Novinky a aktuality

   

Informační seminář k otevřené výzvě H2020-MSCA-IF-2015
Technologické centrum AV ČR pořádá dne 26. května 2015 od 9 do 16 hodin informační seminář a workshop pro potenciální žadatele o mobilitní projekty typu MARIE SKŁODOWSKA CURIE ACTIONS - Individual Fellowships (IF). Akce nese název:
Jak napsat konkurenceschopnou žádost o vědecko-výzkumný pobyt?

Obecnější dopolední část je určena část všem výzkumným pracovníkům a projektovým manažerům, odpolední interaktivní workshop bude otevřen pouze pro výzkumné pracovníky, kteří se již dohodli s jejich budoucí hostitelskou institucí/supervizorem na konkrétním pracovním plánu a v současné době společně připravují návrh do výzvy H2020-MSCA-IF-2015.

Pozvánka a program akce je zde >>.
Registrace na dopolední obecnou část zde >> , na odpolední workshop zde >> . Na každou část semináře je nutná samostatná registrace!

Zájemci o odpolední workshop pro žadatele musí v předstihu (do 18. května) poslat mailem na adresu dvorakovaz@tc.cz následující dokumenty:
- profesní životopis (max. 5 stran)

- abstrakt návrhu projektu v rozsahu max. 2000 znaků,
oba koncipované v souladu s příručkou MSCA-IF Guide for Applicants. Komunikačním jazykem obou částí akce je angličtina (bez tlumočení do ČJ). Kapacita je omezena.


    Informační seminář k otevřené výzvě H2020-MSCA-RISE-2015
Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 27. února 2015 školení o mobilitních projektech typu MARIE SKŁODOWSKA CURIE ACTIONS- Research and Innovation Staff Exchange (RISE). Jde o mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků v rámci společného výzkumného projektu. Zapojit se do něj mohou všichni pracovníci ve výzkumu, od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně i řídící, administrativních a techničtí pracovníci. Evropská komise tak chce podpořit vzájemné propojování znalostí a mezinárodní i mezisektorovou výměnu zkušeností.
Program akce je zde >>.
Registrace zde >>.

    Nové výzvy Inciativy pro inovativní medicínu (IMI 2) v rámci H2020

V rámci programu HORIZON 2020 byly vyhlášeny v rámci Spoelčenských výzev, oblasti Zdraví 2 nové výzvy Společné technologické iniciativy IMI 2. (Innovative Medicines Initiative), která je zaměřená na vývoj vakcín a léků budoucnosti. Otevřené výzvy zahrnují tato témata:
- Vzdálené hodnocení nemoci a opětovného zhoršení stavu: téma 1: centrální nervový systém (CNS)
- Hodnocení rizik a progrese prediabetu a diabetu typu 2
- Propojení klinické neuropsychiatrie a kvantitativní neurobiologie
- Konzistentní přístup ke kontrole kvality při výrobě vakcín
- Výzkum očkování proti černému kašli
- Úložiště znalostí (repozitář) k rozvoji medicíny orientované na pacienta

Nabízí se zde ideální příležitost pro české výzkumné týmy, které se zabývají výzkumem v dané oblasti, aby uplatnily jejich výsledky a expertízu v rámci společných projektů s farmaceutickým průmyslem a evropskými výzkumnými špičkami. Na obě výzvy je alokováno přibližně 115 mil EUR. Bližší informace a veškerou dokumentaci k výzvám naleznete na Participant Portalu pro HORIZON 2020 v sekci Společenské výzvy a stánkách technologické iniciativy IMI 2.


   
Pozvánka na seminář Bio-based Economy - Opportunities for Cooperation
Technologické centrum AV ČR pořádá uvedený seminář ve čtvrtek 29. ledna 2015 ve spolupráci s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v prostorách TC AV, Praha 6, Ve Struhách 27. Hlavním řečníkem je Dr. Manfred Kircher, představitel velkého německého klastru pro průmyslové biotechnologie CLIB 2021. Bude hovořit o činnosti tohoto klastru a o možnostech spolupráce. Bude dále informovat účastníky semináře o velkém přeshraničním biotechnologickém klastru Bio Innovation Growth megaCluster BIG-C, který byl založen v loňském roce belgickým regionem Flandry, Holandskem a německou spolkovou zemí Horní Porýní-Vestfálsko a který rovněž skýtá možnosti spolupráce. V reakci na informace o rozvoji biotechnologií v Německu vystoupí v odpoledním jednání semináře několik českých firem a výzkumných institucí činných v oblasti biotechnologií s velmi krátkými prezentacemi svých vlastních aktivit a konkrétních námětů pro spolupráci s případnými německými partnery. Seminář poskytne dále informace o akcích v programu Horizont 2020 v oblasti biotechnologií a bioekonomiky. Předběžný program semináře je zde >>. Účast je bezplatná, zájemci se však musí co nejdříve registrovat na adrese http://geform.tc.cz/bioeconomy_2015/.

