Archiv starších zpráv


Nová verze "průvodce ochranou práv k duševnímu vlastnictví" 6. RP
28. června 2006 vydala Evropská komise aktualizovanou verzi průvodce ochranou práv k duševnímu vlastnictví (IPR) pro projekty 6. rámcového programu. Průvodce je ke stažení zde. Nejdůležitější změny oproti předešlé verzi jsou označeny.

Schválení 7. Rámcového programu Radou EU
24. července 2006 Rada pro konkurenceschopnost dosáhla kvalifikovanou většinou dohody o 7. Rámcovém programu (7. RP) Evropských společenství pro výzkum a technologický vývoj na období 2007 až 2013. Na základě dohody Rada vypracuje společné stanovisko, které postoupí Evropskému parlamentu do druhého čtení (které se uskuteční zřejmě až začátkem listopadu 2006) podle pravidel spolurozhodovacího postupu. Rakouská, litevská, maltská, polská a slovenská delegace hlasovaly proti z důvodu nesouhlasu s pozicí textu k výzkumu zahrnujícímu zárodečné buňky. Rada rovněž dosáhla jednomyslné politické shody o 7.RP Evropského společenství Euratom pro jaderné výzkumné aktivity pro léta 2007 až 2011.

Evropská komise zveřejnila pozměněné návrhy 7. Rámcového programu
Evropská komise zveřejnila pozměněné návrhy 7. Rámcového programu: více zde > a jeho Specifických programů: Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity a také přímých akcí JRC: zde >.

Aktuálně volné pracovní pozice v jednotlivých institucích JRC
Aktuálně volné pracovní pozice v jednotlivých institucích JRC je možné nalézt v sekci "Open calls for researchers".

Databáze na vyhledávání tendrů a výzev k podávání projektů
Server EU Center zprovoznil databázi na vyhledávání tendrů a výzev k podávání projektů – vyzkoušejte ZDE >.

Veřejná soutěž na podporu projektů výzkumu a vývoje
Veřejná soutěž na podporu projektů výzkumu a vývoje programu KONTAKT, COST, EUREKA, INGO a EUPRO byla vyhlášena dne 1.6.2006, uzávěrka je 20. září 2006.

Pozvánka na seminář Projekty na podporu výzkumu a inovací
Datum: středa 21.6.2006, 10.00
Místo: VÚOS a.s. - malá zasedací místnost, Rybitví 296, 532 18 Pardubice

Pravidla účasti v 7. Rámcovém programu
Na konci minulého roku se Evropská komise shodla na konečném znění návrhu Pravidel účasti podniků, výzkumných center a univerzit v 7. Rámcovém programu a šíření výsledků výzkumu z jejich účasti vyplývajících (2007-2013). Základní obsah tohoto dokumentu s popisem hlavních změn oproti pravidlům účasti v 6. RP, zpracovaný Českou styčnou kanceláří pro VaV (CZELO), naleznete zde >.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a OP Výzkum a vývoj pro inovace
Veřejné projednávání programových dokumentů v gesci MŠMT pro programovací období 2007-2013 ve dnech 22. května 2006 (v Praze) a 24. května 2006 (v Brně); MŠMT připravuje celkem 2 operační programy, a to OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace.
další informace naleznete zde > a zde >

Seminář o financování projektů 6. RP
Datum: středa 24.5.2006
Místo: Praha, Areál AV ČR Krč, hlavní budova - kinosál

Nová výzva pro COST
Evropská komise vyhlásila otevřenou výzvu pro podávání návrhů projektů do programu COST s uzávěrkou 31. května 2006. Jedná se o uzávěrku pro předběžné návrhy, plné verze projektů budou přijímány od 30. 6. 2006 do 15. 9. 2006. Příští výzva je plánována na březen 2007.
Výzva je určena k podávání návrhů projektů na výzkumné sítě, kde by měli mít výzkumníci z Evropy možnost vyměňovat své zkušenosti a spolupracovat v rámci sítě. Jedná se o novou akci v rámci COST, která by měla přispět ke zvýšení vědeckého, technického, ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje Evropy s důrazem na zapojení mladých vědců. 

