30. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 20. května 2008

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Nová ředitelka kanceláře CZELO
Kancelář CZELO oznamuje, že  od 1. května 2008 je ředitelkou kanceláře paní Anna Vosečková, voseckova@tc.cz, tel. +32-2-514 6672.
Vědní politika
Vyšlo první číslo Bulletinu Technologického centra
Technologické centrum AV ČR uveřejnilo první vydání vlastního časopisu - Bulletinu TC. Tato publikace by měla informovat o práci, důležitých aktivitách a výsledcích Technologického centra a bude vycházet nepravidelně, přibližně třikrát ročně. Kompletní první dvojčíslo ve formátu PDF naleznete zde. Bulletin je možné si také objednat, a to na stránkách www.tc.cz.

Evropský výzkumný prostor
Evropská komise zveřejnila koncem dubna konečnou zprávu týkající se veřejné konzultace k Zelené knize o Evropském výzkumném prostoru. Ze zprávy vyplývá, že i přes politické deklarace o ochotě k větší koordinaci národních VaV programů, členské státy nemají o tento krok až takový zájem. Většina států je názoru, že koordinace by měla být na dobrovolné bázi. Některé státy se dokonce domnívají, že přílišná koordinace by mohla potenciálně vést ke snížení konkurenceschopnosti a diverzity. Co se týče jednotného trhu pro výzkumné pracovníky, zde se opět většina států domnívá, že povinná evropská legislativa je příliš a že budou stačit dobrovolná pravidla. I přes tyto výsledky EK plánuje několik kroků v roce 2008, mezi které patří: Promote the mobility and careers of European researchers; establish the legal framework for pan-European research infrastructures; improve joint programming  of publicly funded research and programmes; coordinate international science and technology cooperation.

Jižní Afrika – zesílení spolupráce s EU v oblasti VaV
Na sedmém setkání „South Africa - European Commission Joint Science and Technology Cooperation Committee (JSTCC)“ bylo dohodnuto, že je nutné zesílit podporu a aktivity v oblasti spolupráci ve výzkumu a inovacích mezi Jižní Afrikou a Evropskou unií. Setkání se uskutečnilo ve dnech 5.-6. června v Pretorii. Zúčastnily se delegace v čele s Dr Philemon Mjwara z Director-General of the South African Department of Science and Technology a Mr Jose Manuel Silva Rodriguez jako zástupce Directorate General Research of the European Commission. Více informací naleznete zde.

Indie – zesílení spolupráce s EU v oblasti VaV
V kontextu narůstající internacionalizace výzkumu, vývoje a nových technologií se Evropská unie a Indie shodly, že je potřeba významně zvyšovat spolupráci v této oblasti. Tato myšlenka byla zdůrazněna a podpořena již na „India-EU Ministerial Science Konference“, které se konala začátkem roku 2008. Více informací včetně „India Science and Technology News, April 2008“ naleznete zde.
Finance, management, duševní vlastnictví
Unique Registration Facility
Ve dnech 26. a 27. dubna 2008 byl spuštěn nově zřízený centrální registr, tzv. Unique Registration Facility (URF), kam budou ukládána data týkající se právního statutu a existence institucí účastnících se projektů 7. RP.  Evropská komise oznámila spuštění tohoto registru a zároveň informovala, že začaly být institucím přidělovány první identifikační kódy, tzv. Participant Identification Code (PIC). Dne 29. dubna se konal v Bruselu IGLO meeting, na kterém zástupci Evropské komise (DG RTD) prezentovali informace týkající se této problematiky. Zápis z meetingu včetně informací o fungování URF, udělování PIC a jmenování LEARa najdete zde, prezentaci zástupce EK pak zde.

7. Rámcový program krok za krokem
V rámci projektu RKO jižní Morava vznikla internetová aplikace 7. Rámcový program krok za krokem, jejímž cílem je srozumitelnou, uživatelsky příjemnou formou v českém jazyce přiblížit problematiku rámcových programů EU. Praktické informace a odkazy zde najdou jak zcela nepoučení zájemci o zapojení do rámcových programů, tak i uživatelé, kteří zkušenosti mají, ale chtějí své znalosti prohloubit.

