top_logo_czelo.gif 

 

top_web_2.gif

 

38. PŘEHLED AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU, CZELO Brusel, 2.12.2008

 

VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

 

MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

 

ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

 

SPOLEČENSKO EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 


VĚDNÍ POLITIKA, FINANCE, MANAGEMENT, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

 

Vědní politika

 

Sdělení Komise ke GMES 

Evropská komise vydala 12. listopadu Sdělení týkající se systému Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (GMES), který je (vedle Galilea) druhým základním pilířem vesmírné politiky Evropského společenství. Cílem sdělení je definovat řízení GMES jako celku, finanční principy a implementační akce. Komise se rovněž rozhodla zachovat původní název iniciativy - GMES - přestože před časem byla iniciativa po vzoru Galilea přejmenována na Kopernikus. Sdělení EK naleznete zde.

 

Přidružení BaH k 7. RP od 1.1.2009

Bosna a Hercegovina podepsala dne 26. listopadu 2008 s Evropskou komisí Memorandum o porozumění, které jí od 1.1.2009 umožňuje plné zapojení do komunitárního 7. rámcového programu (2007-2013). BaH je již 12. zemí asociovanou k 7. RP. Všechny země západního Balkánu jsou již k 7. RP plně přidruženy a mohou se účastnit všech výzev k předkládání návrhů a ucházet se o finanční podporu za stejných podmínek jako členské státy EU a ostatní asociované země.

 

EP podpořil Modrou kartu pro kvalifikované pracovníky

Evropský parlament podpořil projekt navržený Evropskou komisí - tzv. Modrou kartu, která je určena pro vysoce kvalifikované pracovníky (tedy i vědce a inženýry) ze zemí mimo EU. Karta by měla těmto pracovníkům umožnit hledat si zaměstnání ve všech státech EU a tím zvýšit atraktivitu Evropy pro kvalifikovanou pracovní sílu. Měla by platit 3 roky s možností prodloužení o max. 2 další roky a s její implementací se počítá na rok 2011. Více informací naleznete zde.

 

Jednání Rady ESA v Haagu

Na jednání Rady ESA ministrů pro otázky vesmíru, která se odehrála ve dnech 25. a 26. listopadu v nizozemském Haagu, se ministři jednotlivých členských zemí ESA+Kanady dohodli na podpoře nových a existujících iniciativ, které by měly Evropě pomoci posílit její roli v oblasti kosmu. Ministři přijali čtyři usnesení, mezi kterými bylo například rozhodnutí týkající se zdrojů pro vědecké programy ESA na období 2009 – 2013. Ministři rovněž podpořili řadu vědeckých iniciativ. Spolu s dalšími informacemi je naleznete zde.

 

Zápis z akce "Impact Assssment of FPs in the ERA"

Dne 24. září se uskutečnil v Bruselu seminář ERA-In-Action. Tato akce na téma "Impact Assessment of European Framework Programmes in the European Research Area" byla organizována kanceláří CZELO v rámci sítě IGLO. Zápis z této akce včetně jednotlivých prezentací je možné nalézt zde.

 

Finance, management, duševní vlastnictví

 

Nová brožurka - Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí

Brožura se zaměřuje na teoretické a praktické aspekty související s vyjednáváním podmínek pro uzavření Grantové dohody. V první nejobsáhlejší části se brožura zaměřuje na samotnou vyjednávací schůzku, dále na proces transformace projektového návrhu na Grantovou dohodu a úspěšný podpis smlouvy. Druhá část se okrajově dotýká dalšího smluvního dokumentu, který je uzavírán v období vyjednávání podmínek Grantové dohody, a to Konsorciální smlouvy. Poslední část poskytne informace o podpůrných institucích a subjektech zabývajících se touto problematikou. Cílem autorek tohoto průvodce je odstranit obavy výzkumníků a jejich mateřských organizací z účasti a koordinace projektů RP a předávat jim dobrou praxi, získanou ve třech různých typech českých právních subjektů: v české poradenské společnosti Grant Garant s.r.o. (Mgr. Karolína Řípová), v kanceláři pro administrativní a manažerskou podporu v projektech rámcových programů fungující na VŠCHT Praha (Ing. Anna Mittnerová) a v bruselské kanceláři Technologického centra AV ČR (Ing. Lenka Lepičová). Brožurku je možné v elektronické podobě nalézt zde.

 

IPR pro MSP

Projekt Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace "IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs" organizuje seminář týkající se práv duševního vlastnictví a malých a středních podniků. Seminář s názvem "IP Management and Enforcement: Good practices for SMEs" se uskuteční v Bruselu 11. prosince 2008. Více informací najdete zde.