Nové projektové záměry pro 7. Rámcový program
Během června/července by měly pracovní skupiny Evropské komise dokončit pracovní programy 7. Rámcového programu (WP) na rok 2007 a jsou připraveny brát do úvahy nové projektové záměry a případně je začlenit do WP. Pokud máte vážný zájem o budoucí účast na 7. RP, je možné Váš projektový záměr nabídnout cca ve formě jedno až dvoustránkového elaborátu odpovídajícímu oddělení. Mělo by z něho vyplývat, že se jedná o záležitost evropského rozměru, že má ekonomický, společenský nebo environmentální dopad, že reálně existují kapacity projekt řešit a vyřešit a v relevantních případech že je podporován průmyslem. Kancelář CZELO v Bruselu je připravena Váš projektový záměr svým prostřednictvím předložit a případně Vám i zprostředkovat konzultaci s dotyčným úředníkem. CZELO dále doporučuje sledovat vývoj Technologických platforem na evropské i české úrovni, neboť to rovněž bude fórum, které bude koncepčně ovlivňovat evropské vědeckovýzkumné směřování.

Konference NANOMEDICINE
Datum: pátek 9. června 2006
Místo: Modrá posluchárna pražského Karolina
Technologické centrum AV ČR pořádá konferenci NANOMEDICINE, která se bude konat v pátek 9. června 2006 v Modré posluchárně pražského Karolina.
Konference představí české veřejnosti i odborníkům některé z nejnovějších výsledků výzkumu nanotechnologií, které nacházejí uplatnění v nanomedicíně.
Konferenčním jazykem bude angličtina. Vstup je zdarma po vyplnění přihlášky spojené s registračním dotazníkem.
Přihlášku zašlete co nejdříve, nejpozději však do 3. června 2006, na adresu: Zuzana Dvořáková, dvorakovaz@tc.cz.

Pozměňovací návrh v parlamentu ČR - DPH a Evropské projekty VaV
Poslanec Walter Bartoš přednesl v úterý dne 18. 4. 2006 v 16:38 hod ve Sněmovně pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory.

Směrnice pro financování projektů v 6.RP EU, přeloženou do češtiny naleznete zde >. Zasloužila se o to Regionální kontaktní organizace pro Jižní Moravu

High performance computing (HPC)
High performance computing (HPC) je pojem označující využití počítačů při řešení náročných počítačových úloh (např. biolékařský výzkum, nanotechnologie, univerzitní výzkum, navrhování optimální aerodynamiky lodí a letadel, předpovědi počasí, či 3D modelování nebo počítačová animace).
HPC – Europa je Evropský Mezinárodní přístupový program k HPC, který do prosince 2007 nabízí vědecké pobyty financované EU, zaměřené na využívání HPC.
Výzkumníci z Vaší instituce jsou zváni k účasti v Evropském Mezinárodním přístupovém programu HPC, který nabízí vědecké pobyty financované ze zdrojů EU výzkumníkům ze všech oborů, pro které by přístup k HPC zařízením mohl být přínosný.
Úspěšní žadatelé budou spolupracovat se specialisty podobného zaměření a budou mít možnost využívat některá z nejvýkonnějších zařízení HPC v těchto institucích:
CEPBA-CESCA Barcelona
CINECA (Bologna)
EPCC (Edinburgh)
HLRS (Stuttgart)
IDRIS (Paris)
SARA (Amsterdam)
Žadatelé by měli být nejlépe zkušení výzkumníci (PhD a výše) a upřednostňovány budou zejména žádosti z výzkumných skupin, které ještě tohoto programu nevyužily.
Žádosti musí být doručeny do konce února 2005 ke schválení na panelové diskusi v dubnu 2005.
Ročně budou vypisovány 4 výzvy, s uzávěrkami 28.2.,31.5., 31.8. a 15.11., až do listopadu 2007.
Procento úspěšnosti podané žádosti je nyní cca 70%, ale v pozdějších výzvách je očekávána poněkud nižší úspěšnost.
Formulář žádosti je umístěn na webu spolu s dalšími informacemi na adrese:
www.hpc-europa.org/ta.html

Pozvánka na diskusní seminář věnovaný problematice klastrů
27.4.2006 se na Univerzitě Pardubice koná seminář s názvem "Přínosy klastrových aktivit pro univerzity, spolupráce firem a univerzit v inovačním procesu".

