35. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 1. října 2008

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM
ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST
VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Vědní politika
Zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkumu)
Dne 26. září 2008 se konalo řádné zasedání Rady pro konkurenceschopnost (část výzkumu), na kterém byly schváleny následující dokumenty:
-   Závěry Rady k lepším kariérám a větší mobilitě: evropské partnerství pro výzkumné pracovníky (cílem navrhovaného partnerství je koordinovat a usměrňovat úsilí jednotlivých členských států pro zlepšení konkurenceschopnosti a mobility výzkumných pracovníků)
-   Závěry Rady 
ke společnému úsilí členských států proti neurodegenerativním chorobám, zejména Alzheimerově chorobě (pro francouzské předsednictví je tato problematika jednou z největších priorit a navrhuje přistupovat k tomuto tématu společně na evropské úrovni, jako jedno z prvních témat pro tzv. společné programování)
-   Závěry Rady k odpovědnému výzkumu v oblasti nanověd a nanotechnologií, které upozoňují na nezbytnost společného postupu na mezinárodní úrovni k řešení problémů v dané oblasti, mezi které patří zvláště bezpečnost při práci s nanočásticemi či zvyšování povědomí široké veřejnosti o nanotechnologiích.
Diskuse ministrů proběhla ke Sdělení 
ke společnému programování. Pokud Rada tento koncept podpoří na prosincovém zasedání, bude vytvořena Skupina na vysoké úrovni, jejímž úkolem bude identifikovat relevantní oblasti pro společné programování.
Jedním z bodů v rámci Různého byla otázka internacionalizace výzkumu. Komisař Janez Potočnik ministrům představil nové Sdělení „Strategický evropský rámec pro mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci“.
Před zahájením řádného zasedání Rady EU se sešla Rada pro vesmír (společné zasedání ministrů členských států EU a Evropské kosmické agentury), která diksutovala o Evropské politice v oblasti vesmíru. Oba mezinárodní subjekty poté schválily Rezoluci k Evropské vesmírné politice, která mezi současné priority zařadila Galileo a GMES, k novým prioritám pak patří: vesmír a změna klimatu; příspěvek vesmíru k Lisabonské strategii; vesmír a bezpečnost; a průzkum vesmíru.


Vyhodnocení finské účasti v 6. rámcovém programu pro VaV
Dne 24. září 2008 zveřejnila Finská grantová agentura pro technologie a inovace (TEKES) hodnotící zprávu o účasti Finska v 6. rámcovém programu pro VaV, ve které se detailněji zaměřila na tématické oblasti energie a životní prostředí, lesy a ICT. Do projektů se zapojilo 1 440 finských subjektů, které získaly téměř 342 milionů eur. Účast v 6. RP přispěla zvláště ke vzniku strategických partnerství, a to jak na evropské, tak i národní a regionální úrovni. 

Setkání národních koordinátorů NCP pro 7. RP
V Paříži se ve dnech 2.-3. října uskuteční pracovní setkání národních koordinátorů Národních kontaktních pracovníků pro 7. RP, které organizuje Generální ředitelství EK pro výzkum a francouzské Ministerstvo vysokého školství v rámci předsednictví Francie v Radě EU. Mezi hlavní témata jednání patří: komunikace o evropském výzkumu, spolupráce s dalšími komunitárními grantovými systémy a modernizace NCP.

Seznam špičkových výzkumných institucí v Latinské Americe pro r. 2008
Projekt LAC-ACCESS, který je finančně podpořen 6. rámcovým programem, zveřejnil seznam špičkových výzkumných institucí v zemích Latinské Ameriky, které se zabávají výzkumem v oblasti zdraví, zemědělství, potravin a biotechnologií, ICT, energií, životního prostředí a společensko-ekonomických a humanitních věd. Seznam je k dispozici zde.

České dny pro evropský výzkum
Technologické centrum AV ČR pořádá ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy již 6. ročník konference "České dny pro evropský výzkum". Konference se uskuteční 30. října 2008 v Praze (v Masarykově koleji, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice). Hlavním tématem letošní konference je koordinace evropského výzkumu. Jednotlivé sekce se pak budou věnovat zejména následujícím tématům: Lublaňský proces, ERA-NET, sítě excelence, společné technologické iniciativy a Evropský inovační a technologický institut. Více informací najdete zde.