 

Workshop: FP7 Agreements - Drafting and Reviewing Consortium Agreements

Společnost Yellowresearch organizuje ve dnech 16.1., 20.3. a 29.3.2009 v Amsterodamu semináře věnující se tématu přípravy Konsorciální smlouvy v projektech 7. RP. Více informací k tomuto placenému semináře naleznete zde.

 

Nová zpráva EUA “Financially Sustainable Universities: Towards Full Costing In European Universities”
Asociace evropských univerzit vydala zprávu, která zdůrazňuje nutnost zavádět fullcost (metody vykazování nepřímých nákladů) na Evropských univerzitách. Více informací se nachází zde, celá zpráva je ke stažení zde. Souhrn hlavních závěrů můžete nalézt zde.

 

Prezentace ze semináře "Porovnání finančních pravidel v programech VaV"

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací a Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádalo ve dnech 21. (Praha) a 26. (Brno) listopadu 2008 semináře Porovnání finančních pravidel v programech VaV - programy národní, SF a 7. RP. Seminář v Brně byl zároveň spoluorganizován Regionální hospodářskou komorou Brno, Jihomoravským inovačním centrem a RKO Jižní Morava. Více informací včetně prezentací naleznete zde.

 

Prezentace ze semináře "Finanční řízení projektů 7. RP"

Technologické centrum AV ČR (NICER a CZELO) uspořádalo ve dnech 24. (Praha) a 25. (Brno) listopadu semináře o finančních pravidlech projektů 7.RP. Velice si vážíme všech kladných ohlasů a hojné účasti jak v Praze, tak i v Brně, kde byl seminář spolupořádán s Regionální hospodářskou komorou Brno, Jihomoravským inovačním centrem a RKO Jižní Morava. Více informací včetně prezentací naleznete zde.

 

Finance Helpdesk Newsletter
Vyšlo nové číslo "Finance Helpdesk Newsletter", ve kterém kromě informací o školících akcích pořádaných Finance Helpdesk naleznete také „FP7 Overheads leaflet“, více informací k použití přechodné sazby 60 % pro nepřímé náklady a aktualizovaný „Budget Spreadsheet for a STREP“. Již tradičně zde také naleznete aktualizovanou verzi publikace „Myer W. Morron’s FP7 Book“. Newsletter se nachází zde.

 

Aktualizovaný průvodce pro účastníky a auditory projektů 7. RP

Evropská komise vydala aktualizovanou verzi průvodce 7. RP pro účastníky a auditory. Původní dokument (vydaný 13. března 2008) je nově doplněn o aktuální přijaté ustanovení EK - změny související s přílohou VII MGA - formuláři D a E (osvědčení o finančních výkazech a osvědčení o metodologii) a úpravu pro požadavky projektů Marie Curie (osobní náklady, subdodávky, ostatní přímé náklady, část II, odst. 6.5). Dále dochází ke změně podmínek pro podávání žádostí o certifikáty na metodologii výpočtu nepřímých nákladů a osobních nákladů (část I, odst. 5.2.1.). Účastník musí vyhovět následujícím kritériům:

pro účastníky, kteří výše uvedené kritérium nesplňují nově platí:

nebo

 

ITN Budget Calculator

Švýcarská kancelář pro otázky 7. RP připravila nástroj (tabulku) pro usnadnění přípravy rozpočtu do projektů Marie Curie, ITN. Tento „ITN Budget Calculator“ je možné stáhnout zde.

 

Další informace a analýzy

 

OECD vyzývá státy k podpoře vědy a inovací

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila koncem října 2008 zprávu „OECD Science, Technology and Industry Outlook 2008“ o vědeckotechnických a inovačních politikách svých členských zemí a dalších 6 zemí včetně Číny, Izraele a Ruské federace. Hlavním poselstvím zprávy je výzva vládám k podpoře vědy a inovací s cílem posílit dlouhodobý růst. Odkaz na zprávu a další informace se nacházejí zde.

 

Lisabonská strategie - expertní zpráva

Expertní skupina sledující výzkumné aspekty obnovené Lisabonské strategie uveřejnila svoji pátou zprávu s názvem „Lisabon Strategy: Between Revolution and Illusion, The governance challenge for knowledge policy. “ Podle zprávy na sebe výsledky Lisabonské strategie stále nechávají čekat a její přínos k vytvoření Evropského výzkumného prostoru není ještě viditelný. Zároveň zpráva nabízí určité kroky k řešení této situace (např. změnu v politickém přístupu – větší dynamiku, otevřenost, atd.). Zprávu najdete zde.

