Evropská průmyslová organizace pro bezpečnost plánuje slavnostní zahájení své činnosti 14-15. května v Bruselu. Kromě toho hledá potenciálně cca dva nové projektové managery, což je dobrou příležitostí pro lepší zapojení českého průmyslu a výzkumu do evropského bezpečnostního a obranného výzkumu a inovativního podnikání.

First European Matchmaking Summit on Mobile and E-Technologies
První evropský summit k mobilním a e-technologiím se koná 15.-16. května 2008 v německém Stuttgartu. Tato dvoudenní akce nabídne účastníkům integrovanou platformu pro nabídku a poptávku v oblasti mobilních alužeb. Summit je organizován v rámci projektu mClusters 6. Rámcového programu. Zaregistrovat se můžete zde.

ARTEMIS/ENIAC JU Informační seminář
Seminář k JTI Artemis a Eniac pořádaný Oborovou kontaktní organizací pro ICT se koná 16. května na presidiu Akademie věd v Praze. Další info podá paní Kadlecová, kadlecov@utia.cas.cz.

Mezinárodní seminář Digital Factory
Slovenské centrum produktivity pořádá v Žilině ve dnech 10.-11. června 2008 mezinárodní seminář Digitální podnik. Možnost registrace on-line, uzávěrka registrací je již 7. května 2008 Další informace jsou k dispozici na webové stránce www.slcp.sk/dp2008.

NEM Summit 2008

NEM European Technology Platform organizuje ve dnech 13.-15. října 2008 v Saint-Malo ve Francii NEM Summit s názvem Towards Future Media Internet. Akce bude organizována za podpory Evropské komise, DG Information Society and Media.

Nanotech Northern Europe 2008
Konference se koná 23-25. září 2008 v Kodani. Konferenční témata s možností zaslání příspěvku do 30. dubna zahrnují:
- Energy: Sustainable solutions for energy and the environment;
- Electronics: Nanotechnology for information and communications technology;
- Health and Bio: Nanobiotechnology and nanomedicine;
- Water: Nanotechnology and the global challenge of access to clean water;
- Food: Nanotechnology for food production, processing and packaging;
- Construction: Nanotechnology for environmentally-friendly construction;
- This workshop is organised as part of the Nordic Innovation Centre’s Green Nordic NanoCon project;
- Safety: Safe development of nanotechnology; This session will address the biological impact of engineered nanoparticles, and will also look at risk assessment and regulatory approaches.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Výzva eContent+

Výzva k podávání projektů programu eContent+ v roce 2008 má uzávěrku 12. června 2008.

 

Výzva programu Politika na podporu ICT

Výzva k podávání projektů programu ICT Policy Support Programme v roce 2008 má uzávěrku 9. září 2008. 


Výzva Safer Internet+
Výzva k podávání projektů programu Safer Internet+ v roce 2008 má uzávěrku 28. května 2008.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Dohoda o spolupráci mezi VTT a HTA
Dne 26. března 2008 podepsalo finské Centrum technického výzkumu (VTT) dohodu o spolupráci s Heterogenní technologickou aliancí (HTA) a naváže tím své výzkumné aktivity v oblasti nanotechnologií a mikroelektroniky na výzkumné činnosti evropských špičkových center. HTA byla založena v r. 2006 a kromě VTT patří k jejím členům Švýcarské centrum pro elektroniku a mikrotechnologie (CSEM), francouzský Komisariát pro atomovou energii (CEA) a  něměcká Fraunhofer-Gesellschaft. Informační brožura HTA je k dispozici zde. Informace o aktivitách HTA najdete na webové stránce http://www.hta-online.eu/home/.

Ústav MERAKA, Jihoafrická republika - spolupráce v projektech ICT FP7
Dne 11.4.2008 se v prostorách Mise JAR při EU konala prezentační akce ústavu MERAKA (African Advanced Institution for ICT) s cílem podpořit zájem evropských vědců o spolupráci s jihoafrickými experty v ICT projektech FP7. Podrobný zápis najdete zde.

