top_logo_czelo.gif 

 

top_web_2.gif

 

 

37. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 12. listopadu 2008

 

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

 

ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

 

SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 


VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

Vědní politika

 

Nové číslo Research*EU k dispozici on-line

Nejnovější vydání časopisu Evropského výzkumného prostoru Research*EU č. 56, který vydává Generální ředitelství EK pro výzkum, je k dispozici on-line.

 

OECD vyzývá k podpoře vědy a inovací

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila zprávu „OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008“ o vědeckotechnických a inovačních politikách svých členských zemí a dalších 6 zemí včetně Číny, Izraele a Ruské federace. Hlavním poselstvím zprávy je výzva vládám k podpoře vědy a inovací s cílem posílit dlouhodobý růst. Odkaz na zprávu a další informace se nacházejí zde.

 

Záznam a prezentace z konference „Drivers of International Collaboration in Research“

V Bruselu se ve dnech 13.-14. října 2008 konala konference „Drivers of International Collaboration in Research“, kterou společně organizovaly Technopolis Group a Manchester University v rámci projektu financovaného Evropskou komisí (DG RTD), jehož cílem je vypracovat studii o faktorech stimulujících vědeckotechnickou spolupráci mezi různými regiony světa. Jednalo se o konferenci na pozvání, určenou expertům působícím v oblasti mezinárodní spolupráce. Záznam kanceláře CZELO včetně odkazu na jednotlivé prezentace naleznete zde.

 

Kulatý stůl k 7. RP

Dne 20. listopadu 2008 pořádá Společnost Science|Business v Bruselu kulatý stůl pod názvem „Does the Framework work?“, který je zaměřen na 7. RP a koná se v době, kdy EK zahájila přezkum tohoto největšího komunitárního programu. Další informace naleznete zde.

 

Výzva k zasílání příspěvků na konferenci INTED2009

Organizátoři Mezinárodní konference pro technologie, vzdělávání a rozvoj (INTED2009) zveřejnili výzvu k zasílání příspěvků s termínem do 1.12.2008. Konference se bude konat ve španělské Valencii ve dnech 9.-11. března 2009 a jejím hlavním cílem je podpořit mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, technologií a výzkumu.

 

Finance, management, duševní vlastnictví

 

Seminář "Finanční řízení projektů 7.RP - Pravidla a příklady"

Technologické centrum AV v rámci projektů NICER a CZELO pořádá 24. listopadu v Praze a 25. listopadu v Brně celodenní semináře o finančních pravidlech 7. RP. V rámci prezentace budou účastníci uvedeni do problematiky 7. RP a seznámeni se základními principy financování projektů 7. RP (specifického programu Spolupráce). Dále bude věnována pozornost finančním aspektům podávání návrhů projektu, jeho realizaci a následným kontrolám a sankcím. Část prezentace bude věnována praktickému vysvětlení finančních pravidel na konkrétním příkladě přípravy a realizace smyšleného projektu. Předneseny budou dále informace týkající se českých aspektů souvisejících s realizací projektů 7. RP a to konkrétně systém na podporu přípravy projektů 7. RP, vracení DPH a možnost dofinancování projektů 7. RP. Více informací o seminářích můžete nalézt zde.

 

Seminář "Porovnání finančních pravidel v programech VaV - Programy národní, Strukturální fondy a 7. RP"

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Asociací výzkumných organizací pořádá ve dnech 21. listopadu v Praze a 26. listopadu v Brně semináře zaměřené na porovnání finančních pravidel v programech výzkumu a vývoje. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s problematikou finančního řízení projektů nejprve v rámci národních programů na podporu výzkumu a vývoje, dále v rámci strukturálních fondů zaměřených na danou oblast a nakonec budou představena finanční pravidla největšího komunitárního programu EU na podporu výzkumu, vývoje a demonstrací – Sedmého rámcového programu (7.RP). Více informací o seminářích naleznete zde.