 

Mladí lidé se zajímají o vědu

Podle studie Eurobarometer se 67 % mladých lidí ve věku 15 – 25 let zajímá o  novinky z vědy a technologií. Jedná se o překvapivě vysoké číslo. Jenom 45 % dotazovaných se zajímá o novinky z politiky a ekonomie, zatímco o kulturní novinky až 90 % . Nejvíce jsou aktuální novinky z oblasti životního prostředí, medicíny či ICT. I když se mladí lidé zajímají o vědu, pouze malé procento má zájem studovat tyto obory – matematiku pouhých 8 %, biologii a medicínu 13 %,  přírodní vědy a inženýrství 11 %. Více informací najdete zde.

 

Aktivity DG Research za rok 2007

Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum, uveřejnilo zprávu o svých aktivitách v roce 2007 „Science at the service of Europe.“ Ve zprávě najdete vybrané novinky a aktivity ke každé z tématických priorit, ke specifickým programům 7. rámcového programu a dalším iniciativám. Zprávu najdete zde.

 


MEDICÍNA, POTRAVINY, ZEMĚDĚLSTVÍ, BIOTECHNOLOGIE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Syntetická biologie

Od 29. března do 3. dubna 2009 se bude konat ve španělském Sant Feliu de Guixols Evropská konference syntetické biologie. Konference se bude věnovat zejména designu, programování a optimalizaci biologických systémů. Cílem je přiblížit nejnovější poznatky z oboru. Konference je spolupořádaná ESF. Více informací najdete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

EMBO výzvy 

Evropská organizace pro molekulární biologii uveřejnila sérii výzev pro předkládání žádostí do EMBO Courses, Workshops and Coferences. Podrobnosti můžete najít zde. Uzávěrky jsou celkem dvě (1. února a 1. dubna 2009) - záleží na typu grantu.

 

Stipendia v oblasti hypertenze 

Až do 30. ledna 2009 je možné podávat žádosti o výzkumní stipendia do Evropské společnosti pro hypertenzi (ESH). Podmínkou je, že se musí jednat o vědce, který již pracuje na výzkumu hypertenze. Zároveň jeho supervizorem musí být člen ESH. Více informací najdte zde. 


Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

HIV/AIDS

Evropský parlament přijal usnesení, ve kterém žádá Radu a Komisi, aby vypracovali strategii pro omezení rizika HIV/AIDS, která bude podporovat včasnou diagnózu, snadnější přístup k testům a více informovat. Více informací najdete v této zprávě Evropského parlamentu. 

 

IMI

Proběhlo první kolo hodnocení první výzvy společné technologické iniciativy IMI. Uzávěrka druhého kola je 20. ledna 2009. Zároveň se již pracuje na tématech druhé výzvy. Kancelář CZELO má k dispozici předběžný návrh témat pro druhou výzvu. Na vyžádání je možné tento návrh poskytnout. V případě zájmu kontaktujte Táňu Perglovou.

 

Alternativní metody testování

V návaznosti na listopadovou konferenci „European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing“ aktualizuje Evropská komise své stránky věnované alternativním metodám testování. Najdete na nich jak závěry mezinárodní konference v Bruselu, tak dalších workshopů a seminářů pořádaných EPAA. Stránky najdete zde. Dne 10. listopadu 2008 byl uveřejněn Návrh směrnice o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Směrnici v českém jazyce najdete zde.

 

Zpráva o fungování EDCTP

Dne 11. listopadu bylo uveřejněno Sdělení týkající se zprávy o pokroku programu Partnerství mezi evropskými a rozvojovými zeměmi pro klinické zkoušky. EDCTP (Partnerství mezi evropskými a rozvojovými zeměmi pro klinické zkoušky) bylo založeno v září 2003 a jednalo se o historicky první  program vytvořený na základě článku 169 smlouvy o ES. V prvním období existence EDCTP v letech 2003 – 2006 byla výkonnost nižší než se předpokládalo. Toto sdělení současně obsahuje doporučení Evropské komisi týkající se budoucích činností EDCTP.

 

Novinky z lesnictví

Evropská lesnická technologická platforma uveřejnila na svých stránkách závěry z několika konferencí týkající se lesnictví, z nichž se převážná většina uskutečnila v listopadu 2008 a dá se předpokládat, že výstupy z nich budou dále zpracovány v rámci evropské politiky. Více informací najdete zde.


 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, NANOTECHNOLOGIE, MATERIÁLY, BEZPEČNOSTNÍ VÝZKUM

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Informační den k 5. výzvě tématu e-Infrastruktury

V Bruselu se dne 16. prosince 2008 bude konat informační den k připravované 5. výzvě k předkládání návrhů k tématu e-Infrastruktury v rámci specifického programu Kapacity. Detaily včetně možnosti registrace naleznete zde.