Seminář ke studii ERINA

Dne 17. dubna 2008 se v prostorách DG INFSO uskutečnil celodenní seminář ke studii ERINA, kterou financovala EK. Hlavním cílem studie bylo vypracovat doporučení k využívání potenciálu e-infrastruktury ve státní správě (e-Government), zdravotnictví (e-Health) a vzdělávání (e-Learning). Záznam z jednání je k dispozici zde.


Informační den Rámcového programu Konkurenceschopnost a inovace (CIP)
V Bruselu se dne 23. dubna 2008 konal informační den k 2. výzvě Podpůrného programu pro politiku ICT v rámci programu CIP (stručný zápis je k dispozici zde). Výzva bude publikována 29. dubna 2008 v návaznosti na schválení Pracovního plánu na r. 2008. Zájemci mohou předkládat návrhy projektů do 9. září 2008 do 17:00 hod. Pracovní plán 2008 je publikován zde, následovat bude umístění prezentací z informačního dne i vlastní výzvy na uvedené webové stránce. 

ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

Akce k evropským programům
Stakeholder Forum iniciativy SESAR
Ve dnech 5. a 6. května se v Římě koná SESAR Master Plan Stakeholder Forum. Registrační formulář, agendu a zvací dopis spolu s dalšími užitečnými informacemi najdete zde.

GREEN WEEK 2008
Ve dnech 3.–6. června pořádá Evropská komise v Bruselu Green Week – sérii konferencí a doprovodných akcí zaměřených na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, nakládání s odpadem a udržitelnou výrobu a spotřebu. Akce nabízí možnost výměny názorů, zkušeností a ověřených postupů mezi zástupci univerzit, nevládních organizací, firem, státních institucí a veřejnosti. Registrace je již otevřena, více informací získáte zde.

Management vodních zdrojů v extrémních podmínkách
Mezinárodní konference o systémech řízení vodních zdrojů za extrémních podmínek se bude konat 4. a 5. června v Moskvě. Cílem konference je podnítit spolupráci mezi odborníky v této oblasti. Akce by měla přispět k výměně zkušeností, znalostí a prezentaci nejnovějších výsledků a trendů týkajících se řízení přírodních zdrojů. Další informace naleznete zde.

Nepotravinové využití rostlin
V následujících dvou měsících se konají za účasti zástupců Komise dvě konference v tomto oboru -
15-17. května 2008 v Atémách 2nd EPOBIO Workshop: Products from Plants, a 22-16. června 2008 ve francouzském Toulon 4th EPSO Conference: Plants for Life.

5th conference of the Forest-Based Sector Technology Platform
Konference zahrnující m.j. networking mezi výzkumem a průmyslem se koná 19-21. května ve slovinske Kranjske Gore.

ASTRONET
Symposium s názvem ASTRONET se uskuteční 16.–18. června v britském Liverpoolu. Akce by se mělo zúčastnit několik stovek nejvýznamnějších evropských astronomů, kteří by měli přispět k dokončení „Road Map to the Stars“. Tato roadmap bude sloužit jako evropský plán pro výzkum kosmu v příštích 20ti letech. Doporučení, která vzejdou ze symposia budou zahrnuta do konečné podoby Road Map, jejíž publikace je plánována na říjen 2008. Další informace jsou k dispozici zde.

International Conference Biogas
Ve dnech 19.–20. června se v Německu (Bad Staffelstein) koná Mezinárodní konference zaměřená na bioplyn, jejímž cílem bude představit nejnovější trendy, vývoj a budoucí strategie pro výrobu a užívání této suroviny. Akce bude určena odborníkům, zástupcům průmyslu, státní správy a developerům. Pro podrobnosti o akci pokračujte zde.

INSPIRE konference 2008
Dne 23. června se bude ve slovinském Mariboru konat workshop pořádaný Evropskou komisí věnovaný implementaci a budoucnosti směrnice INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community), která vešla v platnost v květnu 2007. Konference se bude věnovat hodnocení pokroku legislativy a obecnému vývoji infrastruktur zaměřených na získávání dat z kosmu. Pro další informace o konferenci pokračujte zde.

