33. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 30. července 2008

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vědní politika
Sdělení Komise ke společnému programování
Dne 15. července 2008 zveřejnila Evropská komise Sdělení ke společnému programování ve výzkumu, ve kterém navrhuje, aby členské státy společně řešily hlavní společenské výzvy a problémy, jako je  např. změna klimatu, choroby či energetika. Další informace naleznete zde.

Posílení vztahů ve výzkumu mezi EU a Novým Zélandem
Evropská unie podepsala dne 16. července 2008 dohodu o spolupráci v oblasti vědy a technologií s Novým Zélandem. Účelem dohody je podpořit spolupráci mezi výzkumníky z těchto dvou regionů a usnadnit jim vzájemnou účast ve výzkumných programech. Týmy z Nového Zélandu aktivně spolupracovaly na projektech 6. rámcového programu, a to především v oblasti BIO. Dohoda by měla posílit spolupráci v dalších oblastech, kde mají obě strany společné zájmy, např. zdraví, životní prostředí a ICT. Pro další informace a podrobnosti pokračujte zde.

Česká republika je členem ESA
Generální ředitel Evropské kosmické agentury (ESA) Jean-Jacques Dordain dne 8. července oficiálně informoval české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že se Česká republika stává členem této mezivládní organizace, která se zabývá výzkumem v oblasti vesmíru a kosmonautiky. Další podrobnosti o cestě ČR do ESA naleznete zde.

Právní rámec pro Evropské výzkumné infrastruktury
Dne 16. července 2008 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení Rady o právním rámci Společenství pro Evropské výzkumné infrastruktury (ERI). Právní rámec usnadní zakládání ERI v oblastech, jako jsou např. observatoře pro environmentální vědy, genetické databanky či velké superpočítače. Návrh vychází ze zájmu členských států budovat společně v Evropě výzkumná zařízení světové úrovně. Další informace naleznete zde.

Finální zpráva expertní skupiny k ERA
V rozesílce, která Vám byla zaslána dne 9. července 2008, jsme Vás informovali, o tom, že byly publikovány finální zprávy expertních skupin k ERA. V té době byly publikovány všechny zprávy kromě jediné a to "Opening to the world: International cooperation in Science and Technology", která byla publikována nyní a je možné ji stáhnout zde.

Aktualizace stránek ERA
Evropská komise aktualizovala své stránky o Evropském výzkumném prostoru. Můžete na nich najít nejnovější informace týkající se všech šesti pilířů, včetně posledního textu o právním rámci evorpských výzkumných infrastruktur. Stránky najdete zde.

Finance, management, duševní vlastnictví
Seznam institucí a jejich PIC
Evropská komise zveřejnila na CORDIS (v sekci URF) seznam institucí, kterým již byl udělen PIC. Tento seznam, ve kterém se kromě jména instituce nachází také její devítimístné číslo PIC, naleznete zde. Tento dokument bude pravidelně (týdně) obnovován. V současné době byl PIC udělen více než 7500 organizacím a bylo nominována již okolo 1000 LEARů.

Finance Helpdesk Newsletter
Vyšlo nové číslo "Finance Helpdesk Newsletter", ve kterém kromě informací o školících akcích pořádaných Finance Helpdesk naleznete především informace o otázkách spojených s finanční problematikou projektů Marie Curie. Newsletter naleznete zde.

Systém na podporu přípravy projektů v roce 2008 otevřen
Technologické centrum AV ČR je v roce 2008 pověřeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy administrací „Systému na podporu přípravy projektů“, v jehož rámci je možné získat finanční podporu pro české týmy, které se podílejí na přípravě vybraných typů projektů ve specifických programech 7. RP Spolupráce, Myšlenky a Kapacity. Podmínky pro udělení příspěvku, seznam příslušných výzev a formulář žádosti jsou uvedeny na adrese http://www.fp7.cz/grant/. Nezbytným předpokladem je doložit, že návrh projektu byl formálně správný (tj. vyhověl podmínkám formální kontroly, kterou provádí Evropská komise, resp. ERC, a vstoupil do procesu hodnocení). K tomuto účelu postačí potvrzení či prohlášení koordinátora, resp. hlavního řešitele projektu ERC. Žádosti o udělení příspěvku doplněné všemi náležitostmi musí být do Technologického centra  AV ČR doručeny písemně nejpozději do 31. října 2008. Případné další informace poskytne Eva Svobodová, tel.: 234006100, e-mail: svobodova@tc.cz

Dofinancování nákladů projektů 7.RP - stanovisko Ministerstva financí k vypořádání vztahů se státním rozpočtem
MF se negativně vyjádřilo k žádosti MŠMT o možnost finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem  u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (včetně projektů 7.RP) až po ukončení projektu. Bude tedy nutné, aby relevantní projekty byli příjemci dotace vypořádávány ročně – vždy k 31. prosinci příslušného roku, což s sebou přinese administrativní zátěž (příjemci budou vypořádávat na tentýž projekt dva různé příspěvky ve dvou různých obdobích a v různém devizovém kurzu). Stanovisko MF k aplikaci vyhlášky č. 52/2008 Sb. na zákon 130/2002 Sb. § 4 odst. 5 písm. c). a vyjádření naleznete zde.