Průzkum Finance Helpdesk: Vyjednávání s Komisí a podpis Grantové dohody v 7.RP
Na stránkách Finance Helpdesk se nachází dotazník, který by měl pomoci Finance Helpdesk porozumět, jak jsou řešeny různé finanční aspekty projektů v rámci negociací s Evropskou komisí (zkušenosti organizací z prvních výzev 7. RP). Výsledky plynoucí z informací zízkaných v tomto dotazíku poslouží Finance Helpdesk s lepšímu poskytování doporučení a informací svým klientům, ale také jako „feedback” pro Komisi. S informacemi uvedenými v dotazníku se bude zacházet jako s důvěrnými a publikovány budou pouze souhrnné poznakty a získané statistiky. Dotazník naleznete zde.

Návrh nové modelové konsorciální smlouvy pro “Výzkum ve prospěch SMEs”
V minulé rozesílce jsme Vás informovali o vydání návrhu této nové modelové konsorciální smlouvy. Nyní doplňujeme upozornění: Návrh modelové konsorciální smlouvy pro Výzkum ve prospěch malých a středních podniků v rámci 7.RP nebude dostupný na webových stránkách IPR-Helpdesk. Podle odborníků z IPR-Helpdesk je nutná dlaší diskuze o tomto návrhu. Je také vlice nutné si uvědomit, že modelové konsorciální smlouvy jsou pouze příklady, nástroje pro vyjednávání, navržené různýni organizacemi, aby pomohli konsorciům sestavit jejich vlastní konsorciální smlouvy. Tyto modely by měly být vždy pečlivě studovány a přizpůsobovány specifickým podmínkám konsorcia.
Další informace a analýzy
Ocenění za podporování podnikatelského prostředí na universitách
Společnost Science Business ve spolupráci s průmyslovými i akademickými partnery vypisuje soutěž pro úspěšné zakladatele spin-offů a pro podporovatele podnikání na universitách. Oficiální vyhlášení soutěže bude 10. června ve Fountainbleau, nominace se budou přijímat do 15. října.

Index klíčových slov pro oblast VaV
Webová stránka Evropské komise zaměřující se na výzkum a index klíčových slov v této oblasti byla aktualizována. Nyní obsahuje přes 10 500 anglických pojmů, více než 4 000 francouzských klíčových slov a 3 300 německých, 2 600 španělských a 300-400 italských a holandských pojmů. Index se nachází zde.

Impact Assessment - zveřejněna webová stránka „IA TOOLS“
JRC otevřela pro veřejnost webovou stránku „IA TOOLS“ věnující se problematice „Impact Assessment“. Tato webová stránka poskytuje politikům a tvůrcům studií nejrůznější zdroje informací, průvodce a „best practices“ pro hodnocení dopadu nových politik a zákonných opatření. Více informací naleznete zde. Webová stránka „IA TOOLS“ se nachází zde.

Evropský vynálezce roku
Začátkem května byla udělena ocenění za nejlepší vynálezce roku, která uděluje EK spolu s Evropským patentovým úřadem. Na ocenění mohou být nominovány vynálezy, jež mají prokazatelný dopad na lidi a zároveň byly patentovány u Evropského patentového úřadu. Ocenění si odneslo několik vědců, nejvíce jich bylo z oblasti zdraví: antivirální terapie, nový systém vyšetření očí, či robot asistující při chirurgických zákrocích. Více informací najdete zde.

Výzva COST
COST vyhlásil výzvu na Proposals to support Scientific and Technical Collaboration in Europe. Jedná se o vytváření výzkumných sítí pro sdílení informací, vytváření inovací a spolupráci. Výzva je ohraničena tématicky. Uzávěrka prvního kola je 26. září 2008. Více informací najdete zde.

Výzva: podpora česko-americké vědeckotechnické spolupráce
Byla otevřena nová výzva pro podávání žádostí o podporu česko-americké vědeckotechnické spolupráce. Bližší informace a formuláře naleznete zde. Uzavírka přihlášek je 30. června 2008.

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropským programům
SEAFOODPLUS Conference
Ve dnech 8.-10. června se koná v Kodani již pátá konference projektu 6. RP SEAFOODPLUS. Konference se bude věnovat otázkám mořských plodů a výživy, bezpečnosti, aquakultuře, atd. Více informací najdete zde.