Česko–švýcarské dny vědy a techniky 2008 (CSSTD 2008)
Akci pořádá agentura CzechInvest společně s partnerskou institucí SwissCzech Technology Tranfer a Ministerstvem zahraničních věcí. Technologické dny vědy a techniky mají již několikaletou tradici. Vždy se jedná o propojování spolupráce ČR s jinými zeměmi v oblasti inovací, vědy, výzkumu a vývoje. V tomto případě je to právě Švýcarsko. Výměna dosavadních zkušeností, hledání potencionálních partnerů a  podpora bilaterálních kontaktů jsou jedním z hlavních cílů. Pro více informací navštivte webové stránky www.czechtechnologydays.org/csstd2008. Program akce naleznete zde.

Finance, management, duševní vlastnictví
Semináře Finance Helpdesk
Ve dnech 11.-13. listopadu se v Bruselu uskuteční seminíř "3 Day in-depth FP7 Financial Workshop in Brussels". Tento seminář určený především pro účetní, auditory, ekonomy a manažery projektů 7. RP je organizován Finance Helpdesk. Program tohoto placeného semináře a další informace je možné nalézt zde.

Konference „Untold Stories of FP7“
Ve dnech 4.-5. prosince se uskuteční konference „Untold Stories of FP7“. Akce se uskuteční na lodi Europa Boat na řece Danube v srdci maďarského hlavního města, Budapešti. Tato mezinárodní konference by měla poskytnout prostor k diskuzi o formálních i neformálních otázkách spojených s podáváním a realizací projektů rámcových programů. Pohled Evropské komise bude zprostředkován bývalými projektovými úředníky (project officers). Proč jsou a nejsou vybírány určité projekty budou informovat hodnotitelé projektů. Auditoři budou diskutovat o komplexnosti finančních otázek a auditech projektů. Manažeři úspěšně vybraných projektů v rámci 7. RP se s vámi podělí o zkušenosti, jak uspět při podávání návrhů projektů. Více o této konferenci se dočtete zde.

Nový Bulletin IPR Helpdesk
Na stránkách IPR Helpdesk byl zveřejněn nový Bulletin. V tomto pravidelném informačním materiálu je možné najít informace o Doporučení Evropské komise 2008/416 EC (Pressing Innovation at the Universities´Agenda), dvou českých projektech na podporu IPR, patentu měsíce, „IP eModules“ či projektu mezi EU a Čínou na ochranu duševního vlastnictví. Bulletin se nachází zde.

Ochrana duševního vlastnictví v Číně
EU-čínský projekt IPR2 uveřejnil praktické průvodce pro evropské a čínské firmy, které si přejí ochránit své duševní vlastnictví při aktivitách v Číně a EU. První dva průvodci jsou již přístupné na webových stránkách projektu. Jedná se o "Customs enforcement in China" a  "Trademark protection in China." Další průvodce v rámci projektu Roadmap for IP protection in China budou publikovány zde. 
Další informace a analýzy

Přispějte do programu mezinárodní konference o udržitelném rozvoji
Evropská komise připravuje velkou mezinárodní konferenci s názvem "Udržitelný rozvoj: výzva pro evropský výzkum", která se uskuteční ve dnech 26. až 28. května 2009 v Bruselu. Vědecký výbor složený pro účely této konference v této souvislosti vyhlásil výzvu pro podávání příspěvků a prací (call for papers), jejichž obsah bude sloužit z velké části jako námět pro náplň zmíněné koference. Příspěvky mohou být trojího druhu: 1/ prezentace vysoce odborných objevů, které jsou relevantní pro udržitelný rozvoj; 2/ úvaha nad výzvami, které přinese otázka udržitelného rozvoje v nadcházejících letech; 3/ návrhy, jak posílit evropský výzkum v perspektivě udržitelného rozvoje. Nejlepších šest příspěvků obdrží prémii 1 000 euro, bude zdůrazněno v programu konference a vyjde v knize, která bude následně publikována. Více informací o konferenci a zmíněné výzvě naleznete zde.

Výsledky konzultace k ETP
Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu studie společnosti IDEA, která se zabývá hodnocením činnosti a existence evropských technologických platforem. Zmíněnou zprávu naleznete zde.

EIT
Evropský technologický a inovační institut zahájil 15. září 2008 svoji činnost. Řídící rada EIT se poprvé sešla v Budapešti, svém sídle. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti prezidenta EK Barrosa, komisaře pro vzdělávání a kulturu Jána Figela a maďarského premiéra Ference Gyurcsányho. Při této příležitosti prohlásil člen řídící rady Bálint Magyar, že znalostní a inovační komunity (KIC) budou moci zahrnovat i subjekty z nečlenských zemí EU, i když hlavním cílem je soustředit se EU subjekty. Více informací o slavnostním zahájení najdete zde.