Ochrana duševního vlastnictví - školení
Projekt 6. rámcového programu IPRAM pořádá od 22. do 26. září 2008 v Praze bezplatné školení v otázkách duševního vlastnictví. Přednášky, prezentace a diskuze budou vedeny specialisty z Evropského patentového úřadu, jakož i dalšími renomovanými odborníky v anglickém jazyce. Účastníci obdrží bezplatně veškeré podklady a texty. Je možné se zúčastnit pouze vybraných modelů, či celého pětidenního školení. Více informací najdete zde.

Ochrana průmyslového vlastnictví
Evropská komise vydala 16. července návrh sdělení týkající se strategie ochrany průmyslového vlastnictví pro Evropu, které si klade za cíl napomoci MSP lépe využívat svá vlastnická práva a zároveň lépe chránit práva v boji proti padělání. Ochrana duševního vlastnictví je navíc brána jako jedna z nezbytností pro inovace a VaV obecně. Strategie se zmiňuje o menších patentových poplatcích pro MSP, poskytování daňových pobídek a dalších krocích. Více informací najdete zde.

Další informace a analýzy

První projekty INCO-NET 
Evropská komise vydala novou brožurku, kde jsou prezentovány činnosti prvních šesti INCO-NET projektů. Jedná se o úspěšné projekty vybrané k financování ze zdrojů ES v rámci výzvy publikované na konci roku 2006. Tyto projekty pokrývají různé regiony světa, konkrétně země západního Balkánu, Středomořské partnerské země, východní Evropu a střední Asii, jihovýchodní Asii, Subsaharskou Afriku a Latinskou Ameriku. Brožurku je možné stáhnout zde.

Logo ERA
Logo Evropského výzkumného prostoru je nyní možné stáhnout v angličtině, francouzštině a němčině zde. Na této stárnce se nachází také příručka, jak logo používat.

Index klíčových slov pro oblast VaV
Index nacházející se na webové stránce Evropské komise byl rozšířen. Nyní obsahuje přes 11 000 anglických pojmů, více než 4 500 francouzských klíčových slov a 3 700 německých, 2 700 španělských a 300-400 italských a holandských pojmů. Index se nachází zde.

Publikace „Open Access – opportunities and challenges“
Tato brožura je společnou publikací Evropské komise a Německé komise pro UNESCO. „Open access“ se týká volného přístupu k vědeckým publikacím přes internet. Tento koncept je předmětem živých diskuzí mezi výzkumnou komunitou, knihovnami, vydavateli a poskytovateli finančních zdrojů pro VaV. Publikace má za cíl informovat všechny zainteresované subjekty i širší veřejnost o možnostech a výzvách, které s sebou „open access“ přináší  a podpořit širší diskuzi na toto téma. Brožurku najdete zde.


MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropským programům
Mezinárodní konference biotechnologií v zemědělství
Ve dnech 24.-27. srpna 2008 se bude konat v irském Corku každoroční mezinárodní konference o biotechnologiích v zemědělství. Hlavním tématem tohoto roku je "udržitelná budoucnost." Konference se bude zabývat mj. i biopalivy, biotechnologiemi ve výzkumu moře, genetikou, genomikou, atd. Více informací najdete zde. Konference je placená. Hlavním pořadatelem je Irish Agriculture and Food Development Authority.

Letní školy


Síť excelence Ga2len (Global Allergy and Asthma European Network) ve spolupráci s European Academy and Allergology and Clinical Immunology (EAACI) pořádají od 29. srpna do 1. září 2008 v Tbilisi letní školu s názvem "Hot topics in allergy and asthma." Škola se bude zabývat diagnostikou, imunoterapiemi, nemocemi kůže, atd. Více informací naleznete zde.

Sítě excelence DiMI (Diagnostic Molecular Imaging) a EMIL (European Molecular Imaging Laboratories) organizují od 1. do 4. září 2008 v německém Munsteru letní školu na téma "Cardiovascular applications of molecular imaging." Letní škola je určena pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky a stojí 250€. Více informací se dozvíte zde.

Síť excelence ENFIN (Experimental Network for Functional Integration) ve spolupráci s Evropskou bioinformatickou společností organizuje od 1. do 3. září 2008 v anglickém Hinxtonu pokročilý kurz na téma "Methods for protein function prediction." Za každý den je nutné zaplatit 25£. Více informací najdete zde.

Ve dnech 21.-26. září 2008 se uskuteční v německém  Romrodu/Alsfeldu letní škola s názvem "Ethics in converging technologies." Letní škola se bude zaměřovat zejména na etiku v biotechnologiích, nanotechnologiích a informačních technologiích. Je určena zejména doktorandům, postdokům a začínajícím výzkumným pracovníkům. Více informací najdete zde.