Pozvánka na seminář o biotechnologiích 15.3.2006

Oznámení
Dne 27. 1. 2006 v 10,00 hod. proběhne v zasedací místnosti rektora Univerzity Pardubice v budově rektorátu, 2. patro, Studentská 95, Pardubice průběžné oponentní řízení projektu OK 447 v rámci programu podpory infrastruktury výzkumu EUPRO - POKRAČOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO A KONTAKTNÍHO CENTRA V PARDUBICÍCH PRO 6. RP A EURATOM. Oponentní řízení (s výjimkou uzavřeného zasedání Oponentní rady) je veřejně přístupné a všichni zájemci jsou vítáni.
Nositel projektu: VÚOS a.s., Pardubice- Rybitví
Spolunositel projektu: Univerzita Pardubice
Zodpovědný řešitel projektu: Ing. Vratislav Černý, VÚOS a.s.
Spoluřešitelka: Ing. Monika Vejchodová, Univerzita Pardubice – vedoucí OMV
V Pardubicích 24. 1. 2006

Regionální inovační profil NUTS II Severovýchod
Cílem „Regionálního inovačního profilu NUTS II Severovýchod“ je propagovat inovační potenciál regionu Severovýchod (Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj). Regionální inovační profil byl umístěn na CD, jehož součástí jsou mimo jiné profily jednotlivých inovačních firem z tohoto regionu. Jeho účelem je zprostředkování kontaktů mezi výzkumnými a inovačně orientovanými organizacemi z regionu Severovýchod a organizacemi ze zemí EU. CD je distribuováno prostřednictvím nově vzniklé České styčné kanceláře pro výzkum a vývoj (CZELO), které sídlí v Bruselu. Poprvé bylo oficiálně představeno v listopadu 2005 na setkání „Innovative Region of North-East Bohemia: Your Partner for Collaboration“ v Bruselu.

Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO)

Seminář "Working together on the board of EU research in food quality and safety"
Datum: 1. 11. 2005
Místo: Praha, MŠMT, Karmelitská
Seminář pod záštitou MŠMT pořádají společně Joint Research Centre EC, VŠCHT a Technologické centrum AV ČR za účasti představitelů Evropské komise. Je určen zejména mladým evropským výzkumníkům aktivním v oblasti kvality a bezpečnosti potravin a jeho cílem je podnítit diskusi o možnostech, které přináší evropský výzkum v této oblasti.

Slavnostní vyhlášení cen přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
Datum: 8. 11. 2005
Místo: Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice
Dne 8. listopadu 2005 se uskuteční slavnostní vyhlášení cen přeshraniční spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Předání cen se uskuteční v rámci Trilaterální technologické platformy, která vznikla v roce 2003 jako společná iniciativa tří hospodářských komor: Jihočeské hospodářské komory, Hospodářské komory Horního Rakouska a Průmyslové a obchodní komory Dolního Bavorska.
Ceny budou uděleny vědeckovýzkumným institucím a inovačním firmám z partnerských regionů.

MŠMT pověřilo Technologické centrum AV ČR, aby pokračovalo v administraci Systému finanční podpory přípravy projektů 6. RP.
V posledním čtvrtletí tak bude systém znovu otevřen zpětně pro celý rok 2005. O podporu mohou žádat účastníci a koordinátoři projektů podaných ve výzvách 6. RP v roce 2005. Podrobné podmínky a formulář žádosti naleznete ZDE. Uzávěrka pro podávání žádostí je 15. prosince 2005.

Program podpory malých a středních firem, které se aktivně účastní 6. RP
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zahájilo pro období 2005-2007 "Program podpory malých a středních podniků (MSP), které se aktivně účastní 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj".

Konference NISAINVEST
Dne 20. října 2005 se koná v Domě kultury Liberec konference NISAINVEST, zaměřená na příležitosti k investování v Libereckém kraji. Pozvánku naleznete zde.

Seminář Zahrnutí genderové dimenze do projektů VaV
Dne 16. listopadu 2005 pořádá RKO pro Jižní Moravu seminář Zahrnutí genderové dimenze do projektů VaV. Pozvánku s bližšími informacemi naleznete zde, registrační formulář zde.