Archiv CORDISu
Informační portál výzkumu a vývoje CORDIS nabízí nově přístup do archivu svých zpráv. V rámci tohoto archivu je možné otevřít starší stránky CORDISu a dohledat dokumenty, které byly aktuální v dřívějších rámcových programech. Stránky archivu najdete zde.


MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ,  BIOTECHNOLOGIE

Akce k evropským programům
Brokerage event v oblasti zemědělských technologií
Dne 23. října 2008 se uskuteční v Bruselu jednodenní  informační den a brokerage event v oblasti zemědělského inženýrství a technologií. Dopolední sekce se týká AET (zemědělského inženýrství a technologií) v Evropské výzkumném prostoru, odpolední pak představí subjekty hledající partnery pro spolupráci v rámci brokerage event. Registrace je nutná do 10. října 2008. Více informací najdete zde, registraci pak zde.

Konference o lestnictví
Ve dnech 6. - 8. listopadu 2008 se uskuteční ve francouzském Nancy mezinárodní konference s názvem "The European Forest-Based Sector: Bio responses to address new climate and energy challenges." Konference se zaměří na obnovitelné energie, produkty z dřeva a lesnický průmysl a jeho buducí strategie. Více informací najdete zde.

Školení o komunikaci výzkumu

Síť excelence 6. rámcového programu CASCADE pořádá od 17. do 21. listopadu 2008 školení "Communicating research to the public and to media." Školení je zaměřeno na studenty, postdoktorandy a výzkumné pracovníky. Bude rozděleno do teoretických přednášek a praktických cvičení. Více informací najdete zde.

Applied Infectious Disease Epidemiology
Druhý ročník mezinárodní konference "Applied Infectious Disease Epidemiology" se uskuteční od 19. do 21. listopadu 2008 v Berlíně. Konference se zaměří na několik otázek, mezi nimiž bude např. migrace a šíření nemocí v Evropě, mezinárodní zdraví, riziková chování nositelů HIV, nové metody epidemiologického výzkumu, atd. Více informací o konferenci najdete zde.

Infekční nemoci - témata pro konferenci
Od 4. do 9. dubna 2009 se uskuteční v Jihoafrické republice mezinárodní konference "Infectious Diseases: From Basic to Translational Research." Konference je pořádána European Science Forum a až do 24. října 2008 je možné podávat své návrhy na přednášky.Více informací najdete zde.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Výzva EDCTP
Až do 30. listopadu je otevřená výzva EDCTP (The European and Developing Countries Clinical Trials Partnership) pro předkládání projektů do následujících oblastí: 
Více informací najdete zde.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace

Alzheimerova nemoc
Na Radě pro konkurenceschopnost 26. září 2008 se ministři členských zemí shodli na závazku čelit společně neurodegenerativním chorobám, zejména pak Alzheimerově nemoci. Jedná se o významnou prioritu francouzského předsednictví. Evropská iniciativa v tomto oboru by měla být pilotní v oblasti společného programování. Více informací o závěrech Rady pro konkurenceschopnost najdete zde.


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

Akce k evropským programům
Nanotechnology Show Case Event
Dne 2. října 2008 se v londýnském konferenčním centru BERR koná akce Nanotechnology Show Case Event, kterou společně pořádá Ministerstvo pro inovace, vysoké školy a schopnosti (DIUS) a Ministerstvo pro obchodní podnikání a regulatorní reformu (BERR). Akce zmapuje aktuální situaci v UK v oblasti nanotechnologického výzkumu, vývoje a aplikací. S klíčovým projevem vystoupí státní tajemník pro vědu a inovace Ian Pearson. Program a další informace naleznete zde.

ERANIS international brokerage event
Ve Varšavě se dne 10. října 2008 uskuteční jednodenní mezinárodní brokerage event, který organizuje projekt ERANIS (Strengthening cooperation between European Research Area and Newly Independent States). Zúčastní se ho partnerské organizace z Ukrajiny, Moldavska, Ruska a Běloruska a výzkumné instituce a podniky z EU. Akce bude zaměřena na 4 oblasti výzkumu, a to ICT, Nanotechnologie a nové materiály, KBBE a energetiku. Další informace včetně možnosti registrace se nacházejí zde.