ICT a biomedicínský výzkum
Evropská komise ve spolupráci s americkým Národním zdravotním ústavem pořádá 23. a 24. října 2008 v Bruselu mezinárodní konferenci na téma "Computer modelling and simulation for improving human health." Konference se bude zabývat nejnovějšími poznatky v sektoru v EU a v USA a možnostmi spolupráce. Více informací najdete zde.

Konference alternativ testování na zvířatech
Evropská komise - Generální ředitelství pro výzkum a GŘ pro podnikání a průmysl pořádají ve spolupráci se společnu iniciativou European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) 3. listopadu 2008 v Bruselu konferenci na téma "Research into alternative approaches (3Rs) in regulatory testing: Are we on the right track?" Konference se bude zabývat alternativami testování na zvířatech, přístupem průmyslu a poznatky expertních skupin. 

Výzkum HIV, malárie a tuberkulózy
Evropská komise pořádá 13. a 14. listopadu 2008 mezinárodní konfrenci s názvem "Výzvy budoucnosti: Výzkum HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy." Cílem konference je získat podporu pro pokračování výzkumu v těchto oborech, informovat o přínosu projektů 6. RP v těchto nemocech a stanovit cíle pro budoucnost. Více informací najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace

První výzvy IMI uzavřena
Společná technologická iniciativa IMI (Innovative medicine initiative) uzavřela 15. července 2008 historicky první výzvu pro podávání návrhů projektů. V prvním kole podávala návrhy konsorcia složena z partnerů mimo EFPIA. Do 18 témat bylo podáno na 150 projektů. Následně dojedne k vyhodnocení projektů. V každém tématu bude vybrán jeden projekt. Konsorcium prvního kola se spojí s konsorciem EFPIA a předloží plný projekt do druhého kola. První smlouvy by měly být podepsány koncem tohoto roku, popř. začátkem roku 2009. Více informací najdete zde.

Prevence rakoviny se zlepšuje

V rámci projektu 6. rámcového programu vznikla studie zabývající se výskytem rakoviny, úspěšností léčby a úmrtností na tuto chorobu. Studie konstatuje, že díky prevenci, speciální diagnostice a odpovídající léčbě se obecně situace zlepšuje. Na druhou stranu však také zaznamenává narůstající druhy rakoviny spojené s obezitou a s kouřením. Studie je zajímavým vstupem pro nový akční plán pro rakovinu, který by měla EK začít připravovat právě v současné době. Více informací najdete zde.

Studie o geneticky modifikovaných plodinách
Společné výzkumné středisko Institute for Prospective Technological Studies uveřejnilo studii týkající se výkonnosti geneticky modifikovaných úrod. Studie se zaměřila na tři španělské regiony s největší úrodou těchto plodin. Cílem studie bylo shromáždění dat o agronomické a ekonomické výkonnosti těchto úrod za roky 2002 - 2004. Výsledky studie nejsou stejnorodé. Pouze v jednom regionu se zvýšila produkce o 11 %. Vzhledem k tomu, že se jednalo o geneticky modifikovanou kukuřici, která je používána jako krmivo, pěstitelé nedostávali žádný příplatek v případě negeneticky modifikované kukuřice. Pěstitelé geneticky modifikované kukuřice měly tedy větší návratnost investice. Více informací najdete zde.


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce k evropským programům
Letní škola k vývoji a hodnocení statistických indikátorů pro politiky EU
Generální ředitelství EK Společné výzkumné středisko (Joint Research Centre, JRC) pořádá v italských Benátkách ve spolupráci s benátskými univerzitami  (Centre IDEAS of the University Ca' Foscari of Venice and the Venice International University) ve dnech 9.-12. září 2008 letní školu k vývoji a hodnocení statistických indikátorů pro politiky EU. Další informace jsou k dispozici zde.

Bezpečnost - informační den
Dne 15. září 2008 se uskuteční v Bruselu informační den priority Bezpečnost, výzvy roku 2009. Na informačním dni se dozvíte více informací o dané výzvě a bude zde i prostor pro networking. Počet míst je limitován na 160, proto je nutné se přihlásit co nejdříve. Více informací najdete zde.

Seminář "European research towards trusted ambient intelligence"
Ve dnech 16.-18. září 2008 se ve francouzském měste Sophia-Antipolis uskuteční v pořadí jž druhý seminář "European research towards trusted ambient intelligence" (EuroTRUSTAmI). Na akci se organizačně podílí i projekt SERENITY, který je finančně podpořen ze 6. RP. Detaily naleznete zde.

Zasedání Evropské společnosti pro výzkum (E-MRS)
Podzimní zasedání Evropské společnosti pro výzkum (E-MRS) se bude konat ve Varšavě (Polsku) ve dnech 15.-19. září 2008. Zasedání bude rozděleno do 12 sympozií a 2 plenárních zasedání. Součástí bude i výstava relevatních výrobků a služeb. Další informace naleznete zde.