SMEs go Health Partnering Days
Projekt 6. RP SMEs go Health organizuje dva speciální dny určené pro schůzky s potenciálními partnery. Dne 17. června se uskuteční tento partnering day v Krakově a 20. června pak v Londýně. Více informací najdete zde.

IFOAM Organic World Congress

Ve dnech 18.-20. června se koná v italské Modeně mezinárodní kongres věnovaný organickému zemědělství. Hlavními moty kongresu jsou: zdraví, ekologie, péče a poctivost. Více informací najdete zde.

Etika v klinickém pediatrickém výzkumu
Ve dnech 19. a 20. června 2008 se koná v Marseille mezinárodní sympózium týkající se etických otázek v pediatrickém klinickém výzkumu. Na sympóziu si budou vyměňovat své zkušenosti zástupci států, ale i projektů, které se touto tématikou zabývaly. Více informací najdete zde.

Roční setkání ETP Sustainable Chemistry
Ve dnech 16.-20. září 2008 se uskuteční v italském Turíně setkání evropské technologické platformy Sustainable chemistry. Více informací o tomto kongresu najdete zde.

ESF-EMBO Symposium
Ve dnech 25.-30. října 2008 se bude konat ve španělském Sant Feliu de Guixols mezinárodní konference pořádána European Science Foundation a European Molecular Biology Organization. Konference se bude týkat Protein design and evolution for biocatalysis. Více informací najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

První výzva IMI vyhlášena 30. dubna 2008
Společná technologická iniciativa Inovativní medicína uveřejnila historicky první výzvu pro podávání návrhů projektů. Uzávěrka výzvy je již 15. července. Více informací o výzvě najdete zde. Zároveň IMI pořádala 30. dubna 2008 i informační den týkající se představení iniciativy a první výzvy. Prezentace z informačního dne najdete zde. Zápis kanceláře CZELO najdete zde.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace

Medical Devices Directive
Evropská komise otevřela veřejnou konzultaci týkající se připravované směrnice zdravotnických přístrojů. Konzultace má napomoci ke zlepšení směrnice a většímu zohlednění zdraví a bezpečnosti pacientů, socio-ekonomických aspektů, konkurenceschopnosti výrobců. Více informací včetně dotazníku najdete zde.

Informační den k otevřeným výzvám 7.RP a SF se uskutečnil 15. května v Brně
Dne 15. května 2008 proběhl v prostorách jednacího sálu zastupitelstva Jihomoravského kraje za účasti Evropské komise informační den zaměřený na otevřené výzvy 7.RP podprogramu People - mobility Marie Curie a na aktuální výzvy v medicínské oblasti priorita Zdraví a Společná technologická iniciativa IMI - Inovativní medicína. Během dopoledního bloku o lidských zdrojích ve výzkumu byl prezentován také OP Vzdělání pro konkurenceschopnost a nabídku doplnily grantové příležitosti Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu. Akci zorganizovalo Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Jihomoravskou regionální kontaktní organizací pro 7. RP pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pana Ing. Milana Venclíka.  Za Evropskou komisi přednesly prezentace paní Marcela Groholová (People) a paní Christine Berling (IMI), za Technologické centrum paní Judita Kinkorová (Health), za MŠMT paní Barbora Hošková (OP VK) a za JCMM paní Libuše Chládková. Program, prezentace a fotografie z informačního dne naleznete zde. Kontakty pro další informace a tvorbu projektových konsorcií: MVDr. Zlatuše Novotná  novotna@ctt.muni.cz  výzvy Health a IMI.


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce k evropským programům
Workshop Cosine k výuce vestavěných systémů
Workshop konající se v Aténách 5. června 2008 má za cíl výměnu názorů mezi "učiteli" a "zákonodárci" k současným výzvám vzdělávání v oblasti vestavěných systémů. Jde zejména o potřeby průmyslu (off-shoring), potřeby malých podniků (business model; differentiation high and low tech) a tržní aspekty. další info podá paní Kadlecová, kadlecov@utia.cas.cz.

Seminář "Nanomechanics for NEMS: scientific & technological issues", 26.-27.6.2008, Minatec, Grenoble (France).
Francouzská Observatoř pro mikro- a nanotechnologie organizuje ve dnech 26.-27. června 2008 v Grenoblu dvoudenní seminář
"Nanomechanics for NEMS: scientific & technological issues", jehož hlavním tématem bude současná situace v oblasti NEMS (nanoelectromechanical systems) a nano mechaniky. Podrobnosti jsou dostupné zde.