 

Informační leták „FP7 Outlook“

Informační bulletin s názvem FP7 Outlook je věnován problematice 7. RP. Jeho cílem je informovat projektové manažery, účetní a ekonomy o vývoji a dopadu implementace platných nařízení a existujících „best practices“, které se týkají managementu projektu, vykazování nákladů a auditů. Říjnové číslo FP7 Outlook je možné najít zde.

 

Workshop „Audits and controls of the FP7 contracts“
Společnost Interface Europe organizuje placené semináře zaměřující se na přípravu na audity a kontroly v rámci projektů 7. RP. Více o těchto seminářích můžete nalézt zde.

 

IPR-Helpdesk spouští novou webovou stránku

IRP-Helpdesk představuje kompletně nový design svých webových stránek. Nový vzhled stránek vychází z požadavků uživatelů a měl by přispět k lepšímu managementu ochrany duševního vlastnictví v projektech financovaných z Evropských zdrojů. Více informací zde.

 

Další informace a analýzy

 

Workshop on Evaluation and Impact Assessment of European Framework Programmes for R&D

Dne 3. prosince 2008 se v Bruselu uskuteční v rámci francouzského předsednictví akce organizovaná CZELO, CLORA a STOA s názvem "Workshop on Evaluation and Impact Assessment of European Framework Programmes for R&D". Akce se zaměří na prezentace a diskuzi týkající se metodologií pro realizaci studií o hodnocení dopadu rámcových programů. Evropská komise zde představí svoji strategii pro hodnocení, experti specializující se na tuto problematiku představí existující nástroje a metodologie, budou prezentovány existující studie na evropské (IST, NoE, JRC), národní (švédská studie) i institucionální úrovni. Pozornost bude věnována také otázce, jak by měly být implementovány výsledky těchto studií v praxi. Pozvánku i program workshopu naleznete zde. Registrovat se můžete online do 28. listopadu zde.

 

Česko–izraelské dny vědy a techniky 2008
Tento vědecko-technický seminář se koná ve dnech 24.-28. listopadu 2008 v Tel Avivu. Hlavním cílem semináře je výměna dosavadních zkušeností, hledání potenciálních partnerů a podpora bilaterálních kontaktů v oblasti vědy a výzkumu. Akci spolupořádá agentura CzechInvest. Více informací naleznete zde.


Nová evropská aliance pro výzkum v energetice

Deset evropských vedoucích výzkumných institucí podepsalo 27. října tohoto roku formální prohlášení, kterým se zavázaly vytvořit sdružení European Energy Research Alliance. Hlavním cílem nového sdružení je posílit a urychlit pokrok ve vývoji technologií v oblasti energetiky, a to především implementací společných programů výzkumu ve prospěch a na podporu priorit tzv. SET plánu. Vznik iniciativy pozitivně přijali eurokomisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik a eurokomisař pro energii Andris Piebalgs. Mezi zakládající členy aliance patří např. italská ENEA, holandská ECN nebo německé Výzkumné centrum v Jűlichu. Aliance má velký zájem o zapojení subjektů z nových členských států do svých aktivit. Více informací je možné získat zde.

 

Nová výzva programu COST

Evropský program COST (European Cooperation in Science and Technology), který podporuje spolupráci mezi výzkumníky napříč Evropou, zveřejnil další průběžnou výzvu pro podávání projektů. Datum uzávěrky pro uchazeče o grant je stanoven na 27. března 2009. Program COST nemá striktně vymezená témata výzev. Jeho priority jsou uspořádány do devíti hlavních oblastí, mezi které patří např. ICT, potraviny a zemědělství, biomedicína a molekulární biovědy, lesnictví, materiály, fyzikální vědy a nanovědy nebo doprava a rozvoj měst. Další informace je možné najít zde.