Seminář "Modelling, design, and analysis for service-oriented architecture"
Akce, která proběhne dne 17. září 2008 v německém Mnichově v rámci konference EDOC 2008, se zaměří na výzkumné otázky a praktické zkušenosti s metodami, technologiemi a modelováním  pomocí výpočetní techniky v architektonických službách. Další informace naleznete zde.

Závěrečná konference projektu eSangathan
Dne 18. září 2008 se v Bruselu bude konat jednodenní konference, která ukončí dvouletý projekt
eSangathan (Active Seniors in Virtual Workspaces), financovaný z 6. RP a věnovaný inkluzi stárnoucí pracovní síly do Informační společnosti. V průběhu konference bude prezentována Bílá kniha s nejvýznamnějšími poznatky a doporučeními. Mezi hlavní témata konference patří: Active Ageing Workers; Collaborative Working Environments (CWE); Employment; i2010 and the Lisbon Strategy. Možnost registrace zde.

Konference "Nanomedicine"
Evropská vědecká nadace (ESF) spolu s Barcelonskou univerzitou pořádají ve dnech 19.-24. září ve španělském Sant Feliu konferenci k nanomedicíně. Jednoltivá zasedání tématicky zaměřená na: Molecular and Patient Imaging; Regulation of Medicines, Diagnostics & Devices; Innovation in Materials Science; Nanotoxicology & Cellular Fate; Characterisation of Nanostructures & Surfaces; Nanopharmaceuticals in Research & Development; Diagnostics, Biosensors & Surgical Tools; Ethical Issues; Clinical Applications. Webovou stránku konference naleznete zde.

Konference EISCO 2008
Ve dnech 25.-27. září 2008 proběhne v italské Neapoli již sedmý ročník konference Evropské informační společnosti (European Information Society Conference, EISCO). Hlavním tématem letošní akce jsou lokální sítě a spolupráce mezi regiony za účelem dosažení DLA (Digital Local Agenda). Webová stránka konference a možnost registrace se nachází zde.

Konference "eChallenges e-2008"
Ve dnech 22.-24. října 2008 se ve Stockholmu bude konat již 18. výroční konference iniciativy eChallenges. Akce, která je finančně podpořena Evropskou komisí, se zaměří na témata aplikovaného výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií, týkající se hlavních společenských a ekonomických výzev. Prezentovány budou i výsledky relevantních projektů, financovaných jak z národní a regionální úrovně, tak i z prostředků komunitárních výzkumných programů. Další informace včetně možnosti registrace naleznete zde.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Vyhlášení zakázky na služby „Dopad ICT na energetickou efektivitu v silniční dopravě“
Generální ředitelství EK pro informační společnost a média (DG INFSO) vyhlásilo veřejnou zakázku na služby „Dopad ICT na energetickou efektivitu v silniční dopravě“. Hlavním cílem studie je provést analýzu, jak by mohla informační a komunikační technologie (ICT) přispívat ke snížení emisí CO2 pomocí inovačních technologií.

Vyhlášení zakázky na služby "Využití ukazatelů výkonu při monitoringu realizace výzkumu v oblasti ICT "
Generální ředitelství EK pro informační společnost a média (DG INFSO) vyhlásilo veřejnou zakázku na služby "Využití ukazatelů výkonu při monitoringu realizace výzkumu v oblasti ICT v rámci 6. a 7. rámcového programu" – FP6 a FP7/SMART 2008/0032. Předmětem této zakázky na služby je vytvoření monitorovacího systému pro sběr dat související s ukazateli výkonu, jež byly schváleny v kontextu ABM (pro rok 2008 a dále), vyčištění údajů sebraných v letech 2006, 2007, 2008 a provedení zkušebního hodnocení výkon výzkumu ICT prostřednictvím nejpokročilejších scientiometrických přístupů a metodik.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
FinDNano - nová databáze o expertíze a infrastrukturách v oblasti nanotechnologií ve Finsku
Dne 22. července byla spuštěna nová on-line databáze, která poskytuje aktuální informace nejen o finských vědcích v oblasti nanotechnologií na vysokých školách a ve výzkumných ústavech, ale shromažďuje i informace o nanotechnologických infrastrukturách ve Finsku. Databázi naleznete zde.

NanoMedNet - informační platforma k nanomedicíně 
Hlavní vizí sítě NanoMedNet je poskytovat aktuální informace v oblasti nanonedicíny, stát se platformou pro vzdělávání a odbornou výchovu v dané oblasti pro lékařská povolání a působit jako styčná plocha pro průmysl a lékařské odborníky v oblasti nanomedicíny, která v současnosti prochází stále se zrychlujícím vývojem.

ETP pro stavebnictví
Od května 2008 je na stránkách Evropské technologické platformy pro stavebnictví nová verze strategického výzkumného programu v oblasti kulturního dědictví - Vision 2030 & Strategic Research Agenda, Focus Area Cultural Heritage.