Letní kursy k nanoetice
Ve dnech 24.-29. srpna 2008 proběhne na Universitě v Twente (Nizozemí) letní kurs "
Ethics of nanotechnology" pod vedením prof. Arie Ripa a prof. Jean-Pierre Wilse. Druhý letní kurs "Ethics of converging technologies" se bude konat ve dnech 21.-26. září 2008 na Technické universitě v Darmstadtu (Německo). Kursy jsou organizovány v rámci projektu 6.RP "ETHICSCHOOL". V případě zájmu se můžete zaregistrovat zde.

Mezinárodní konference "NANA 2008", Kréta 29.9. - 1.10.2008
Ve dnech 29. září - 1. října 2008 pořádá IASTED (
International Association of Science and Technology for Development) na Krétě mezinárodní konferenci NANA 2008, která se zaměří na nanotechnologie a aplikace. Příspěvky je možné zasílat do 1. června, další informace včetně možnosti registrace naleznete zde.

Konference ESF - Nanomedicine 2008
Konference se koná 19.-24. září 2008 ve španělském Sant Feliu de Guixols, uzávěrka registrace je 23. května 2008, témata zahrnují Molecular and Patient Imaging; Diagnostics & Devices; Innovation in Materials Science; Nanotoxicology & Cellular Fate; Characterisation of Nanostructures & Surfaces;Ÿ Nanopharmaceuticals in R&D Diagnostics, Biosensors & Surgical Tools; a Clinical Applications.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Návrhy networkovacích akcí
Uzávěrka na zasílání návrhů networkovacích akcí zejména v oblasti ICT je 16. června 2008.

Výzvy Artemis (Vestavěné počítačové systémy) a Eniac (Mikroelektronika)
Výzvy s identifikátory ARTEMIS-2008-1, ENIAC-2008-1 mají uzávěrku 3. září 2008.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Presentace z konzultačního workshopu Komise ICT for Inclusion
Presentace jsou k dispozici zde.

Presentace ze slavnostního zahájení práce European Organization for Security
Presentace jsou k dispozici zde. EOS je sdružením průmyslových partnerů zajímající se a snažící se ovlivnit evropské investice do bezpečnostního a obranného výzkumu, přičemž z nových členských států se zatím zapojuje výrazně nejvíce Polsko.

Nanotechnology International Forum "RusNanoTech’2008" -  Call for papers

Mezinárodní nanotechnologické fórum pod názvem "RusNanoTech´2008" se bude konat ve dnech 3.-5. prosince 2008 v Moskvě. Příspěvky lze zasílat do 30.6.2008. Fórum zahrne plenární i panelová zasedání, ústní i plakátové prezentace, kulaté stoly, semináře a přednášky, to vše s důrazem na aplikované užití nanotechnologií a nanoprůmyslu ve všech průmyslových a obchodních odvětvích. Některé z aktivit budou cílené na mladou vědeckou generaci a studenty. Další údaje naleznete zde.

Evropská observatoř pro nanotechnologie
Cílem právě zahájeného projektu 7.RP observatoryNANO je vytvořit stálou Evropskou observatoř pro nanotechnologie, která by v budoucnu poskytovala trvalé a nezávislé podklady politikům. Ve druhém roce trvání projektu bude jemnována Správní rada, jejímiž členy budou vysoce postavené a uznávané osobnosti v daném oboru. 

ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

Akce k evropským programům
Inteligentní dopravní systémy
Ve švýcarské Ženevě se bude ve dnech 4.-6. června konat sedmý evropský kongres o inteligentních dopravních systémech (Inteligent Transport Systems). Hlavním tématem kongresu budou „ITS pro udržitelnou mobilitu“ se zaměřením na zlepšování evropských dopravních sítí pomocí nejnovějších technologických řešení a služeb. Informace o akci naleznete zde.

Mise Marco Polo
Evropská kosmická agentura ve spolupráci s observatoří Côte d'Azur organizuje 5.-6. června otevřený workshop o misi Marco Polo. Marco Polo je název sondy, která má za úkol odebírat vzorky z asteroidu pohybujícího se v blízkosti Země. Workshop by měl představit současný stav aktivit a studií prováděných v ESA v souvislosti se sondou a mezinárodní aktivity, které by měly umožnit realizaci projektu. Další informace o workshopu naleznete zde.