 

Prohlášení asociace EARTO k nepřímým nákladům v JTI

Výkonný výbor Sdružení evropských organizací specializovaných na výzkum a vývoj (EARTO) vydal prohlášení, ve kterém nesouhlasí s navrženou výší 20% pro příspěvek na režijní náklady některých Společných technologických iniciativ. Tato hranice se týká JTI Inovativní léčiva a JTI pro palivové články a vodík. EARTO mj. varuje před bojkotem JTI ze strany malých a středních podniků nebo univerzit. Celé tiskové prohlášení je možné si přečíst zde.

 

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008

Dne 3. listopadu byla vládou schválena  "Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008". Podrobné informace včetně Analýzy jsou k dispozici zde.

 

Research connections

Evropská komise, za podpory českého předsednictví, pořádá 7. a 8. května 2009 v Praze konferenci "Research connections" Konference bude především zaměřena na nové členské státy a jejím hlavním cílem je zvýšit jejich zapojení do komunitárních programů výzkumu, vývoje a inovací. Za tímto účelem budou tyto programy představeny do detailu. Více informací o konferenci najdete zde.

 

Ministerská rada ESA

Ve dnech 25. a 26. listopadu se bude konat další ze setkání Rady ESA (European Space Agency) na ministerské úrovni. Setkání se tentokrát uskuteční v nizozemském Haagu.


 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

6. Evropský biogerontologický kongres
Od 30. listopadu do 3. prosince 2008 se uskuteční v nizozemském Noordwijkerhoutu již šestý ročník Evropského biogerontologického kongresu. Kongres se zaměří na biologické procesy stárnutí, na neuroendokrinní poruchy, poruchy metabolismu, atd. Více informací najdete zde.

 

Bio meets nano and IT
Mezinárodní konference "Biotechnologie potkávají nanotechnologie a informační technologie" se uskuteční od 9. do 11. prosince 2008 ve finském Oulu. Součástí konference jsou semináře, výstavka, hledání partnerů či návštěva firem. Cílem akce je více propojit tyto tři obory a najít vhodné synergie. Více informací včetně zaměření jednotlivých sekcí najdete zde.

 

Ageing Eye Conference
V rámci projektu  RP EuroVisionNet se uskuteční 20. a 21. března 2009 v Bonnu mezinárodní konference "Stárnoucí oko." Konference se zaměří na nemoci spojené se stárnutím a zrakem. Jejím hlavním cílem se shromáždit experty na jednotlivé nemoci, s epidemiology, specialisty na kmenové buňky a dalšími specialisty. Více informací najdete zde. Konference je placená.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Prevence obezity sportem
Cardiff School of Sport hledá konsorcium do projektu výzvy KBBE-2009-2.1.03 Behavioural models for prevention of obesity, with a particular focus on children. Profil školy s její nabídkou můžete najít zde.

 

Další programy a informace

 

Databáze IPR v agrobiotechnologiích
V rámci projektu 6. RP EPIPAGRI, který se se specializuje na otázku duševního vlastnictví v agrobiotechnologiích, vznikla databáze pro vyhledání a analýzu práv duševního vlastnictví v agrobiotechnologiích a souvisejících oborech. Databáze umožňuje i přímo kontaktovat držitele práv duševního vlastictnictví. Jakákoliv veřejná výzkumná instituce se může bezplatně zaregistrovat a databázi využívat. Více informací najdete zde.

 

Farmaceutické fórum
Evropská komise, Generální ředitelství pro podnikání, uveřejnila závěry Farmaceutického fóra na vysoké úrovni. Fórum existuje od roku 2005 a zabývalo se zejména přístupem pacientů k léčbě a lékům, výměnou best practice napříč členskými státy či konkurenceschopností evropského farmaceutického průmyslu.  Výzkumem se fórum zabývalo pouze okrajově a to zejména v oblasti orphan drugs. Zprávu najdete zde.