Seminář k zemědělským strojírenským technologiím
Pracovní skupina pro zemědělské strojírenské technologie Evropské technologické platformy Manufuture organizuje v Bruselu dne 23.10.2008 v pořadí již 3. seminář a brokerage event zaměřený na zemědělský strojírenský sektor v Evropském výzkumném prostoru. Současně budou představena témata II. implementačního plánu v dané oblasti - mezi nejdůležitější patří bezpečnost a kvalita potravin, rostlinná výroba, obnovitelné materiály a živočišné strojírenství. V případě zájmu o účast zde naleznete program, informační letáček a registrační formulář.

FP7 ICT Proposers Day
Generální ředitelství Evropské komise pro Informační společnost a média organizuje ve spolupráci s Maďarským národním úřadem pro výzkum a technologie dne 22. ledna 2009 FP7 ICT Proposers day. Tato akce pomůže zainteresovaným subjektům nalézt potenciální partnery v rámci nadcházející výzev 7. rámcového programu zaměřených na ICT. Více informací.

Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Nanotechnologie v energetickém sektoru
Hessenské Ministerstvo hospodářství, dopravy a městského a regionálního rozvoje publikovalo brožurku Aplikace nanotechnologií v energetickém sektoru, která poskytuje přehled nejvýznamnějších technologických alternativ pro sektor energetiky. Nanotechnologie disponují potenciálem k usnadnění průlomových technologických postupů v energetice a proto mohou významně přispět k zabezpečení udržitelných dodávek energií. 

Konference projektu eSangathan
Dne 18. září 2008 se v bruselském konferenčním centru Borschette konala závěrečná konference dvouletého projektu eSangathan, finančně podpořeného specifickým programem IST v 6. RP. Věnoval se problematice aktivní stárnoucí pracovní síly ve virtuálním prostředí a zapojení stárnoucí populace do oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Záznam z jednání, který obsahuje i odkaz na webovou stránku projektu, naleznete zde.

Nové rozmístění suprapočítačových systémů v Evropě
Projekt PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), který je finančně podpořen ze 7. RP (eInfrastuctures), rozhodl o umístění suprapočítačových systémů ve Španělsku, Francii, Finsku, Německu a Nizozemí. Úkolem této infratsutkrury bude vyhodnotit v průběhu let 2009-10 výkonnost nových suprapočítačových aplikací.

Konzultace EU-USA v oblasti výzkumu referenčních materiálů a metrologii
Ve dnech 4.-5. září 2008 se v belgickém Geelu, sídle Ústavu JRC pro referenční materiály a měření (IRMM), konala konzultační schůzka zástupců IRMM a partnerského amerického Národního ústavu  pro standardy a technologie (NIST), jejímž cílem byla vzájemná informovanost o výsledcích výzkumu v relevantních oblastech a příprava společných budoucích projektů. Spolpráce mezi IRMM a NIST probíhá na základě bilaterální dohody podepsané v prosinci 2007.

Internet of Things - Internet of the Future
Tato konference - konaná ve dnech 6. - 7. října v Nice a organizovaná jako součást francouzského předsednictví EU - se bude sestávat z příspěvků, prezentací expertů a panelových diskusí na témata zaměřená na rozvoj "Internetu věcí" (Internet of Things) v širším kontextu mezinárodní debaty o "Internetu budoucnosti" (Internet of the Future) a dále na trendy a rozvoj týkající se mobilního internetu. Konference rovněž nabídne interaktivní paralelní sekce. Tato událost navazuje na dvě předchozí konference EU předsednictví zaměřených na "RFID and the Internet of Things", které se konaly v Berlíně (červen 2007) a v Lisabonu (listopad 2007). Konference zejména nabídne příležitost diskutovat analýzy a politická doporučení Evropské komise týkající se Internet of Things. Více informací naleznete zde.

ICCST 2008 - Carnahan Conference on Security Technology
Ve dnech 13. - 16. října 2008 se v Praze koná 42. ročník mezinárodní konference o bezpečnostních technologiích (2008 IEEE International Carnahan Conference on Security Technology). Více informací o konferenci naleznete zde.

ICT 2008
Evropská komise organizuje konferenci zaměřenou na informační a komunikační technologie, která se koná ve dnech 25. - 27. listopadu v Lyonu. Tato ICT událost pod záštitou francouzského předsednictví Radě EU je nejvýznamnějším fórem pro diskuzi o politikách v oblasti ICT technologií na evropské úrovni. Bližší informace naleznete zde.


ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A KOSMONAUTIKA

Akce k evropským programům
Den otevřených dveří v ITU-JRC
V německém Karlsruhe se dne 11. října 2008 uskuteční v Institute of Transuranium elements Společného výzkumného střediska EK Den otevřených dveří, který bude mít letos výjimečný ráz, neboť se koná v rámci oslav 45. výročí založení tohoto ústavu. Další informace naleznete zde.

Konference "New Generation Nuclear: From policy to implementatiton
Ve dnech 17.-18. listopadu 2008 se v Londýně koná uvedená konference, jejímž záměrem je vyhodnotit rizika a výzvy nastálé situace, kdy státy usilují o rozšíření či budování zcela nových jaderných zařízení. Mzi účastníky budou jak zástupci státních správ, tak i enregtického sektoru, akademičtí experti a zástupci médií. Online registrace je možná na prostřednictvím tohoto odkazu.

Mezinárodní konference v rámci Open Days 2008
Ve dnech 30. a 31. října pořádá italský region Basilicata v rámci Open Days 2008 (iniciativa EK a Výboru regionů) mezinárodní konferenci na téma „Earth Observation and New Technologies for Environmental Monitoring, Assessment and Management“. Mezi témata, kterých se konference dotkne, budou patřit přesevším GMES (Global Monitoring for Environment and Security), Galileo nebo směrnice INSPIRE. Více informací o konferenci naleznete zde.

Nové objevy v oblasti energetické účinnosti
ERA-Net financovaný Evropskou komisí s názvem INNER organizuje ve dnech 8. až 12. listopadu ve francouzském Fréjus workshop s názvem „IdeasLaboratory: physics and chemistry of surfaces and interfaces for breakthroughs in energy efficiency“. Hlavním účelem akce bude identifikovat nové přístupy pro budoucí výzkum v oblasti energie. Pozvání na workshop je podmíněno zasláním abstraktu relevantního výzkumu. Po vyhodnocení těchto abstraktů budou vybraní uchazeči pozváni na workshop k prezentaci svých aktivit a výsledků. Více informací naleznete zde.

ICAT 2008
Mezinárodní konference věnovaná automobilovým technologiím ICAT 2008 se bude konat ve dnech 13. a 14. listopadu v tureckém Istanbulu. Konference se bude mj. věnovat oblasti technologií pro hybridní vozidla, alternativním palivům a vodíkové technologii nebo bezpečnosti vozidel. Více informací se dočtete zde.

From fundamentals to microbial power plants: Electrochemically Active Biofilms
Workshop s tímto názvem je organizován společně International Society of Electrochemistry, CNRS a projektem FP7 "Electrochemically Active Biofilms" a uskuteční se ve dnech 19.-21. listopadu ve francouzském Dourdanu. Jeho cílem je především představit současný stav a pokrok v oblasti mikrobiologických palivových článků, hlavně těch založených na biofilmech. Pro více informací o akci kontaktujte EAB@inp-toulouse.fr.
Výzvy 7. rámcového programu apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

Uzávěrka výzvy
Dne 8. října bude uzavřena výzva DG TREN oblasti Energie se zkratkou FP7-ENERGY-2008-TREN-1. Výzva se uzavře přesně v pět hodin odpoledne bruselského času, po uzávěrce už nebudou žádné projekty brány v potaz. Evropská komise pravidelně vyzývá, aby žadatelé nenechávali předložení projektu na poslední chvíli a průběžně podávali projekt přes elektronický systém EPSS, i když ho ještě nemají ve finální verzi. Každé nové podání automaticky smaže předchozí verzi projektu. Více informací o výzvě je k dispozici zde.
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Partner search do projektu, který se zabývá udržitelným rozvojem pobřežních oblastí a měst: výzva Životní prostředí, téma ENV.2009.2.1.5.1 Sustainable development of coastal cities, IFREMER, France, 19.09. 2008.

FP7 Energy Research Info Days
Výtah z Partner search z Informačního dne Energie 24.09.2008, Brusel.
Další programy a informace
Prototyp supervodiče pro ITER
Evropský společný podnik pro ITER Fusion for Energy (F4E) s podporou EK, Japonské agentury pro jadernou energetiku (JAEA) a organizace ITER úspěšně otestovaly prototyp supervodiče pro hlavní komponent projektu Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER). Podrobnou zprávu naleznete zde.

Life+ Coordinators Corner
Program pro životní prostředí Life+ zprovoznil na svých stránkách novou službu, tzv. Coordinators Corner, ve kterém se zájemci mohou seznámit se zkušenostmi koordinátorů úspěšných projektů tohoto programu. První z příspěvků se týká koordinování projektu zaměřeného na „Pearl Mussels“ a spolu s dalšími informacemi ho naleznete zde.