 

Brokerage event JU ARTEMIS pro přípravu projektů do 2. výzvy

Ve dnech 13.-14.1.2009 se v Bruselu koná setkání zaměřené na networking, prezentaci projektových námětů a zapojení do nich v rámci druhé výzvy JU pro vestavné systémy ARTEMIS. Více informací včetně harmonogramu následných akcí v této oblasti naleznete zde.

 

Joint Symposium of ICA Working Group on Cartography in Early Warning and Crises Management (CEWaCM) and JBGIS Geo-information for Disaster Management (Gi4DM)
V rámci oficiálních doprovodných akcí českého předsednictví Radě EU se ve dnech 19.-22. ledna 2009 bude v Praze konat konference s názvem "Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions". Konference se zúčastní i zástupci Evropské komise v oblasti bezpečnostního výzkumu. Pro další informace navštivte prosím stránky pořadatele.

 

FP7-ICT Proposers' Day 2009
Tato konference představuje unikátní příležitost pro hledání spoluřešitelů a formování výzkumných konsorcií. Evropská komise zde rovněž představí pracovní program 2009-10 a poskytne poradenství k obecným pravidlům a postupům pro účast ve výzvách k předkládání návrhů. Konference se koná 22. ledna v Budapešti. Více informací.

 

Konference 'ICT for a global sustainable future'
Tato mezinárodní konference se věnuje otázce, jak informační a komunikační technologie (ICT) mohou dlouhodobě přispívat k blahobytu občanů na celém světě. Konference se bude konat 22.-23. ledna 2009 v Bruselu. Více informací.

 

Evropská konference v rámci českého předsednictví Radě EU 'TOWARDS eENVIRONMENT'
Tato evropská konference pořádaná v rámci českého předsednictví Radě EU je zaměřena na výměnu informací mezi orgány veřejné správy, institucí EU, orgánů ochrany životního prostředí, vědci a podniky, jež se podílejí na rozvoji a využití informatiky v oblasti životního prostředí pro poskytování moderních eEnvironment služeb v Evropě. Konference je organizována Masarykovou univerzitou ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky, Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Koná se ve  dnech 25.-27. března 2009 v Praze. Více informací.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Nové výzvy v oblasti NMP

Dne 19. listopadu 2008 bylo vyhlášeno celkem 6 výzev v oblasti NMP. 3 výzvy mají uzávěrku 17. února 2009 (NMP-LARGE s rozpočtem 61,5 miliónů eur, NMP-SMALL s 39 mil. eur a NMP-SME s 15 mil. eur). Další 3 výzvy mají uzávěrku 30. března 2009 (NMP-CSA s 5 mil. eur, NMP-EU-Russia s 4,65 mil. eur a NMP-Mapping s 0,35 mil. eur). Detaily naleznete zde.

 

Společná výzva ENVI a NMP

Dne 19.listopadu 2008 by nově otevřena společná výzva priorit Životní prostředí a NMP s rozpočtem 10 milionů euro a s uzavírkou 31. března 2009. Více informací naleznete zde.

 

Společná výzva pro ERA-NETY

Dne 19. listopadu byla rovněž vyhlášena společná výzva pro ERA-NETY, a to pro priority Životní prostředí, Zdraví, Potraviny, zemědělství, rybářství a biotechnologie, Nanovědy, materiály a nové výrobní technologie a SSH. Výzva s rozpočtem 12,5 miliónů eur se uzavře 21. dubna 2009. Detaily naleznete zde.

 

Zakázka pro studii k ex-post hodnocení NMP v 6. RP

Evropská komise, generální ředitelství pro výzkum, ředitelství G: průmyslové technologie vyhlásila veřejnou zakázku na vypracování studie k ex-post hodnocení na základě výsledků financovaných projektů, efektivity a strategického dopadu tématické oblasti NMP v souvislosti s celkovými cíli politiky FP6. Lhůta pro podání nabídek končí 23.12.2008. Další informace o zakázce č. 2008/S 209-277161 v jazyce českém naleznete zde.


Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Polsko nabízí nový mzn. doktorandský program v oblasti nano

Fakulta chemie Varšavské univerzity nově nabízí mezinárodní doktorandský program s názvem „From simple molecules to nanostructered and bioactive materials“. Program je podpořen Polskou vědeckou nadací a úspěšným uchazečům bude poskytnuto stipendium. Další informace včetně termínů pro podání přihlášek a výše stipendia naleznete zde.