More Than Hot Air – Local Action on Climate Change
Jedná se o akci pořádanou 23.–25. června v Zaragoze ve Španělsku. Ta by měla být věnována důrazu na skutečnost, že pro boj s následky globálního oteplování je potřeba nejen přijímání deklarací, ale především podnícení činnosti na všech úrovních jednotlivých států a státní správy. Více informací naleznete zde.

SEASINK 2008
26. – 28. června se koná v portugalském městě Oporto konference zaměřená na nakládání s usazeninami ve světových oceánech a další související témata. Podrobnosti o konferenci jsou k dispozici zde.

GMES 2008
GMES fórum 2008 pořádané mj. Evropskou komisí, ESA, EUMETSAT a CNES se uskuteční v září (16. – 17.) letošního roku ve francouzském Lille. Fórum by mělo představit nejnovější služby, které Global Monitoring for Environment and Security nabízí a bude určeno koncovým uživatelům i firmám poskytujícím služby jež jsou založené na typu informací získávaných z GMES. Registrace na konferenci je možná pouze na pozvání, více informací získáte zde.

4th European Fuel Cell and Hydrogen General Stakeholders Assembly
Valná hromada ustavované Společné technologické iniciativy Vodík a palivové články se koná 13-15. října 2008 v Bruselu.

Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Výzva programu Inteligentní Energie Evropa

Výzva k podávání projektů programu Intelligent Energy Europe v roce 2008 má uzávěrku 26. června 2008. Pre-proposal check je k dispozici do 30. května 2008.

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Životní prostředí/Energie
Technická univerzita v Lodži má zájem o zapojení do konsorcia v rámci FP7, které se zabývá alternativní a udržitelnou výrobou paliv za využití odpadu : Conversion of wastes as an alternative rout to renewable fuel production and recovering of raw products.
Další programy a informace
Nová výzva LIFE+
Výzva k podávání projektů do programu LIFE+ pro rok 2008 bude zveřejněna 15. července. Žadatelé o grant ale mohou své návrhy začít připravovat již nyní s použitím návodů a průvodců z roku 2007. Provizorní kalendář vztahující se k výzvě 2008 a další užitečné informace o grantech naleznete zde.

Výzva do programu Eco-innovation
Dne 21. dubna
byla uveřejněna výzva k podávání projektů do programu Eco-innovation, jenž je novým finančním nástrojem Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Eco-innovation je zaměřen především na malé a střední podniky, jimž se podařilo vyvinout inovační produkt, postup nebo služby s pozitivním dopadem na životní prostředí, který ale zatím nedokázaly prosadit na trhu. Po uveřejnění výzvy bude 8. května následovat Informační den. Ten by měl posloužit k získání podrobnějších informací k výzvě a setkání s odborníky, zástupci institucí nebo případnými projektovými partnery.

Veřejná konzultace pro Marco Polo
Program pro pozemní dopravu Marco Polo II otevřel veřejnou konzultaci, do které mohou zájemci přispět svými připomínkami, zkušenostmi a radami a podílet se tak na zlepšení (zatraktivnění) tohoto programu a jeho přizpůsobení potřebám žadatelů o granty. Více informací včetně on-line dotazníku je k dispozici zde.

Start nové družice programu Galileo
Na neděli 27. dubna je naplánováno vypuštění druhé družice, která bude sloužit systému Galileo – GIOVE B. Po úspěšném testování ve výzkumném centru ESA s názvem ESTEC byla GIOVE B přesunuta do Kazachstánu, odkud bude z kosmodromu Bajkonur vyslána do vesmíru. Více informací o družici naleznete zde.

EPSS pro Intelligent Energy Europe
Od letošního roku zavádí program IEE nový elektronický systém podávání návrhů na projekty (EPSS). Elektronická cesta bude jediným způsobem, jak návrhy podávat. Informace o on-line systému (příručku pro uživatele) včetně průvodce pro navrhovatele projektů naleznete zde.

Program Intelligent Energy Europe, jeden z pilířů Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), zveřejnil na svých stránkách reportáž, která ukazuje, jak může veřejná kampaň vzbudit zájem občanů o používání udržitelných zdrojů energie. Jako příklad slouží dvě města – Heidelberg (Německo) a Dunkerque (Francie) – zapojená do projektu IEE s názvem BELIEF. Další zajímavé reportáže dotýkající se témat jako například vytápění pomocí biomasy, města přátelská k cyklistům nebo osvětlení s nízkou spotřebou energie naleznete zde.