Nová publikace k životnímu prostředí
Evropská komise vydala novou brožuru s názvem „EU Research for the Environment 2007 – 2013“, která shrnuje informace o výzkumu pro životní prostředí financovaný EU. Brožura je rozdělena na 2 části. První z nich seznamuje čtenáře s kontextem environmentálního výzkumu na evropské úrovni, druhá s prioritami tématu 7. RP - Životní prostředí a uvádí příklady některých úspěšných projektů. Brožura je ke stažení zde.

Japonské granty pro účastníky 7. RP

Japonská agentura pro vědu a technologie (JST) otevřela výzvu pro podávání projektů určenou pro výzkumníky v Japonsku, kteří se účastní konsorcií projektů vybraných šesti témat výzvy Životní prostředí 2009. Výzva JST je otevřena od 24. září 2008 do 8. ledna 2009 a její maximální příspěvek činí 150.000 euro na tři roky. Více informací je k dispozici zde.

European Water Research Day
Dne 8. září se v Zaragoze ve Španělsku konal informační den věnovaný výzkumu v oblasti vody. Infoden pořádalo DG Research Evropské komise a účastnili se ho jak vysocí političtí představitelé, tak významní evropští výzkumníci a zástupci odborné veřejnosti. Informační den sloužil také jako příležitost obeznámit se s tématy pracovního programu výzvy  Životní prostředí, která se věnují tématu vody. Zápis kanceláře CZELO ze zmíněné akce naleznete zde. Všechny prezentace jsou k dispozici na této webové stránce.

Environmentální technologie
Dne 15. září pořádala Evropská komise Informační den zaměřený na Environmentální technologie - část Pracovního programu nově zveřejněné výzvy Životní prostředí. Infoden přinesl kromě užitečných informací pro žadatele o grant i možnost prezentovat svůj výzkum nebo potenciál a najít tak partnery do připravovaného projektu. Zápis kanceláře CZELO naleznete zde. Všechny prezetace u infodne jsou k dispozici zde.

Informační den ke společné výzvě Biorafinérie

Evropská komise uspořádala dne 16. září Informační den, který se věnoval nově zveřejněné (3. září) společné výzvě Sustainable Biorefineries. Protože se jedná o první výzvu podobného typu - koordinovanou společně čtyřmi oblastmi tematické priority Spolupráce - přitáhl infoden velkou pozornost odborné veřejnosti. Zúčastnil se ho mj. i eurokomisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik. Infoden přinesl důležité základní informace o výzvě pro potenciální žadatele, možnost představit se jako potenciální partner do připravovaného projektu nebo představit svůj zamýšlený projekt. Podrobnější informace naleznete v zápisu kanceláře CZELO a všechny prezentace, které na infodni zazněly jsou k dispozici zde.

FP7 Energy Research Info Days
Ve dnech 24. a 25. září se v Bruselu konaly Informační dny určené k seznámení se s textem výzev, které byly 3. září otevřeny v tematické prioritě Energie. První den byl věnován informacím o čtyřech výzvách 7. RP (dvě obecné výzvy DG TREN a DG RTD, jedna výzva pro koordinační a podpůrné akce a společná výzva na biorafinérie) a představení tzv. RFCS (Research Fund for Coal and Steel) - fondu, který rovněž poskytuje fnanční podporu projektům, jež se věnují energetickým otázkám. Druhý den probíhala bilaterální setkání návštěvníků infodne s úředníky Evropské komise, při kterých bylo možné konzultovat projektovou myšlenku nebo projektový návrh. Všechny prezentace z infodní budou brzy k dispozici zde.

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

Akce k evropským programům
Seminář k rozvojové spolupráci EU, Afriky a Číny se zaměřením na výzkum
V Bruselu se dne 29 října 2008 v odpoledních hodinách uskuteční cca tříhodinový seminář zaměřený na představení Sdělení EK k trilaterální spolupráci EU, Afriky a Číny (plánované zveřejnění 8.10.) se zaměřením na spolupráci v oblasti výzkumu. S klíčovým projevem vystoupí ředitel DG RTD Jean-Michel Baer. Seminář organizuje projekt EDC2020 (European Development Cooperation to 2020), který je finančně podpořen ze 7. RP a jehož hlavním cílem je podpořit úzkou spolupráci mezi vědci a politiky. Program semináře amožnost registrace naleznete zde.