 

Webové stránky ObservatoryNano

Projekt ObservatoryNano, finančně podpořený ze 7. RP na období 4 let (zahájen k 1.4.2008), spustil od 12. listopadu 2008 vlastní webové stránky. Do projektu je zapojeno 16 partnerů z 10 členských států EU (ČR zastupuje TC AV ČR).

 

IMEC a Panasonic podepsaly společný výzkumný kontrakt

Nanoelektronické výzkumné středisko IMEC a Panasonic a.s. podepsaly dne 12. listopadu 2008 v japonské Osace společný výzkumný kontrakt, zahrnující výzkum nejpokročilejších technologií v oblasti nanoelektroniky (polovodiče a bezdrátové sítě) a biomedicíny. Výzkum bude probíhat v belgické Lovani a v Holstově centru v nizozemském Eindhovenu. Tisková zpráva se nachází zde.

 

Mobilita v rámci EU-latinskoamerické spolupráce v oblasti nano

 

Latinskoameričtí vědci chtějí intenzivněji spolupracovat s evropskými v oblasti nanověd a nanotechnologií. Hlavním důvodem je přístup k vysoce kvalitním výzkumným infrastrukturám a zařízením, které nejsou v jejich zemích k dispozici. Další informace naleznete zde.

 

 

Diskuse OECD k zapojování veřejnosti do problematiky nanotechnologií

V nizozemském Delftu se dne 30. října 2008 konala konference organizovaná Pracovní skupinou OECD pro nanotechnologie. Hlavním tématem konference bylo zapojování širší veřejnosti do problematiky nanotechnologií. Informace o konferenci jsou k dispozici zde.

 


ENERGETIKA, EURATOM, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, DOPRAVA A VESMÍR

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Konzultace ke klíčovým strukturám průzkumu země

Evropská vesmírná agentura ESA pořádá konzultační setkání uživatelů satelitů Earth Explorer, a to ve dnech 20. a 21. ledna 2009 v Lisabonu. Setkání by mělo pomoci k rozhodnutí, na které ze současných šesti kandidátských misí pro výzkum Země bude vypracována studie proveditelnosti. Registrace na setkání je otevřena do 5. prosince. Více informací získáte zde.

 

Arktické ekosystémy

V norském Tromso se bude ve dnech 18.-23. ledna 2009 konat konference s názvem Arctic Frontiers 2009. Konference bude rozdělena na politickou a vědeckou část, přičemž vědecká část bude věnována arktickým mořským ekosystémům a jejich proměnám v souvislosti s klimatickými změnami nebo udržitelnému nakládání s arktickým regionem. Více informací o konferenci se dozvíte zde.

 

EU Sustainable Energy Week (EUSEW 2009)

DG TREN Evropské komise ve spolupráci s dalšími evropskými institucemi pořádá ve dnech od 9. do 13. února 2009 "Týden pro udržitelnou energii v EU". Akce se uskuteční v Bruselu a další evropských městech a jejím hlavním tématem, jak název napovídá, bude udržitelnost v oblasti energetiky. Během EUSEW proběhne řada přednáškových a doprovodných akcí - některé z nich i mimo oficiální výše zmíněné dny, a to v týdnu před a po EUSEW. Podrobnější informace naleznete zde.

 

Světový kongres pro trh s biopalivy 

Ve dnech 16. až 18. března 2009 se bude v Bruselu konat největší kongres pro odborníky a profesionály, kteří se pohybují v oblasti biopaliv. Na konferenci se očekává účast evropských i světových osobností ze světa politiky a významných zástupců velkých firem z oblasti biopaliv. Na kongresu se objeví odborné přednáškové sekce např. na téma biopaliva z odpadu, biorafinérie, použití biopaliv v letectví nebo zpracování produktů lesnictví na biopaliva. Pro více informací o konferenci pokračujte zde.

 

Evropská konference v rámci českého předsednictví Radě EU 'TOWARDS eENVIRONMENT'
Tato evropská konference pořádaná v rámci českého předsednictví Radě EU je zaměřena na výměnu informací mezi orgány veřejné správy, institucí EU, orgánů ochrany životního prostředí, vědci a podniky, jež se podílejí na rozvoji a využití informatiky v oblasti životního prostředí pro poskytování moderních eEnvironment služeb v Evropě. Konference je organizována Masarykovou univerzitou ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí České republiky, Evropskou komisí a Evropskou agenturou pro životní prostředí. Koná se ve  dnech 25.-27. března 2009 v Praze. Více informací.