 

Problematika transplantace orgánů
Projekt Rámcového programu TRIE (Transplantation Research Integration in Europe) se zabývá problematikou transplantace orgánů a zejména pak otázkou délky života lidí s transplantovanými orgány. Z dlouhodobého hlediska tito lidé trpí  zdravotními problémy a komplikacemi, které se snaží nejen tento projekt, ale i další EU projekty, řešit. V současné době je otevřena konzultace, která má napomoci vydefinovat priority v transplantační medicíně. Konzultace je zaměřena zejména na pacienty, dárce organů, zájmové organizace, průmysl a akademickou sféru. Více informací najdete zde.

 

Posilování vztahů EU s Čínou

Téma "Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie" 7. rámcového programu se otevírá více spolupráci s Čínou. Za účelem dojednání těsnější spolupráce se sešel ředitel této sekce Generálního ředitelství pro výzkum Timothy Hall s ředitelem čínské Akademie zemědělských věd. EK má zájem spolupracovat s Čínou zejména ve třech oblastech tohoto tématu: zdraví zvířat a jejich nemoci, bezpečnost potravin a zlepšení odolnosti plodin na některé vlivy např. sucho, horko, atd. Zatím nejsou plánovány žádné společné výzvy, protože jsou administrativně velmi náročné, spíše se bude nejdříve jednat o twinningové projekty. Více informací se dozvíte zde.

 

IMI

Statistiky o účasti a závěry evaluací prvního kola první výzvy společné technologické iniciativy IMI (Innovative Medicine Initiative) jsou k dispozici zde. Výsledky druhého kola by měly být známy do konce tohoto roku.

 

Public Health

Evropská komise, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů, uveřejnila výsledky výzvy 2008 komunitárního programu Public health. Jaké projekty byly úspěšné si můžete přečíst zde. Hlavní témata výzvy pro rok 2009 jsou k dispozici zde.


INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Informace ze semináře k zemědělským strojírenským technologiím
V Bruselu se dne 23.10.2008 konal v pořadí již 3. seminář a brokerage event zaměřený na zemědělský strojírenský sektor v Evropském výzkumném prostoru, který pořádala Pracovní skupina pro zemědělské strojírenské technologie ETP Manufuture. Prezentace ze semináře naleznete zde. Zástupce DG RTD Andrea Gentili detailně představil nový pracovní program na léta 2009-2010 (snímky 4-28).

 

Ideal-ist networking session, Lyon
Ideal-ist network, organizuje dne 26. listopadu v Lyonu v rámci ICT 2008 konference networking session. Jejím účelem je poskytnout informace o ICT pracovním programu 2009-2010 v rámci 7. RP a nabídnout příležitosti pro networking s ostatními subjekty z celého světa. Akce je určena pro všechny organizace, které se zajímají o účast na evropském výzkumu informačních a komunikačních technologií.
Ideal-ist network je spolufinancován Evropskou komisí a má 49 zástupců ve všech členských státech EU, kandidátských zemích a přidružených státech. Ideal-ist také spolupracuje s partnery z Číny, Brazílie, Indie, Kanady, Jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu.

Více informací zde.

 

CISSE 08 web konference
Mezinárodní společná konference Computer, information, systems sciences and engineering (CISSE 08) se bude konat ve dnech od 5. do 13. prosince 2008. Tato událost bude přenášena internetem pomocí nástrojů pro web konferenci. CISSE 08 poskytne fórum pro prezentaci a diskusi špičkového výzkumu v oblasti počítačů, informačních systémů a techniky. Jednotlivé sekce konference budou vysílány na všechny účastníky, kteří mohou komunikovat s prezentujícím během prezentace či v následné Q&A sekci.