Informační den
Dne 3. října se v Bruselu od 9:00 do 13:00 uskuteční informační den pro oblast socio-ekonomických a humanitních věd 7. RP (SSH), Aktivity 2 „Combining economic, social and environmental objectives in a European perspective“. Tato oblast zahrnuje čtyři témata (topics):
- New socio-economic concepts, paradigm shift and territorial dynamics (Topic 2.1.1)
- Cities and sustainable development (Topic 2.1.2)
- Impacts of corporate social responsibility (Topic 2.1.3)
- Social inequalities, their implications and policy options (Topic 2.2.1)
Více informací o informačním dni naleznete zde.

Konference zaměřená na budoucnost humanitních věd v Evropě 
Ve dnech 8. a 9. října se ve Francii ve Strasbourgu uskuteční konference s názvem “European diversities – European identities”. Jedná se o čtvrtý meeting organizovaný v rámci projektu HERA (“Humanities in the European Research Area”) a první Evropskou konferenci k “Collaborative Humanities Research" (ECCHR). Více informací o konfernenci naleznete zde.

Mezinárodní konference o „territorial inteligence“
Ve dnech 16. a 17. října se uskuteční ve francouzském Besancon konference zabývající se tématem "territorial inteligence“. Jedná se o závěrečnou konferenci k projektu CAENTI (Coordination action of the European network of territorial intelligence), který je financován ze zdrojů EU. Více informací o akci zde.

Workshop projektu "IConnectEU"
Dne 16./17. října se bude v Bruselu konat workshop k projektu 6. RP „IConnectEU“. Cílem této akce je diskuze možností propojování výzkumných aktivit a výsledků i oblasti socioekonomických věd, především se zaměřením na tematickou oblast „Citizenship and Governance“. Nyní se organizátoři akce snaží nalézt zájemce o toto téma a případní účastníky akce z ČR (ministerstvo, instituce…). Předběžný program neleznete zde. Pro více informací se obracejte na lepicova@tc.cz.

Konference “Job mobilities in Europe”
Dne 17. října se v Bruselu v Evopském parlamentu uskuteční konference “Job mobilities in Europe - relevance, consequences, and new challenges”. Jedná se o záverečnou konferenci k projektu financovanému z evropských zdrojů s názvem JOBMOB AND FAMLIVES (Job mobilities and family lives in Europe - modern mobile living and its relation to quality of life). Víc informací zde.
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Další programy a informace

Nová webová stránka SSH
Evropská komise založila novou webovou stránku věnující se problematice Socioekonomických a humanitních věd (SSH): http://ec.europa.eu/research/social-sciences

SSH Leaflet
Na stránkách CORDIS se nachází nový letáček "Socio-economic Sciences and Humanities Leaflet".

Dvě nové publikace k SSH
Evropská komise zveřejnila dvě nové publikace relevantní k tématu socioekonomických a humanitních věd v Evropě. První publikace s názvem "European Union Socio-economic Research - Sustainable Development & Territorial Dynamics" se na 42 stránkách věnuje otázkým udržitelného rozvoje a teritoriální dinamiky, tématům, na které se v dnešní době obrací stále větší pozornost a která by tak měla být hlouběji zkoumána i v rámci socioekonomiských věd v rámci projektů 7. RP. Druhá publikace se nazývá "European Research on Social Trends - Demography, Migration, Cohesion and Integration" a zabývá se otázkami jako jsou stárnutí populace, míra porodnosti, rovnost mužů a žen ve společnosti, migrace a další.

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

Akce evropských institucí

World Standards Day 2008 conference: "Standardisation and SMEs"
Při příležitosti World Standards Day 2008 francouzské předsednictví Radě EU ve spolupráci s Evropskou komisí organizuje v Paříži dne 21. října jednodenní konferenci o standardizaci s názvem - World Standards Day 2008 conference: "Standardisation and SMEs: a challenge for Europe; what are the keys to success?". Podnikatelé, organizace reprezentující malé a střední podniky, národní standardizační úřady, státní správa a další zainteresované subjekty se setkají za účelem sdílení zkušeností a nalezení nového pohledu na strategický význam standardizace pro MSP, na uchopení nových výzev a na hledání funkčních řešení. Více informací naleznete zde.