Webové stránky SEREN
Evropská komise financuje v rámci 7. rámcového programu projekt SEREN, jehož posláním je větší propojení NCP (národních kontaktních bodů bro oblast bezpečnosti) a vybudování fungující sítě pro tuto aktivitu. SEREN má své webové stránky, pomocí kterých nabízí i hledání partnerů. Na mezinárodní konferenci  SRC 08 zajišťuje SEREN speciální brokerage event. Více informací o SERENu najdete zde.

Informace o výzvě Bezpečnost 2009
Evropská komise zveřejnila prezentaci o tématech výzvy 2009 v prioritě Bezpečnost. Jedná se o prezentaci, která byla 24. června 2008 přednesena na setkání národních kontaktních bodů (NCP). Můžete jí najít zde.

ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

Akce k evropským programům
International Disaster and Risk Conference 2008
Ve švýcarském Davosu se ve dnech 25. – 29. srpna uskuteční mezinárodní konference na téma přírodních rizik a katastrof souvisejících s klimatickými změnami. Mezi hlavní témata konference budou patřit kritické infrastruktury, integrované postupy spojené se zvládáním rizik nebo pandemie a nemoci. Více informací o konferenci získáte zde.

ESA workshop
Evropská kosmická agentura (ESA) ve spolupráci s Lisabonskou univerzitou pořádají od 31. srpna do 2. září workshop věnovaný využití analogových a mixed-signal obvodů v kosmických aplikacích. Workshop se bude konat v portugalském Cascais/Sintra – další informace jsou k dispozici zde.

Evropský workshop o astrobiologii
Workshop zaměřený na astrobiologii organizovaný European Astrobiology Network Association ve spolupráci s ESA se bude konat od 1. do 3. září ve švýcarském Neuchatel. Hlavními tématy workshopu budou např. mezihvězdná chemie, původ života, chemická evoluce, obyvatelnost vesmírných objektů apod. Další informace o akci jsou k dispozici zde.

Pyrotechnika v kosmonautice
Sedmý mezinárodní workshop na téma pyrotechnika v kosmonautice se bude konat v Noordwijku (Holandsko) ve dnech 2.-4. září. Workshop organizuje Evropská kosmická agentura ve spolupráci s francouzským Centrem pro kosmické studie. Další informace naleznete zde.

Informační den Environmentální technologie
Evropská komise připravuje na 15. září Informační den k výzvě 2009 priority Životní prostředí, která by měla být vyhlášena 3. září, konkrétně k tématu Environmentální technologie. Informační den bude provázet kromě prezentací rovněž brokerage event s možností prezentovat projektové záměry. Registrace je otevřena do 10. září. Více informací naleznete zde.

Socioekonomické a humanitní vědy a otázky změny klimatu
Ve dnech 22. a 23. září se uskuteční v Paříži konference s názvem „Social sciences and humanities facing the climate change challenges“. Konference konaná v rámci Francouzského předsednictví v Radě EU se zaměří na diskuzi k otázkám změny klimatu jako jsou udržitelný rozvoj, společná sociální zodpovědnost, preventivní opatření, governance a mezinárodní dohody v oblasti životního prostředí. Více informací zde.

Informační dny k výzvám v energetice

Evropská komise připravuje na dny 24. a 25. září Informační dny zaměřené na výzvy v tematické prioritě Energetika, s jejichž vyhlášením se počítá na 3. září tohoto roku. Výzvy by měly být čtyři a bude se jednat o dvě obecné výzvy (koordinované zvlášť DG RTD a DG TREN), výzvu pro koordinační a podpůrné aktivity a společnou výzvu věnovanou biorafinériím. Kromě informací o výzvách bude prezentován také tzv. RFCS (Research Fund for Coal and Steel). Registrace je nyní otevřena zde, informační dny budou přenášeny rovněž živě prostřednictvím internetu. Více informací zde.

InnoTrans 2008
V Berlíně se bude ve dnech 23. – 26. září konat veletrh InnoTrans 2008 zaměřený na nové technologie v pozemní dopravě, konkrétně na inovativní součástky, systémy a samotné vozy. Hlavními tématy pro letošní rok jsou železniční technologie, interiéry, infrastruktura, veřejná doprava a konstrukce tunelů. Další informace o veletrhu najdete zde.

Informační den Životní prostředí
Ve dnech 15. a 16. října se bude v Bruselu konat Informační den pořádaný Evropskou komisí na téma „Forecasting Methods and Assessment Tools for Sustainable Development taking into account differing scales of observation”. Informační den bude organizován v souvislosti s výzvou tematické priority Životní prostředí, která má být zveřejněna 3. září. Registrace je otevřena do 7. září - registrační formulář naleznete zde. Agenda setkání je k dispozici zde

European Forest Week
Evropská komise ve spolupráci s Organizací pro potraviny a zemědělství OSN připravuje na 20. až 24. října letošního roku první European Forest Week, akci zaměřenou mj. na roli lesů ve zmírňování následku klimatických změn a na lesy jako zdroj obnovitelné energie. Hlavní dějiště události by měl být Brusel a Řím, připravuje se ale i řada akcí na národní úrovni – spolupráci na akci přislíbilo 46 evropských zemí. Další informace se dočtete zde.

