Individuální projekty (Individual Projects)

Podpora projektů realizovaných individuálními vědeckovýzkumnými týmy. Toto schéma bude využíváno především u programu „Myšlenky. ERC zde navrhuje zavedení dvou grantových schémat:
1. Granty umožňující nezávislost začínajícím výzkumníkům (rozpočet 300 mil. €)
2. Granty pro pokročilé výzkumníky (od roku 2008)
Pro omezení převisu poptávky po grantech budou zavedena pravidla omezující četnost podávání přihlášek a/nebo souběh s národními granty.