Jak získat prostředky
na řešení technologických a marketingových problémů inovačních firem? Bližší informace naleznete v této pozvánce.

Třetí české dny pro evropský výzkum (CZEDER3),
které proběhnou v posledním říjnovém týdnu, jsou dobrou příležitostí k diskusi o zapojení českých týmů do rámcových programů pro výzkum a vývoj EU. Hlavní přednášku o připravovaném 7. Rámcovém programu prosloví Z.  Stančič, zástupce generálního ředitele DG Research Evropské komise.

Program podpory malých a středních firem, které se aktivně účastní 6. RP
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) zahájilo pro období 2005-2007 "Program podpory malých a středních podnikatelů (MSP), kteří se aktivně účastní 6. rámcového programu EU pro výzkum a technologický vývoj".
Program mohou využít výhradně MSP, které jsou účastníci nebo koordinátoři projektu podávaného v rámci určité výzvy 6. RP, jejichž projekt dosáhne specifikovaného bodového hodnocení Evropské komise (EK), bez ohledu na skutečnost, zda byl daný projekt podpořen dotací EK či nikoliv.
Program se týká pouze projektů podaných v rámci výzev 6. RP s uzávěrkou od 1. ledna 2005 do konce 6. RP v roce 2007. Podpora má formu dotace v maximální výši 100 000,- Kč pro účastníka projektu a 250 000,- Kč pro koordinátora projektu.
Žádosti o podporu přijímá od 1. srpna 2005 agentura Czechinvest, která prověří zda předložený projekt splňuje podmínky programu, zajistí jeho hodnocení a projekt doporučí nebo nedoporučí k poskytnutí dotace. Stanovisko je předáno MPO, které rozhodne o poskytnutí dotace v závislosti na:
- splnění podmínek programu
- doporučení agentury Czechinvest
- výši dostupných finančních prostředků

Certifikát LSH-MENTOR
Univerzita Pardubice dne 11. července 2005 získala certifikát LSH-ACC-Mentor Multiplier
Certifikát opravňuje k:
- podpoře při podávání projektů v rámci 6. RP
- poskytování informací o 6. RP
- pomoci při řešení obtíží souvisejících nejen s návrhy, ale i s přijatými a řešenými projekty v 6. RP
Kontaktní osobou je ing. Jitka Genserová, Oddělení mezinárodních vztahů, tel. 466 03 6733, e-mail jitka.genserova@upce.cz

NOVÉ VÝZVY + UPOZORNĚNÍ
Dne 19. 7. 2005 byla vyhlášena výzva na předkládání návrhů projektů "Global change and ekosystems". Rozpočet činí 205 mil. EUR , uzávěrky 3.11.2005 a 2.3.2006. Více informací ZDE.
Upozornění na uzávěrky projektů typu STREP, CA a SSA programu INCO pro druhou polovinu roku 2005 a 2006. Program INCO se zaměřuje na spolupráci se třetími zeměmi v rámci 6. rámcového programu EU. Více informací ZDE.

NOVÉ VÝZVY VE 4 PRIORITÁCH !!!
Dne 9.  7. 2005 byla vyhlášena výzva na předkládání návrhů projektů "Food quality and safety". Pro IP a NoE činí rozpočet 83 mil. EUR a uzávěrka je 5. 10. 2005 a 8. 2. 2005. Pro STREPs a CAs činí rozpočet 34 mil. EUR a uzávěrka je 5. 10. 2005. Pro SSAa činí rozpočet 8 mil. EUR a uzávěrka je 5. 10. 2005.Více informací ZDE a ZDE a ZDE.
Dne 8.  7. 2005 byla vyhlášena výzva na předkládání návrhů projektů "Sustainable energy system" a "Sustainable surface transport". Rozpočet činí 161 mil. EUR a uzávěrka je 22. 12. 2005. Více informací ZDE.
Dne 8.  7. 2005 byla vyhlášena výzva na předkládání návrhů projektů "Aeronautics and Space". Rozpočet činí 53 mil. EUR a uzávěrka je 4. 11. 2005. Více informací naleznete ZDE.
Dne 8.  7. 2005 byla pro malé a střední podniky vyhlášena výzva na předkládání návrhů projektů "Life sciences, genomics and biotehcnology for health". Rozpočet činí 171 mil. EUR a uzávěrka je 8. 11. 2005. Více informací naleznete ZDE.
Dne 8.  7. 2005 byla vyhlášena výzva na předkládání návrhů projektů "Life sciences, genomics and biotechnology for health". Rozpočet činí 381,6 mil. EUR a uzávěrka je 9. 11. 2005. Více informací naleznete ZDE.