Životní prostředí a kulturní dědictví
V Lublani se od 10. do 12. listopadu tohoto roku uskuteční osmá mezinárodní konference jejímž hlavním tématem je ochrana a zachování kulturního dědictví. Konference je pořádána Evropskou komisí ve spolupráci se Slovinskou národní a univerzitní knihovnou a Univerzitou Lublaň. Další informace o konferenci se dočtete zde.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Výzva programu Life+ 2008
Dne 15. července byla zveřejněna výzva programu Life+, který představuje finanční nástroj EU na podporu projektů zabývajících se ochranou a zachováním přírody a životního prostředí. Uzávěrka pro zaslání projektových návrhů národním úřadům je 21. listopadu 2008. Informace o výzvě budou průběžně podávány Evropskou komisí prostřednictvím workshopů pořádaných ve všech členských státech od července do listopadu letošního roku. Oficiální dokumenty pro výzvu 2008 naleznete zde.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Partner search pro výzvu programu Eco-innovation (CIP)
Eco-Innovation CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2008: Sustainable management of irrigation and microclimate variables in greenhouses using soilless and closed-cycle cultivation systems, INKOA SISTEMAS, Španělsko.
Další programy a informace
Modelová grantová dohoda Eco-innovation a FAQ
Program Eco-innovation (součást Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace CIP) spravovaný agenturou EACI zveřejnil model grantové dohody, se kterým se zájemci mohou seznámit na těchto webových stránkách. Zároveň je možné přečíst si nejčastěji kladené dotazy o tomto programu. Frequently Asked Questions jsou k dispozici zde.

Katalog projektů o vlivu životního prostředí na zdraví
Evropská komise vydala katalog úspěšných projektů financovaných ze 6. rámcového programu (2002 - 2006), které se věnovaly problematice vlivu životního prostředí na lidské zdraví. Katalog představuje přes šedesát projektů zaměřených na témata od vlivu změny klimatu na zdraví až po metodologie hodnocení zdravotních rizik plynoucích ze změn prostředí kolem nás. Katalog je ke stažení zde.

Česká republika je členem ESA
Generální ředitel Evropské kosmické agentury (ESA) Jean-Jacques Dordain dne 8. července oficiálně informoval české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že se Česká republika stává členem této mezivládní organizace, která se zabývá výzkumem v oblasti vesmíru a kosmonautiky. Další podrobnosti o cestě ČR do ESA naleznete zde.

První statistika výzvy Životní prostředí 2008
Evropská komise zveřejnila první statistická data výzvy 2008 tematické priority Životní prostředí. Do výzvy označené zkratkou FP7-ENV-2008-1, která byla vyhlášena v listopadu minulého roku, bylo podáno 425 projektů, z nichž 402 (tedy 97%) bylo hodnoceno. Celkovým požadovaným příspěvkem EK byla částka 1,145 miliardy euro. Více informací a srovnání s předchozí výzvou naleznete zde. V tomto odkazu je navíc k dispozici první verze katalogu úspěšných projektů výzvy FP7-ENV-2007-1.

Emisní povolenky v letecké dopravě
Evropský parlament podpořil návrh směrnice, na základě které by se měla letecká přeprava od roku 2012 zařadit do obchodu s emisními povolenkami na emise skleníkových plynů. 85% povolenek by pak mělo být poskytováno zdarma, zbylých 15% prodáváno na aukcích. Příjmy z aukcí by měly posloužit např. na výzkum technologií v oblasti čistých letadel. Více podrobností se dočtete zde.

Nová SRA platformy Wind energy
Evropská technologická platforma pro větrnou energii vydala nově svou Strategickou výzkumnou agendu, ve které představuje ambiciózní cíle, podle kterých by v roce 2030 měla jedna čtvrtina elektřiny EU pocházet z větru. Publikaci Strategic Research Agenda – Market Deployment Strategy je možné stáhnout zde.

Třetí generální shromáždění ETP Smart Grids
Ve dnech 8. a 9. října se bude v Bruselu konat třetí generální shromáždění evropské technologické platformy pro inteligentní rozvodné systémy – Smart grids. Témata, na která se shromáždění zaměří, budou především System Operation, Network Assets, Generation and Storage, E-Energy a Active Distribution Systems. Více informací o platformě a o zmíněné akci naleznete zde. 

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce k evropským programům
Socioekonomické a humanitní vědy a otázky změny klimatu
Ve dnech 22. a 23. září se uskuteční v Paříži konference s názvem „Social sciences and humanities facing the climate change challenges“. Konference konaná v rámci Francouzského předsednictví v Radě EU se zaměří na diskuzi k otázkám změny klimatu jako jsou udržitelný rozvoj, společná sociální zodpovědnost, preventivní opatření, governance a mezinárodní dohody v oblasti životního prostředí. Více informací zde.

