Financování 7. RP – podrobnosti

V 7. RP budou používány 3 formy grantů:

Náhrada uznatelných nákladů (skutečné přímé i nepřímé náklady)

Paušální částka

Pevná sazba


1. Náhrada všech přímých i nepřímých uznatelných nákladů
Tyto musí být:

Skutečné

Vynaloženy v průběhu akce (náklady spojené v souvislosti se závěrečnou zprávou a vzniklé do 60 dnů od ukončení projektu jsou také uznatelné)

V souladu s účetními a manažerskými postupy

Použity výhradně k dosažení cílů projektu (s důrazem na dodržování principu úspornosti, účinnosti a efektivity)

Zaznamenány v účetnictví účastníka

Očištěny od neuznatelných nákladů např. od DPH, další nepřímé daně, kurzové ztráty, …


2. Paušální částka
Model financování nejspíš pro určité nástroje (NOE, CSA). Bude stanovena paušální částka na 1 výzkumného pracovníka za rok (možné omezení celkového počtu poskytnutých prostředků dle počtu výzkumných pracovníků na projektu). Povinné pro všechny účastníky projektu.
Další možností je použití paušální částky pro určité typy nákladů (např. cestovné – 1. stanovena částka nákladů na 1 prac. cestu; nebo 2. stanovena částka na celkové náklady za cestovné za projekt).

3. Pevná sazba

Pro výpočet nepřímých nákladů. (viz dále).

Jednotlivé formy grantů lze kombinovat i v rámci jednoho projektu, nákladové modely AC, FCF a FC požívané v 6. RP  byly zrušeny. Definice oprávněných nákladů byla zjednodušena. Bližší specifikace forem grantů je uvedena v konkrétní Grantové dohodě.


Finanční příspěvek Společenství

Liší se podle typu podporovaných aktivit:
výzkum a technický rozvoj: max. 50 % (až 75 % pro univerzity, MSP, neziskové výzkumné organizace)
demonstrační činnosti: max. 50 %
akce hraničního výzkumu: až 100 %
koordinační a podpůrné akce, akce Marie Curie: až 100 %
ostatní činnosti (náklady na management, školení, šíření výsledků, atd.): až 100 %
Zmiňované maximální výše příspěvků jsou uplatňované na všechny oprávněné náklady, i tehdy, když část refundace nákladů, nebo celý příspěvek na projekt jsou založené na paušálních částkách nebo pevné sazbě. Speciální paušální částky jsou užívány pro Sítě excelence – fixní částky na 1 výzkumníka a rok. Část paušálu bude vyplácena periodicky podle indikátorů ukazujících postup plnění Společného programu aktivit.