Pozvánka na mezinárodní konferenci
Podnikání s podporou fondů EU - iluze a realita
(Praha 22.9.2005, Národní dům na Vinohradech)
Konferenci pořádá vysoká škola Newton College ve spolupráci s European Business and Innovation Network (EBN).

Pozvánka na workshop
Why Gendered Science Matters?
(Bratislava 7.9.2005)
Workshop "Why Gendered Science Matters?" organizuje Filosofický ústav Slovenské akademie věd v rámci projektu Central European Centre for Women and Youth in Science, financovaného v rámci 6. Rámcového programu Evropské komise. Workshop se bude týkat zahrnutí genderové dimenze do projektů ucházejících se o podporu v rámci 6. Rámcového programu.
Cílem workshopu je poskytnout účastníkům a účastnicím informace a trénink v oblasti zahrnutí genderové dimenze do výzkumných projektů předkládaných Evropské komise v rámci výzev Rámcového programu.
Workshop je určen pro výzkumné pracovníky a pracovnice, kteří se v podzimních měsících roku 2005 chystají předkládat projekty Evropské komisi v rámci 6. RP a mají již předběžnou představu o tématu projektu a dále zaměstnance a zaměstnankyně národních kontaktních organizací či regionálních a oborových kontaktních organizací, kteří si přejí získat informace o tom, jak efektivně zahrnovat genderovou dimenzi do výzkumných projektů.
Workshop se bude konat 7. září 2005 v Bratislavě.
Uzávěrka přihlášek je již 1.7.2005 !!!
V případě jakýchkoli dotazů se obracejte emailem na adresu: marcela@zenyaveda.cz

"Marie Curie Research Training Networks"
Dne 17. 6. 2005 byla vyhlášena výzva na předkládání návrhů projektů "Marie Curie Research Training Networks". Rozpočet činí 220 mil. EUR a uzávěrka je 28. 9. 2005.

Nabídka krátkodobých pracovních pozic
ve Společném výzkumném centrum EK (JRC)
!!!!! Prodloužení termínu pro odeslání žádosti do 27.6. 2005 !!!!!
Přehled nabízených míst, formuláře a bližší informace k jednotlivým pozicím jsou k dispozici na http://www.jrc.cec.eu.int/enlargement/action2005/. Zájemci mohou formuláře žádosti odeslat na administrativní kontakt, uvedený v záhlaví každé nabídky.
Pracovní pobyty jsou zaměřené zejména na tyto odborné oblasti: metrologie, analýza potravin, GMO, životní prostředí a zdraví, radiační ochrana, jaderná bezpečnost, bezpečnost chem. látek, klimatické změny, kvalita ovzduší, kvalita vody, obnovitelné zdroje energie, skladování vodíku, bórová neutronová záchytová terapie, rybářství, zemědělství – dálkový průzkum, průzkum půd, hospodářská zvířata-dosledovatelnost, alternativní metody testování na zvířatech, bezpečnost obyvatelstva...

Pozvánka na seminář o ochraně duševního vlastnictví - 21.6.2005

Cooperation in Innovation and Research with Central and Eastern Europe
Program spolupráce s Rakouskem

Výstava Evropský výzkum a inovace
Paříž 3.-5.2005
Výstava Evropský výzkum a inovace je skvělou příležitostí k setkání s vědci,inženýry, učiteli, studenty, vedoucími pracovníky ze soukromých vědecko-výzkumných firem, řediteli inovačních společností, zástupci místní správy a výzkumných a inovačních institucí.
Očekává se 25.000 návštěvníků.
Partnerem organizátorů je informační servis CORDIS - navštivte jeho stánek na výstavě!