 

Konference a výstava Biomasa 2009 

Ve dnech 29. června až 3. července 2009 se bude v Hamburku konat 17. Evropská konference a výstava s tematikou biomasa. Akce by měla představit nejnovější vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů a podpořit jejich využívání při výrobě elektřiny, tepla a chlazení. Do 8. prosince 2008 je otevřena výzva pro zasílání příspěvků na konferenci (call for papers). Veškeré další informace získáte zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nové výzvy v oblasti Energie a ŽP

Dne 19. listopadu byla zveřejněna společná výzva priorit Energie a ICT. Výzva má rozpočet 20 milionů euro a uzávěrku 31. března 2009. Další informace k této výzvě zde. Další nově otevřenou výzvou je společná výzva priorit Životní prostředí a NMP, která nakládá s rozpočtem 10 milionů euro a uzavře se rovněž 31. března příštího roku. Více informací naleznete zde.

 

Blížící se výzva pro nového partnera JTI Clean Sky

Jeden z modulů Společné technologické iniciativy pro leteckou dopravu Clean Sky – Green Rotorcraft – plánuje na začátek roku 2009 výzvu pro podávání projektových návrhů. Nový partner by měl mít za úkol navrhnout prototyp dieselového motoru pro lehké helikoptéry, který by měl podstatně nižší emise CO2 a nižší spotřebu paliva. Více informací o plánované výzvě naleznete zde.

 

Nová výzva v oblasti jaderného štěpení

Dne 19. listopadu 2008 byla zveřejněna nová výzva v oblasti jaderného štěpení a ochrany před zářením. Výzva s rozpočtem 48,905 miliónů eur se uzavře dne 21. dubna 2009. Detaily naleznete zde.

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Sdělení Komise ke GMES

Evropská komise vydala 12. listopadu Sdělení týkající se systému Globální monitoring pro životní prostředí a bezpečnost (GMES), který je (vedle Galilea) druhým základním pilířem vesmírné politiky Evropského společenství. Cílem sdělení je definovat řízení GMES jako celku, finanční principy a implementační akce. Komise se rovněž rozhodla zachovat původní název iniciativy - GMES - přestože před časem byla iniciativa po vzoru Galilea přejmenována na Kopernikus. Sdělení EK naleznete zde.

 

Jednání Rady ESA v Haagu

Na jednání Rady ESA ministrů pro otázky vesmíru, která se odehrála ve dnech 25. a 26. listopadu v nizozemském Haagu, se ministři jednotlivých členských zemí ESA+Kanady dohodli na podpoře nových a existujících iniciativ, které by měly Evropě pomoci posílit její roli v oblasti kosmu. Ministři přijali čtyři usnesení, mezi kterými bylo například rozhodnutí týkající se zdrojů pro vědecké programy ESA na období 2009 – 2013. Ministři rovněž podpořili řadu vědeckých iniciativ. Spolu s dalšími informacemi je naleznete zde.

 

Aktualizace SRA platformy ACARE 

Evropská technologická platforma ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe) zveřejnila na leteckém summitu v Bordeaux 18. listopadu dodatek ke své Strategické výzkumné agendě. Tento dodatek by měl reflektovat nové výzvy a problémy, kterým letecký průmysl v současné době čelí. Těmito výzvami jsou například klesající kurz dolaru, kolísající ceny ropy nebo požadavky na šetrnost dopravy k životnímu prostředí a využívání alternativních paliv. Dodatek si je možné stáhnout zde.

 

Pomoc pro řešitele projektů Life+

Program pro životní prostředí Life+ zveřejnil soubor nástrojů, které mají usnadnit práci jednotlivcům a organizacím zapojeným do projektů v tomto programu. Mezi nástroji je např. vzor pro podávání zpráv, timesheety, indikátory pro monitorování nebo vzory dohody s partnery v projektu. Všechny nástroje a podrobnosti naleznete zde.

 

EURATOM

 

Nová výzva v oblasti jaderného štěpení

Dne 19. listopadu 2008 byla zveřejněna nová výzva v oblasti jaderného štěpení a ochrany před zářením. Výzva s rozpočtem 48,905 miliónů eur se uzavře dne 21. dubna 2009. Detaily naleznete zde.

 

Konference Clean coal and nuclear technologies for combating climate change

V polské Poznani se ve dnech 7. - 9. prosince 2008 uskuteční konference Clean coal and nuclear technologies for combating climate change. Hlavním cílem akce je diskuse o politických, ekonomických i technických aspektech uvedených technologií. Organizátorem konference je europoslanec Jerzy Buzek, polský NCP pro energetiku a Evropské energetické forum. Regsitrace je možná zde.