CISSE 08 kombinuje čtyři následující konference:
- International conference on industrial electronics, technology & automation (IETA 08);
- International conference on telecommunications and networking (TeNe 08);
- International conference on systems, computing sciences and software engineering (SCS2 08);
- International conference on engineering education, instructional technology, assessment, and e-learning (EIAE 08).
Další informace

 

FP7-ICT Proposers' Day 2009
Tato konference se koná 22. ledna 2009 v Budapešti a je zaměřena na podporu hledání spoluřešitelů a formování výzkumných konsorcií. Evropská komise zde rovněž představí pracovní program 2009-10 a poskytne poradenství k obecným pravidlům a postupům pro účast ve výzvách ICT 7.RP a k předkládání návrhů. Více informací  

 

SOFSEM konference, Špindlerův Mlýn
SOFSEM (SOFtware SEMinar) je mezinárodní výroční konference zaměřená na teorii a praxi počítačové vědy. Její další ročník se uskuteční ve Špindlerově Mlýně ve dnech 24.-30. ledna 2009.

Program konference se sestává z řady příspěvků významných vědců, dále je podpořen vybranými příspěvky z předložených dokumentů a Studentského výzkumného fóra.
SOFSEM je organizována v paralelních sekcích, zahrnujících: 
- Základy počítačové vědy;
- Teorie a praxe softwarových služeb;
- Herní teoretické aspekty e-commerce;
- Techniky a nástroje pro formální verifikaci.
Další informace

 

Joint Symposium of ICA Working Group on Cartography in Early Warning and Crises Management (CEWaCM) and JBGIS Geo-information for Disaster Management (Gi4DM)
V rámci oficiálních doprovodných akcí českého předsednictví Radě EU se ve dnech 19.-22. ledna 2009 bude v Praze konat konference s názvem "Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions". Konference se zúčastní i zástupci Evropské komise v oblasti bezpečnostního výzkumu. Pro další informace navštivte prosím stránky pořadatele.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Studie "ICT standardy ve zdravotnictví: současná situace a výhled"

Tato nová studie poskytuje strukturovaný přehled vývoje eHealth standardů a jejich zavádění v evropském kontextu, s důrazem na normy pro elektronické zdravotní záznamy.

Studie, kterou si zadalo Generální ředitelství Evropské komise pro podnikání a průmysl, popisuje současný stav ICT standardizace procesů v oblastí zdraví a jejich budoucí potenciál. Dále pojednává o ekonomických důsledcích nedostatku společných standardů v této oblasti a následné politické implikace. Studie je ke stažení zde.

 


ENERGETIKA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

Akce k evropskému výzkumu

 

European Space Weather Week

Od 17. do 21. listopadu se v Bruselu koná pátý European Space Weather Week – veletrh určený pro poskytovatele služeb z oblasti kosmu, kterým nabídne prostor pro vzájemnou interakci, stejně jako množství přednášek z oblasti satelitních systémů pro globální navigaci, nových nástrojů pro sběr a šíření dat nebo monitorování situace v kosmu. Více informací o veletrhu naleznete zde.

 

Veletrh pro životní prostředí

Mezinárodní veletrh s názvem Pollutec 2008 se bude konat ve dnech 2. – 5. prosince ve francouzském Lyonu. Akce představuje jeden z největších veletrhů zaměřených na inovace v oblasti životního prostředí. Další informace jsou ke stažení zde.

 

Obnovitelné zdroje energie

Ve francouzském Nice se bude konat ve dnech 10.-12. prosince třetí mezinárodní konference na téma integrace obnovitelných a distribuovaných zdrojů energie. Konference je organizovaná ve spolupráci s Evropskou komisí a s podporou projektu EU-DEEP koordinovaného Gaz de France a klastru IRED. Více informací o konferenci je k dispozici zde.

 

Chladící systémy

Mezinárodní sympozium na téma solárních a obnovitelných systémů chlazení se uskuteční dne 30. ledna 2009 v německém Stuttgartu. Sympozia se zúčastní přední odborníci, kteří představí nejnovější vývoj v oblasti technologie i trhu. Další informace o konferenci naleznete zde.