Konference "How can Research Infrastructures and eScience support Nordic competitiveness?"
Ve Stockholmu se ve dnech 12.-13. listopadu 2008 koná konference, která bude věnována diskusi o globálních výzvách a regionálních příležitostech se zaměřením na výzkumné infrastruktury. V závěrech budou zohledněna doporučení, jak lze prostřednictvím výzkumných infrastruktur podpořit konkurenceschopnost severských států. Další informace včetně programu a možnosti registrace naleznete zde.

2nd Europe INNOVA Conference - Accelerating Innovation
Již druhá Europe INNOVA konference se koná ve dnech 22. – 24. října v Lyonu. Zaměří se zejména na akceleraci innovací v Evropě a na otázky jak optimalizovat transfer znalostí, posilování kapacity průmyslu v zavádění inovací skrze strategická partnerství a podporu inovativních podnikatelů. Více informací.

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií
Další programy a informace
Enterprise Europe Network (EEN) se rozšiřuje do USA
Enterprise Europe Network, která poskytuje služby pro podporu podnikání a inovací malým a středním podnikům, se rozšiřuje do Spojených států. Síť zahrnuje přes 600 partnerských organizací ve více než 40 zemích. Partnerské organizace zahrnují obchodní komory, rozvojové agentury, univerzity a výzkumná centra. Dalším rozšířením tak podpoří trans-atlantický obchod, inovace a technologický transfer. Více informací.

Nová služba portálu InterfaceEurope
Portál InterfaceEurope představil novou službu poskytující zdarma informace o všech výzvách Evropské komise na poli výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti. Tento list je pravidelně aktualizován a obsahuje změny uzávěrek Evropskou komisí, nové výzvy apod. Více informací najdete zde.

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

Akce k evropským programům
Výzvy 7. rámcového programu pro VaV apod.
Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp
Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií 
Další programy a informace

Počty předložených návrhů na IEF, IOF a IIF 
Do uzávěrky 19. srpna 2008 bylo předloženo 
-1757 návrhů na IEF (Intra-European Fellowships) 
- 446 návrhů na IOF (International Outgoing Fellowships) 
- 670 návrhů na IIF /International Incoming Fellowships) 
Evropská komise předpokládá, že úspěšnost těchto předložených návrhů se bude pohybovat kolem 25 %.

Témata IRSES
IRSES (International Research Staff Exchange Schneme), je nové schéma v rámci 7. RP (program Lidé). V rámci první výzvy, která měla uzávěrku 28. března 2008, bylo předloženo 73 projektů, z čehož bylo 59 projektů odporučeno k financování. Celková úspěšnost tedy byla více než 80 %. IRSES podporuje krátkodobou výměnu pracovníků mezi výzkumnými institucemi v členských nebo asociovaných zemích a institucemi v cílových třetích zemích (tedy těch, které mají s EU uzavřenou vědecko-technologickou dohodu, S&T Agreement, a těch, které spadají pod Evropskou politiku sousedství). Mezi tématy projektů, která byla vybrána k financování, nalezneme otázky zdokonalování pěstování luštěnin v Africe (spolupráce JAR, UK a Belgie), tvorbu „health and food platform" zaměřenou na prevenci před obezitou a diabetes v Egyptě, Maroku a Tunisku na základě znalostí ze Středomoří, čí spolupráci v oblasti nanomateriálů mezi Turecekm, Francií, Ukrainou, Kanadou a USA. Více informací zde.

Financování regionálních, národních a mezinárodních programů podporujících mobilitu – COFUND 
COFUND je schéma, které má podpořit profesní růst zkušených výzkumníků. V rámci této výzvy, která měla uzávěru 13. března 2008, bylo podáno 45 návrhů projektů. Uspěšně bylo k financování  vybráno asi 22 projektů, zhruba tedy polovina. Evropská komise v rámci tohoto typu projektů spolufinancuje rozšíření stávajících regionálních nebo národních programů na podporu mobility o trans-národní rozměr; popř. spolufinancuje vznik zcela nových programů podporujících mezinárodní mobilitu. Více informací zde.

ERC Identification Committee
Evropská komise 23. září 2008 uveřejnila jména expertů, kteří vyberou nové členy Vědecké rady Evropské rady pro výzkum. Současně také vypracují metodiku, podle které budou členové Vědecké rady v budoucnu nahrazováni. Více informací najdete zde.

Propagační brožura
Evropská rada pro výzkum (ERC) vydala novou brožuru, která má motivovat začínající vědecké pracovníky k podání návrhů projektů do prestižního grantu ERC. Brožura popisuje základní aspekty tohoto programu a současně přibližuje výzkum několika úspěšných kandidátů z první výzvy. Více informací najdete zde.