 

MATGEN4

Ve švédském městě Jukkasjarvi se ve dnech 2.-7. února 2009 uskuteční 2. ročník Školy o materiálech určených pro stavbu jaderných reaktorů IV. generace. Kurs je určený mladým vědcům a doktorandům. Další informace včetně možnosti přihlášení nalezente zde.

 

ANIMMA 2009 

První mezinárodní konference věnovaná vývoji jaderné přístrojové techniky, metod měření a jejich aplikacím ANIMMA se bude konat v Marseille ve dnech 7.-10. června 2009. Vědecké příspěvky ke konferenci lze zasílat do 18.1.2009. Další informace naleznete na webové stránce konference.

 

FISA 2009

7. ročník mezinárodní konference FISA se uskuteční ve dnech 22.-24. června 2009 v Praze. Akci pořádá EK ve spolupráci s CZ PRES. Tématicky jsou konference FISA zaměřené na oblast výzkumu a odborné přípravy pro jaderné systémy. Očekávána je účast cca 600 expertů. Zaregistrovat se můžete zde.

 

Shrnutí z konference EURADWASTE ´08

Shrnutí z v pořadí již sedmé konference k nakládání a likvidaci radioaktivního odpadu Euradwaste ´08, kterou pořádalo Generální ředitelství Evropské komise pro výzkum v Lucemburku ve dnech 20. - 22. října 2008, naleznete v této publikaci.

 

Dohoda Euratom - USA v oblasti VaV jaderné bezpečnosti

Dne 4. listopadu 2008 rozhodla Rada EU o schválení negociačního mandátu k vyjednávání, kterým byla Evropská komise pověřena ke sjednání dohody mezi Euratomem a Ministerstvem energetiky USA (USDOE) v oblasti výzkumu a vývoje jaderné bezpečnosti.

 

2. číslo Newsletteru SNE-TP

Technologická platforma pro udržitelnou jadernou energii (Sustainable Nuclear Energy Technology Platform, SNE-TP) publikovala 2. číslo Newsletteru, který si můžete stáhnout zde.

 

Valné shromáždění SNE-TP

Historicky první valné shromáždění Technologické platformy pro udržitelnou jadernou energii (SNE-TP) se konalo v Bruselu dne 26. listopadu 2008. Záznam kanceláře CZELO z průběhu jednání je k dispozici zde.

 

Technologická platforma pro implementaci geologického ukládání radioaktivního odpadu

V březnu 2008 byly zahájeny práce směřující k vytvoření této nové technologické platformy (Technology Platform for Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste (IGT-TP). Iniciativy se chopilo 11 partnerů projektu CARD, který byl finančně podpořen z 6. RP. V současnosti je připravována vize platformy a širší konzultace začnou v březnu 2009. Oficiální zahájení platformy je plánováno na podzim 2009.

 

3. zasedání Rady ITER

Třetí zasedání Rady Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER) se konalo ve dnech 19.-20. listopadu 2008 ve francouzské lokalitě Cadarache. Jednání tohoto řídícího orgánu se zúčastnili zástupci všech sedmi členů ITER (Čína, EU, Indie, Japonsko, Korea, Rusko a USA). Tiskové prohlášení naleznete zde.

 

Aktuální informace o projektu ITER

V průběhu zasedání Rady pro konkurenceschopnost dne 2. prosince 2008 byli ministři odpovědní za výzkum informováni Evropskou komisí o aktuálním stavu projektu ITER. Příslušný dokument Rady naleznete zde.

 


SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ A HUMANITNÍ VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Konference INTED 2009 

Ve dnech 9.-11. března 2009 se ve Valencii koná konference "International Technology, Education and Development Conference", INTED 2009. Hlavní témata konference: vzdělání a globalizace, intelektuální vlastnictví a vzdělávání, management "digital rights", ženy a minority ve vědě a technologiích, bariéry v učení atd. Program a další informace o konferenci naleznete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Newsletter "Ženy a věda"

Právě vyšlo nové číslo newsletteru "Ženy a věda", které se věnuje umění. V tomto čísle se dozvíte více o konferencích českého předsednictví v oblasti VaV, "Saturday night fever" či reportování v projektech 7. RP. Neleznete zde také rozhovor Marcely Linkové s kurátorkou Věrou Jirousovou při příležitosti zahájení její podzimní výstavy v Lidické galerii. Newsletter naleznete zde.

 

Zpráva Immigrant Women and their Integration in Ageing Societies“

Byla zveřejněna finální zpráva projektu financovaného z 6. RP - FEMAGE na téma „Immigrant Women and their Integration in Ageing Societies“. Více informací včetně celé zprávy je možné stáhnout zde.