Informační den Energie v Bruselu
Evropská komise připravuje na 20. června Informační den zaměřený na výzvu FP7-ENERGY-2008-TREN-1 tematické priority Energetika, která byla zveřejněna 29. dubna tohoto roku. Akce by měla přispět k získání informací o obsahu výzvy, postupech spojených s přípravou a podáním projektu do FP7 nebo získání potenciálních partnerů do připravovaného projektu. Registrace je otevřena do 6. června. Více informací máte k dispozici zde.

ECRR
Ve dnech 16.-21. června se bude v italských Benátkách konat mezinárodní konference věnovaná obnovování řek. Obnova vodních toků je jednou z priorit, které vyplývají z rámcové směrnice o vodě vydané Evropskou komisí. Konference se zúčastní nejrůznější odborníci, kteří by měli poskytnout nejnovější informace o vývoji strategií v této oblasti. Konference bude tematicky rozdělená do následujících sekcí: biodiversita, obnova povodí, směrnice EU, povodňová rizika, geomorfologické procesy, ekohydrologie. Další informace o akci naleznete zde.

Euroscience Open Forum 2008
Ve dnech 18.-22. července se bude v Barceloně konat konference určená pro výzkumníky, vědce, studenty, zástupce firem i širokou veřejnost, které by měla umožnit nahlédnout do světa vědy a experimentů. Jako na jedno ze svých témat se fórum zaměří na energetickou bezpečnost nebo boj proti globálnímu oteplování. Informace o konferenci jsou k dispozici zde.

Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Nová výzva priority Energie
Dne 29. dubna byla zveřejněna nová výzva tematické priority Energetika, část DG TREN: FP7-ENERGY-2008-TREN-1 s rozpočtem 147.000.000 euro. Uzávěrka výzvy je stanovena na 8. října 2008. Balíček obsahující všechny potřebné dokumenty spolu s dalšími informacemi naleznete zde.

Call for Associates společné iniciativy Clean Sky
Až do 16. června je otevřena výzva společné technologické iniciativy Clean Sky zaměřené na snížení emisí a hluku způsobovaných leteckou dopravou. Výzva by měla JTI pomoci získat přidruženého člena, jehož úkolem bude navrhnout a vyrobit sadu součástí pro testování „inteligentních křídel“. Výzva se týká technologického demonstračního modelu Smart Fixed-Wing Aircraft. Pro více informací pokračujte zde.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
ETP Photovoltaics
Evropská technologická platforma pro fotovoltaiku pořádá 6. června ve slovinské Lublani třetí generální shromáždění, kterého by se mělo zúčastnit na 300 stakeholderů z různých zemí, zástupci evropských institucí i eurokomisař Janez Potočnik. Na konferenci bude platforma prezentovat výsledky, kterých dosáhla za tři roky své existence a současnou situaci v sektoru fotovoltaiky. Více informací je k dispozici na tomto webu.

Propagace větrné energie
Až do 20. června 2008 je možné zapojit se do veřejné konzultace otevřené Evropskou komisí zaměřené na pobřežní větrnou energii. Výsledky této konzultace by měly přispět k přípravě Akčního plánu pro tuto oblast energetiky a přinést odpověď na otázku, jaké jsou největší překážky budoucího vývoje pobřežní energie v Evropě a jak je možné tyto překážky překonat. Více informací je k dispozici zde.

ESA hledá astronauty
Evropská kosmická agentura se vzhledem k rozšiřování svých aktivit spojených např. se spuštěním laboratoře Columbus rozhodla posílit své řady o nové talentované astronauty, kteří by měli sloužit pro budoucí mise na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), na Měsíc a pro další programy. Proces výběrového řízení začal 19. května a bude ukončen v roce 2009 oficiálním jmenováním. Přihlásit se mohou zájemci ze všech členských zemí ESA. Více informací naleznete zde.

Zaváděcí fáze Galilea
Evropský parlament schválil 23. dubna kompromisní návrh týkající se zaváděcí fáze programu Galileo. Nové nařízení stanoví bezpečnostní požadavky pro Galileo a evropský geostacionární navigační systém (EGNOS), které bude řídit Evropská komise a Úřad pro dohled nad evropským GNSS. Na vybudování infrastruktury k programu Galileo budou vyhlášeny veřejné zakázky. Další informace naleznete zde.


SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce k evropským programům
European Development Cooperation to 2020: zahajovací meeting
Zahajovací konference projektu „European Development Cooperation to 2020 (EDC2020)” se bude konat dne 2. června 2008 v Bruselu. Projekt financováný v rámci 7. RP bude zkoumat otázky týkající se „European development cooperation”. Na konferenci budou projednávána témata jako noví účastníci mezinárodního vývoje, energetická bezpečnost, demokracie a politický vývoj, změny klimatu. Projednávány budou například tyto otázky: „What effect will emerging actors such as China, India and Brazil have on European thinking on aid instruments, modalities and Europe's aid system? What might climate change mean for current and future policies in agriculture, trade, risk reduction and humanitarian assistance? Is energy security strengthening or undermining development work?“. Více informací na http://www.edc2020.eu  nebo Charlotta Heck ,E-mail: Contact.

Dissemination Conference ‘Supporting Women in scientific careers’
Ve dnech 26. a 27. června 2008 se uskuteční závěrečná konference dvou projektů „Supporting Women in scientific careers“ . Na konferenci budou prezentovány zkušenosti a výsledky získané v rámci projektů. Více informací naleznete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Počet podaných návrhů projektů ve výzvě FP7-SSH-2001-1
Na stránkách CORDIS byly zveřejněny informace o počtu podaných návrhů projektů v rámci druhé uzávěrky výzvy FP7-SSH-2001-1, která byla dne 29. listopadu 2007. Podáno bylo celkem 425 projektů, z toho 202 projektů dosáhlo potřebného počtu bodů. Počet projektů schválených k financování záleží na množství dostupných finančních prostředků a výsledcích negociací, zatím nebyl oznámen. Předpokládá se, že první grantové dohody budou podepsány v červnu 2008. Jakmile budou grantové dohody podepsány, budou informace o úspěšně vybraných projektech zveřejněny na stránkách CORDIS. Detailnější informace o počtu podaných projektů v jednotlivých aktivitách naleznete zde.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Společensko-ekonomické a humanitní vědy - projekt NCP zahájen
Ve dnech 31. března - 4. dubna 2008 se setkalo v Německu 41 národních kontaktních pracovníků (NCPs) z členských, asociovaných a ICP zemí, aby zahájili realizaci projektu NET4SOCIETY. Jedná se o koordinační akci financovanou ze zdrojů Evropské komise v rámci 7.RP, která má podpořit užší spolupráci mezi NCP pro oblast socioekonomických a humanitních věd (SSH). Během následujících tří let bude 41 partnerů navazovat kontakty, vyměňovat si zkušenosti a informace, budovat kapacitu pro přenos znalostí od zkušených k novým NCP, realizovat workshopy a budovat lepší přístup k informacím relevantním pro oblast SSH (např. zajímavé události, výzkumné instituce a vyhledávání partnerů). Více informací zde.

Spuštění webové aplikace „European Data Center for Work and Welfare“ – EDACwowe
Za pomoci sítě excelence RECWOWE (European Data Center for Work and Welfare), Univerzity Tilburg a Dánského národního centra pro socioekonomický výzkum byla dne 4. dubna 2008 spuštěna nová webová aplikace „EDACwowe“. Po více než jednom roce příprav spustili odborníci EDACwowe webovou stránku poskytující standardizované informace a přímý přístup k velkému množství evropských nebo mezinárodních průzkumů, databank a archívů v oblasti „work nad welfare“ a souvisejících otázkách. Cílem této webové stránky je poskytnout výzkumníkům a politikům přehled o kvantitativních a kvalitativních, mikro a makro datech relevantních pro vytváření analýz zkoumající tyto oblasti a poskytnout „direct link“ k těmto informacím. Webová stránka: www.edacwowe.eu. Více informací včetně rozhovoru s EDACwowe koordinátorem, Vim van Oorschotem, zde.

SSH - Závěrečné zprávy 71 projektů nyní k dispozici
Tyto zprávy je možné najít zde.

