Zapojení do 7. RP

Všeobecné podmínky pro účastníky
jsou definovány v dokumentu Pravidla účasti v 7. RP. Minimální podmínky jsou stanoveny v kapitole II, odstavec 1, strana 12. Další podmínky ohledně minimálního počtu účastníků, typu účastníka nebo sídla organizace mohou být stanoveny jednotlivými specifickými programy nebo konkrétními pracovními programy. Více zde.


Typy projektů
Podpora mezinárodní spolupráce pokrývající všechna témata je realizována prostřednictvím:

projektů spolupráce, Sítí excelence, Koordinačních a podpůrných akcí – podrobnosti zde,

individuálních projektů – podrobnosti zde,

akcí Marie Curie na podporu a rozvoj lidských zdrojů a mobility – podrobnosti zde,

společných technologických iniciativ, vzniklých z Evropských technologických platforem – vice zde,
několika dalších mechanismů – více zde.
Informace o rozpočtu jsou k nahlédnutí zde.

Témata výzkumu:
Každý ze 4 specifických programů 7: RP přistupuje k určení témat výzkumu odlišně. Ve specifickém programu Spolupráce jsou projekty společného výzkumu rozděleny pomocí podprogramů do 10-ti tématických okruhů – je zachována kontinuita ze 6. RP.

Témata společného výzkumu ve specifickém programu Spolupráce:
1.
zdraví
2.
potraviny, zemědělství a biotechnologie
3.
informační a komunikační technologie
4.
nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
5.
energetika
6.
životní prostředí včetně změny klimatu
7.
doprava včetně letectví
8.
sociálně-ekonomické a humanitní vědy
9.
kosmický výzkum
10.
bezpečnost
Další podrobnosti o jednotlivých tématech programu Spolupráce naleznete zde.

Evropské Společné technologické iniciativy jsou vybírány podle strategických výzkumných agend jednotlivých technologických platforem.
Ve specifickém programu Myšlenky určuje priority základního výzkumu, který bude podporován, Evropská výzkumná rada – jde o různé oblasti, včetně strojírenství nebo sociálně-ekonomických a humanitních věd.
Akce Marie Curie na podporu individuálních výzkumníků ve specifickém programu Lidé fungují plošně ve všech oblastech výzkumu, stejně tak aktivity na podporu výzkumných infrastruktur, MSP, mezinárodní spolupráce atd. ve specifickém programu Kapacity.


Finanční pravidla
V 7. RP jsou používány 3 formy grantů:
Náhrada uznatelných nákladů (skutečné přímé i nepřímé náklady)
Paušální částka
Pevná sazba
Jednotlivé formy grantů lze kombinovat i v rámci jednoho projektu, nákladové modely AC, FCF a FC užívané v 6. RP byly zrušeny. Finanční příspěvek EK pokrývá vždy je určité % z celkových uznatelných nákladů projektu.
Více o financování zde.

Pravidla financování projektů 7. RP (pro specifické programy Spolupráce a Kapacity)
Průvodce 7. Rámcovým programem
Možnost dofinancování spoluúčasti
eProjekty


Šíření a práva k duševnímu vlastnictví
Vlastnictví práv:
Více autonomie na straně spoluřešitelů při přenosu vlastnictví- zmizela povinnost o transferu informovat komisi, nyní pouze nutnost předem oznámit transfer spoluřešitelům
Standardní režim společného vlastnictví pouze tehdy, nedojde-li k dohodě mezi účastníky

Využívání a šíření:
Zjednodušení pravidel, vypuštěna specifická nařízení o publikacích (pouze nutnost oznámit publikování předem spoluředitelům)

Přístupová práva:
Zjednodušení, zvýšení ochrany zájmů spoluřešitelů – pouze v případě hraničního výzkumu foreground volně dostupný, v ostatních případech lze nastolit rozumnou a přiměřenou licenční politiku

Jak rozumět termínům background, foreground a sideground? Více zde.
Podrobnější informace, včetně srovnání s 6. RP jsou k nahlédnutí zde.