Seznam zpracovatelů projektů pro žadatele
Na webových stránkách RKO pro Jižní Moravu (dostupných zde: http://rko.vutbr.cz/zpracovatele.php) byl nově uveřejněn seznam osob, vyškolených ve zpracování projektu pro 6.RP, který je volně k dispozici případným zájemcům. Služba je primárně určena pro ty, kteří mají požadavek nad rámec možností nabízených jednotlivými RKO (zpracování projektu, administrace projektu). Seznam je včetně kontaktních e-mailových adres, zpracovatele je možné kontaktovat přímo. Specializace jednotlivých zpracovatelů budou postupně doplněny.

Výzva k podávání přihlášek do soutěže INNOVACT
(ceny za inovativní studentské projekty)

Mezinárodní pracovní setkání oborových a kontaktních organizací
Seminář
Datum: 07.06.2005 - 09.06.2005
Místo: Liberec, Institut průmyslového vlastnictví
Cílem pracovního setkání dne 7.6.2005, které je součástí projektu „Visegrad Regions towards ERA“ spolufinancovaného z prostředků Mezinárodního Visegrádského fondu, je podpořit rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi kontaktními organizacemi a zároveň novými znalostmi přispět ke zvyšování kvality jejich práce.
Na setkání navazuje Seminář pro předkladatele a manažery projektů 6.RP (8.-9.6.), jehož cílem je poskytnout českým projektovým manažerům špičkové znalosti z oboru. Seminář povede školitel irské firmy Hyperion Ltd. Dr. Sean McCarthy, expert s více než dvacetiletou praxí v oblasti přípravy, řízení a administrace evropských RTD projektů.
Kontakt:
Jméno: ing. Radka Pittnerová
Telefon: 485 302 309
E-mail: radka.pittnerova@vuts.cz

Descartovy ceny 2005
- za znamenitý vědecký výzkum
- za znamenitou vědeckou komunikaci
budou uděleny 1.-2. prosince 2005 v Londýně.
Pozor! Uzávěrka pro podávání návrhů je již 10.5.2005!!!

Doporučení Evropské komise o Evropské chartě
Doporučení Evropské komise ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků naleznete ZDE > .

7. Rámcový program pro výzkum a vývoj EU
Dne 6. dubna 2005 zveřejnila Evropská komise návrh 7. Rámcového programu pro výzkum a vývoj, který se týká období 2007 - 2013.

Pilotní kurz - technologicky orientované podnikání
Vážené dámy a pánové,
v příloze najdete pozvánku na kurz TOP - technologicky orientované podnikání ve formátu pdf. Pozvánku ve Wordu, přihlášku na kurz a vše ostatní najdete na http://topkurz.wz.cz
Budoucí posluchači ze školství budou mít velmi výraznou slevu na vložném (odpovědi na dotazy ve středu 6.4.2005).
Děkujeme předem za projevený zájem.
Miroslav Pivoda
Odborný garant kurzu TOP
Brno

Pracovní setkání sítě NINET - 1/2005
RIKoC Pardubice uspořádalo letošní první pracovní setkání členů sítě NINET, jehož smyslem bylo předání informací o novinkách a připravovaných akcích, výhledy pro rok 2005 a samozřejmě zhodnocení uplynulého roku.
Prezentace si můžete stáhnout zde:
Kriteria hodnocení programu "GROWTH"
EU programy & vyhodnocování
Centrum pro mobilitu v ČR
CZEch Liaison Office

JRC Enlargement Action 2005
Na základě předchozích pozitivních zkušeností z let 2002-2004 vyhlásilo JRC již po čtvrté v řadě „JRC Enlargement and Integration Action 2005“.

EMBO Science Writing Prize 2005
Evropská organizace pro molekularní biologii (EMBO) vyhlašuje pro rok 2005 soutěž o nejlepší článek na téma "Genes and Behaviour".

Seminář "Working together on the board of EU research in food quality and safety"
1.11.2005, MŠMT, Karmelitská, Praha
Seminář pod záštitou MŠMT pořádají společně Joint Research Centre EC, VŠCHT a Technologické centrum AV ČR v předvečer mezinárodní konference Recent Advances in Food Analysis 2. Seminář za účasti představitelů Evropské komise je určen zejména mladým evropským výzkumníkům.

Konference "Med-e-Tel"
6-8.4.2005, Luxembourg
Med-e-Tel 2005 is the international trade event and conference for eHealth, telemedicine and health ICT which will take place in Luxembourg on April 6-8, 2005.

