Grounds

Obecně se znalost (to co bylo vyvinuto, vynalezeno) dělí v IPR (Intellectual Property Rights) do tří kategorií, kdy tyto kategorie nejsou definovány ani tak obsahem, ale časem, ve kterém vznikly a vztahují se k určité události, jako k referenčnímu bodu. V tomto případě je tím referenčním bodem den nabytí účinnosti konsorciální smlouvy. Obecně platí, že znalosti vytvořené před tímto referenčním bodem (ať už je vytvořil kdokoliv) se nazývají background, což implikuje, že vznikly někdy před něčím. V případě konsorciální smlouvy, pokud není dohodnuto jinak, vstupuje background jako společná znalost do projektu a mohou jej využívat všichni účastníci, pokud to souvisí s projektem a s jejich parciální úlohou v projektu. Na základě tohoto vzniká (alespoň by měla) během projektu, tedy po nabytí účinnosti konsorciální smlouvy (referenčního bodu) nová, další znalost, která se nazývá foreground. Ta patří a priori všem účastníkům projektu, pokud se nedohodnou jinak. Většinou je součástí deliverables. Vedle toho může vzniknout během trvání projektu znalost, kterou vytvoří někdo z účastníků projektu mimo “půdu” tohoto projektu, a to buď na základě znalostí získaných v daném projektu nebo nikoliv, takováto znalost se nazývá sideground, tedy něco, co vzniklo vedle něčeho. Side-ground patří pouze subjektu, který jej vytvořil, ostatní nemají na něj právo, byť k jeho realizaci bylo využito znalostí foregroundu, který pomáhali i oni tvořit, ale neošetřili si jeho případné zneužití jednou stranou v konsorciální smlouvě.