 

 
Dr.-Ing. Jan Macák z Univerzity Pardubice získal prestižní ERC Starting Grant
Mladý vědec z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice Dr.-Ing. Jan Macák letos jako jediný z České republiky uspěl v náročné soutěži vyhlášené Evropskou výzkumnou radou a získal grantovou podporu pro začínající výzkumníky z programu HORIZON 2020, tzv. ERC Starting grant v hodnotě 45 milionů korun na řešení pětiletého projektu s názvem: "Towards New Generation of Solid-State Photovoltaic Cell: Harvesting Nanotubular Titania and Hybrid Chromophores"(CHROMTISOL).
Projekt přináší nový koncept solárních článků se zvýšenou účinností konverze energie solární na energii elektrickou. Díky své mutlidisciplinaritě a komplexnosti umožní spolupráci týmu necelé desítky mladých vědců se zahraničními výzkumnými institucemi. Bude se zabývat materiály a procesy z několika různých disciplín a oborů materiálového inženýrství, anorganické chemie, organické chemie a fyziky, které nebyly doposud v tomto komplexním pojetí zkoumány a vyzkoušeny.

   
Brožura Pravidla Financování projektů H2020
Technologické centrum AV ČR vydalo v edici Vadeemcum H2020 brožuru, zabývající se obecně aplikovatelnými finančními pravidly v základních typech projektů. Ačkoli byly při tvorbě příručky použity dostupné zdroje a dokumenty Evropské komise platné k 1. 10. 2014, TC upozorňuje čtenáře, že údaje uvedené v brožuře mají pouze informativní charakter. (Právně závazné dokumenty k uvedené problematice jsou uvedeny na webových stránkách EK )
Brožura vyšla zatím pouze v elektronické podobě a je k dispozici zde >>.

   
Prezentace ze seminářů Finanční řízení projektů H2020
Technologické centrum AV ČR uspořádalo v prosinci 2014 dva semináře zaměřené na podrobné vysvětlení problematiky finančních pravidel programu Horizont 2020. Pravidla částečně vychází z předcházejícího 7. Rámcového programu, nicméně obsahují také řadu novinek a zjednodušujících opatření (např. v oblasti osobních nákladů, v definici třetích stran nebo ve sjednocení sazby pro vykazování nepřímých nákladů), kterým je nutno věnovat pozornost.

Prezentace ze seminářů 10.12. (Brno) a 11.12.( Praha) je k dispozici zde >>.
Informace o finančních pravidlech jsou zakotveny v Anotované modelové GA .

    Výzva k předkládání projektů H2020 - Innovative Training Networks (ITN)

Evropská komise zveřejnila 2. září 2014 již 2. výzvu k předkládání návrhů na Inovativní školící sítě (ITN) v program Horizont 2020, v rámci Akcí Marie Skłodowské-Curie, (MSCA ) Celkový rozpočet této výzvy je 370 miliónů EUR. ITN zahrnují tři části: Evropské školící sítě (ETN), Evropské průmyslové doktoráty (EID) s rozpočtem 25 mil. EUR a Evropské společné doktoráty (EJD) s rozpočtem 28 mil. EUR. Výzva je otevřena do 13. 1. 2015. Text výzvy včetně všech dalších informací je k dispozici na Portálu pro účastníky zde >>.


    Pozvánka na seminář Striving and Supporting Excellence in Science: European Research Council and the Czech Republic

Seminář se koná dne 30.října 2014 od 9:00 v sídle Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1.

Seminář je určen pro vědce krátce po absolvování Ph.D., nikoliv nutně 2 roky, kteří mají nyní nebo v budoucnu potenciál pro skutečně excelentní výzkum (frontier research) a plánují účast v grantových programech ERC.
Seminář se zaměří na dvě vědecké oblasti - vědy o živé přírodě a fyzikální vědy a inženýrství.
Mezi řečníky budou rovněž řešitelé ERC grantů z ČR i zahraničí a někteří hodnotitelé ERC. Věříme, že jejich osobní zkušenost s ERC bude pro budoucí předkladatele žádostí o granty ERC přínosem.
Seminář bude v anglickém jazyce, překlad do českého jazyka nebude zajištěn.

Bližší informace včetně odkazů na registrační formulář naleznete na stránkách věnovaných programu Horizont 2020 zde >>.
Pro oblast sociálních a humanitních věd se bude samostatný seminář konat 14. listopadu 2014 na Karlově univerzitě v Praze, detaily budou upřesněny.


    Pozvánka na Praktickou letní školu projektů ve vědě a výzkumu

Praktická letní škola projektů ve vědě a výzkumu se koná v termínu 27. - 28. srpna 2014 od 9:30 do 16:30 hod v Liberci, v Inovačním a technologickém centru VÚTS, a.s.

Bude se věnovat především problematice projektového řízení, v letošním ročníku bude také zohledněn aktuální vývoj evropské vědy v kontextu programu Horizon 2020.
Účast na kurzu je bezplatná!
Další informace o uvedené akci můžete získat na stránce www.sympoziumsychrov.cz, kde se lze také seminář registrovat. Na stránce naleznete také další, podobně tematicky zaměřené letní školy.