European City of Science
Francouzské ministerstvo pro vysoké školy a výzkum pořádá v rámci francouzského předsednictví v Radě EU konferenci na téma "Evropské město vědy". Konference, která bude součástí Festivalu vědy, se koná od 14. do 16. listopadu 2008 v prostorách pařížského Grand Palais. Cílem konference bude představit celou škálu projektů vedených v ERA, vytvořit prostor pro dialog mezi výzkumníky a veřejností, přilákat mladé lidi k vědě a výzkumu a ukázat, jak výzkum konkrétně odpovídá na naše každodenní potřeby. Více informací zde.

The politics of knowing: research, institutions and gender in the making
Konference, která se bude konat ve dnech 27. a 28. listopadu v Praze u příležitosti ukončení projektu financovaného z 6. RP “Knowledge, Institutions and Gender: an East-West Comparative Study”, představí výsledky a doporučení vzniklé v rámci tohoto projektu. Více informací o konferenci neleznete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Další programy a informace

Informace o prvních projektech financovaných v rámci SSH a SiS 
Evropská komise zveřejnila detaily o prvních projektech, které budou financování v rámci priorit Socioekonomických a humanitních věd (SSH) a Vědy ve společnosti (SiS) v 7. RP. Na základě první výzvy vyhlášené v prosinci 2006 bylo vybráno k financování 93 projektu, mezi které bude rozdělena částka asi 80 milionů euro. Detailní informace o jednotlivých projektech se objeví také na stránkách CORDIS. Více informací zde.

Nová brožura: Growth, employment and competitiveness in a knowledge society FP7 - SSH (2007-2008)
Evropská komise vydala novou brožuru, kde jsou popisovány projekty 7. RP zabývající se především problematikou růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti. Publikace se zaměřuje především na evropskou znalostní společnost a Lisabonskou strategii a dotýká se otázek jako globalizace, dopady výzkumu a inovací na růst a zaměstnanost, veřejné financování atd. Dokument můžete nalézt zde.

Publikace „Open Access – opportunities and challenges“
Tato brožura je společnou publikací Evropské komise a Německé komise pro UNESCO. „Open access“ se týká volného přístupu k vědeckým publikacím přes internet. Tento koncept je předmětem živých diskuzí mezi výzkumnou komunitou, knihovnami, vydavateli a poskytovateli finančních zdrojů pro VaV. Publikace má za cíl informovat všechny zainteresované subjekty i širší veřejnost o možnostech a výzvách, které s sebou „open access“ přináší  a podpořit širší diskuzi na toto téma. Brožurku najdete zde.

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

Akce Evropských institucí
Regiony znalostí - informační den
Technologické centrum AV ČR (v rámci svých projektů NICER a CZELO) organizuje 15. září 2008 v Praze půldenní informační seminář "Regiony znalostí 2009: Podpora výzkumu a vývoje v regionech ze 7. RP." Regiony znalostí jsou jedním z témat specifického programu Kapacity 7. RP. Nová výzva v tomto tématu, která by měla být uveřejněna na začátku září 2008, se bude týkat mezinárodní spolupráce „regionálních vzkumných klastrů.“ Více informací včetně programu a registrace najdete zde.

Konference Europe Innova
Europe Innova pořádá již druhou mezinárodní konferenci, tentokráte od 22. do 24. října 2008 v Lyonu, ve spolupráci s francouzským předsednictvím. Konference se zaměří na možnosti zlepšení a zrychlení inovací v Evropě, efektivnější transfer technologií a posilování vazeb malých firem na velké, ale i průmyslu na akademicku sféru. Více informací najdete zde.

Konference "eChallenges e-2008"

Ve dnech 22.-24. října 2008 se ve Stockholmu bude konat již 18. výroční konference iniciativy eChallenges. Akce, která je finančně podpořena Evropskou komisí, se zaměří na témata aplikovaného výzkumu v oblasti informačních a komunikačních technologií, týkající se hlavních společenských a ekonomických výzev. Prezentovány budou i výsledky relevantních projektů, financovaných jak z národní a regionální úrovně, tak i z prostředků komunitárních výzkumných programů. Další informace včetně možnosti registrace naleznete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Blížící se uzávěrka výzvy
Vázva "FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2" bude mít uzávěrku 11. září 2008.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Právní rámec pro Evropské výzkumné infrastruktury
Dne 16. července 2008 zveřejnila Evropská komise návrh nařízení Rady o právním rámci Společenství pro Evropské výzkumné infrastruktury (ERI). Právní rámec usnadní zakládání ERI v oblastech, jako jsou např. observatoře pro environmentální vědy, genetické databanky či velké superpočítače. Návrh vychází ze zájmu členských států budovat společně v Evropě výzkumná zařízení světové úrovně. Další informace naleznete zde.

První číslo e-newsletteru projektu EuroRIs Net

Evropský projekt EuroRIs Net, který spojuje národní kontaktní body pro výzkumné infrastruktury 7. RP, uveřejnil své první číslo elektronického newsletteru. Naleznete v něm informace o projektu samotném, dále o aktuálním dění v oblasti výzkumných infrastruktur, pozvánky na akce či zajímavé dokumenty. E-newsletter je ke stažení zde, více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://www.euroris-net.eu/. 