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

Akce k evropským programům
European Investor Summit
Microsoft pořádá 11. června 2008 v Bruselu European Investor Summit, který se bude týkat inovací a klastrů. Dne 12. června pak bude speciální den věnovaný MSP - "Microsoft´s 4th EU SME Day," který se bude věnovat strategiím, jak z MSP udělat globální lídry budoucnosti. Více informací najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Výzkumné infrastruktury
Dne 6. května 2008 byla publikována výzva v oblasti Výzkumných infrastruktur (FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2, Úřední věstník OJ C111 of 06 May 2008) s uzávěrkou dne 11. září 2008 v 17:00 hod. Rozpočet ve výši 20 milionů eur je určen výhradně na téma INFRA-2008-1.2.2: Scientific Data Infrastructure. Detaily jsou k dispozici zde.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Eurostars
Bulharsko se připojila k programu Eurostars.

Regionální inovace
Evropská komise, Generální ředitelství pro regionální politiku, zveřejnilo začátkem května "Regional Innovation projects: Case studies." Tato zpráva má napomoci výměně informací mezi regiony a předávání best practices. Více informací najdete zde.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce k evropským programům
Marie Curie Conference 2008
Konference určená především pro stipendisty Marie Curie - dvoudenní akce, která se uskuteční těsně před začátkem konference Euroscience Open Forum (ESOF2008), nabídne stipendistům skvělou příležitost pro rozšíření perspektiv a další využití svého potenciálu. Více informací naleznete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky grantů a stipendií
Další programy a informace

Finance Helpdesk – nový poradenský servis v oblasti Marie Curie 
V příštím týdnu by měl Finance Helpdesk spustit nový poradenský servis zaměřený do oblasti Marie Curie (specifický program Lidé v rámci 7. RP). Tento servis bude realizován prostřednictvím nového portálu na webové stránce Finance Helpdesk, kde bude kromě základních informací a novinek také sekce často kladených otázek a odpovědí (FAQs). Servis bude poskytován zdarma. Součastně organizuje Finance Helpdesk jednodenní a třídenní semináře změřené na problematiku projektů Marie Curie. Účastníci těchto seminářů mohou využívat dále také bezplatné „helpline“ Finance Helpdesk. Příští seminář se bude konat ve dnech 3-5 června v Bruselu. Více o semináři zde.

Informační den k otevřeným výzvám 7.RP a SF se uskutečnil 15. května v Brně
Dne 15. května 2008 proběhl v prostorách jednacího sálu zastupitelstva Jihomoravského kraje za účasti Evropské komise informační den zaměřený na otevřené výzvy 7.RP podprogramu People - mobility Marie Curie a na aktuální výzvy v medicínské oblasti priorita Zdraví a Společná technologická iniciativa IMI - Inovativní medicína. Během dopoledního bloku o lidských zdrojích ve výzkumu byl prezentován také  Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost a nabídku doplnily grantové příležitosti Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu. Akci zorganizovalo Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s Jihomoravskou regionální kontaktní organizací pro 7. RP pod záštitou 1. náměstka hejtmana Jihomoravského kraje pana Ing. Milana Venclíka.  Za Evropskou komisi přednesly prezentace paní Marcela Groholová (People) a paní Christine Berling (IMI), za Technologické centrum paní Judita Kinkorová (Health), za MŠMT paní Barbora Hošková (OP VK) a za JCMM paní Libuše Chládková. Program, prezentace a fotografie z informačního dne naleznete zde. Kontakty pro další informace a tvorbu projektových konsorcií pro program People: Ing. Ondřej Hradil hradil@ctt.muni.cz.

ERC - výzva pro pokročilé výzkumné pracovníky
Koncem dubna uveřejnila Evropská výzkumná rada informace týkající se první výzvy EVR pro pokročilé výzkumné pracovníky. Celkem bylo obdrženo 2176 návrhů projektů ve třech uzávěrkách. Pro obor Life sciences and Medicine obdržela EVR 776 návrhů projektů, pro Physical sciences and engineering 997 pro Social science and humanities 403. Evaluace této výzvy (všech třech oborů) by měly být ukončeny koncem září 2008 (včetně druhého kola). Na podzim se tak předpokládá uveřejnění prvních jmen držitelů tohoto prestižního grantu.

Výkonná agentura ERC nabírá pracovníky
Nově vytvořená výkonná agentura ERC vypsala 8. května první volné pozice. Nabírat se bude jak z databáze EPSO (lidi, kteří prošli konkurzem do EU institucí), tak externě. Více informací najdete zde.