 

VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL, PODNIKÁNÍ A INOVACE

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Informační den k 5. výzvě tématu e-Infrastruktury

V Bruselu se dne 16. prosince 2008 bude konat informační den k připravované 5. výzvě k předkládání návrhů k tématu e-Infrastruktury v rámci specifického programu Kapacity. Detaily včetně možnosti registrace naleznete zde.

 

IPR pro MSP

Projekt Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace "IP Awareness and Enforcement: Modular Based Actions for SMEs" organizuje seminář týkající se práv duševního vlastnictví a malých a středních podniků. Seminář s názvem "IP Management and Enforcement: Good practices for SMEs" se uskuteční v Bruselu 11. prosince 2008. Více informací najdete zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy
cordis.europa.eu/fp7/calls

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Aktuální výzvy v CIP 

Aktuální výzvy v rámci programu Competitiveness Innovation Framework Programme (CIP) naleznete zde.

 

Prezentace z informačního dne

Dne 20. listopadu 2008 se konal v Brně česko-slovenský informační den „Aktuálně otevřené výzvy v programech Výzkumný potenciál a Regiony znalostí 7. RP. Prezentace jednotlivých řečníků najdete zde. 

 

Podpora VaV v regionech - brožura

Technologické centrum AV ČR vydalo novou brožuru v edici Vademecum 7. RP – Regiony a 7. RP (Podpora výzkumu a vývoje v regionech ze 7. RP), která je věnovaná programům Regiony znalostí a Výzkumný potenciál. Brožura je prozatím k dispozici v elektronické verzi, tištěná verze by měla vyjít na začátku prosince 2008. 


 

ZÁKLADNÍ VÝZKUM, MOBILITA, VZDĚLÁVÁNÍ, MÍSTA A STIPENDIA

 

Akce k evropskému výzkumu

 

Semináře Finance Helpdesk - ERC
Finance Helpdesk pořádá nový seminář na téma „FP7 European Research Council (ERC)“. Tento semináře se uskuteční dne 30.1.2009 v Bruselu. Program tohoto placeného semináře a další informace je možné nalézt zde.

 

Výzvy 7. rámcového programu pro VaV a další

 

Otevřené výzvy

Dne 19. listopadu byla uveřejněna výzvy ERC pro pokročilé vědecké pracovníky. Výzva má celkem tři uzávěrky - návrhy projektů v oblasti Physical Sciences and Engineering je možné podávat do 25. března 2009, v oblasti Social Sciences and Humanities do 15. dubna 2009 a v oblasti Life Sciences do 6. května 2009. Více informací najdete na CORDISu:
cordis.europa.eu/fp7/calls

 

Nová výzva k předkládání návrhů na kofinancování (COFUND)

Evropská komise uveřejnila novou výzvu k předkládání návrhů na kofinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND). Uzávěrka je 19. února 2009. Podrobné informace jsou k dispozici v "Information Package" na webové stránce zde.

 

Nová výzva k předkládání návrhů na mezinárodní výměnné stáže (IRSES)

Evropská komise uveřejnila novou výzvu k předkládání návrhů na mezinárodní výměnné stáže (International Research Staff Exchange Scheme - IRSES). Uzávěrka je 27. března 2009. Podrobné informace jsou k dispozici v "Information Package" na webové stránce zde.

 

Připravované výzvy
www.czelo.cz/vyzvy-7rp

 

Nabídky spolupráce, tvorba konsorcií

 

Další programy a informace

 

Granty pro začínající výzkumné pracovníky

Evropská rada pro výzkum informovala, že do výzvy Startovních grantů ERC pro začínající výzkumné pracovníky 2009 bylo podáno v oblasti Social Sciences and Humanities celkem 463 návrhů projektů. V oblasti Physical Sciences and engineering bylo podáno 1112 projektů. Na uzávěrku obalsti Life Sciences se čeká. Více informací o ERC najdete zde.

 

FiDiPro Fellow – příležitosti pro mladé výzkumníky ve Finsku
Tekes a Finská akademie věd společně organizují program pro podporu mobility mladých výzkumníků s názvem „The Finland Distinguished Professor Programme“. Tento program má za cíl přilákat mladé výzkumníky do Finska. Více informací naleznete zde.

 

ITN Budget Calculator

Švýcarská kancelář pro otázky 7. RP připravila nástroj (tabulku) pro usnadnění přípravy rozpočtu do projektů Marie Curie, ITN. Tento „ITN Budget Calculator“ je možné stáhnout zde.

 


bottom_web.gif

bottom_logo_cz.gif