Odborný seminář "ISŘ – vstupenka do EU"
23.3.2005, Pardubice, hotel Labe, Masarykovo nám. 2633
Agentura ÁMOS ve spolupráci s Regionálním informačním a kontaktním centrem (RIKoC) Pardubice připravili odborný seminář se záměrem poskytnout informace o metodách analýzy šancí pro uplatnění organizace v prostředí evropské konkurence, potřebných a použitelných informačních zdrojích pro danou oblast a vysvětlit návaznosti na principy integrovaného systému řízení.

Seminář "Podpora vědy, výzkumu a inovací z dotačních titulů"
22.3.2005, velká zasedací místnost JHK, Husova 9, České Budějovice
Regionální kontaktní organizace (RKO) jižní Čechy zve na odborný seminář na téma: Podpora vědy, výzkumu a inovací z dotačních titulů, který se koná 22. března 2005 v budově Jihočeské hospodářské komory (JHK). Seminář je určen pracovníkům ve vědě a výzkumu, podnikatelům, poradenským firmám a dalším zájemcům o vědu, výzkum a inovace.

Seminář "EVA - Electronic Imaging and the Virtual Arts"
14-18.3.2005, Florence, Italy
EVA - Electronic Imaging and the Virtual Arts - will be held in Florence, Italy on March 14-18, 2005. It will include presentations of new research projects funded by the European Commission's IST priority, as well as case studies and the use of virtual reality in cultural applications.

Celostátní seminář "Akce Marie Curie"
17.03.2005, Univerzita Karlova, Celetná 20, Praha
Dne 17. března 2005 uspořádá Technologické centrum AV ČR celostátní seminář "Akce Marie Curie - aktuální výzvy a příležitosti". Seminář je určen pro vědecké pracovníky, doktorandy, vysokoškolské učitele a administrátory vědy, kteří mají zájem o zahraniční stáže financované ze zdrojů Evropské unie.

Informační den 3. priority 6. RP "Nanotechnologie, materiály, průmyslové technologie"
1.3.2005, konferenční sál TC AV ČR, Praha 6 - Suchdol
NICER, Technologické centrum AV ČR pořádá informační den pro třetí prioritu 6. rámcového pragramu EU - Nanotechnologie a nanovědy, inteligentní multifunkční materiály, nové výrobní procesy a zařízení (NMP).

Chcete pracovat pro český výzkum v Bruselu?
Technologické centrum AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborného pracovníka pro Českou styčnou kancelář pro výzkum v Bruselu.

Pracovní setkání sítě NINET – 1/2005
Pardubice, rektorát Upa, Studentská 95, 10.2.2005
RIKoC Pardubice pořádá letošní první pracovní setkání členů sítě NINET, jehož smyslem je předání informací o novinkách a připravovaných akcích, výhledy pro rok 2005 a samozřejmě zhodnocení uplynulého roku.

Seminář "IST pro začátečníky - informační den"
Praha, Technologické centrum AV ČR, 08.02.2005
TC AV ČR pořádá seminář pro zájemce o účast v programu IST. Program je určen těm, kteří chtějí získat základní přehled o možnostech podání projektu, způsobu financování a získávání informací.

Budoucnost výzkumu EU
Evropská komise zveřejnila na této stránce výsledky on-line průzkumu názorů na budoucí zaměření výzkumné politiky EU. K dispozici je statistický přehled výsledků a souhrnná zpráva.

Seminář "NEST - Informační den k novým výzvám"
Praha, Technologické centrum AV ČR, 02.02.2005
Na tomto semináři pracovník Evropské komise p. Gianpietro van de Goor seznámí účastníky s programem NEST, zkušenostmi z minulých výzev a zejména s novými výzvami ze dne 10. 12. 2004. Seminář poskytne příležitost k diskusi o projektech programu NEST.

Seminář "Financování a auditování projektů v 6.RP"
Praha, Technologické centrum AV ČR, 01.02.2005
Seminář pořádá Technologické centrum ve spolupráci s britskou konzultantskou firmou Singleimage a je určen především těm, kteří koordinují a řeší problematiku administrace, financování a auditování projektů 6. RP na institucionální úrovni (např. interní auditoři apod.) Počet účastníků je omezen, vložné na seminář (po potvrzení registrace TC) činí 2000 Kč.