 

Valné shromáždění ETP Biopaliva

Dne 22. ledna 2009 se bude v Bruselu konat druhé Valné shromáždění evropské technologické platformy pro biopaliva. Hlavním tématem setkání budou aktivity platformy spojené s implementací Strategické výzkumné agendy pro udržitelná biopaliva představené na prvním setkání ETP v lednu tohoto roku. Program a seznam prezentujících budou zveřejněny na stránkách platformy v průběhu listopadu.

 

Evropský informační den Marco Polo 

Na 4. února 2009 se připravuje celoevropský informační den programu Marco Polo. Informační den se uskuteční v Bruselu - další detaily se budou průběžně objevovat na stránkách tohoto programu.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Uzávěrky výzev v oblasti Energie

Blíží se uzávěrka dvou z pěti otevřených výzev tématické priority Energie. Deadline je naplánován na 25. listopadu a týká se výzev FP7-ENERGY-2009-1 (první kolo, finální uzávěrka bude 1. dubna 2009) a FP7-ENERGY-2009-3 (celková uzávěrka). Více informací zde.

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Nová evropská aliance pro výzkum v energetice

Deset evropských vedoucích výzkumných institucí podepsalo 27. října tohoto roku formální prohlášení, kterým se zavázaly vytvořit sdružení European Energy Research Alliance. Hlavním cílem nového sdružení je posílit a urychlit pokrok ve vývoji technologií v oblasti energetiky, a to především implementací společných programů výzkumu ve prospěch a na podporu priorit tzv. SET plánu. Vznik iniciativy pozitivně přijali eurokomisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik a eurokomisař pro energii Andris Piebalgs. Mezi zakládající členy aliance patří např. italská ENEA, holandská ECN nebo německé Výzkumné centrum v Jűlichu. Aliance má velký zájem o zapojení subjektů z nových členských států do svých aktivit. Více informací je možné získat zde.

 

Ministerská rada ESA

Ve dnech 25. a 26. listopadu se bude konat další ze setkání Rady ESA (European Space Agency) na ministerské úrovni. Setkání se tentokrát uskuteční v nizozemském Haagu.

 

Nová stránka CORDIS pro výzvy Energie 

Na serveru CORDIS byla vytvořena nová stránka, na které jsou přehledně shrnuta všechna témata v otevřených výzvách tematické priority Energie. Stránka obsahuje informace o jednotlivých tématech (název) a k nim náležejících typech projektů s odkazem na výzvu, ve které je téma obsaženo. Stránka je k dispozici zde.

 

Nový člen programu Marco Polo

Chorvatsko podepsalo s Evropskou komisí Memorandum of Understanding, na základě kterého se bude v budoucnu (po ratifikaci memoranda) moci účastnit programu Marco Polo jako právoplatný člen.

 

Informace o projektech programu Inteligentní energie

Program Intelligent Energy Europe vydal brožuru s názvem „Renewable electricity: Make the switch“. Publikace obsahuje informace o 22 projektech financovaných z tohoto programu, které propagují energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie. Zmíněná zpráva je k dispozici zde.

 

První výzva Eco-innovation

Agentura EACI vydala krátkou čtyřstránkovou zprávu shrnující fakta o výzvě programu Eco-innovation 2008. Zpráva obsahuje např. informace o pokrytí priorit, požadovaných příspěvcích, účasti malých a středních podniků nebo původu účastníků. Zpráva je ke stažení zde.

 

Rakouský grant pro oblast lesnictví

Rakouská rodina Schweighoferů, která vlastní významné dřevozpracující firmy v Evropě, vypsala každoroční cenu pro ty, kteří svou činností přispívají k vytváření udržitelného a konkurenceschopného lesnického sektoru v Evropě. Cena je udělována od roku 2002 a její výše je 300 000 euro. Termín pro zasílání nominací a přihlášek je od 1. listopadu 2008 do 2. února 2009. Více informací naleznete zde.

