Struktura 7. RP

7. RP se skládá ze 4 specifických programů, které jsou zaměřeny na čtyři hlavní cíle evropské výzkumné politiky: Spolupráce, Myšlenky, Lidé, Kapacity, a pátého specifického programu jaderného výzkumu EUROATOM.

1. Specifický program Spolupráce (Cooperation)
má rozpočet 32,4 miliard EUR (65 % celkového rozpočtu 7. RP) a tvoří jádro výzkumných dotací EU. Je zaměřen podporu výzkumu prováděného ve spolupráci v rámci celé EU a v některých případech i ve spolupráci se třetími zeměmi, od projektů a sítí založených na spolupráci až po koordinaci výzkumných programů. Pro oblast spolupráce bylo určeno devět témat, která jsou dále rozpracována v podprogramech. V oblastech, která jsou důležité pro průmysl byla témata vybrána i ve spolupráci s technologickými platformami.

2. Specifický program Myšlenky (Ideas)
má rozpočet 7,4 miliard EUR (14 % z celkového rozpočtu 7. RP). Tento zcela nový program má naplnit ambice výzkumných týmů v oblasti špičkového – hraničního výzkumu, a to v celém rozsahu vědy a techniky (nebudou zde tedy preferovaná žádná témata) a současně budou moci projekty předkládat i jednotlivé týmy. K řízení tohoto programu byla ustavena vědeckou komunitou autonomní Evropská výzkumná rada (ERC), která bude zodpovídat Evropské komisi za dosažené výsledky.

3. Specifický program Lidé (People)
má rozpočet 4,7 miliard EUR (9 % z celkového rozpočtu 7. RP). Pomocí „Akcí Marie Curie“ bude pokrývat všechny fáze odborného života výzkumníka,od základní odborné přípravy až po celoživotní vzdělávání a rozvoj odborné kariéry.

4. Specifický program Kapacity (Capacities)
má rozpočet 4,2 miliard EUR (8 % z celkového rozpočtu 7. RP) a usiluje o optimalizaci využití výzkumných infrastruktur, o jejich rozvoj., o podporu regionálních klasů zaměřených na výzkum nebo také o rozvoj soudržných výzkumných politik.

Evropská komise bude z prostředků 7. RP také podporovat činnost Společného výzkumného střediska (Joint Research Centre), které se ve své činnosti zaměří na 4 priority a do jehož agendy spadá také řízení jednoho specifického programu pro jaderný výzkum podle smlouvy o Euratomu.

Indikativní struktura sedmého RP (v milionech euro)