Nové dokumenty EK pro řešitele projektů 6. RP
Evropská komise zveřejnila řadu dokumentů důležitých zejména pro koordinátory, ale i ostatní účastníky projektů 6. RP.
Jedná se o doporučení pro koordinátory IP/NoE, kteří zamýšlí vyhlásit soutěžní výzvu (competitive call) pro rozšíření konsorcia. Dokument je k dispozici na http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#competitive.
Dokumenty potřebné pro přípravu reportů o průběhu projektů, specifické pro jednotlivé typy projektů najdete na adrese: http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm#reporting.

Stanovisko ČR k budoucnosti evropského výzkumu
Chcete se podílet na přípravě stanoviska České republiky k budoucnosti evropského výzkumu? Pokud ano, přispějte svými názory vyplněním dotazníku http://www.nicer.cz/fp7/
Stanovisko ČR bude připraveno MŠMT na základě vašich příspěvků a bude zasláno Evropské komisi jako podklad pro přípravu 7. Rámcového programu EU.

Obnovení smlouvy o spolupráci ve V+V mezi EU a USA
Informace České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE)
Po jednoletém přerušení byla na dalších 5 let obnovena smlouva o vědecké a technologické spolupráci mezi Evropskou unií a USA, jejíž platnost vypršela na konci roku 2003. Spolupráce je nejintenzivnější na projektech v oblasti ochrany životního prostředí včetně změny klimatu, biomedicíny a zdravotnictví, nejaderné energetiky, školení a mobility vědců atd. Nová smlouva podtrhuje důležitost společného výzkumu v oblasti vodíkového pohonu a nanotechnologií. Zvýšil se také počet společných projektů v rámcových programech EU, zatímco v 5. RP bylo přihlášeno 140 společných projektu EU - USA, v 6. RP je jich kolem 700.

Informace k uplatňování zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
při uskutečňování výzkumných projektů
Na základě dalšího rozboru problematiky související s poskytováním dotací na výzkumné projekty příjemcům a spolupříjemcům dotací se upřesňuje výklad zákona o DPH. V dokumentu naleznete informaci, jak se postupuje při uskutečňování výzkumných projektů, pokud nejsou součástí akreditovaných studijních programů, a jsou financovány z účelových prostředků poskytnutých formou dotace podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.

NEXUS - partnerské setkání
Praha, hotel Diplomat 12-13.1.2005
V pražském hotelu Diplomat proběhne 12. a 13.1.2005 2. setkání NEXUS. Jeho cílem je umožnit setkání potenciálních účastníků (koordinátorů, výzkumných organizací a MSP) připravovaných integrovaných projektů a sítí excelence. Akce je zaměřena na tematické priority informační technologie a nanotechnologie. Účast na setkání je bezplatná. Informace o akci a připravovaných projektech, předběžný program a přihláška jsou k dispozici na http://www.nexus-mems.com/.

Seminář "Výzkumné infrastruktury"
Praha, Technologické centrum AV ČR 12.1.2005
Ve středu 12. ledna 2005 uspořádá Technologické centrum AV ČR seminář "Výzkumné infrastruktury - příležitost pro české vědecké pracovníky". Semináře se zúčastní zástupce Evropské komise z Directorate-General for Research. Cílem tohoto semináře je upozornit na příležitosti, které se výzkumným pracovištím a výzkumným pracovníkům nabízejí ve druhé polovině 6. rámcového programu EU v oblasti výzkumných infrastruktur. Seminář se uskuteční v prostorách Technologického centra AV ČR v Praze 6 - Suchdole. Jednacím jazykem bude čeština a angličtina.

Neformální pracovní setkání sítě NINET
30. listopadu 2004 se v Brně sešli zástupci sítě NINET a zástupci MŠMT k tématu "Praktické zkušenosti subjektů zapojených do projektů 5. RP EU". Akci organizovala RKO pro jižní Moravu ve spolupráci s RKO Liberec a RIKoC Pardubice. Smyslem setkání bylo prostřednictvím výměny zkušeností podpořit širší spolupráci mezi členy sítě.