 

EURATOM

 

Konference EURADWASTE ´08

V Lucemburku se ve dnech 20.-22. října 2008 konala konference EURADWASTE ´08, kterou organizovalo Generální ředitelství EK pro výzkum (Euratom). Jednalo se v pořadí již o sedmou konferenci k nakládání a likvidaci radioaktivního odpadu. Záznam kanceláře CZELO včetně odkazu na webové stránky, na kterých se nachází program a publikace odborných příspěvků naleznete zde.

 


SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Konference „Framing the Muslim headscarf“

Ve dnech 20.-21. listopadu se bude ve Vídni konat konference na téma „Framing the Muslim headscarf: Policy debates and regulations in Europe“. Jedná se o závěrečnou konferenci v rámci projektu 6. RP VEIL „Values, Equality and Differences in Liberal Democracies: Debates about Muslim Headscarves in Europe“, kde budou prezentovány závěry projektu. Tyto závěry zde budou hodnotit mezinárodně uznávaní experti na danou problematiku. Více informací o konferenci je možné nalézt zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Publikace „EU Research on Governance and Citizenship“

Evropská komise vydala novou publikaci věnující se problematice „EU Research on Governance and Citizenship in the 6th FP and the first period of 7th FP – Socio-economic Sciences and Humanities Programme“. Publikaci je možné stáhnout zde.

 

Newsletter "Ženy a věda"

Vyšlo nové podzimní číslo newsletteru Ženy a věda. Toto číslo je možné stáhnout zde. Zasílání newsletteru si můžete obědnat na této adrese: news@zenyaveda.cz.

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Výzva Výzkumný potenciál
Evropská komise vyhlásila dne 24. října 2008 nové výzvy v programu Výzkumný potenciál 7. RP. Výzva FP7-REGPOT-2009-1 je zaměřena na podporu excelentních výzkumných institucí pocházejících z konvergenčních či odlehlých regionů EU, výzva FP7-REGPOT-2009-2 pak podporuje spolupráci institucí z konvergenčních regionů EU, ostatních regionů EU s institucemi pocházejícími ze středomořských zemí (např. Egypt či Jordánsko). Více informací o vyhlášených výzvách naleznete na stránkách CORDIS. Dne 20. listopadu 2008 se uskuteční v Brně informační den  k této výzvě a k výzvě Regiony znalostí. Program a více informací najdete zde.

 

Prezentace ze semináře e-IRG
Prezentace z uvedeného semináře, který pořádala Reflexní skupina k e-infrastrukturám (e-Infrastructures Reflexion Group, e-IRG) ve dnech 21.-22. října 2008 v Paříži, jsou k dispozici zde. Tiskové prohlášení naleznete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

Výzva - Expertní skupina na vysoké úrovni

Evropská komise, na základě svého rozhodnutí o ustanovení Expertní skupiny na vysoké úrovni k otázce evropské klastrové politiky, uveřejnila výzvu na hledání expertů do této skupiny. Hlavním cílem skupiny je sloužit jako poradní orgán EK v otázkách klastrové politiky, jejího dalšího vývoje a směrů. Více informací najdete zde.


ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 

Akce k evropskému výzkumu

 

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Možnosti pro Egyptské výzkumníky
Evropská komise nabízí možnosti kariérního rozvoje egyptským výzkumníkům. Tiskovou zprávu můžete nalézt zde, plakát zde. Delegace Evropské komise organizovala ve dnech 20-22. října informační dny na třech Egyptských univerzitách. Prezentace z těchto akcí můžete nalézt zde.

 

ERC výsledky AdG

Evropská rada pro výzkum uveřejnila celkové výsledky první výzvy pro pokročilé výzkumné pracovníky. Mělo by být financováno 275 projektů z 2167 podaných. Mezi laureáty je zastoupeno 26 národností. Více informací včetně jmen laureátů podle oboru najdete zde.


bottom_web.gif

bottom_logo_cz.gif