    Pozvánka na workshop pro žadatele o individuální granty Marie Skłodowska-Curie "Jak napsat kompetitivní návrh projektu?"

Datum a místo konání pondělí 30.6. 2014 v konferenčním centru Technologického centra AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6.
program ke stažení zde >>

Workshop je určen pouze těm zájemcům o individuální vědecko-výzkumné pobyty Marie S.-Curie (Individual Fellowships - IF), kteří již jsou domluveni se svou budoucí hostitelskou institucí/školitelem a mají konkrétní projektový záměr, resp. připravují projekt, který chtějí podat v aktuální výzvě s uzávěrkou 11. září 2014. Workshop je určen pouze výzkumným pracovníkům. "Vstupenkou" na workshop (vyjadřující skutečný zájem o předložení Marie S.-Curie projektu) je zaslání abstraktu projektu. Na workshop je nutné se zaregistrovat prostřednictvím online formuláře http://geform.tc.cz/geform/form.aspx?name=msca2014

Registrace bude otevřena pouze do naplnění kapacity a bude zájemcům potvrzena po 18. červnu 2014.


 

 
Zajištění otevřeného přístupu k výsledkům projektů H2020 na UPa
V souladu s pravidly programu Horizont 2020 mohou řešitelé projektu uložit výsledky do Institucionálního repozitáře Univerzity Pardubice. Jakmile tak učiní, informace o publikaci bude automaticky zanesena do oficiálního portálu publikací z programu Horizont 2020 http://www.openaire.eu. Tím je zajištěn otevřený přístup k publikaci zelenou cestou (green access) a povinnost řešitele je splněna. Přesný postup vkládání publikací do digitální knihovny je popsán na stránkách Univerzitní knihovny.

   
Prezentace ze semináře
24. dubna 2014 proběhl na FChT informační seminář "Příprava projektů Horizont 2020 - změny v přístupu k publikacím a výzkumným datům".
Prezentace JUDr. Jany Kratěnové z Technologického centra AV ČR, která zastává funci Národního kontaktu pro právní a finanční otázky v programu Horizont 2020, je ke stažení zde >>.
Prezetnace Univerzitní knihovny k problematice Open Access - otevřeného přístupu k publikacím výsledků výzkumu je dostupná zde >>.

    Pozvánka na přednášku do Kavárny Universitas
"Marie Skłodwska-Curie, inspirujícící příběh úspěšné ženy ve vědě konce 19. a počátku 20. století "

Datum a místo konání středa 30.4.2014 od 18:00 , Klub 29 (ulice Sv. Anežky České, Pardubice)
Pozvánka ke stažení zde >>
Akce Marie Skłodowské-Curie - slovní spojení, které je v evropské vědeckovýzkumné komunitě vyslovováno v posledním půlroce velmi často. Všichni zasvěcení vědí, že jde o aktivity v rámci EU programu HORIZON 2020, jejichž základním prvkem je mezinárodní a případně i mezisektorová mobilita. Že jsou zaměřené na vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich kariéry. Vědí ale, kdo vlastně Marie Skłodowska-Curie byla a čím vším přispěla k posunu hranic lidského poznání na přelomu 19. a 20. století...? Nelehký a v mnohém mimořádný životní příběh Marie Skłodowské-Curie (1867-1934) přiblíží zájemcům Mgr. Emilie Těšínská z oboru dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Přednáška zazní v rámci cyklu Kavárna Universitas, který je součástí projektu "Brána vědě/ní otevřená".
Vstup volný.


   
Prezentace ze seminářů
V souvislosti se spuštěním nového rámcového programu HORIZON 2020 a otevřením prvních výzev k podávání projetků se v měsící únoru 2014 konala řada informačních akcí. Zveřejňujeme prezentace z několika vybraných:
5. února 2014 proběhl na FChT seminář pro zájemce o zapojení do nového programu HORIZON 2020. Prezetnace o finančních a právních aspektech lektorek z TC AV je dostupná zde >>.
TC AV ČR uspořádalo ve dnech 11. a 12. února 2014 v Praze a v Brně dva celodenní semináře na téma "Finanční a právní aspekty programu H2020“. Prezentace z akce naleznete na stránce programu Horizont 2020 zde >>
„ERC grants in H2020 – How to write a competitive proposal“- mimořádně zajímavé a inspirativní prezetnace ze semináře, který se konal 17.února 2014 jsou ke stažení zde >>

    První výzvy programu HORIZONT 2020
byly vyhlášeny dne 11. prosince 2013.
Texty výzev a všechny relevantní dokumenty pro přípravu návrhů projektů jsou umístěny na Participant Portalu. Během prvních dvou let fungování HORIZONTU (2014–2015) bude k dispozici přes 15 miliard €.
Jen na rok 2014 je vyhrazeno kolem 7,8 miliard €.

Novinky a aktuality - archiv >>

 

Činnost Regionálního informačního a kontaktního centra Pardubice je v letech 2011–2014 financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  z programu EUPRO II, prostřednictvím projektu RIKOC+, reg. č. LE11006.

Aktualizováno: prosinec 2014