Druhá fáze Evropské výzkumné infrastruktury DEISA

Evropská výzkumná infrastruktura DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications), která vznikla v r. 2002 jako projekt financovaný v rámci 6. RP (DEISA1), bude i nadále finančně podpořena z komunitárního rozpočtu, a to finančních prostředků 7. RP. Na tříleté období (od května 2008 do r. 2011) obdržela DEISA2 rozpočet ve výši 12,2 miliónů eur.


24th Open Grid Forum

Letošní 24. ročník Open Grid Forum (OGF24), který proběhne ve dnech 15.-19. září 2008, se poprvé koná mimo Evropu a USA, a to v Singapuru na okraj konference GridAsia2008. Hlavním tématem OGF24 budou nové trendy a praktické využití otevřených sítí ve virtuální realitě i přímo ve vědeckém a průmyslovém prostředí. Více informací naleznete zde.

Ocenění pro zakladatele spin out
Science Business ve spolupráci se svými partnery organizuje ocenění pro zakladatele úspěšné spin out firmy "Academic Entreprise Awards Europe 2008." Do 30. září 2008 je možné zasílat nominace na zakladatele spin out firmy v rámci následujících témat: life sciences, ICT, Energy/environment, Materials/chemistry, Young entrepreneur, Fast start. Nominace jsou otevřeny pro zakladatele firem v rámci Evropy, vítězové budou vybráni porotou expertů a jejich jména budou oznámena 2. prosince. Více informací najdete zde.

Ochrana průmyslového vlastnictví
Evropská komise vydala 16. července návrh sdělení týkající se strategie ochrany průmyslového vlastnictví pro Evropu, které si klade za cíl napomoci MSP lépe využívat svá vlastnická práva a zároveň lépe chránit práva v boji proti padělání. Ochrana duševního vlastnictví je navíc brána jako jedna z nezbytností pro inovace a VaV obecně. Strategie se zmiňuje o menších patentových poplatcích pro MSP, poskytování daňových pobídek a dalších krocích. Více informací najdete zde.

Executive Agency for Competitiveness and Innovation
Implementační agentura pro konkurenceschopnost a inovace má nové webové stránky. Agentura vznikla přejmenováním implementační agentury Inteligentní Energie pro Evropu a rozšířením jejích kompetencí na implementaci dalších programů (Marco Polo, Eco-Innovation, Europe Entreprise Network). Více informací najdete zde.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce k evropským programům
ERC informační den
Evropská výzkumná rada (ERC) organizuje 16. září v Bruselu informační den týkající se výzvy Coordination and support action programu Myšlenky. Cílem projektů podaných do této výzvy bude efektivní monitorování a vypracování studií o Evropské výzkumné radě a programu Myšlenky. Více informací najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Výzva ERC pro začínající výzkumné pracovníky
Dne 24. července 2008 byla zveřejněna druhá výzva programu Myšlenky pro začínající výzkumné pracovníky. Uzávěrky jsou celkem tři, podle oboru: Physical Sciences & Engineering mají uzávěrku 29. října, Social Sciences and Humanities 19. listopadu a Life Sciences 10. prosince. Více informací můžete najít zde.

Nová výzva v rámci komunitárního programu Erasmus Mundus pro spolupráci s Asií
Dne 22. července 2008 vyhlásila Evropská komise výzvu k provádění části pro externí spolupráci programu Erasmus Mundus region Asie na akademický rok 2008-2009. K dispozici je rozpočet ve výši 11 miliónů eur. Uzávěrka přihlášek je 31. října 2008. Text výzvy v jazyce českém naleznete zde.  

Blížící se závěrky výzev FP7-PEOPLE
Výzvy "FP7-PEOPLE-IEF-2008", "FP7-PEOPLE-IIF-2008" a  "FP7-PEOPLE-IOF-2008" mají uzávěrku 19. srpna 2008.
Výzva pro podávání návrhů projektů do "Marie Curie Initial Training Networks" bude mít uzávěrku 2. září 2008.
Nabídky grantů a stipendií
Další programy a informace

Finance Helpdesk Newsletter
Vyšlo nové číslo "Finance Helpdesk Newsletter", ve kterém kromě informací o školících akcích pořádaných Finance Helpdesk naleznete především informace o otázkách spojených s finanční problematikou projektů Marie Curie. Newsletter naleznete zde.

Výkonné agentury - druhé výběrové řízení
Po zrušení prvního výběrového řízení do nových implementačních agentur ERCEA (European Research council Executive Agency) a ERA (Euroepan Research Agency), bylo vypsáno nové řízení s uzávěrkou 14. srpna 2008. Výběrové řízení se týká pozic temporary agents. Kandidatury těch, kteří se již přihlásili v prvním - zrušeném - výběrovém řízení, budou automaticky převedeny do druhého výběrového řízení, které je otevřeno pouze kandidátům z členských zemí EU. Každý kandidát se může přihlásit pouze na jednu pozici v každé agentuře. Více informací najdete zde.