Program HORIZON 2020

Program HORIZON 2020 je nástupcem Rámcových programů EK. Nový název programu pro financování výzkumu a inovací v EU odráží úsilí nabídnout do budoucna růst a pracovní místa. HORIZON 2020 je klíčovým nástrojem pro realizaci stěžejní iniciativy „Unie inovací“. Spojuje v sobě všechny stávající finanční prostředky EU na výzkum a inovace, včetně rámcového programu pro výzkum, činností vztahujících se k inovacím uvedených v rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace a činností Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).
Jeho rozpočet na období 2014-2020 představuje částku 80 miliard euro. Financování z tohoto programu by mělo být dostupnější díky jednodušší programové struktuře, jednotnému souboru pravidel a omezené byrokracii.

Program je rozdělen do 3 hlavních pilířů:
Společenské výzvy
Vedoucí postavení v průmyslu a posílení konkurenceschopnosti
Excelentní věda

Společenské výzvy
Zaměření této oblasti reflektuje velké výzvy identifikované ve strategii Evropa 2020. Podporuje aktivity vedoucí od výzkumu k tržnímu uplatnění; jmenovitě projekty výzkumu a vývoje, aplikace klíčových technologií, pilotní a demonstrační projekty, tržní a replikační projekty, veřejné zakázky na inovativní výrobky, procesy a služby, podporu standardizace a regulačních aktivit a zaváděcí ceny inovací. Spolupráce na evropské úrovni je v tomto případě nutná k mobilizaci zdrojů a schopností širokého spektra účastníků (na úrovni vlády, průmyslu, akademie, uživatelů) z různých zemí, odvětví a pozic.
Tato spolupráce je zacílena na několik oblastí, v nichž vyvstávají zásadní problémy, tedy ony velké výzvy, jež je třeba řešit společným úsilím. O jejich konečném počtu a podobě stále živě diskutuje, pracovní progrmy jsou postupně upřesněsňovány a rozpracovány.

Vedoucí postavení průmyslu
Vedoucí postavení v průmyslu a posílení konkurenceschopnosti. Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím podpory aktivit ve třech klíčových oblastech: v nastupujících a průmyslových technologiích, posílení inovací v malých a středních podnicích a v dostupnosti rizikového financování.

Excelentní věda
Zvýšení excelence vědecké základny by mělo být dosaženo prostřednictvím prohlubování spolupráce v EU a konsolidace Evropského výzkumného prostoru. Vědecký systém EU by se tak měl stát konkurenceschopnějším na globální úrovni.
Tento cíl by měl pokrývat následující čtyři oblasti – badatelský výzkum spadající pod Evropskou výzkumnou radu (ERC Grants), technologie pro budoucnost (Future emerging technologies - FET), výzkumné infrastruktury (RI) a mobilitní aktivity - akce Marie Sklodowská-Curie (MSCA).

Odkazy HORIZON 2020
Stránky evropské komise
Oficiální dokument Evropské komise
Pracovní návrh pravidel financování
Český portál pro H2020