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce k evropským programům
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Zveřejněna nová výzva pro program "Věda ve společnosti (SiS)"
Dne 21. dubna 2008 byla vyhlášena výzva programu "Věda ve společnosti" na téma "Innovative methods in science education". Uzávěrka pro předkládání návrhů projektů je pro tuto výzvu dne 24. července 2008. Více informací (včetně pracovního programu a průvodce pro žadatele) naleznete zde: FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-3.

Výzva zrušena v programu "Věda ve společnosti (SiS)"
Výzva pro oblasti „Promoting excellent trans-national research and science communication by the means of popular prizes“ (FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-2) původně plánována na 18. března 2008, nebude otevřena. Tato výzva byla zrušena kvůli nízkému zájmu v minulých výzvách.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Přehled prvních projektů financovaných v rámci priority SSH (7. RP)
Publikace „Social Science and Humanities Projects Synopsis 7th Framework Programme“ poskytuje stručný přehled projektů financovaných v rámci priority SSH (7. RP). Z první výzvy k předkládání návrhů (FP7-SSH-2007-1), která měla uzávěrku 20. května 2007, bylo vybráno k financování 65 projektů. Publikace poskytuje přehled o těchto projektech, včetně informací o účastnických institucích a financování.

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

Akce k evropským programům
European Regional Economic Forum
Ve dnech 5. a 6. června 2008 se bude konat ve slovinské Nové Gorice Evropské forum regionální ekonomiky. Forum se zaměří na partnerství soukromého a veřejného sektoru, investice soukromého sektoru do výzkumu, vývoje a inovací a do vzdělávání. Více informací najdete zde.

Seminář ke studii ERINA
Dne 17. dubna 2008 se v prostorách DG INFSO uskutečnil celodenní seminář ke studii ERINA, kterou financovala EK. Hlavním cílem studie bylo vypracovat doporučení k využívání potenciálu e-infrastruktury ve státní správě (e-Government), zdravotnictví (e-Health) a vzdělávání (e-Learning). Záznam z jednání je k dispozici zde.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
SMEs keep local - go international
Evropská komise - Generální ředitelství pro výzkum - vydala krátkou publikaci shrnující možnosti financování mezinárodního výzkumu MSP z komunitárních zdrojů. Publikace zatím existuje pouze v angličtině. Ke stažení je zde.

Informační den na téma „E-infrastructures“
Dne 18. dubna 2008 se konal v Bruselu informační den na téma „E-infrastructures“.  Zápis kanceláře CZELO najdete zde.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce k evropským programům
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Zveřejněna nová výzva pro program Lidé (Marie Curie)
Dne 4. 4. 2008 byla zveřejněna nová výzva k předkládání návrhů projektů v 7. RP v rámci specifického programu Lidé (People). Výzva se týká školicích síťí (Initial Training Networks - ITN). Uzávěrka pro předkládání návrhů projekůt je pro tuto výzvu dne 2. září 2008. Více informací (včetně pracovního programu a průvodce pro žadatele) naleznete u jednotlivých typů akcí zde: FP7-PEOPLE-ITN-2008.
Upozornění: Zpráva pro ty z Vás, kteří zvažují, že podají návrh projektu Marie Curie Initial Training Network (ITN) v roce 2008 či 2009:
Evropská komise připravila návrh, aby v roce 2009 nebyla otevřena výzva pro ITN. EK navrhuje přesunout významnou část rozpočtu určeného pro výzvu ITN roku 2009 do rozpočtu určeného pro výzvu ITN v roce 2008.  Výzva pro rok 2010 by podle návrhu Komise měla být vyhlášena na počátku roku 2010. V důsledku bude pravděpodobně další výzva ITN zveřejněna v roce 2010 místo v roce 2009. Pokud tedy máte v úmyslu předkládat návrhy projektů do této výzvy, rok 2008 může být Vaší jedinou šancí na následující dva roky.
Nabídky grantů a stipendií
Další programy a informace